Tenif 50 mg - 20 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TENIF, 50 mg / 20 mg, capsules, hard
atenolol – nifedipine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tenif gebruikt?
2. Wanneer mag u Tenif niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Tenif?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Tenif?
6. Aanvullende informatie.
1.
WAARVOOR WORDT TENIF GEBRUIKT?
Tenif is een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk en tegen hartkramp. Het bevat twee werkstoffen die
de werking van het hart beïnvloeden (een cardio-selectieve bètablokker (atenolol) en een
dihydropyridine calciumantagonist (nifedipine)).
Tenif is aangewezen bij hoge bloeddruk en chronisch stabiele hartkramp (chronisch stabiele angina
pectoris).
Tenif is aangewezen voor patiënten bij wie de behandeling met slechts één geneesmiddel (hetzij de
bètablokker, hetzij de calciumantagonist) onvoldoende is.
2.
WANNEER MAG U TENIF NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tenif niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- Indien u lijdt aan:
-
Onregelmatige hartslag,
-
Zeer lage polsslag,
-
Hartzwakte die niet voldoende gecorrigeerd werd,
-
Cardiale geleidingsstoornissen,
-
Zeer slechte bloedcirculatie,
-
Gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom), dat nog niet met andere geneesmiddelen
wordt behandeld,
-
Zuurvergiftiging te wijten aan stofwisselingsafwijkingen (bv. bij suikerziekte),
-
Zeer lage bloeddruk,
-
Cardio-vasculaire (met betrekking tot het hart- en vaatstelsel) shock,
-
Ernstige vernauwing van de aorta,
-
Ernstige nierziekte,
-
Ernstige leverziekte.
- Bij zwangerschap en borstvoeding.
07-14
CSP2012
- Binnen een maand na acute coronaire syndromen (myocardinfarct en onstabiele angina pactoris).
-Neem Tenif niet tegelijk met rifampicine (een antibioticum) in. De werkzaamheid van Tenif kan
hierdoor immers afnemen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tenif?
Waarschuw onmiddellijk uw arts indien u last krijgt van:
Hartkrampachtige pijn. Indien u dit opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
Geneesmiddelen van dezelfde familie, namelijk dihydropyridine calciumantagonisten (klasse
waartoe nifedipine behoort), kunnen een plotse bloeddrukdaling veroorzaken, wat kan leiden tot
een vermindering van de doorbloeding en een verhoging van het hartritme. Dit kan het gevoel
geven van een hartkrampachtige pijn.
Abnormale symptomen. Indien zich abnormale symptomen voordoen, raadpleeg dan
onmiddellijk uw huisarts. Eventueel kan het (tijdelijk) stoppen van de behandeling onder
medische controle noodzakelijk zijn.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:
Astma. Een verhoging van de luchtweerstand (piepen) kan zich voordoen. Dit kan nochtans
gemakkelijk gecorrigeerd worden met luchtwegenverwijdende geneesmiddelen.
Onvoldoende werking van het hart. Tenif mag niet gebruikt worden door patiënten met een
onvoldoende werking van het hart die niet onder controle is.
Hartkramp. U dient uw arts in te lichten indien men u ooit verwittigde dat u lijdt aan een
bijzonder type van hartkramp (type Prinzmetal angor, typische pijn in de borststreek).
Aandoeningen van de bloedvaten. Bijzondere aandacht tijdens de behandeling met bèta-
blokkers is vereist.
Schildklieraandoeningen. De tekens van schildklieraandoeningen (thyreotoxicosis) kunnen
minder goed waar te nemen zijn.
Afwijkende polsslag. Een daling van de hartslag tot 45 slagen per minuut of minder is een
aanwijzing om onmiddellijk de huisarts te raadplegen.
Allergie. Zeg het aan uw arts indien u ooit een allergische reactie vertoonde na bijvoorbeeld een
insectenbeet.
Suikerziekte. Tenif moet ook met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met
suikerziekte of aanleg ervoor. Bij patiënten die insuline gebruiken kan een aanpassing van de
dosis noodzakelijk blijken. De tekens van een daling van het suikergehalte in het bloed
(hypoglycemie) kunnen gemaskeerd worden.
Gestoorde nierfunctie. Tenif dient met voorzichtigheid gebruikt te worden door patiënten met
onvoldoende werking van de nieren.
Gestoorde leverfunctie. Tenif dient met voorzichtigheid gebruikt te worden door patiënten met
onvoldoende werking van de lever.
In geval van kunstmatige bevruchting (in-vitro fertilisatie), moeten mannen de arts melden dat
zij Tenif nemen.
Een behandeling met Tenif mag niet plotseling stopgezet worden.
Verdoving. Indien u een operatie onder algemene verdoving moet ondergaan, verwittig de
anesthesist dat u een behandeling met Tenif volgt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tenif nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Dit is vooral belangrijk indien u volgende geneesmiddelen neemt:
cimetidine (tegen maagzuur),
diltiazem, verapamil en clonidine (bij hoge bloeddruk),
dysopiramide of amiodarone (bij hartaritmieën),
07-2014
CSP2012
adrenaline, kinidine, sommige ontstekingswerende middelen zoals ibuprofen en
indomethacine,
bepaalde verdovingsmiddelen (anesthetica),
hartglycosiden zoals digoxine (bij onvoldoende werking van het hart),
rifampicine (een antibioticum),
MAO (monoamine oxydase)- remmers, fluoxetine, nefazodon (gebruikt voor de behandeling
van depressies),
baclofen (een spierverslappend middel),
erythromycine, quinupristine/dalfopristine (antibiotica),
ritonavir (gebruikt om HIV te behandelen),
ketoconazol (gebruikt om schimmelinfecties te behandelen),
cisapride (gebruikt tegen brandend maagzuur),
valproïnezuur, fenytoïne, carbamazepine en fenobarbitone (gebruikt tegen epilepsie),
tacrolimus (geneesmiddelen om het afweersysteem te onderdrukken).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Drink geen pompelmoessap als u Tenif inneemt. Het kan leiden tot een sterkere bloeddrukdaling dan
normaal. Dit kan duizeligheid veroorzaken.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Tenif mag niet toegediend worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Tenif mag niet toegediend worden tijdens de borstvoeding.
Vruchtbaarheid
Studies bij dieren met nifedipine of atenolol tonen geen effect aan op de vrouwelijke of mannelijke
vruchtbaarheid. Er werden geen onderzoeken gedaan naar vruchtbaarheid in de klinische praktijk. De
AstraZeneca veiligheid databanken bevatten echter geen meldingen van eventuele effecten op de
vruchtbaarheid voor een van de twee producten. Mannen die proberen een kind te verwekken door
middel van in vitro-fertilisatie moeten zich ervan bewust zijn dat er gebleken is dat nifedipine de
spermafunctie kan aantasten.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Duizeligheid of vermoeidheid kunnen zich voordoen als u Tenif gebruikt. Houd hiermee rekening bij
het besturen van voertuigen en het gebruiken van machines.
Stoffen in Tenif waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose (een soort suiker). U mag dit geneesmiddel niet gebruiken indien uw
arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt.
3.
HOE GEBRUIKT U TENIF?
Gebruik Tenif altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Volwassenen
-
Hoge bloeddruk: één capsule per dag.
Indien nodig mag de dosis verhoogd worden tot 1 capsule tweemaal per dag.
-
Angina pectoris (hartkramp): één capsule tweemaal per dag.
07-2014
CSP2012
Indien nodig kan men een preventieve behandeling met middelen die uw bloedvaten verwijden
(nitraten) instellen of bijkomend nifedipine (een middel dat de wanden van uw bloedvat
ontspant) toedienen.
Kinderen
Dit preparaat wordt niet aanbevolen bij kinderen.
Nierinsufficiëntie
In geval van onvoldoende werking van de nieren moet de in te nemen hoeveelheid aangepast worden
(zie ook “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tenif?”).
Raadpleeg steeds uw arts.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Tenif moet innemen. Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van Tenif ingenomen?
Wanneer u te veel van Tenif heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
De meest voorkomende tekens van overdosering met een geneesmiddel van dit type zijn:
- te trage polsslag;
- te lage bloeddruk.
Bij het optreden ervan de huisarts onmiddellijk verwittigen en de behandeling met Tenif stoppen.
De behandeling van een overdosering zal in een ziekenhuis plaatshebben.
Bent u vergeten Tenif in te nemen?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het innemen van Tenif
De behandeling met Tenif mag niet plotseling stopgezet worden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tenif bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De frequenties aan bijwerkingen worden als volgt gerangschikt:
Zeer vaak
(bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
Vaak
(bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
Soms
(bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten)
Zelden
(bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten)
Zeer zelden
(bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
Niet bekend
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Vaak
- hoofdpijn**
- koude vingers en tenen*
- tragere polsslag*
- verwijding van de bloedvaten**
- maagdarmstoornissen*
- constipatie**
- vermoeidheid*
- gevoel van onwel zijn**
07-2014
CSP2012
-
oedeem (zwelling)**
Soms
- allergische reactie**
- angststoornissen**
- slaapstoornissen*,**
- duizeligheid**
- migraine**
- tremor**
- flauwvallen**
- visuele stoornissen**
- palpitaties (onregelmatige hartslag)**
- versnelde hartslag**
- lage bloeddruk**
- neusbloeding**
- verstopte neus**
- misselijkheid**
- gastrointestinale en abdominale pijn**
- flatulentie**
- droge mond**
- huiduitslag of roodheid van de huid **
- verhoging van de leverenzymen**
- angio-oedeem (zwelling van gezicht, lippen, mond, tong en / of keel) **
- spierkrampen**
- gewrichtszwelling**
- erectiestoornissen**
- rillingen**
- vaak plassen**
- moeite met urineren**
- niet specifieke pijn**
- verhoogd transaminase gehalte*
Zelden
- onregelmatige hartslag (hartblok) met als gevolg duizeligheid, vermoeidheid of flauwvallen*
- verslechtering van hartfalen*
- duizeligheid bij rechtstaan*
- hoofdpijn*
- verwarring*
- geestelijke stoornissen (psychosen, hallucinaties) *
- stemmingswisselingen (inclusief depressie)*
- nachtmerries*
- verlies van gevoel *,**
- tintelend gevoel*
- lage bloeddruk*
- claudicatio intermittens (problemen bij het lopen)*
- droge mond*
- het tandvlees kan in volume toenemen (tandvleeshyperplasie)**
- leverstoornissen (hepatitis, intrahepatische cholestase)*
- haarverlies*
- droge ogen*
- huiduitslag (zoals jeuk, netelroos)*,**, verergeren van psoriasis*
- verdoofd en spastisch gevoel in de vingers, gevolgd door warmte en pijn (syndroom van
Raynaud)*
- verergeren van ademhalingsproblemen (onder andere benauwdheid) bij astma of een
voorgeschiedenis van astma*
- gezichtsstoornissen*
07-2014
CSP2012
-
-
thrombocytopenie (sneller optreden van blauwe plekken)*
impotentie*
Zeer zelden
-
toename in anti-nucleaire antilichamen (ANA)*
Niet bekend
- constipatie*
- paarskleurige puntjes op de huid (purpura)
- geelzucht**
- agranulocytose (ernstige afname van bloedcellen)**
- leucopenie (laag aantal witte bloedcellen)**
- ernstige allergische reactie**
- toegenomen suikerspiegel in het bloed**
- slaperigheid**
- duizeligheid
- hoofdpijn
- verminderde gevoeligheid**
- oogpijn**
- warmteopwellingen
- oedeem (zwelling)
- pijn op de borst**
- ademhalingsproblemen**
- braken**
- gastrointestinale stoornissen
- zuurbranden of indigestie (maag-slokdarm-sluitspierinsufficiëntie)**
- lichtgevoelige huidontsteking**
- ernstige uitslag, die snel groeit met blaarvorming of afschilfering van de huid en mogelijk blaren
in de mond**
- kleine, verheven gebieden van bloeden in de huid (palpabele purpura)**
- schilfering van de huid (exfoliatieve dermatitis)**
- spier- en gewrichtspijn**
- impotentie
* Frequentie gemeld voor de monocomponent atenolol
** Frequentie gemeld voor de monocomponent nifedipine
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TENIF?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C) ter bescherming tegen licht en vocht.
Gebruik Tenif niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar
staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
07-2014
CSP2012
Welke stoffen zitten er in Tenif?
- De werkzame stoffen in Tenif zijn atenolol en nifedipine. 50 mg atenolol en 20 mg nifedipine in
een Tenif capsule.
- De andere stoffen in Tenif zijn:
Granulen: Magnesiumcarbonaat - Maïszetmeel - Natriumlaurylsulfaat - Gelatine -
Magnesiumstearaat.
Tablet: Microkristallijne cellulose - Maïszetmeel - Lactose - Polysorbaat - Magnesiumstearaat.
Tabletomhulling: Hypromellose 2910 - Macrogol 4000 - Titaandioxide (E 171) - Rood ijzeroxide
(E 172).
Capsule: Rood ijzeroxide (E 172) - Titaandioxide (E 171) - Gelatine.
Hoe ziet Tenif eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tenif wordt aangeboden in een doos met 28 en 56 capsules in blisterverpakking (kalenderverpakking),
alsook in een verpakking met 100 capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NV AstraZeneca SA
Egide van Ophemstraat 110
B-1180 Brussel
Tel. 02/370 48 11
Fabrikant
Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Straße, 68723, Plankstadt, Duitsland
AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Verenigd
Koninkrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE145451
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in10/2014.
07-2014
CSP2012

TENIF, 50 mg / 20 mg, capsules, hard
atenolol ­ nifedipine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tenif gebruikt?
2. Wanneer mag u Tenif niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Tenif?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Tenif?
6. Aanvullende informatie.
1.
WAARVOOR WORDT TENIF GEBRUIKT?
Tenif is een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk en tegen hartkramp. Het bevat twee werkstoffen die
de werking van het hart beïnvloeden (een cardio-selectieve bètablokker (atenolol) en een
dihydropyridine calciumantagonist (nifedipine)).
Tenif is aangewezen bij hoge bloeddruk en chronisch stabiele hartkramp (chronisch stabiele angina
pectoris).
Tenif is aangewezen voor patiënten bij wie de behandeling met slechts één geneesmiddel (hetzij de
bètablokker, hetzij de calciumantagonist) onvoldoende is.
2.
WANNEER MAG U TENIF NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Tenif niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- Indien u lijdt aan:
- Onregelmatige hartslag,
- Zeer lage polsslag,
- Hartzwakte die niet voldoende gecorrigeerd werd,
- Cardiale geleidingsstoornissen,
- Zeer slechte bloedcirculatie,
- Gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom), dat nog niet met andere geneesmiddelen
wordt behandeld,
- Zuurvergiftiging te wijten aan stofwisselingsafwijkingen (bv. bij suikerziekte),
- Zeer lage bloeddruk,
- Cardio-vasculaire (met betrekking tot het hart- en vaatstelsel) shock,
- Ernstige vernauwing van de aorta,
- Ernstige nierziekte,
- Ernstige leverziekte.
- Bij zwangerschap en borstvoeding.
07-14
Binnen een maand na acute coronaire syndromen (myocardinfarct en onstabiele angina pactoris).
-Neem Tenif niet tegelijk met rifampicine (een antibioticum) in. De werkzaamheid van Tenif kan
hierdoor immers afnemen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tenif?
Waarschuw onmiddellijk uw arts indien u last krijgt van:
· Hartkrampachtige pijn. Indien u dit opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
Geneesmiddelen van dezelfde familie, namelijk dihydropyridine calciumantagonisten (klasse
waartoe nifedipine behoort), kunnen een plotse bloeddrukdaling veroorzaken, wat kan leiden tot
een vermindering van de doorbloeding en een verhoging van het hartritme. Dit kan het gevoel
geven van een hartkrampachtige pijn.
· Abnormale symptomen. Indien zich abnormale symptomen voordoen, raadpleeg dan
onmiddellijk uw huisarts. Eventueel kan het (tijdelijk) stoppen van de behandeling onder
medische controle noodzakelijk zijn.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:
· Astma. Een verhoging van de luchtweerstand (piepen) kan zich voordoen. Dit kan nochtans
gemakkelijk gecorrigeerd worden met luchtwegenverwijdende geneesmiddelen.
· Onvoldoende werking van het hart. Tenif mag niet gebruikt worden door patiënten met een
onvoldoende werking van het hart die niet onder controle is.
· Hartkramp. U dient uw arts in te lichten indien men u ooit verwittigde dat u lijdt aan een
bijzonder type van hartkramp (type Prinzmetal angor, typische pijn in de borststreek).
· Aandoeningen van de bloedvaten. Bijzondere aandacht tijdens de behandeling met bèta-
blokkers is vereist.
· Schildklieraandoeningen. De tekens van schildklieraandoeningen (thyreotoxicosis) kunnen
minder goed waar te nemen zijn.
· Afwijkende polsslag. Een daling van de hartslag tot 45 slagen per minuut of minder is een
aanwijzing om onmiddellijk de huisarts te raadplegen.
· Allergie. Zeg het aan uw arts indien u ooit een allergische reactie vertoonde na bijvoorbeeld een
insectenbeet.
· Suikerziekte. Tenif moet ook met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met
suikerziekte of aanleg ervoor. Bij patiënten die insuline gebruiken kan een aanpassing van de
dosis noodzakelijk blijken. De tekens van een daling van het suikergehalte in het bloed
(hypoglycemie) kunnen gemaskeerd worden.
· Gestoorde nierfunctie. Tenif dient met voorzichtigheid gebruikt te worden door patiënten met
onvoldoende werking van de nieren.
· Gestoorde leverfunctie. Tenif dient met voorzichtigheid gebruikt te worden door patiënten met
onvoldoende werking van de lever.
· In geval van kunstmatige bevruchting (in-vitro fertilisatie), moeten mannen de arts melden dat
zij Tenif nemen.
· Een behandeling met Tenif mag niet plotseling stopgezet worden.
· Verdoving. Indien u een operatie onder algemene verdoving moet ondergaan, verwittig de
anesthesist dat u een behandeling met Tenif volgt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tenif nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Dit is vooral belangrijk indien u volgende geneesmiddelen neemt:
· cimetidine (tegen maagzuur),
· diltiazem, verapamil en clonidine (bij hoge bloeddruk),
· dysopiramide of amiodarone (bij hartaritmieën),
07-2014
indomethacine,
· bepaalde verdovingsmiddelen (anesthetica),
· hartglycosiden zoals digoxine (bij onvoldoende werking van het hart),
· rifampicine (een antibioticum),
· MAO (monoamine oxydase)- remmers, fluoxetine, nefazodon (gebruikt voor de behandeling
van depressies),
· baclofen (een spierverslappend middel),
· erythromycine, quinupristine/dalfopristine (antibiotica),
· ritonavir (gebruikt om HIV te behandelen),
· ketoconazol (gebruikt om schimmelinfecties te behandelen),
· cisapride (gebruikt tegen brandend maagzuur),
· valproïnezuur, fenytoïne, carbamazepine en fenobarbitone (gebruikt tegen epilepsie),
· tacrolimus (geneesmiddelen om het afweersysteem te onderdrukken).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Drink geen pompelmoessap als u Tenif inneemt. Het kan leiden tot een sterkere bloeddrukdaling dan
normaal. Dit kan duizeligheid veroorzaken.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Tenif mag niet toegediend worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Tenif mag niet toegediend worden tijdens de borstvoeding.
Vruchtbaarheid
Studies bij dieren met nifedipine of atenolol tonen geen effect aan op de vrouwelijke of mannelijke
vruchtbaarheid. Er werden geen onderzoeken gedaan naar vruchtbaarheid in de klinische praktijk. De
AstraZeneca veiligheid databanken bevatten echter geen meldingen van eventuele effecten op de
vruchtbaarheid voor een van de twee producten. Mannen die proberen een kind te verwekken door
middel van in vitro-fertilisatie moeten zich ervan bewust zijn dat er gebleken is dat nifedipine de
spermafunctie kan aantasten.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Duizeligheid of vermoeidheid kunnen zich voordoen als u Tenif gebruikt. Houd hiermee rekening bij
het besturen van voertuigen en het gebruiken van machines.
Stoffen in Tenif waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose (een soort suiker). U mag dit geneesmiddel niet gebruiken indien uw
arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt.
3.
HOE GEBRUIKT U TENIF?
Gebruik Tenif altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Volwassenen
-
Hoge bloeddruk: één capsule per dag.
Indien nodig mag de dosis verhoogd worden tot 1 capsule tweemaal per dag.
- Angina pectoris (hartkramp): één capsule tweemaal per dag.
07-2014
Kinderen
Dit preparaat wordt niet aanbevolen bij kinderen.
Nierinsufficiëntie
In geval van onvoldoende werking van de nieren moet de in te nemen hoeveelheid aangepast worden
(zie ook 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tenif?').
Raadpleeg steeds uw arts.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Tenif moet innemen. Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van Tenif ingenomen?
Wanneer u te veel van Tenif heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
De meest voorkomende tekens van overdosering met een geneesmiddel van dit type zijn:
-
te trage polsslag;
- te lage bloeddruk.
Bij het optreden ervan de huisarts onmiddellijk verwittigen en de behandeling met Tenif stoppen.
De behandeling van een overdosering zal in een ziekenhuis plaatshebben.
Bent u vergeten Tenif in te nemen?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het innemen van Tenif
De behandeling met Tenif mag niet plotseling stopgezet worden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tenif bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De frequenties aan bijwerkingen worden als volgt gerangschikt:
Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
Soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten)
Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten)
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Vaak
-
hoofdpijn**
- koude vingers en tenen*
- tragere polsslag*
- verwijding van de bloedvaten**
- maagdarmstoornissen*
- constipatie**
- vermoeidheid*
- gevoel van onwel zijn**
07-2014
oedeem (zwelling)**
Soms
-
allergische reactie**
- angststoornissen**
- slaapstoornissen*,**
- duizeligheid**
- migraine**
- tremor**
- flauwvallen**
- visuele stoornissen**
- palpitaties (onregelmatige hartslag)**
- versnelde hartslag**
- lage bloeddruk**
- neusbloeding**
- verstopte neus**
- misselijkheid**
- gastrointestinale en abdominale pijn**
- flatulentie**
- droge mond**
- huiduitslag of roodheid van de huid **
- verhoging van de leverenzymen**
- angio-oedeem (zwelling van gezicht, lippen, mond, tong en / of keel) **
- spierkrampen**
- gewrichtszwelling**
- erectiestoornissen**
- rillingen**
- vaak plassen**
- moeite met urineren**
- niet specifieke pijn**
- verhoogd transaminase gehalte*
Zelden
-
onregelmatige hartslag (hartblok) met als gevolg duizeligheid, vermoeidheid of flauwvallen*
- verslechtering van hartfalen*
- duizeligheid bij rechtstaan*
- hoofdpijn*
- verwarring*
- geestelijke stoornissen (psychosen, hallucinaties) *
- stemmingswisselingen (inclusief depressie)*
- nachtmerries*
- verlies van gevoel *,**
- tintelend gevoel*
- lage bloeddruk*
- claudicatio intermittens (problemen bij het lopen)*
- droge mond*
- het tandvlees kan in volume toenemen (tandvleeshyperplasie)**
- leverstoornissen (hepatitis, intrahepatische cholestase)*
- haarverlies*
- droge ogen*
- huiduitslag (zoals jeuk, netelroos)*,**, verergeren van psoriasis*
- verdoofd en spastisch gevoel in de vingers, gevolgd door warmte en pijn (syndroom van
Raynaud)*
- verergeren van ademhalingsproblemen (onder andere benauwdheid) bij astma of een
voorgeschiedenis van astma*
- gezichtsstoornissen*
07-2014
thrombocytopenie (sneller optreden van blauwe plekken)*
- impotentie*
Zeer zelden
-
toename in anti-nucleaire antilichamen (ANA)*
Niet bekend
-
constipatie*
- paarskleurige puntjes op de huid (purpura)
- geelzucht**
- agranulocytose (ernstige afname van bloedcellen)**
- leucopenie (laag aantal witte bloedcellen)**
- ernstige allergische reactie**
- toegenomen suikerspiegel in het bloed**
- slaperigheid**
- duizeligheid
- hoofdpijn
- verminderde gevoeligheid**
- oogpijn**
- warmteopwellingen
- oedeem (zwelling)
- pijn op de borst**
- ademhalingsproblemen**
- braken**
- gastrointestinale stoornissen
- zuurbranden of indigestie (maag-slokdarm-sluitspierinsufficiëntie)**
- lichtgevoelige huidontsteking**
- ernstige uitslag, die snel groeit met blaarvorming of afschilfering van de huid en mogelijk blaren
in de mond**
- kleine, verheven gebieden van bloeden in de huid (palpabele purpura)**
- schilfering van de huid (exfoliatieve dermatitis)**
- spier- en gewrichtspijn**
- impotentie
* Frequentie gemeld voor de monocomponent atenolol
** Frequentie gemeld voor de monocomponent nifedipine

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TENIF?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C) ter bescherming tegen licht en vocht.
Gebruik Tenif niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar
staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
07-2014
De werkzame stoffen in Tenif zijn atenolol en nifedipine. 50 mg atenolol en 20 mg nifedipine in
een Tenif capsule.
- De andere stoffen in Tenif zijn:
Granulen: Magnesiumcarbonaat - Maïszetmeel - Natriumlaurylsulfaat - Gelatine -
Magnesiumstearaat.
Tablet: Microkristallijne cellulose - Maïszetmeel - Lactose - Polysorbaat - Magnesiumstearaat.
Tabletomhulling: Hypromellose 2910 - Macrogol 4000 - Titaandioxide (E 171) - Rood ijzeroxide
(E 172).
Capsule: Rood ijzeroxide (E 172) - Titaandioxide (E 171) - Gelatine.
Hoe ziet Tenif eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tenif wordt aangeboden in een doos met 28 en 56 capsules in blisterverpakking (kalenderverpakking),
alsook in een verpakking met 100 capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NV AstraZeneca SA
Egide van Ophemstraat 110
B-1180 Brussel
Tel. 02/370 48 11
Fabrikant
Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Straße, 68723, Plankstadt, Duitsland
AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Verenigd
Koninkrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE145451
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in10/2014.
07-2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG