Tempocol 182 mg

Tempocol
Maagsapresistente capsules
Module 1.3.1 Bijsluiter
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Tempocol
maagsapresistente zachte capsules
Pepermuntolie
Will Pharma
NL/H/2376/001/DC
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of
zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel
zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later
weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw
apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in
rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt
hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u dit middel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Tempocol (capsules) is een kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt om de
symptomen van lichte spasmen (lichte krampen) in het maag-darmkanaal,
winderigheid en buikpijn te verlichten.
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan
contact op met uw arts.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of
moet u er extra voorzichtig mee zijn?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor pepermuntolie of menthol of een van de andere stoffen
die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u middel gebruikt
-
als u al eerder last heeft gehad van brandend maagzuur of een
hiatushernia (uitpuiling van het bovenste gedeelte van de maag). Hierdoor
common-pil-nl-19042011-16042012.doc
Status oktober 2012
Pagina 1 of 5
Tempocol
Maagsapresistente capsules
Module 1.3.1 Bijsluiter
Will Pharma
NL/H/2376/001/DC
kunnen uw symptomen soms verergeren na het gebruik van de Tempocol-
capsules. In dat geval moet u stoppen met het gebruik van dit middel.
Het gebruik van de Tempocol-capsules is niet aanbevolen bij kinderen on-
der de acht jaar omdat er over het gebruik bij deze groep niet voldoende
informatie beschikbaar is.
De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt. U mag de capsules
dus niet breken of kauwen, omdat dan de pepermuntolie voortijdig vrijkomt.
Hierdoor kunnen mogelijk de mond en de slokdarm (oesofagus) plaatselijk
geïrriteerd raken.
-
-
-
als u een aandoening aan de lever heeft.
-
als u een ontsteking van de galwegen heeft (cholangitis).
-
als u te weinig maagzuurproductie heeft (achloorhydrie).
-
als u last heeft van galstenen of een andere aandoening aan de galblaas en/of
galwegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tempocol nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de kans dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Dit geldt ook voor
medicijnen die u zonder voorschrift kunt kopen.
Andere geneesmiddelen die de maagzuurproductie verlagen, zoals histamine
2-blokkers, protonpompremmers of maagzuurremmers, kunnen de
maagsapresistente coating (mantel) van de capsule voortijdig oplossen. Het
gebruik van deze geneesmiddelen moet tijdens het gebruik van Tempocol
worden vermeden.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Wanneer dit middel gelijktijdig met voedsel of maagzuurremmers
(geneesmiddelen die de zuurgraad van de maag neutraliseren) wordt
ingenomen, kan de capsule voortijdig uit elkaar vallen en de inhoud vrijkomen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
gebruikt.
De resultaten van dieronderzoek wijzen niet op schadelijke effecten van
menthol op de groei en ontwikkeling (teratogeen effect) van een embryo of
foetus.
Het is niet bekend of bestanddelen van pepermunt in de moedermelk worden
uitgescheiden. Omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn mag u de
Tempocol-capsules niet gebruiken tijdens de zwangerschap of wanneer u
borstvoeding geeft.
Het is niet bekend of pepermuntolie de vruchtbaarheid beïnvloedt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de effecten op de rijvaardigheid en
het vermogen machines te gebruiken. Zorg dat u weet wat voor invloed het
middel op u heeft voor u gaat autorijden. Indien het middel uw rijvaardigheid
nadelig beïnvloedt mag u niet autorijden.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft
verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Jongeren ouder dan 12 jaar, volwassenen en ouderen
common-pil-nl-19042011-16042012.doc
Status oktober 2012
Pagina 2 of 5
Tempocol
Maagsapresistente capsules
Module 1.3.1 Bijsluiter
Will Pharma
NL/H/2376/001/DC
De aanvangsdosis is eenmaal tot driemaal daags 1 capsule. De dosering kan
indien nodig worden verhoogd tot een maximale dosis van 2 capsules driemaal
daags.
Kinderen tussen 8 en 12 jaar
Maximaal driemaal daags 1 capsule.
Niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan acht jaar.
Speciale patiëntengroepen:
Er is geen informatie beschikbaar over een doseringsadvies voor patiënten
met een lever- of nierinsufficiëntie.
De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt, d.w.z. dat zij niet
gebroken of gekauwd mogen worden.
Neem niet meer in dan de aanbevolen dosis.
De capsules moeten voor de maaltijd op een lege maag met voldoende koude
drank worden ingenomen (bij voorkeur een glas koud water).
Duur van de behandeling
De maagsapresistente capsules moeten worden ingenomen tot de symptomen
(ziekteverschijnselen) zijn verdwenen. Dit gebeurt meestal binnen twee tot vier
weken. Wanneer de symptomen langer aanhouden kan het gebruik van de
maagsapresistente capsules soms worden voortgezet gedurende een periode
van maximaal drie maanden per kuur. Vertel het uw arts als de symptomen
aanhouden.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u meer dan de aanbevolen dosis heeft gebruikt vertel dat dan aan uw arts,
apotheker of verpleegkundige en neem deze bijsluiter mee.
Een overdosis kan de volgende klachten veroorzaken:
ernstige symptomen in het maag-darmkanaal, diarree, beschadiging
van het rectum, misselijkheid (vanuit de maag);
epileptische aanvallen, bewustzijnsverlies, ademhalingsstilstand
(apneu);
hartritmestoornissen;
coördinatiestoornis van de spieren en andere stoornissen van het
zenuwstelsel.
In het geval van een overdosis moet de maag worden geleegd door middel van
een maagspoeling (lavage). Een symptomatische behandeling moet, indien
nodig, nauwgezet worden geobserveerd.
Neem direct contact op met een arts, een apotheker, de spoedgevallendienst
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem uw volgende dosis gewoon op het normale tijdstip in. Het is niet erg
wanneer u een dosis mist.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
U kunt op elk gewenst moment met het gebruik van dit middel stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al
krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen werden gemeld:
- De urine en ontlasting ruiken naar menthol. Hoe vaak dit voorkomt is niet
bekend.
- Pijn bij het plassen (dysurie) en ontsteking van de eikel van de penis. Hoe
vaak dit voorkomt is niet bekend.
common-pil-nl-19042011-16042012.doc
Status oktober 2012
Pagina 3 of 5
Tempocol
Maagsapresistente capsules
Module 1.3.1 Bijsluiter
Will Pharma
NL/H/2376/001/DC
- Allergische reacties op menthol, met hoofdpijn, een te lage hartslagfrequentie
(bradycardie), trillen (spiertremor), coördinatiestoornis van de spieren (ataxie),
anafylactische shock en rode kleurveranderingen van de huid (erythemateuze
huiduitslag). Hoe vaak dit voorkomt is niet bekend.
- Brandend maagzuur (pyrose), een brandend gevoel rond de anus, wazig
zien, misselijkheid vanuit de maag en braken. Hoe vaak dit voorkomt is niet
bekend.
Stop met dit middel als u last heeft van de bijwerkingen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is
te vinden op de doos en de blisterverpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand
en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u
niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en
komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is pepermuntolie.
Eén maagsapresistente zachte capsule bevat 182 mg pepermuntolie
(Mentha piperita L., aetheroleum).
De andere stoffen in dit middel zijn: gelatine, glycerol, ethylcellulose,
sodiumalginaat (E401), middellangeketentriglyceride, oliezuur.
Hoe ziet Tempocol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De Tempocol-capsule is een ovale, halftransparante zachte capsule die een heldere
vloeistof bevat.
Elke verpakking bevat 10, 15, 30, 60, 90 of 120 capsules.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
WILL-PHARMA, Monplaisirlaan 33, 1030 Brussel
Fabrikant
C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co KG
Frühlingstr. 7
D-86320 Feldkirchen-Westerham
Duitsland
Aflevering:
vrij
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
Enr./Reg.: BE xxxxxx
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de
volgende namen:
België: Tempocol
Maagsapresistente zachte capsule voor oraal gebruik.
Luxemburg: Tempocol
Maagsapresistente zachte capsule voor oraal gebruik.
Nederland: Tempocol
common-pil-nl-19042011-16042012.doc
Status oktober 2012
Pagina 4 of 5
Tempocol
Maagsapresistente capsules
Module 1.3.1 Bijsluiter
Will Pharma
NL/H/2376/001/DC
Maagsapresistente zachte capsule voor oraal gebruik.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
common-pil-nl-19042011-16042012.doc
Status oktober 2012
Pagina 5 of 5
Wil Pharma
Maagsapresistente capsules
NL/H/2376/001/DC
Module 1.3.1 Bijsluiter
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Tempocol
maagsapresistente zachte capsules
Pepermuntolie
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of
zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel
zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later
weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw
apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in
rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt
hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Tempocol (capsules) is een kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt om de
symptomen van lichte spasmen (lichte krampen) in het maag-darmkanaal,
winderigheid en buikpijn te verlichten.
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan
contact op met uw arts.
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of
moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor pepermuntolie of menthol of een van de andere stoffen
die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u middel gebruikt
- als u al eerder last heeft gehad van brandend maagzuur of een
hiatushernia (uitpuiling van het bovenste gedeelte van de maag). Hierdoor
common-pil-nl-19042011-16042012.doc
Status oktober 2012
Wil Pharma
Maagsapresistente capsules
NL/H/2376/001/DC
Module 1.3.1 Bijsluiter
kunnen uw symptomen soms verergeren na het gebruik van de Tempocol-
capsules. In dat geval moet u stoppen met het gebruik van dit middel.
- Het gebruik van de Tempocol-capsules is niet aanbevolen bij kinderen on-
der de acht jaar omdat er over het gebruik bij deze groep niet voldoende
informatie beschikbaar is.
- De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt. U mag de capsules
dus niet breken of kauwen, omdat dan de pepermuntolie voortijdig vrijkomt.
Hierdoor kunnen mogelijk de mond en de slokdarm (oesofagus) plaatselijk
geïrriteerd raken.
- als u een aandoening aan de lever heeft.
- als u een ontsteking van de galwegen heeft (cholangitis).
- als u te weinig maagzuurproductie heeft (achloorhydrie).
- als u last heeft van galstenen of een andere aandoening aan de galblaas en/of
galwegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tempocol nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de kans dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Dit geldt ook voor
medicijnen die u zonder voorschrift kunt kopen.
Andere geneesmiddelen die de maagzuurproductie verlagen, zoals histamine
2-blokkers, protonpompremmers of maagzuurremmers, kunnen de
maagsapresistente coating (mantel) van de capsule voortijdig oplossen. Het
gebruik van deze geneesmiddelen moet tijdens het gebruik van Tempocol
worden vermeden.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Wanneer dit middel gelijktijdig met voedsel of maagzuurremmers
(geneesmiddelen die de zuurgraad van de maag neutraliseren) wordt
ingenomen, kan de capsule voortijdig uit elkaar vallen en de inhoud vrijkomen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
gebruikt.
De resultaten van dieronderzoek wijzen niet op schadelijke effecten van
menthol op de groei en ontwikkeling (teratogeen effect) van een embryo of
foetus.
Het is niet bekend of bestanddelen van pepermunt in de moedermelk worden
uitgescheiden. Omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn mag u de
Tempocol-capsules niet gebruiken tijdens de zwangerschap of wanneer u
borstvoeding geeft.
Het is niet bekend of pepermuntolie de vruchtbaarheid beïnvloedt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de effecten op de rijvaardigheid en
het vermogen machines te gebruiken. Zorg dat u weet wat voor invloed het
middel op u heeft voor u gaat autorijden. Indien het middel uw rijvaardigheid
nadelig beïnvloedt mag u niet autorijden.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft
verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Jongeren ouder dan 12 jaar, volwassenen en ouderen
common-pil-nl-19042011-16042012.doc
Status oktober 2012
Wil Pharma
Maagsapresistente capsules
NL/H/2376/001/DC
Module 1.3.1 Bijsluiter
De aanvangsdosis is eenmaal tot driemaal daags 1 capsule. De dosering kan
indien nodig worden verhoogd tot een maximale dosis van 2 capsules driemaal
daags.
Kinderen tussen 8 en 12 jaar
Maximaal driemaal daags 1 capsule.
Niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan acht jaar.
Speciale patiëntengroepen:
Er is geen informatie beschikbaar over een doseringsadvies voor patiënten
met een lever- of nierinsufficiëntie.
De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt, d.w.z. dat zij niet
gebroken of gekauwd mogen worden.
Neem niet meer in dan de aanbevolen dosis.
De capsules moeten voor de maaltijd op een lege maag met voldoende koude
drank worden ingenomen (bij voorkeur een glas koud water).
Duur van de behandeling
De maagsapresistente capsules moeten worden ingenomen tot de symptomen
(ziekteverschijnselen) zijn verdwenen. Dit gebeurt meestal binnen twee tot vier
weken. Wanneer de symptomen langer aanhouden kan het gebruik van de
maagsapresistente capsules soms worden voortgezet gedurende een periode
van maximaal drie maanden per kuur. Vertel het uw arts als de symptomen
aanhouden.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u meer dan de aanbevolen dosis heeft gebruikt vertel dat dan aan uw arts,
apotheker of verpleegkundige en neem deze bijsluiter mee.
Een overdosis kan de volgende klachten veroorzaken:
- ernstige symptomen in het maag-darmkanaal, diarree, beschadiging
van het rectum, misselijkheid (vanuit de maag);
- epileptische aanvallen, bewustzijnsverlies, ademhalingsstilstand
(apneu);
- hartritmestoornissen;
- coördinatiestoornis van de spieren en andere stoornissen van het
zenuwstelsel.
In het geval van een overdosis moet de maag worden geleegd door middel van
een maagspoeling (lavage). Een symptomatische behandeling moet, indien
nodig, nauwgezet worden geobserveerd.
Neem direct contact op met een arts, een apotheker, de spoedgevallendienst
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem uw volgende dosis gewoon op het normale tijdstip in. Het is niet erg
wanneer u een dosis mist.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
U kunt op elk gewenst moment met het gebruik van dit middel stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al
krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen werden gemeld:
- De urine en ontlasting ruiken naar menthol. Hoe vaak dit voorkomt is niet
bekend.
- Pijn bij het plassen (dysurie) en ontsteking van de eikel van de penis. Hoe
vaak dit voorkomt is niet bekend.
common-pil-nl-19042011-16042012.doc
Status oktober 2012
Wil Pharma
Maagsapresistente capsules
NL/H/2376/001/DC
Module 1.3.1 Bijsluiter
- Allergische reacties op menthol, met hoofdpijn, een te lage hartslagfrequentie
(bradycardie), trillen (spiertremor), coördinatiestoornis van de spieren (ataxie),
anafylactische shock en rode kleurveranderingen van de huid (erythemateuze
huiduitslag). Hoe vaak dit voorkomt is niet bekend.
- Brandend maagzuur (pyrose), een brandend gevoel rond de anus, wazig
zien, misselijkheid vanuit de maag en braken. Hoe vaak dit voorkomt is niet
bekend.
Stop met dit middel als u last heeft van de bijwerkingen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is
te vinden op de doos en de blisterverpakking na `EXP'. Daar staat een maand
en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u
niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en
komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is pepermuntolie.
Eén maagsapresistente zachte capsule bevat 182 mg pepermuntolie
(Mentha piperita L., aetheroleum).
De andere stoffen in dit middel zijn: gelatine, glycerol, ethylcellulose,
sodiumalginaat (E401), middellangeketentriglyceride, oliezuur.
Hoe ziet Tempocol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De Tempocol-capsule is een ovale, halftransparante zachte capsule die een heldere
vloeistof bevat.
Elke verpakking bevat 10, 15, 30, 60, 90 of 120 capsules.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
WILL-PHARMA, Monplaisirlaan 33, 1030 Brussel
Fabrikant
C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co KG
Frühlingstr. 7
D-86320 Feldkirchen-Westerham
Duitsland
Aflevering: vrij
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
Enr./Reg.: BE xxxxxx
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de
volgende namen:
België: Tempocol
Maagsapresistente zachte capsule voor oraal gebruik.
Luxemburg: Tempocol
Maagsapresistente zachte capsule voor oraal gebruik.
Nederland: Tempocol
common-pil-nl-19042011-16042012.doc
Status oktober 2012
Wil Pharma
Maagsapresistente capsules
NL/H/2376/001/DC
Module 1.3.1 Bijsluiter
Maagsapresistente zachte capsule voor oraal gebruik.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
common-pil-nl-19042011-16042012.doc
Status oktober 2012

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG