Temgesic 0,3 mg/ml

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Temgesic Sublingualis 0,2 mg tabletten voor sublinguaal gebruik
Temgesic 0,3 mg/ml oplossing voor injectie
Buprenorfinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Inhoud van deze bijsluiter:
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
4.
Mogelijke bijwerkingen.
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Dit middel bestrijdt hevige pijn.
Dit middel is aangewezen als u hevige pijn lijdt (waarvoor morfine-achtige pijnstillers nodig zijn).
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
-
als u ernstige ademhalingsproblemen hebt
-
als u verslaafd bent aan alcohol
-
als u buikpijn hebt
-
als u hersenletsel hebt.
Als u leveraandoeningen hebt, dient u zeer goed op te passen bij gebruik van dit middel.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
als u problemen hebt met de schildklier, lever, nieren, prostaat
-
als u op leeftijd bent
-
als u middelen gebruikt die op het centrale zenuwstelsel inwerken;
-
als u last hebt of hebt gehad van afhankelijkheid van psychotropen (stoffen die van invloed zijn
op de psyche) of morfine-achtigen (stoffen die pijn stillen).
-
als u al andere geneesmiddelen gebruikt, moet u ook de paragraaf “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” lezen.
U moet ook heel voorzichtig zijn als u een slecht functionerende galblaas hebt (het orgaan aan de lever dat
dient om tussen de maaltijden door een vloeistof die nodig is voor de spijsvertering, gal genaamd, op te
slaan), onvoldoende werking van de bijnieren (kleine klieren boven de nieren) en kyfoscoliose
(misvorming van de wervelkolom).
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
- 1/5
-
- 2/5 -
Gebruikt u naast Temgesic nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
U mag Temgesic niet gebruiken met monoamineoxidaseremmers, MAO-remmers, (groep geneesmiddelen
die worden gebruikt om depressie te behandelen). U moet zeer voorzichtig zijn als u middelen of
geneesmiddelen gebruikt die inwerken op het centrale zenuwstelsel (kalmeringsmiddelen, antidepressiva,
alcohol, enz.).
De combinatie van Temgesic met benzodiazepines (geneesmiddelen gebruikt om angsten te behandelen)
kan de dood tot gevolg hebben door onderdrukking van de ademhaling.
Er is een geval gemeld van veronderstelde wisselwerking tussen Temgesic en fenprocoumonen
(antistollingsmiddelen: bloedverdunners). Deze wisselwerking komt tot uiting in purpura (verschijnen van
bloeduitstortingen op de huid).
De wisselwerking tussen buprenorfine en bepaalde geneesmiddelen (zoals gestodeen, TAO, ketoconazol,
ritonavir, indinavir, saquinavir, fenobarbital, carbamazepine, fenytoïne, rifampicine) is niet goed
onderzocht; daarom wordt aanbevolen dat u, als u Temgesic krijgt, nauwgezet wordt gecontroleerd als die
geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Als Temgesic wordt toegediend tijdens de bevalling, kan dat de weeën vertragen en
ademhalingsproblemen veroorzaken bij de foetus.
Als u buprenorfine chronisch gebruikt gedurende de laatste drie maanden van uw zwangerschap, kan dat
leiden tot ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene.
Voorzichtigheidshalve moet u het gebruik van Temgesic vermijden tijdens uw zwangerschap en de
borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Temgesic kan slaperigheid veroorzaken.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Temgesic Sublingualis tabletten voor sublinguaal gebruik bevatten lactose. Indien uw arts u heeft
meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
Temgesic, oplossing voor injectie bevat glucose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als er geen verbetering optreedt, gaat u opnieuw naar uw arts.
Temgesic mag niet worden toegediend aan kinderen jonger dan 6 jaar.
- 3/5 -
Alleen gebruiken op voorschrift van uw arts.
Temgesic Sublingualis tabletten voor sublinguaal gebruik:
1 tablet om de 6-8 uur onder de tong laten smelten (niet kauwen, niet direct doorslikken). Het oplossen
van de tabletten kan 5-10 minuten duren. De dosis kan worden verhoogd als de pijn aanhoudt, op
voorschrift van uw arts.
Temgesic, oplossing voor injectie:
1-2 ampullen als langzame injectie in de spieren of aderen, zo nodig om de 6-8 uur herhalen.
De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk zijn.
Uw arts zal u vertellen hoelang u Temgesic moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
In geval van overdosering neemt u contact op met uw behandelend arts.
Bij ademhalingsdepressie (verminderde ademhaling) kan uw arts doxapram gebruiken (geneesmiddel dat
wordt gebruikt om de ademhaling te stimuleren), maar het effect ervan op de ademhaling kan van korte
duur zijn. In geval van overdosering zal uw arts zo nodig eerst de ademhaling weer voldoende op gang
brengen door middel van beademing.
Als u te veel van dit middel hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Als u plotseling stopt met het gebruik van Temgesic kan dat de volgende gevolgen hebben: angst, zweten,
beven.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Temgesic bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De bijwerkingen die misschien kunnen voorkomen met Temgesic worden hieronder vermeld naar hun
frequentie.
Zeer vaak (
10%):
Sufheid.
Vaak (
1% en < 10%):
Draaierigheid/duizeligheid, zin om te slapen, miose (vernauwing van de pupil), verlaging van de
bloeddruk, hypoventilatie (te weinig lucht in de longen krijgen), misselijkheid en overgeven, zweten,
hoofdpijn.
Soms (
0,1% en < 1%):
Psychische stoornissen (depressie, verwardheid), nervositeit, tinteling in vingers of tenen, oogproblemen
(bindvliesontsteking, gezichtsstoornissen), oorsuizen, vertraging of versnelling van het hartritme, hoge
bloeddruk, ademhalingsproblemen (dyspneu), droge mond, verstopping, jeuk, zwakte, vermoeidheid,
moeite met plassen.
- 4/5 -
Zelden (
0,01% en < 0,1%):
Psychische stoornissen (hallucinaties, depersonalisatie (vervreemding van zichzelf of van het eigen
gevoel)), coma, verlies van eetlust, onderbreking van de ademhaling tijdens korte periodes, zwaar gevoel
in de maag, diarree, huidproblemen (uitslag, bleekheid), spierproblemen (beven, stuipen (convulsies)).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Temgesic Sublingualis tabletten voor sublinguaal gebruik:
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Temgesic, oplossing voor injectie:
Bewaren beneden 25°C. Beschermen tegen licht.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het
etiket na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Temgesic Sublingualis tabletten voor sublinguaal gebruik:
-
De werkzame stof in dit middel is buprenorfinehydrochloride.
Het wordt gebruikt in de vorm van buprenorfinehydrochloride 0,216 mg, wat overeenkomt
met 0,2 mg buprenorfine.
-
De andere stoffen in dit middel zijn lactose, maiszetmeel, mannitol (E421), povidon,
citroenzuur-anhydraat, natriumcitraat, magnesiumstearaat.
Temgesic, oplossing voor injectie:
-
De werkzame stof in dit middel is buprenorfinehydrochloride. Het wordt gebruikt in de vorm
van buprenorfinehydrochloride 0,324 mg, wat overeenkomt met 0,3 mg buprenorfine.
-
De andere stoffen in dit middel zijn glucose-anhydraat, verdund zoutzuur, water voor
injecteerbare oplossingen.
Hoe ziet Temgesic eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Temgesic Sublingualis zijn tabletten voor sublinguaal gebruik (tabletten voor onder de tong). Het middel
is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: dozen van 20 en 50 tabletten in een blisterverpakking van
nylon-alu-uPVC. Tabletten voor onder de tong.
Temgesic is ook verkrijgbaar als oplossing voor injectie. Het middel is verkrijgbaar in de volgende
verpakkingen: dozen met 5, 10 en 100 ampullen.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
RB Pharmaceuticals Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH
Verenigd Koninkrijk
- 5/5 -
Fabrikant:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd
Pharmaceutical Division
Dansom Lane
Hull
HU8 7DS – Verenigd Koninkrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 122717 (Temgesic Sublingualis tabletten voor sublinguaal gebruik)
BE 112515 (Temgesic, oplossing voor injectie)
Neem contact op met uw arts of apotheker voor informatie over dit geneesmiddel.
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in: 02/2011

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Temgesic Sublingualis 0,2 mg tabletten voor sublinguaal gebruik
Temgesic 0,3 mg/ml oplossing voor injectie
Buprenorfinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Inhoud van deze bijsluiter:
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
4.
Mogelijke bijwerkingen.
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Dit middel bestrijdt hevige pijn.
Dit middel is aangewezen als u hevige pijn lijdt (waarvoor morfine-achtige pijnstillers nodig zijn).
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- als u ernstige ademhalingsproblemen hebt
- als u verslaafd bent aan alcohol
- als u buikpijn hebt
- als u hersenletsel hebt.
Als u leveraandoeningen hebt, dient u zeer goed op te passen bij gebruik van dit middel.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
als u problemen hebt met de schildklier, lever, nieren, prostaat
- als u op leeftijd bent
- als u middelen gebruikt die op het centrale zenuwstelsel inwerken;
- als u last hebt of hebt gehad van afhankelijkheid van psychotropen (stoffen die van invloed zijn
op de psyche) of morfine-achtigen (stoffen die pijn stillen).
- als u al andere geneesmiddelen gebruikt, moet u ook de paragraaf 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' lezen.
U moet ook heel voorzichtig zijn als u een slecht functionerende galblaas hebt (het orgaan aan de lever dat
dient om tussen de maaltijden door een vloeistof die nodig is voor de spijsvertering, gal genaamd, op te
slaan), onvoldoende werking van de bijnieren (kleine klieren boven de nieren) en kyfoscoliose
(misvorming van de wervelkolom).
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Temgesic nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
U mag Temgesic niet gebruiken met monoamineoxidaseremmers, MAO-remmers, (groep geneesmiddelen
die worden gebruikt om depressie te behandelen). U moet zeer voorzichtig zijn als u middelen of
geneesmiddelen gebruikt die inwerken op het centrale zenuwstelsel (kalmeringsmiddelen, antidepressiva,
alcohol, enz.).
De combinatie van Temgesic met benzodiazepines (geneesmiddelen gebruikt om angsten te behandelen)
kan de dood tot gevolg hebben door onderdrukking van de ademhaling.
Er is een geval gemeld van veronderstelde wisselwerking tussen Temgesic en fenprocoumonen
(antistollingsmiddelen: bloedverdunners). Deze wisselwerking komt tot uiting in purpura (verschijnen van
bloeduitstortingen op de huid).
De wisselwerking tussen buprenorfine en bepaalde geneesmiddelen (zoals gestodeen, TAO, ketoconazol,
ritonavir, indinavir, saquinavir, fenobarbital, carbamazepine, fenytoïne, rifampicine) is niet goed
onderzocht; daarom wordt aanbevolen dat u, als u Temgesic krijgt, nauwgezet wordt gecontroleerd als die
geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Als Temgesic wordt toegediend tijdens de bevalling, kan dat de weeën vertragen en
ademhalingsproblemen veroorzaken bij de foetus.
Als u buprenorfine chronisch gebruikt gedurende de laatste drie maanden van uw zwangerschap, kan dat
leiden tot ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene.
Voorzichtigheidshalve moet u het gebruik van Temgesic vermijden tijdens uw zwangerschap en de
borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Temgesic kan slaperigheid veroorzaken.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Temgesic Sublingualis tabletten voor sublinguaal gebruik bevatten lactose. Indien uw arts u heeft
meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
Temgesic, oplossing voor injectie bevat glucose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als er geen verbetering optreedt, gaat u opnieuw naar uw arts.
Alleen gebruiken op voorschrift van uw arts.
Temgesic Sublingualis tabletten voor sublinguaal gebruik:
1 tablet om de 6-8 uur onder de tong laten smelten (niet kauwen, niet direct doorslikken). Het oplossen
van de tabletten kan 5-10 minuten duren. De dosis kan worden verhoogd als de pijn aanhoudt, op
voorschrift van uw arts.
Temgesic, oplossing voor injectie:
1-2 ampullen als langzame injectie in de spieren of aderen, zo nodig om de 6-8 uur herhalen.
De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk zijn.
Uw arts zal u vertellen hoelang u Temgesic moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
In geval van overdosering neemt u contact op met uw behandelend arts.
Bij ademhalingsdepressie (verminderde ademhaling) kan uw arts doxapram gebruiken (geneesmiddel dat
wordt gebruikt om de ademhaling te stimuleren), maar het effect ervan op de ademhaling kan van korte
duur zijn. In geval van overdosering zal uw arts zo nodig eerst de ademhaling weer voldoende op gang
brengen door middel van beademing.
Als u te veel van dit middel hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Als u plotseling stopt met het gebruik van Temgesic kan dat de volgende gevolgen hebben: angst, zweten,
beven.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Temgesic bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De bijwerkingen die misschien kunnen voorkomen met Temgesic worden hieronder vermeld naar hun
frequentie.
Z
eer vaak ( 1 0%) :
Sufheid.
V
aak ( 1 % en < 1 0%) :
Draaierigheid/duizeligheid, zin om te slapen, miose (vernauwing van de pupil), verlaging van de
bloeddruk, hypoventilatie (te weinig lucht in de longen krijgen), misselijkheid en overgeven, zweten,
hoofdpijn.
S
oms ( 0 ,1% en < 1 %):
Z
elden ( 0 ,01% en < 0 ,1%) :
Psychische stoornissen (hallucinaties, depersonalisatie (vervreemding van zichzelf of van het eigen
gevoel)), coma, verlies van eetlust, onderbreking van de ademhaling tijdens korte periodes, zwaar gevoel
in de maag, diarree, huidproblemen (uitslag, bleekheid), spierproblemen (beven, stuipen (convulsies)).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Temgesic Sublingualis tabletten voor sublinguaal gebruik:
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Temgesic, oplossing voor injectie:
Bewaren beneden 25°C. Beschermen tegen licht.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het
etiket na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Temgesic Sublingualis tabletten voor sublinguaal gebruik:
-
De werkzame stof in dit middel is buprenorfinehydrochloride.
Het wordt gebruikt in de vorm van buprenorfinehydrochloride 0,216 mg, wat overeenkomt
met 0,2 mg buprenorfine.
- De andere stoffen in dit middel zijn lactose, maiszetmeel, mannitol (E421), povidon,
citroenzuur-anhydraat, natriumcitraat, magnesiumstearaat.
Temgesic, oplossing voor injectie:
-
De werkzame stof in dit middel is buprenorfinehydrochloride. Het wordt gebruikt in de vorm
van buprenorfinehydrochloride 0,324 mg, wat overeenkomt met 0,3 mg buprenorfine.
- De andere stoffen in dit middel zijn glucose-anhydraat, verdund zoutzuur, water voor
injecteerbare oplossingen.
Hoe ziet Temgesic eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Temgesic Sublingualis zijn tabletten voor sublinguaal gebruik (tabletten voor onder de tong). Het middel
is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: dozen van 20 en 50 tabletten in een blisterverpakking van
nylon-alu-uPVC. Tabletten voor onder de tong.
Temgesic is ook verkrijgbaar als oplossing voor injectie. Het middel is verkrijgbaar in de volgende
verpakkingen: dozen met 5, 10 en 100 ampullen.
Fabrikant:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd
Pharmaceutical Division
Dansom Lane
Hull
HU8 7DS ­ Verenigd Koninkrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 122717 (Temgesic Sublingualis tabletten voor sublinguaal gebruik)
BE 112515 (Temgesic, oplossing voor injectie)
Neem contact op met uw arts of apotheker voor informatie over dit geneesmiddel.
Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG