Tenormin mitis 50 50 mg

1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TENORMIN Minor-25, 25 mg tabletten
TENORMIN Mitis-50, 50 mg tabletten
TENORMIN-100, 100 mg tabletten
atenolol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tenormin gebruikt?
2. Wanneer mag u Tenormin niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Tenormin?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tenormin?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT TENORMIN GEBRUIKT?
Tenormin is een middel tegen hoge bloeddruk, hartkramp en tegen hartritmestoornissen.
Tenormin
bevat als werkzaam bestanddeel atenolol, een bètablokker.
Tenormin is aangewezen:
- bij de behandeling van hoge bloeddruk.
- als onderhoudsbehandeling bij hartkramp. Tenormin is niet aangewezen voor de onmiddellijke behandeling van
een plots optredende crisis.
- bij hartritmestoornissen die gepaard gaan met een snelle, onregelmatige hartslag.
2. WANNEER MAG U TENORMIN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tenormin niet gebruiken?
-
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
Indien u lijdt of ooit hebt geleden aan:
- Hartaandoening waaronder hartfalen (onvoldoende werking van het hart die niet onder controle
is);
- Shock te wijten aan een hartafwijking;
- Zeer trage polsslag (minder dan 45 slagen per minuut);
- Zeer onregelmatige polsslag;
- Zeer lage bloeddruk;
- Zeer slechte bloedcirculatie.
Als u een gezwel van het bijniermerg heeft (feochromocytoom), dat nog niet met andere geneesmiddelen wordt
behandeld.
-
2
-
-
-
Als u gedurende lange tijd niet gegeten heeft.
Als u een zuurvergiftiging te wijten aan stofwisselingsafwijkingen heeft (bijvoorbeeld bij suikerziekte).
Tenormin mag niet aan kinderen gegeven worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tenormin?
Waarschuw uw arts indien u:
- Problemen heeft met uw nieren, schildklier, bloedsomloop, hart, ademhaling (astma) of suikerspiegel
(diabetes).
- Lijdt aan een bijzonder type van hartkramp (type Prinzmetal angor, typische pijn in de borststreek).
- Zwanger bent, zwanger wil worden of borstvoeding geeft.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:
-
Onvoldoende werking van het hart. Tenormin mag niet gebruikt worden door patiënten met een
onvoldoende werking van het hart die niet onder controle is.
- Polsslag. U zal opmerken dat uw polsslag zal dalen met dit geneesmiddel, wat normaal is. Indien u ongerust
bent, zegt u dit best aan uw arts. Een daling van de hartslag tot 45 slagen per minuut of minder is een
aanwijzing om onmiddellijk de huisarts te raadplegen.
- Luchtwegen. Een toename van de luchtwegweerstand (piepen) kan zich voordoen bij astmapatiënten. Dit kan
gewoonlijk ongedaan gemaakt worden met luchtwegenverwijdende geneesmiddelen.
- Onvoldoende werking van de nieren. Daar de werkzame stof, atenolol, via de nieren wordt uitgescheiden, moet
de dosering aangepast worden bij patiënten met een ernstige vermindering van de nierfunctie.
- Suikerziekte. Tenormin moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten die behandeld worden voor
suikerziekte. De tekens van een daling van het suikergehalte in het bloed kunnen minder goed waar te
nemen zijn (onder andere snellere hartslag).
- Schildklieraandoeningen. De tekens van schildklieraandoeningen (thyreotoxicosis) kunnen minder goed waar
te nemen zijn.
- Allergie. Zeg aan uw arts indien u ooit een allergische reactie vertoonde na bijvoorbeeld een insectenbeet.
- Aandoeningen van de bloedvaten. Bijzondere aandacht tijdens de behandeling met bètablokkers is vereist.
Ziekenhuis. Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel verwittigen dat u een
behandeling met Tenormin volgt. Indien u een operatie onder algemene verdoving moet ondergaan, verwittig dan
de anesthesist dat u een behandeling met Tenormin volgt.
U mag de behandeling nooit op eigen initiatief stopzetten. Dit mag enkel indien uw arts dit nodig vindt. Het
stopzetten van de behandeling mag niet plots maar moet stapsgewijze gebeuren. Een behandeling met
bètablokkers mag niet plotseling worden stopgezet, vooral bij patiënten met een plaatselijk zuurstoftekort in het
hart (ischemisch hartlijden).
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te
lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tenormin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Het nemen van Tenormin samen met andere geneesmiddelen kan soms bijwerkingen hebben. Dit kan gebeuren met
geneesmiddelen tegen:
- onregelmatige hartslag (onder andere disopyramide, amiodarone);
- hoge bloeddruk of hartkramp (verapamil, diltiazem, clonidine, nifedipine, hydralazine);
- hartfalen (onvoldoende werking van het hart) (digoxine);
- migraine (clonidine);
- pijn en ontsteking (indomethacine, ibuprofen);
- verkoudheid, neusverstopping (onder andere nasale decongestiva - ontzwellen van de slijmvliezen).
3
Indien u clonidine neemt voor de behandeling van hoge bloeddruk of om migraine-aanvallen tegen te gaan, mag u
nooit stoppen met het innemen van Tenormin of clonidine zonder eerst uw arts te raadplegen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Het gebruik van Tenormin tijdens de zwangerschap is af te raden.
Indien de arts toch oordeelt dat het gebruik van Tenormin noodzakelijk is, volg dan nauwgezet zijn voorschrift.
Borstvoeding
Het gebruik van Tenormin tijdens de borstvoeding is af te raden.
Indien de arts toch oordeelt dat het gebruik van Tenormin noodzakelijk is, volg dan nauwgezet zijn voorschrift.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tenormin heeft gewoonlijk geen invloed op het vermogen een voertuig te besturen of machines te gebruiken.
Duizeligheid of vermoeidheid kunnen zich voordoen als u Tenormin gebruikt. In deze gevallen zou u best geen
voertuig besturen of een machine gebruiken.
Stoffen in Tenormin waarmee u rekening moet houden
De tabletten bevatten onder andere titaandioxide, dat bij een beperkt aantal patiënten een allergische reactie kan
veroorzaken.
3. HOE NEEMT U TENORMIN IN?
Gebruik Tenormin altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Hoeveelheid bij gebruik van tabletten
Volg steeds de richtlijnen van uw arts. Indien u vragen heeft, stel deze dan aan uw arts of apotheker.
Stop niet met de behandeling, zelfs indien u zich goed voelt, behalve wanneer uw arts u zegt te stoppen. Dit
moet geleidelijk gebeuren.
Een behandeling met bètablokkers, zoals atenolol, mag niet plotseling worden stopgezet, vooral bij patiënten
met een plaatselijk zuurstoftekort in het hart (ischemisch hartlijden).
A. Hoge bloeddruk: 100 mg per dag in één enkele inname. Pas na 1 à 2 weken zal de volle werking bereikt
worden.
B. Hartkramp (als onderhoudsbehandeling): 100 mg per dag in een éénmalige dosis of verdeeld over twee
innames.
C. Onregelmatige hartslag: na controle van het onregelmatig hartritme, is 50 tot 100 mg per dag een geschikte
orale onderhoudsdosis.
Kinderen:
Tenormin mag niet aan kinderen gegeven worden.
Nierinsufficiëntie:
1 tablet Tenormin Minor-25 in één inname.
Bejaarden en gevoelige patiënten:
1 tablet Tenormin Mitis-50 in één inname.
Neem uw tabletten elke dag steeds op hetzelfde tijdstip in.
4
Heeft u te veel van Tenormin ingenomen?
Wanneer u te veel van Tenormin heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
De meest voorkomende tekens van overdosering zijn:
- te trage polsslag;
- te lage bloeddruk.
In geval van inname van te grote hoeveelheden, raadpleeg onmiddellijk uw arts.
De behandeling van een ernstige overdosering zal in een ziekenhuis plaatshebben.
Bent u vergeten Tenormin in te nemen?
Indien u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Neem echter geen 2 doses
tegelijkertijd in. Tracht uw tabletten steeds op hetzelfde tijdstip in te nemen.
Als u stopt met het innemen van Tenormin
Stop niet met de behandeling, zelfs indien u zich goed voelt, behalve wanneer uw arts u zegt te stoppen. Dit moet
geleidelijk gebeuren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tenormin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd met de volgende frequenties: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100,
<1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), met inbegrip van
meldingen van geïsoleerde gevallen.
Vaak:
- vertraagde hartslag
- koude vingers en tenen
- misselijkheid, diarree of verstopping (gastrointestinale stoornissen)
- toename van testwaarden met betrekking tot de lever (serumtransaminasewaarden)
- vermoeidheid
Soms:
- slaapstoornissen van het type waargenomen met andere bètablokkers
Zelden:
- stemmingswijzigingen, nachtmerries, verwarring, psychosen (ernstige geestesziekte waarbij de controle over
het eigen gedrag en handelen gestoord is) en waanvoorstellingen
- verslechtering van onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen)
- uitlokken van bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (atrioventriculair
block)
- droge mond
- leververgiftiging (levertoxiciteit) waaronder galstuwing
- bloeduitstortingen (purpura) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
- haaruitval, plaatjesvormige witte huidreacties (psoriasiforme huidreacties), verergering van een huidziekte
(psoriasis), huiduitslag
- droge ogen, gezichtsstoornissen
- impotentie
- benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) kunnen optreden bij
astmapatiënten of bij patiënten met een voorgeschiedenis van astmatische klachten
-
bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard
gaande met duizeligheid
5
-
-
-
perioden van mank lopen en pijn in de benen (claudicatio intermittens) kunnen versterkt worden
indien dit reeds aanwezig was
bij gevoelige patiënten kan
gevoelloosheid en krampen in de vingers, gevolgd door warmtegevoel en pijn
(fenomeen van Raynaud) voorkomen
duizeligheid, hoofdpijn, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar
aanleiding voor is (paresthesie)
Zeer zelden:
-
een toename van een bepaalde stof in het bloed (antinucleaire factor) werd waargenomen, hoewel
de klinische betekenis nog niet duidelijk is
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TENORMIN?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C).
Bewaren ter bescherming tegen licht en vocht.
Gebruik Tenormin niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tenormin?
- De werkzame stof in Tenormin is atenolol.
Een tablet Tenormin Minor-25 bevat 25 mg atenolol.
Een tablet Tenormin Mitis-50 bevat 50 mg atenolol.
Een tablet Tenormin-100 bevat 100 mg atenolol.
- De andere stoffen in Tenormin zijn magnesiumcarbonaat, zetmeel, natriumlaurylsulfaat, gelatine,
magnesiumstearaat, hypromellose, glycerol, titaniumdioxide (E171).
Hoe ziet Tenormin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tenormin Minor-25: tabletten van 25 mg: 28, 56 en 84 tabletten; U.D. verpakking.
Tenormin Mitis-50: tabletten van 50 mg: 28, 56 en 84 tabletten; U.D. verpakking.
Tenormin-100: tabletten van 100 mg: 28, 56 en 84 tabletten; U.D. verpakking.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NV AstraZeneca SA
Egide Van Ophemstraat 110
B-1180 Brussel
Tel. +32 (0)2/370 48 11
Fabrikant
NV AstraZeneca SA, Schaessestraat, B-9070 Destelbergen
AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Verenigd Koninkrijk
6
AndersonBrecon Pharmaceuticals Ltd, Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford, HR3
5PG, Verenigd Koninkrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tenormin Minor-25, 25 mg tabletten
BE 172331
Tenormin Mitis-50, 50 mg tabletten
BE 105287
Tenormin-100, 100 mg tabletten
BE 105296
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2013.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 07/2013.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TENORMIN Minor-25, 25 mg tabletten
TENORMIN Mitis-50, 50 mg tabletten
TENORMIN-100, 100 mg tabletten
atenolol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tenormin gebruikt?
2. Wanneer mag u Tenormin niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Tenormin?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tenormin?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT TENORMIN GEBRUIKT?
Tenormin is een middel tegen hoge bloeddruk, hartkramp en tegen hartritmestoornissen.
Tenormin bevat als werkzaam bestanddeel atenolol, een bètablokker.
Tenormin is aangewezen:
- bij de behandeling van hoge bloeddruk.
- als onderhoudsbehandeling bij hartkramp. Tenormin is niet aangewezen voor de onmiddellijke behandeling van
een plots optredende crisis.
- bij hartritmestoornissen die gepaard gaan met een snelle, onregelmatige hartslag.
2. WANNEER MAG U TENORMIN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tenormin niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
- Indien u lijdt of ooit hebt geleden aan:
- Hartaandoening waaronder hartfalen (onvoldoende werking van het hart die niet onder controle
is);
- Shock te wijten aan een hartafwijking;
- Zeer trage polsslag (minder dan 45 slagen per minuut);
- Zeer onregelmatige polsslag;
- Zeer lage bloeddruk;
- Zeer slechte bloedcirculatie.
- Als u een gezwel van het bijniermerg heeft (feochromocytoom), dat nog niet met andere geneesmiddelen wordt
- Als u gedurende lange tijd niet gegeten heeft.
- Als u een zuurvergiftiging te wijten aan stofwisselingsafwijkingen heeft (bijvoorbeeld bij suikerziekte).
- Tenormin mag niet aan kinderen gegeven worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tenormin?
Waarschuw uw arts indien u:
-
Problemen heeft met uw nieren, schildklier, bloedsomloop, hart, ademhaling (astma) of suikerspiegel
(diabetes).
- Lijdt aan een bijzonder type van hartkramp (type Prinzmetal angor, typische pijn in de borststreek).
- Zwanger bent, zwanger wil worden of borstvoeding geeft.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:
-
Onvoldoende werking van het hart. Tenormin mag niet gebruikt worden door patiënten met een
onvoldoende werking van het hart die niet onder controle is.
- Polsslag. U zal opmerken dat uw polsslag zal dalen met dit geneesmiddel, wat normaal is. Indien u ongerust
bent, zegt u dit best aan uw arts. Een daling van de hartslag tot 45 slagen per minuut of minder is een
aanwijzing om onmiddellijk de huisarts te raadplegen.
- Luchtwegen. Een toename van de luchtwegweerstand (piepen) kan zich voordoen bij astmapatiënten. Dit kan
gewoonlijk ongedaan gemaakt worden met luchtwegenverwijdende geneesmiddelen.
- Onvoldoende werking van de nieren. Daar de werkzame stof, atenolol, via de nieren wordt uitgescheiden, moet
de dosering aangepast worden bij patiënten met een ernstige vermindering van de nierfunctie.
- Suikerziekte. Tenormin moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten die behandeld worden voor
suikerziekte. De tekens van een daling van het suikergehalte in het bloed kunnen minder goed waar te
nemen zijn (onder andere snellere hartslag).
- Schildklieraandoeningen. De tekens van schildklieraandoeningen (thyreotoxicosis) kunnen minder goed waar
te nemen zijn.
- Allergie. Zeg aan uw arts indien u ooit een allergische reactie vertoonde na bijvoorbeeld een insectenbeet.
- Aandoeningen van de bloedvaten. Bijzondere aandacht tijdens de behandeling met bètablokkers is vereist.
Ziekenhuis. Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel verwittigen dat u een
behandeling met Tenormin volgt. Indien u een operatie onder algemene verdoving moet ondergaan, verwittig dan
de anesthesist dat u een behandeling met Tenormin volgt.
U mag de behandeling nooit op eigen initiatief stopzetten. Dit mag enkel indien uw arts dit nodig vindt. Het
stopzetten van de behandeling mag niet plots maar moet stapsgewijze gebeuren. Een behandeling met
bètablokkers mag niet plotseling worden stopgezet, vooral bij patiënten met een plaatselijk zuurstoftekort in het
hart (ischemisch hartlijden).
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?' te
lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tenormin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Het nemen van Tenormin samen met andere geneesmiddelen kan soms bijwerkingen hebben. Dit kan gebeuren met
geneesmiddelen tegen:
-
onregelmatige hartslag (onder andere disopyramide, amiodarone);
- hoge bloeddruk of hartkramp (verapamil, diltiazem, clonidine, nifedipine, hydralazine);
- hartfalen (onvoldoende werking van het hart) (digoxine);
- migraine (clonidine);
- pijn en ontsteking (indomethacine, ibuprofen);
- Indien u clonidine neemt voor de behandeling van hoge bloeddruk of om migraine-aanvallen tegen te gaan, mag u
nooit stoppen met het innemen van Tenormin of clonidine zonder eerst uw arts te raadplegen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Het gebruik van Tenormin tijdens de zwangerschap is af te raden.
Indien de arts toch oordeelt dat het gebruik van Tenormin noodzakelijk is, volg dan nauwgezet zijn voorschrift.
Borstvoeding
Het gebruik van Tenormin tijdens de borstvoeding is af te raden.
Indien de arts toch oordeelt dat het gebruik van Tenormin noodzakelijk is, volg dan nauwgezet zijn voorschrift.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tenormin heeft gewoonlijk geen invloed op het vermogen een voertuig te besturen of machines te gebruiken.
Duizeligheid of vermoeidheid kunnen zich voordoen als u Tenormin gebruikt. In deze gevallen zou u best geen
voertuig besturen of een machine gebruiken.
Stoffen in Tenormin waarmee u rekening moet houden
De tabletten bevatten onder andere titaandioxide, dat bij een beperkt aantal patiënten een allergische reactie kan
veroorzaken.
3. HOE NEEMT U TENORMIN IN?
Gebruik Tenormin altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Hoeveelheid bij gebruik van tabletten
- Volg steeds de richtlijnen van uw arts. Indien u vragen heeft, stel deze dan aan uw arts of apotheker.
- Stop niet met de behandeling, zelfs indien u zich goed voelt, behalve wanneer uw arts u zegt te stoppen. Dit
moet geleidelijk gebeuren.
- Een behandeling met bètablokkers, zoals atenolol, mag niet plotseling worden stopgezet, vooral bij patiënten
met een plaatselijk zuurstoftekort in het hart (ischemisch hartlijden).
A. Hoge bloeddruk: 100 mg per dag in één enkele inname. Pas na 1 à 2 weken zal de volle werking bereikt
worden.
B. Hartkramp (als onderhoudsbehandeling): 100 mg per dag in een éénmalige dosis of verdeeld over twee
innames.
C. Onregelmatige hartslag: na controle van het onregelmatig hartritme, is 50 tot 100 mg per dag een geschikte
orale onderhoudsdosis.
Kinderen:
Tenormin mag niet aan kinderen gegeven worden.
Nierinsufficiëntie:
1 tablet Tenormin Minor-25 in één inname.
Bejaarden en gevoelige patiënten:
1 tablet Tenormin Mitis-50 in één inname.
Heeft u te veel van Tenormin ingenomen?
Wanneer u te veel van Tenormin heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
De meest voorkomende tekens van overdosering zijn:
-
te trage polsslag;
- te lage bloeddruk.
In geval van inname van te grote hoeveelheden, raadpleeg onmiddellijk uw arts.
De behandeling van een ernstige overdosering zal in een ziekenhuis plaatshebben.
Bent u vergeten Tenormin in te nemen?
Indien u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Neem echter geen 2 doses
tegelijkertijd in. Tracht uw tabletten steeds op hetzelfde tijdstip in te nemen.
Als u stopt met het innemen van Tenormin
Stop niet met de behandeling, zelfs indien u zich goed voelt, behalve wanneer uw arts u zegt te stoppen. Dit moet
geleidelijk gebeuren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tenormin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd met de volgende frequenties: zeer vaak ( 1/10), vaak ( 1/100,
<1/10), soms ( 1/1.000, < 1/100), zelden ( 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), met inbegrip van
meldingen van geïsoleerde gevallen.
Vaak:
-
vertraagde hartslag
- koude vingers en tenen
- misselijkheid, diarree of verstopping (gastrointestinale stoornissen)
- toename van testwaarden met betrekking tot de lever (serumtransaminasewaarden)
- vermoeidheid
Soms:
-
slaapstoornissen van het type waargenomen met andere bètablokkers
Zelden:
-
stemmingswijzigingen, nachtmerries, verwarring, psychosen (ernstige geestesziekte waarbij de controle over
het eigen gedrag en handelen gestoord is) en waanvoorstellingen
- verslechtering van onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen)
- uitlokken van bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (atrioventriculair
block)
- droge mond
- leververgiftiging (levertoxiciteit) waaronder galstuwing
- bloeduitstortingen (purpura) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
- haaruitval, plaatjesvormige witte huidreacties (psoriasiforme huidreacties), verergering van een huidziekte
(psoriasis), huiduitslag
- droge ogen, gezichtsstoornissen
- impotentie
- benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) kunnen optreden bij
astmapatiënten of bij patiënten met een voorgeschiedenis van astmatische klachten
- - perioden van mank lopen en pijn in de benen (claudicatio intermittens) kunnen versterkt worden
indien dit reeds aanwezig was
- bij gevoelige patiënten kan gevoelloosheid en krampen in de vingers, gevolgd door warmtegevoel en pijn
(fenomeen van Raynaud) voorkomen
- duizeligheid, hoofdpijn, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar
aanleiding voor is (paresthesie)
Zeer zelden:
-
een toename van een bepaalde stof in het bloed (antinucleaire factor) werd waargenomen, hoewel
de klinische betekenis nog niet duidelijk is
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TENORMIN?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C).
Bewaren ter bescherming tegen licht en vocht.
Gebruik Tenormin niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tenormin?
- De werkzame stof in Tenormin is atenolol.
Een tablet Tenormin Minor-25 bevat 25 mg atenolol.
Een tablet Tenormin Mitis-50 bevat 50 mg atenolol.
Een tablet Tenormin-100 bevat 100 mg atenolol.
- De andere stoffen in Tenormin zijn magnesiumcarbonaat, zetmeel, natriumlaurylsulfaat, gelatine,
magnesiumstearaat, hypromellose, glycerol, titaniumdioxide (E171).
Hoe ziet Tenormin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tenormin Minor-25: tabletten van 25 mg: 28, 56 en 84 tabletten; U.D. verpakking.
Tenormin Mitis-50: tabletten van 50 mg: 28, 56 en 84 tabletten; U.D. verpakking.
Tenormin-100: tabletten van 100 mg: 28, 56 en 84 tabletten; U.D. verpakking.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NV AstraZeneca SA
Egide Van Ophemstraat 110
B-1180 Brussel
Tel. +32 (0)2/370 48 11
AndersonBrecon Pharmaceuticals Ltd, Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford, HR3
5PG, Verenigd Koninkrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tenormin Minor-25, 25 mg tabletten
BE 172331
Tenormin Mitis-50, 50 mg tabletten
BE 105287
Tenormin-100, 100 mg tabletten
BE 105296
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG