Tenoretic- 100/25- 100 mg - 25 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TENORETIC MITIS-50/12,5, 50 mg/12,5 mg, filmomhulde tabletten
TENORETIC-100/25, 100 mg/25 mg, filmomhulde tabletten
atenolol - chloorthalidon
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tenoretic gebruikt?
2. Wanneer mag u Tenoretic niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Tenoretic?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tenoretic?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT TENORETIC GEBRUIKT?
Tenoretic is een middel tegen hoge bloeddruk.
Het bevat twee substanties, een die de werking van het hart beïnvloedt (een cardio-selectieve
bètablokker (atenolol)) en een waterafdrijvend middel (chloorthalidon).
Tenoretic-100/25 is aangewezen bij patiënten bij wie de behandeling met slechts één van de werkzame
bestanddelen alleen onvoldoende is.
2. WANNEER MAG U TENORETIC NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tenoretic niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6;
-
U bent allergisch voor sulfonamidederivaten;
-
Als u lijdt of hebt geleden aan een hartaandoening, waaronder hartfalen (onvoldoende werking
van het hart die niet onder controle is) of een shock te wijten aan een hartafwijking;
-
Als u ooit een zeer trage (minder dan 45 slagen per minuut) of een zeer onregelmatige polsslag
had;
-
Als u ooit een zeer lage bloeddruk of een zeer slechte bloedcirculatie had;
-
Als u een gezwel van het bijniermerg heeft (feochromocytoom), dat nog niet met andere
geneesmiddelen wordt behandeld;
-
Als u gedurende lange tijd niet gegeten heeft;
-
Als u een astmapatiënt bent, aangezien een verhoging van de luchtweerstand (piepen) kan
optreden. Dit kan gewoonlijk ongedaan gemaakt worden met luchtwegenverwijdende
geneesmiddelen;
-
Als u een zuurtevergiftiging te wijten aan stofwisselingsafwijkingen heeft (bijvoorbeeld bij
suikerziekte);
-
Als u ernstige problemen heeft met uw nieren of lever;
03-2013
CSP 2013
-
-
Als u zwanger bent of u borstvoeding geeft;
Tenoretic mag niet aan kinderen gegeven worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tenoretic?
-
Vooraleer u uw geneesmiddel inneemt, moet u uw arts op de hoogte brengen indien u problemen
heeft met uw hart, nieren, ademhaling (astma), bloedsomloop, schildklier of suikerspiegel
(diabetes).
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:
-
Onvoldoende werking van het hart. Tenoretic mag niet gebruikt worden door patiënten met een
onvoldoende werking van het hart, die niet onder controle is.
-
Hartkramp. Indien u lijdt aan een bijzonder type hartkramp (type Prinzmetal angor, typische pijn
in de borststreek).
-
Aandoeningen van de bloedvaten.
-
Schildklieraandoeningen.
-
Allergie. Zeg aan uw arts indien u ooit een allergische reactie vertoonde na bijvoorbeeld een
insectenbeet.
-
Suikerziekte. De tekens van een daling van het suikergehalte in het bloed (hypoglycemie)
kunnen minder goed waar te nemen zijn.
-
Onvoldoende werking van de nieren. De dosering moet worden aangepast bij patiënten met een
ernstige vermindering van de nierfunctie.
-
Onvoldoende werking van de lever.
-
Jicht.
-
Aandoeningen van de luchtwegen. Een toename van de luchtwegweerstand (piepen) kan zich
voordoen bij astmapatiënten. In geval van toegenomen luchtwegenresistentie moet u contact met
uw arts opnemen.
-
Gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom).
Voorzichtigheid is verder geboden bij patienten die:
- ouder zijn,
- reeds geneesmiddelen innemen voor onvoldoende werking van het hart,
- een speciaal dieet volgen,
- maag- en darmklachten vertonen.
Polsslag
U zal misschien merken dat uw polsslag daalt met dit geneesmiddel. Dit is normaal. Indien u ongerust
bent, zegt u dit best aan uw arts. Bij een daling van de hartslag tot 45 slagen per minuut of minder
moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
Stopzetten van de behandeling
U mag de behandeling nooit op eigen initiatief stopzetten. Dit mag enkel indien uw arts dit nodig
vindt. Het stopzetten mag niet plots, maar moet stapsgewijze gebeuren.
Dit is vooral van belang bij patiënten met een plaatselijk zuurstoftekort in het hart (ischemisch
hartlijden).
Ziekenhuis en verdoving
Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel verwittigen dat u een
behandeling met Tenoretic volgt. Indien u een operatie onder algemene verdoving moet ondergaan,
verwittig dan de anesthesist dat u een behandeling met Tenoretic volgt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tenoretic nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Het nemen van Tenoretic samen met andere geneesmiddelen kan bijwerkingen veroorzaken.
Dit kan gebeuren met geneesmiddelen tegen:
onregelmatige hartslag (onder andere disopyramide, amiodarone)
hoge bloeddruk of hartkramp (verapamil, diltiazem, nifedipine, clonidine, hydralazine, diazoxide,
ketanserine)
hartfalen (onvoldoende werking van het hart) (digoxine)
pijn en ontsteking (onder andere indomethacine, ibuprofen)
migraine (clonidine)
verkoudheid, neusverstopping (onder andere nasale decongestiva - ontzwellen van de
slijmvliezen)
bepaalde mentale stoornissen (lithium)
jicht.
Met volgende geneesmiddelen kunnen ook wisselwerkingen plaatsvinden:
stoffen die de hormonen van de bijnierschors kunnen nabootsen (corticosteroïden)
schimmelwerende geneesmiddelen (amfotericine)
geneesmiddelen voor de behandeling van maag- en slokdarmzweren (carbenoxolon)
een geneesmiddel dat de aanmaak van het hormoon cortisol en de productie van mannelijke
hormonen in de bijnierschors stimuleert (ACTH = adrenocorticotroop hormoon)
laxeermiddelen (chronisch gebruik)
harsen
insuline en orale geneesmiddelen tegen suikerziekte
adrenaline
bepaalde verdovingsmiddelen (anesthetica)
bloedverdunners die u langs de mond inneemt (orale antistollingsmiddelen)
spierverslapper (baclofen)
bètablokker oogdruppels gebruikt om glaucoom te behandelen.
Indien u clonidine neemt voor de behandeling van hoge bloeddruk of om migraine-aanvallen tegen te
gaan, mag u nooit stoppen met het innemen van Tenoretic of clonidine zonder eerst uw arts te
raadplegen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
U mag Tenoretic tijdens de zwangerschap niet gebruiken.
Borstvoeding
U mag Tenoretic tijdens de borstvoeding niet gebruiken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Duizeligheid of vermoeidheid kunnen zich voordoen als u Tenoretic gebruikt. Houd hiermee rekening
bij het besturen van voertuigen en het gebruiken van machines.
Stoffen in Tenoretic waarmee u rekening moet houden
Deze tabletten bevatten titaandioxide, dat bij een beperkt aantal patiënten een allergische reactie kan
veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U TENORETIC?
Gebruik Tenoretic altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Stop niet met de behandeling, zelfs indien u zich goed voelt, behalve wanneer uw arts u zegt te
stoppen. De afbouw van de behandeling moet geleidelijk gebeuren.
Volwassenen:
Gebruik één tablet Tenoretic MITIS-50/12,5 per dag.
Voor patiënten die niet voldoende respons hebben op Tenoretic MITIS-50/12,5 mag de dosis
verhoogd worden tot één tablet Tenoretic-100/25.
Indien nodig kan een ander bloeddrukverlagend geneesmiddel toegevoegd worden, bijvoorbeeld een
bloedvatverwijder (vasodilatator).
De behandeling mag niet plotseling stopgezet worden, vooral bij patiënten met een plaatselijk
zuurstoftekort in het hart (ischemisch hartlijden).
Bijzondere populaties:
Bejaarden
De dosisvereisten voor deze leeftijdsgroep zijn dikwijls lager.
Kinderen en adolescenten (onder 18 jaar)
Het preparaat wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten.
Nierinsufficiëntie
De doeltreffendheid van Tenoretic is verminderd bij patiënten met nierproblemen (nierinsufficiëntie).
De vaste dosiscombinatie mag bijgevolg niet toegediend worden aan patiënten met ernstige
nierinsufficiëntie.
Leverinsufficiëntie
Een dosisaanpassing is niet vereist bij patiënten met leverproblemen.
Het gebruik bij ernstige leverproblemen (leverinsufficiëntie) is niet aanbevolen.
Heeft u te veel van Tenoretic ingenomen?
Wanneer u te veel van Tenoretic heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
De meest voorkomende tekens van overdosering zijn:
te trage polsslag;
te lage bloeddruk;
acute hartinsufficiëntie;
verkramping van de spieren rond de luchtpijp (bronchospasmen);
te hoge urineafscheiding.
De behandeling van een ernstige vergiftiging zal in een ziekenhuis plaatshebben.
Bent u vergeten Tenoretic in te nemen?
Indien u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Neem echter geen 2
dosissen tegelijkertijd. Tracht uw tabletten steeds op hetzelfde tijdstip in te nemen.
Als u stopt met het innemen van Tenoretic
U mag de behandeling nooit op eigen initiatief stopzetten. Dit mag enkel indien uw arts dit nodig
vindt. Het stopzetten mag niet plots, maar moet stapsgewijze gebeuren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tenoretic bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De frequenties aan bijwerkingen worden als volgt gerangschikt:
Zeer vaak
(bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
Vaak
(bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
Soms
(bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten)
Zelden
(bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten)
Zeer zelden
(bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
Niet bekend
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Volgende bijwerkingen werden waargenomen na inname van Tenoretic:
Vaak
- koude vingers en tenen
- tragere polsslag
- diarree
- misselijkheid
- vermoeidheid
- lage concentratie van natrium in het bloed, hetgeen kan leiden tot zwakte (zwakheid), braken en
krampen
Soms
-
slaapstoornissen
Zelden
-
onregelmatige hartslag (hartblok) met als gevolg duizeligheid, vermoeidheid of flauwvallen
-
verslechtering van de bloedcirculatie wanneer u reeds een slechte bloedcirculatie heeft
-
gevoelloosheid en krampen in de vingers, gevolgd door warmtegevoel en pijn (fenomeen van
Raynaud)
-
ademnood of gezwollen enkels indien uw hart niet voldoende werkt
-
duizeligheid bij rechtstaan
-
hoofdpijn
-
verwarring
-
geestelijke stoornissen (psychosen, hallucinaties)
-
stemmingswisselingen
-
droge mond
-
haarverlies
-
droge ogen
- huiduitslag, verergeren van psoriasis
- tintelingen in de handen
- verergeren van ademhalingsproblemen (onder andere benauwdheid) bij astma of een
voorgeschiedenis van astma
- gezichtsstoornissen
- sneller optreden van blauwe plekken
- paarskleurige puntjes op de huid (purpura)
- impotentie
- geelzucht
- ontsteking van de alvleesklier, een langgerekte klier achter de maag (pancreatitis)
Niet bekend
- constipatie
Gevallen van spijsverteringsstoornissen zoals misselijkheid, braken en buikloop, sufheid, huiduitslag
zoals netelroos door overgevoeligheid en gevoeligheid aan licht, uitdroging, stoornissen in het suiker-
en vetmetabolisme, verhoging van het urinezuurgehalte in het bloed, wijzigingen in de scheikundige
samenstelling van het bloed (tekort aan kalium, natrium, magnesium en chloor) en bloedafwijkingen
werden ook gerapporteerd. Deze bijwerkingen dienen u niet te verontrusten. De kans is klein dat deze
bij u zullen optreden.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TENORETIC?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C). Bewaren ter bescherming tegen licht en vocht.
Gebruik Tenoretic niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tenoretic?
- De werkzame stoffen in Tenoretic zijn atenolol en chloorthalidon.
- Een tablet Tenoretic Mitis-50/12,5 bevat 50 mg atenolol en 12,5 mg chloorthalidon.
- Een tablet Tenoretic-100/25 bevat 100 mg atenolol en 25 mg chloorthalidon.
- De andere stoffen in Tenoretic zijn magnesiumcarbonaat, maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat,
gelatine, magnesiumstearaat, hypromellose, glycerol, titaandioxide (E 171).
Hoe ziet Tenoretic eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tenoretic Mitis-50/12,5: blisterverpakking met 28, 56 en 84 filmomhulde tabletten.
Tenoretic-100/25: blisterverpakking met 28, 56 en 84 filmomhulde tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NV AstraZeneca SA
E. Van Ophemstraat 110
B-1180 Brussel
Tel. 02/370 48 11
Fabrikant
Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Straβe, 68723 Plankstadt, Duitsland
NV AstraZeneca SA, Schaessestraat, B-9070 Destelbergen
AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Verenigd
Koninkrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tenoretic MITIS-50/12,5:
BE126244
Tenoretic-100/25:
BE115753
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in
05/2013

TENORETIC MITIS-50/12,5, 50 mg/12,5 mg, filmomhulde tabletten
TENORETIC-100/25, 100 mg/25 mg, filmomhulde tabletten
atenolol - chloorthalidon
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tenoretic gebruikt?
2. Wanneer mag u Tenoretic niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Tenoretic?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tenoretic?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT TENORETIC GEBRUIKT?
Tenoretic is een middel tegen hoge bloeddruk.
Het bevat twee substanties, een die de werking van het hart beïnvloedt (een cardio-selectieve
bètablokker (atenolol)) en een waterafdrijvend middel (chloorthalidon).
Tenoretic-100/25 is aangewezen bij patiënten bij wie de behandeling met slechts één van de werkzame
bestanddelen alleen onvoldoende is.
2. WANNEER MAG U TENORETIC NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tenoretic niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6;
- U bent allergisch voor sulfonamidederivaten;
- Als u lijdt of hebt geleden aan een hartaandoening, waaronder hartfalen (onvoldoende werking
van het hart die niet onder controle is) of een shock te wijten aan een hartafwijking;
- Als u ooit een zeer trage (minder dan 45 slagen per minuut) of een zeer onregelmatige polsslag
had;
- Als u ooit een zeer lage bloeddruk of een zeer slechte bloedcirculatie had;
- Als u een gezwel van het bijniermerg heeft (feochromocytoom), dat nog niet met andere
geneesmiddelen wordt behandeld;
- Als u gedurende lange tijd niet gegeten heeft;
- Als u een astmapatiënt bent, aangezien een verhoging van de luchtweerstand (piepen) kan
optreden. Dit kan gewoonlijk ongedaan gemaakt worden met luchtwegenverwijdende
geneesmiddelen;
- Als u een zuurtevergiftiging te wijten aan stofwisselingsafwijkingen heeft (bijvoorbeeld bij
suikerziekte);
- Als u ernstige problemen heeft met uw nieren of lever;
03-2013
Als u zwanger bent of u borstvoeding geeft;
- Tenoretic mag niet aan kinderen gegeven worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tenoretic?
-
Vooraleer u uw geneesmiddel inneemt, moet u uw arts op de hoogte brengen indien u problemen
heeft met uw hart, nieren, ademhaling (astma), bloedsomloop, schildklier of suikerspiegel
(diabetes).
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:
-
Onvoldoende werking van het hart. Tenoretic mag niet gebruikt worden door patiënten met een
onvoldoende werking van het hart, die niet onder controle is.
- Hartkramp. Indien u lijdt aan een bijzonder type hartkramp (type Prinzmetal angor, typische pijn
in de borststreek).
- Aandoeningen van de bloedvaten.
- Schildklieraandoeningen.
- Allergie. Zeg aan uw arts indien u ooit een allergische reactie vertoonde na bijvoorbeeld een
insectenbeet.
- Suikerziekte. De tekens van een daling van het suikergehalte in het bloed (hypoglycemie)
kunnen minder goed waar te nemen zijn.
- Onvoldoende werking van de nieren. De dosering moet worden aangepast bij patiënten met een
ernstige vermindering van de nierfunctie.
- Onvoldoende werking van de lever.
- Jicht.
- Aandoeningen van de luchtwegen. Een toename van de luchtwegweerstand (piepen) kan zich
voordoen bij astmapatiënten. In geval van toegenomen luchtwegenresistentie moet u contact met
uw arts opnemen.
- Gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom).
Voorzichtigheid is verder geboden bij patienten die:
-
ouder zijn,
- reeds geneesmiddelen innemen voor onvoldoende werking van het hart,
- een speciaal dieet volgen,
- maag- en darmklachten vertonen.
Polsslag
U zal misschien merken dat uw polsslag daalt met dit geneesmiddel. Dit is normaal. Indien u ongerust
bent, zegt u dit best aan uw arts. Bij een daling van de hartslag tot 45 slagen per minuut of minder
moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
Stopzetten van de behandeling
U mag de behandeling nooit op eigen initiatief stopzetten. Dit mag enkel indien uw arts dit nodig
vindt. Het stopzetten mag niet plots, maar moet stapsgewijze gebeuren.
Dit is vooral van belang bij patiënten met een plaatselijk zuurstoftekort in het hart (ischemisch
hartlijden).
Ziekenhuis en verdoving
Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel verwittigen dat u een
behandeling met Tenoretic volgt. Indien u een operatie onder algemene verdoving moet ondergaan,
verwittig dan de anesthesist dat u een behandeling met Tenoretic volgt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tenoretic nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
onregelmatige hartslag (onder andere disopyramide, amiodarone)
- hoge bloeddruk of hartkramp (verapamil, diltiazem, nifedipine, clonidine, hydralazine, diazoxide,
ketanserine)
- hartfalen (onvoldoende werking van het hart) (digoxine)
- pijn en ontsteking (onder andere indomethacine, ibuprofen)
- migraine (clonidine)
- verkoudheid, neusverstopping (onder andere nasale decongestiva - ontzwellen van de
slijmvliezen)
- bepaalde mentale stoornissen (lithium)
- jicht.
Met volgende geneesmiddelen kunnen ook wisselwerkingen plaatsvinden:
-
stoffen die de hormonen van de bijnierschors kunnen nabootsen (corticosteroïden)
- schimmelwerende geneesmiddelen (amfotericine)
- geneesmiddelen voor de behandeling van maag- en slokdarmzweren (carbenoxolon)
- een geneesmiddel dat de aanmaak van het hormoon cortisol en de productie van mannelijke
hormonen in de bijnierschors stimuleert (ACTH = adrenocorticotroop hormoon)
- laxeermiddelen (chronisch gebruik)
- harsen
- insuline en orale geneesmiddelen tegen suikerziekte
- adrenaline
- bepaalde verdovingsmiddelen (anesthetica)
- bloedverdunners die u langs de mond inneemt (orale antistollingsmiddelen)
- spierverslapper (baclofen)
- bètablokker oogdruppels gebruikt om glaucoom te behandelen.
Indien u clonidine neemt voor de behandeling van hoge bloeddruk of om migraine-aanvallen tegen te
gaan, mag u nooit stoppen met het innemen van Tenoretic of clonidine zonder eerst uw arts te
raadplegen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
U mag Tenoretic tijdens de zwangerschap niet gebruiken.
Borstvoeding
U mag Tenoretic tijdens de borstvoeding niet gebruiken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Duizeligheid of vermoeidheid kunnen zich voordoen als u Tenoretic gebruikt. Houd hiermee rekening
bij het besturen van voertuigen en het gebruiken van machines.
Stoffen in Tenoretic waarmee u rekening moet houden
Deze tabletten bevatten titaandioxide, dat bij een beperkt aantal patiënten een allergische reactie kan
veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U TENORETIC?
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Stop niet met de behandeling, zelfs indien u zich goed voelt, behalve wanneer uw arts u zegt te
stoppen. De afbouw van de behandeling moet geleidelijk gebeuren.
Volwassenen:
Gebruik één tablet Tenoretic MITIS-50/12,5 per dag.
Voor patiënten die niet voldoende respons hebben op Tenoretic MITIS-50/12,5 mag de dosis
verhoogd worden tot één tablet Tenoretic-100/25.
Indien nodig kan een ander bloeddrukverlagend geneesmiddel toegevoegd worden, bijvoorbeeld een
bloedvatverwijder (vasodilatator).
De behandeling mag niet plotseling stopgezet worden, vooral bij patiënten met een plaatselijk
zuurstoftekort in het hart (ischemisch hartlijden).
Bijzondere populaties:
Bejaarden
De dosisvereisten voor deze leeftijdsgroep zijn dikwijls lager.
Kinderen en adolescenten (onder 18 jaar)
Het preparaat wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten.
Nierinsufficiëntie
De doeltreffendheid van Tenoretic is verminderd bij patiënten met nierproblemen (nierinsufficiëntie).
De vaste dosiscombinatie mag bijgevolg niet toegediend worden aan patiënten met ernstige
nierinsufficiëntie.
Leverinsufficiëntie
Een dosisaanpassing is niet vereist bij patiënten met leverproblemen.
Het gebruik bij ernstige leverproblemen (leverinsufficiëntie) is niet aanbevolen.
Heeft u te veel van Tenoretic ingenomen?
Wanneer u te veel van Tenoretic heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
De meest voorkomende tekens van overdosering zijn:
- te trage polsslag;
- te lage bloeddruk;
- acute hartinsufficiëntie;
- verkramping van de spieren rond de luchtpijp (bronchospasmen);
- te hoge urineafscheiding.
De behandeling van een ernstige vergiftiging zal in een ziekenhuis plaatshebben.
Bent u vergeten Tenoretic in te nemen?
Indien u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Neem echter geen 2
dosissen tegelijkertijd. Tracht uw tabletten steeds op hetzelfde tijdstip in te nemen.
Als u stopt met het innemen van Tenoretic
U mag de behandeling nooit op eigen initiatief stopzetten. Dit mag enkel indien uw arts dit nodig
vindt. Het stopzetten mag niet plots, maar moet stapsgewijze gebeuren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tenoretic bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De frequenties aan bijwerkingen worden als volgt gerangschikt:
Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
Soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten)
Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten)
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Volgende bijwerkingen werden waargenomen na inname van Tenoretic:
Vaak
-
koude vingers en tenen
- tragere polsslag
- diarree
- misselijkheid
- vermoeidheid
- lage concentratie van natrium in het bloed, hetgeen kan leiden tot zwakte (zwakheid), braken en
krampen
Soms
-
slaapstoornissen
Zelden
-
onregelmatige hartslag (hartblok) met als gevolg duizeligheid, vermoeidheid of flauwvallen
- verslechtering van de bloedcirculatie wanneer u reeds een slechte bloedcirculatie heeft
- gevoelloosheid en krampen in de vingers, gevolgd door warmtegevoel en pijn (fenomeen van
Raynaud)
- ademnood of gezwollen enkels indien uw hart niet voldoende werkt
- duizeligheid bij rechtstaan
- hoofdpijn
- verwarring
- geestelijke stoornissen (psychosen, hallucinaties)
- stemmingswisselingen
- droge mond
- haarverlies
- droge ogen
- huiduitslag, verergeren van psoriasis
- tintelingen in de handen
- verergeren van ademhalingsproblemen (onder andere benauwdheid) bij astma of een
voorgeschiedenis van astma
- gezichtsstoornissen
- sneller optreden van blauwe plekken
- paarskleurige puntjes op de huid (purpura)
- impotentie
- geelzucht
- ontsteking van de alvleesklier, een langgerekte klier achter de maag (pancreatitis)
Niet bekend
-
constipatie
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TENORETIC?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C). Bewaren ter bescherming tegen licht en vocht.
Gebruik Tenoretic niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tenoretic?
- De werkzame stoffen in Tenoretic zijn atenolol en chloorthalidon.
- Een tablet Tenoretic Mitis-50/12,5 bevat 50 mg atenolol en 12,5 mg chloorthalidon.
- Een tablet Tenoretic-100/25 bevat 100 mg atenolol en 25 mg chloorthalidon.
- De andere stoffen in Tenoretic zijn magnesiumcarbonaat, maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat,
gelatine, magnesiumstearaat, hypromellose, glycerol, titaandioxide (E 171).
Hoe ziet Tenoretic eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tenoretic Mitis-50/12,5: blisterverpakking met 28, 56 en 84 filmomhulde tabletten.
Tenoretic-100/25: blisterverpakking met 28, 56 en 84 filmomhulde tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NV AstraZeneca SA
E. Van Ophemstraat 110
B-1180 Brussel
Tel. 02/370 48 11
Fabrikant
Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strae, 68723 Plankstadt, Duitsland
NV AstraZeneca SA, Schaessestraat, B-9070 Destelbergen
AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Verenigd
Koninkrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tenoretic MITIS-50/12,5:
BE126244
Tenoretic-100/25:
BE115753
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 05/2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG