Telmisartan eg 80 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Telmisartan EG 20 mg filmomhulde tabletten
Telmisartan EG 40 mg filmomhulde tabletten
Telmisartan EG 80 mg filmomhulde tabletten
Telmisartan
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Telmisartan EG gebruikt?
2. Wanneer mag u Telmisartan EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Telmisartan EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Telmisartan EG?
6. Aanvullende informatie
1. Waarvoor wordt Telmisartan EG gebruikt?
Telmisartan EG behoort tot een klasse van geneesmiddelen die bekend staat als angiotensine II-
receptorantagonisten. Angiotensine II is een bestanddeel dat in uw lichaam wordt gemaakt en de
bloedvaten vernauwt waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Telmisartan EG blokkeert dit effect van
angiotensine II, zodat de bloedvaten verwijden en de bloeddruk wordt verlaagd.
Telmisartan EG wordt gebruikt voor de behandeling van essentiële hypertensie (hoge bloeddruk).
‘Essentieel’ betekent dat de hoge bloeddruk niet veroorzaakt wordt door een andere aandoening.
Hoge bloeddruk kan, als deze niet behandeld wordt, schade toebrengen aan bloedvaten in
verschillende organen wat soms kan leiden tot hartaanvallen, hart- of nierfalen, beroerte of blindheid.
Gewoonlijk zijn er geen symptomen van hoge bloeddruk voordat dergelijke schade optreedt. Dus is
het belangrijk regelmatig de bloeddruk te meten om na te gaan of deze nog binnen de normale
waarden ligt.
Telmisartan EG wordt ook gebruikt om het aantal cardiovasculaire voorvallen (bijv. hartaanval of
beroerte) te verlagen bij risicopatiënten omdat zij een verminderde of geen bloedtoevoer naar het hart
of de benen hebben, een beroerte hebben gehad of diabetes met hoog risico hebben. Uw arts kan u
vertellen of u een hoog risico heeft op zulke aandoeningen.
2. Wanneer mag u Telmisartan EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Telmisartan EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor telmisartan of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- U bent meer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter het gebruik van Telmisartan EG te
vermijden in het begin van de zwangerschap - zie de rubriek over zwangerschap).
- U heeft ernstige leveraandoeningen zoals galstuwing of galwegobstructie (problemen met de
afvoer van gal uit de lever en galblaas) of een andere ernstige leveraandoening.
1/6
Bijsluiter
Vertel uw arts of apotheker wanneer een van de bovenstaande gevallen voor u van toepassing is voor
u Telmisartan EG inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Telmisartan EG?
Vertel uw arts wanneer u lijdt of heeft geleden aan één van de volgende aandoeningen of ziektes:
- Nierziekte of niertransplantatie
- Renale arteriestenose (vernauwing van de bloedvaten naar één of beide nieren)
- Leverziekte
- Hartproblemen
- Verhoogde aldosteronspiegels (het vasthouden van water en zout in het lichaam samen met een
verstoorde balans van diverse mineralen in het bloed)
- Lage bloeddruk (hypotensie) die kan optreden als u uitgedroogd bent (overdadig verlies van
lichaamsvocht) of een zouttekort heeft als gevolg van vochtafdrijvende therapie (‘plaspillen’), een
dieet met een laag zoutgehalte, diarree of braken
- Verhoogde kaliumspiegels in uw bloed
- Diabetes.
Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of kunt worden). Telmisartan EG wordt niet aanbevolen
tijdens het begin van de zwangerschap en mag niet worden ingenomen als u meer dan 3 maanden
zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik vanaf die
periode (zie de rubriek over zwangerschap).
Bij een operatie of narcose dient u uw arts te vertellen dat u Telmisartan EG gebruikt.
Het gebruik van Telmisartan EG bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar wordt niet aangeraden.
Zoals met alle andere angiotensine II-receptorantagonisten, kan Telmisartan EG minder effectief zijn
in het verlagen van de bloeddruk bij patiënten van het zwarte ras.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Telmisartan EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Het kan zijn dat uw arts de dosering van deze andere geneesmiddelen moet aanpassen of andere
voorzorgsmaatregelen moet nemen. In sommige gevallen dient u misschien te stoppen met het
innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt vooral voor de geneesmiddelen hieronder
beschreven die tegelijkertijd met Telmisartan EG worden ingenomen:
- Lithiumbevattende geneesmiddelen voor de behandeling van sommige vormen van depressie.
- Geneesmiddelen die het kaliumgehalte in het bloed kunnen verhogen zoals kaliumbevattende
zoutvervangers, kaliumsparende diuretica (zekere ‘plaspillen’), ACE-remmers, angiotensine
II-receptorantagonisten, NSAID’s (niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, bijv.
aspirine of ibuprofen), heparine, immunosuppressiva (bijv. ciclosporine of tacrolimus) en het
antibioticum trimetoprim.
- Het gebruik van diuretica (‘plaspillen’), vooral in hoge doses samen met Telmisartan EG, kan
leiden tot een overdadig verlies aan lichaamsvocht en lage bloeddruk (hypotensie).
Evenals bij andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen kan het effect van Telmisartan EG afnemen
wanneer u NSAID’s (niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, bijv. aspirine of ibuprofen)
of corticosteroïden gebruikt.
Telmisartan EG kan het bloeddrukverlagende effect van andere geneesmiddelen die gebruikt worden
voor de behandeling van hoge bloeddruk verhogen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U kunt Telmisartan EG met of zonder voedsel innemen.
2/6
Bijsluiter
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of kunt worden). Normaal gesproken zal uw arts u
adviseren te stoppen met de inname van Telmisartan EG voordat u zwanger bent of zodra u weet dat u
zwanger bent en uw arts zal u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van
Telmisartan EG. Telmisartan EG wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de
zwangerschap en mag niet ingenomen worden bij een zwangerschapsduur van meer dan 3 maanden,
omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik na de derde
zwangerschapsmaand.
Borstvoeding
Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat te beginnen met het geven van
borstvoeding. Telmisartan EG wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven en uw arts
kan kiezen voor een andere behandeling als u borstvoeding wenst te geven, vooral als uw baby pas is
geboren of te vroeg is geboren.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen informatie beschikbaar over het effect van Telmisartan EG op de rijvaardigheid of op het
vermogen machines te bedienen. Sommige mensen die behandeld worden voor hoge bloeddruk zijn
duizelig of vermoeid. Bestuur geen voertuigen of bedien geen machines wanneer u duizelig of
vermoeid bent.
Stoffen in Telmisartan EG waarmee u rekening moet houden
Telmisartan EG bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Telmisartan EG in?
Gebruik Telmisartan EG altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering Telmisartan EG is één tablet per dag. Probeer de tablet elke dag op
hetzelfde tijdstip in te nemen. U kunt Telmisartan EG met of zonder voedsel innemen. De tabletten
dienen ingenomen te worden met wat water of andere niet-alcoholische dranken. Het is belangrijk om
Telmisartan EG elke dag in te nemen totdat uw arts u anders voorschrijft. Als u de indruk heeft dat de
werking van Telmisartan EG te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.
Voor de behandeling van hoge bloeddruk is de normale dosis Telmisartan EG voor de meeste
patiënten eenmaal daags één tablet van 40 mg om de bloeddruk 24 uur onder controle te houden. Uw
arts kan u echter soms een lagere dosis van 20 mg of een hogere dosis van 80 mg aanbevelen.
Telmisartan EG kan ook in combinatie met diuretica (‘plaspillen’) zoals hydrochloorthiazide worden
gebruikt, waarvan is aangetoond dat het een aanvullend bloeddrukverlagend effect heeft met
Telmisartan EG.
Om cardiovasculaire gebeurtenissen te verminderen is de gebruikelijke dosis Telmisartan EG eenmaal
daags één tablet van 80 mg. Bij het begin van de preventieve behandeling met Telmisartan EG 80 mg
moet de bloeddruk regelmatig worden gecontroleerd.
Als uw lever niet goed werkt mag de dagelijkse dosis van 40 mg niet worden overschreden.
Heeft u te veel van Telmisartan EG ingenomen?
3/6
Bijsluiter
Wanneer u per ongeluk te veel van Telmisartan EG heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245), of de
spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Bent u vergeten Telmisartan EG in te nemen?
Maakt u zich geen zorgen als u een dosis vergeten bent in te nemen. Neem deze in zodra u eraan denkt
en doe voort zoals daarvoor. Als u uw tablet een dag niet heeft ingenomen, neem dan de normale dosis
de volgende dag. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Telmisartan EG
Stop niet met de inname van Telmisartan EG zonder met uw arts te praten.
Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk moeten mogelijk voor de rest van uw leven ingenomen
worden. Als u stopt met de inname van Telmisartan EG zal uw bloeddruk in enkele dagen terugvallen
op het niveau van voor de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Telmisartan EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Deze bijwerkingen kunnen optreden in bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd zijn:
zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten
vaak: treedt op bij 1 tot 10 op 100 patiënten
soms: treedt op bij 1 tot 10 op 1.000 patiënten
zelden: treedt op bij 1 tot 10 op 10.000 patiënten
zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 op 10.000 patiënten
niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
Vaak voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Lage bloeddruk (hypotensie) bij patiënten die behandeld worden om cardiovasculaire gebeurtenissen
te verminderen.
Soms voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Infectie van de bovenste luchtwegen (bijv. zere keel, bijholteontsteking, verkoudheid). Ontsteking van
de urinewegen, tekort aan rode bloedcellen (anemie), hoog kaliumgehalte, zich verdrietig voelen
(depressie), flauwvallen (syncope), moeilijk in slaap vallen, draaierigheid, langzame hartslag
(bradycardie), lage bloeddruk (hypotensie) bij gebruikers die worden behandeld voor hoge bloeddruk,
duizeligheid bij opstaan (orthostatische hypotensie), kortademigheid, buikpijn, diarree, buikkramp,
zwelling, braken, verhoogde zweetproductie, jeuk, uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen, spierpijn
(myalgie), rugpijn, spierkramp, verminderde werking van de nieren inclusief acuut nierfalen en pijn op
de borst. Gevoel van zwakte en verhoogde waarden van creatinine in het bloed.
Zelden voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), allergische reactie (bijv. huiduitslag, jeuk,
ademhalingsproblemen, zwaar ademen, zwelling van het gezicht of lage bloeddruk), angst, verminderd
zicht, snelle hartslag (tachycardie), maagstoornissen, droge mond, abnormale werking van de lever,
ernstige uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen, rode huid, snelle zwelling van huid en slijmvliezen
(angio-oedeem), eczeem (een huidaandoening), gewrichtspijn (artralgie), pijn in armen en benen,
griepachtige ziekte, verhoogde waarden van urinezuur, leverenzymen of creatinefosfokinase in het
bloed en verminderd gehalte aan hemoglobine (een bloedeiwit).
4/6
Bijsluiter
Bijwerkingen met een onbekende frequentie kunnen zijn:
Toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie), ernstige allergische reactie (anafylactische
reactie), netelroos (urticaria), peesontsteking, sepsis* (vaak genoemd “bloedvergiftiging”, is een
ernstige infectie met een ontstekingsreactie in het gehele lichaam die tot de dood kan leiden).
* In een langetermijnonderzoek bij meer dan 20.000 patiënten, kregen meer patiënten die met
telmisartan behandeld werden sepsis in vergelijking met patiënten die niet behandeld werden met
telmisartan. Het kan zijn dat dit op toeval berust of door een tot nu toe onbekend mechanisme
uitgelokt wordt.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Telmisartan EG?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Telmisartan EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. Aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in Telmisartan EG?
-
-
De werkzame stof in Telmisartan EG is telmisartan, elke tablet bevat 20 mg/40 mg/80 mg
telmisartan.
De andere stoffen in Telmisartan EG zijn:
Natriumhydroxide
Povidon (K-25)
Meglumine
Lactosemonohydraat
Crospovidon
Geel ijzeroxide (E172)
Magnesiumstearaat
De filmomhulling bevat:
Hypromellose
Titaandioxide (E171)
Macrogol 400
Talk
Geel ijzeroxide (E172)
Hoe ziet Telmisartan EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Telmisartan EG 20 mg zijn gele, cirkelvormige filmomhulde tabletten met de inscriptie ‘20’ op de ene
zijde en ‘T’ op de andere zijde.
5/6
Bijsluiter
Telmisartan EG 40 mg zijn gele, capsulevormige filmomhulde tabletten met de inscriptie ‘40’ op de
ene zijde en ‘T’ op de andere zijde.
Telmisartan EG 80 mg zijn gele, capsulevormige filmomhulde tabletten met de inscriptie ‘80’ op de
ene zijde en ‘T’ op de andere zijde.
Telmisartan EG 20 mg is beschikbaar in blisterverpakkingen die 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90,
98, 112, 126, 140, 154, 168 of 182 tabletten bevatten.
Telmisartan EG 40 mg is beschikbaar in blisterverpakkingen die 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 98, 112, 126, 140, 154, 168 of 182 tabletten bevatten.
Telmisartan EG 80 mg is beschikbaar in blisterverpakkingen die 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 98, 112, 126, 140, 154, 168 of 182 tabletten bevatten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV – Heizel Esplanade b22 – 1020 Brussel
Fabrikanten
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. - City Tower, Hvězdova 1716/2b - 140 78 Praha 4 - Tsjechië
Tillomed Laboratories Ltd. - 3 Howard Road, Eaton Socon, St.Neots - Cambridgeshire, PE198ET -
Verenigd KoninkrijkSTADA Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Telmisartan EG 20 mg filmomhulde tabletten: BE398544
Telmisartan EG 40 mg filmomhulde tabletten: BE398553
Telmisartan EG 80 mg filmomhulde tabletten: BE398562
Afleveringswijze:
op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 04/2014.
6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Telmisartan EG 20 mg filmomhulde tabletten
Telmisartan EG 40 mg filmomhulde tabletten
Telmisartan EG 80 mg filmomhulde tabletten

Telmisartan
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Telmisartan EG gebruikt?
2. Wanneer mag u Telmisartan EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Telmisartan EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Telmisartan EG?
6. Aanvullende informatie
1. Waarvoor wordt Telmisartan EG gebruikt?
Telmisartan EG behoort tot een klasse van geneesmiddelen die bekend staat als angiotensine II-
receptorantagonisten. Angiotensine II is een bestanddeel dat in uw lichaam wordt gemaakt en de
bloedvaten vernauwt waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Telmisartan EG blokkeert dit effect van
angiotensine II, zodat de bloedvaten verwijden en de bloeddruk wordt verlaagd.
Telmisartan EG
wordt gebruikt
voor de behandeling van essentiële hypertensie (hoge bloeddruk).
`Essentieel' betekent dat de hoge bloeddruk niet veroorzaakt wordt door een andere aandoening.
Hoge bloeddruk kan, als deze niet behandeld wordt, schade toebrengen aan bloedvaten in
verschillende organen wat soms kan leiden tot hartaanvallen, hart- of nierfalen, beroerte of blindheid.
Gewoonlijk zijn er geen symptomen van hoge bloeddruk voordat dergelijke schade optreedt. Dus is
het belangrijk regelmatig de bloeddruk te meten om na te gaan of deze nog binnen de normale
waarden ligt.
Telmisartan EG wordt ook gebruikt
om het aantal cardiovasculaire voorvallen (bijv. hartaanval of
beroerte) te verlagen bij risicopatiënten omdat zij een verminderde of geen bloedtoevoer naar het hart
of de benen hebben, een beroerte hebben gehad of diabetes met hoog risico hebben. Uw arts kan u
vertellen of u een hoog risico heeft op zulke aandoeningen.
2. Wanneer mag u Telmisartan EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Telmisartan EG niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor telmisartan of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- U bent meer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter het gebruik van Telmisartan EG te
vermijden in het begin van de zwangerschap - zie de rubriek over zwangerschap).
- U heeft ernstige leveraandoeningen zoals galstuwing of galwegobstructie (problemen met de
afvoer van gal uit de lever en galblaas) of een andere ernstige leveraandoening.
Vertel uw arts of apotheker wanneer een van de bovenstaande gevallen voor u van toepassing is voor
u Telmisartan EG inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Telmisartan EG?
Vertel uw arts wanneer u lijdt of heeft geleden aan één van de volgende aandoeningen of ziektes:
-
Nierziekte of niertransplantatie
- Renale arteriestenose (vernauwing van de bloedvaten naar één of beide nieren)
- Leverziekte
- Hartproblemen
- Verhoogde aldosteronspiegels (het vasthouden van water en zout in het lichaam samen met een
verstoorde balans van diverse mineralen in het bloed)
- Lage bloeddruk (hypotensie) die kan optreden als u uitgedroogd bent (overdadig verlies van
lichaamsvocht) of een zouttekort heeft als gevolg van vochtafdrijvende therapie (`plaspillen'), een
dieet met een laag zoutgehalte, diarree of braken
- Verhoogde kaliumspiegels in uw bloed
- Diabetes.
Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of kunt worden). Telmisartan EG wordt niet aanbevolen
tijdens het begin van de zwangerschap en mag niet worden ingenomen als u meer dan 3 maanden
zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik vanaf die
periode (zie de rubriek over zwangerschap).
Bij een operatie of narcose dient u uw arts te vertellen dat u Telmisartan EG gebruikt.
Het gebruik van Telmisartan EG bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar wordt niet aangeraden.
Zoals met alle andere angiotensine II-receptorantagonisten, kan Telmisartan EG minder effectief zijn
in het verlagen van de bloeddruk bij patiënten van het zwarte ras.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Telmisartan EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Het kan zijn dat uw arts de dosering van deze andere geneesmiddelen moet aanpassen of andere
voorzorgsmaatregelen moet nemen. In sommige gevallen dient u misschien te stoppen met het
innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt vooral voor de geneesmiddelen hieronder
beschreven die tegelijkertijd met Telmisartan EG worden ingenomen:
- Lithiumbevattende geneesmiddelen voor de behandeling van sommige vormen van depressie.
- Geneesmiddelen die het kaliumgehalte in het bloed kunnen verhogen zoals kaliumbevattende
zoutvervangers, kaliumsparende diuretica (zekere `plaspillen'), ACE-remmers, angiotensine
II-receptorantagonisten, NSAID's (niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, bijv.
aspirine of ibuprofen), heparine, immunosuppressiva (bijv. ciclosporine of tacrolimus) en het
antibioticum trimetoprim.
- Het gebruik van diuretica (`plaspillen'), vooral in hoge doses samen met Telmisartan EG, kan
leiden tot een overdadig verlies aan lichaamsvocht en lage bloeddruk (hypotensie).
Evenals bij andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen kan het effect van Telmisartan EG afnemen
wanneer u NSAID's (niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, bijv. aspirine of ibuprofen)
of corticosteroïden gebruikt.
Telmisartan EG kan het bloeddrukverlagende effect van andere geneesmiddelen die gebruikt worden
voor de behandeling van hoge bloeddruk verhogen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U kunt Telmisartan EG met of zonder voedsel innemen.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of kunt worden). Normaal gesproken zal uw arts u
adviseren te stoppen met de inname van Telmisartan EG voordat u zwanger bent of zodra u weet dat u
zwanger bent en uw arts zal u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van
Telmisartan EG. Telmisartan EG wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de
zwangerschap en mag niet ingenomen worden bij een zwangerschapsduur van meer dan 3 maanden,
omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik na de derde
zwangerschapsmaand.
Borstvoeding
Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat te beginnen met het geven van
borstvoeding. Telmisartan EG wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven en uw arts
kan kiezen voor een andere behandeling als u borstvoeding wenst te geven, vooral als uw baby pas is
geboren of te vroeg is geboren.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen informatie beschikbaar over het effect van Telmisartan EG op de rijvaardigheid of op het
vermogen machines te bedienen. Sommige mensen die behandeld worden voor hoge bloeddruk zijn
duizelig of vermoeid. Bestuur geen voertuigen of bedien geen machines wanneer u duizelig of
vermoeid bent.
Stoffen in Telmisartan EG waarmee u rekening moet houden
Telmisartan EG bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Telmisartan EG in?
Gebruik Telmisartan EG altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering Telmisartan EG is één tablet per dag. Probeer de tablet elke dag op
hetzelfde tijdstip in te nemen. U kunt Telmisartan EG met of zonder voedsel innemen. De tabletten
dienen ingenomen te worden met wat water of andere niet-alcoholische dranken. Het is belangrijk om
Telmisartan EG elke dag in te nemen totdat uw arts u anders voorschrijft. Als u de indruk heeft dat de
werking van Telmisartan EG te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.
Voor de behandeling van hoge bloeddruk is de normale dosis Telmisartan EG voor de meeste
patiënten eenmaal daags één tablet van 40 mg om de bloeddruk 24 uur onder controle te houden. Uw
arts kan u echter soms een lagere dosis van 20 mg of een hogere dosis van 80 mg aanbevelen.
Telmisartan EG kan ook in combinatie met diuretica (`plaspillen') zoals hydrochloorthiazide worden
gebruikt, waarvan is aangetoond dat het een aanvullend bloeddrukverlagend effect heeft met
Telmisartan EG.
Om cardiovasculaire gebeurtenissen te verminderen is de gebruikelijke dosis Telmisartan EG eenmaal
daags één tablet van 80 mg. Bij het begin van de preventieve behandeling met Telmisartan EG 80 mg
moet de bloeddruk regelmatig worden gecontroleerd.
Als uw lever niet goed werkt mag de dagelijkse dosis van 40 mg niet worden overschreden.
Heeft u te veel van Telmisartan EG ingenomen?
Wanneer u per ongeluk te veel van Telmisartan EG heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245), of de
spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Bent u vergeten Telmisartan EG in te nemen?
Maakt u zich geen zorgen als u een dosis vergeten bent in te nemen. Neem deze in zodra u eraan denkt
en doe voort zoals daarvoor. Als u uw tablet een dag niet heeft ingenomen, neem dan de normale dosis
de volgende dag. Neem geen
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Telmisartan EG
Stop niet met de inname van Telmisartan EG zonder met uw arts te praten.
Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk moeten mogelijk voor de rest van uw leven ingenomen
worden. Als u stopt met de inname van Telmisartan EG zal uw bloeddruk in enkele dagen terugvallen
op het niveau van voor de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Telmisartan EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Deze bijwerkingen kunnen optreden in bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd zijn:
· zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten
· vaak: treedt op bij 1 tot 10 op 100 patiënten
· soms: treedt op bij 1 tot 10 op 1.000 patiënten
· zelden: treedt op bij 1 tot 10 op 10.000 patiënten
· zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 op 10.000 patiënten
· niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
Vaak voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Lage bloeddruk (hypotensie) bij patiënten die behandeld worden om cardiovasculaire gebeurtenissen
te verminderen.
Soms voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Infectie van de bovenste luchtwegen (bijv. zere keel, bijholteontsteking, verkoudheid). Ontsteking van
de urinewegen, tekort aan rode bloedcellen (anemie), hoog kaliumgehalte, zich verdrietig voelen
(depressie), flauwvallen (syncope), moeilijk in slaap vallen, draaierigheid, langzame hartslag
(bradycardie), lage bloeddruk (hypotensie) bij gebruikers die worden behandeld voor hoge bloeddruk,
duizeligheid bij opstaan (orthostatische hypotensie), kortademigheid, buikpijn, diarree, buikkramp,
zwelling, braken, verhoogde zweetproductie, jeuk, uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen, spierpijn
(myalgie), rugpijn, spierkramp, verminderde werking van de nieren inclusief acuut nierfalen en pijn op
de borst. Gevoel van zwakte en verhoogde waarden van creatinine in het bloed.
Zelden voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), allergische reactie (bijv. huiduitslag, jeuk,
ademhalingsproblemen, zwaar ademen, zwelling van het gezicht of lage bloeddruk), angst, verminderd
zicht, snelle hartslag (tachycardie), maagstoornissen, droge mond, abnormale werking van de lever,
ernstige uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen, rode huid, snelle zwelling van huid en slijmvliezen
(angio-oedeem), eczeem (een huidaandoening), gewrichtspijn (artralgie), pijn in armen en benen,
griepachtige ziekte, verhoogde waarden van urinezuur, leverenzymen of creatinefosfokinase in het
bloed en verminderd gehalte aan hemoglobine (een bloedeiwit).
Bijwerkingen met een onbekende frequentie kunnen zijn:
Toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie), ernstige allergische reactie (anafylactische
reactie), netelroos (urticaria), peesontsteking, sepsis* (vaak genoemd 'bloedvergiftiging', is een
ernstige infectie met een ontstekingsreactie in het gehele lichaam die tot de dood kan leiden).
* In een langetermijnonderzoek bij meer dan 20.000 patiënten, kregen meer patiënten die met
telmisartan behandeld werden sepsis in vergelijking met patiënten die niet behandeld werden met
telmisartan. Het kan zijn dat dit op toeval berust of door een tot nu toe onbekend mechanisme
uitgelokt wordt.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Telmisartan EG?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Telmisartan EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. Aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in Telmisartan EG?
- De werkzame stof in Telmisartan EG is telmisartan, elke tablet bevat 20 mg/40 mg/80 mg
telmisartan.
- De andere stoffen in Telmisartan EG zijn:
Natriumhydroxide
Povidon (K-25)
Meglumine
Lactosemonohydraat
Crospovidon
Geel ijzeroxide (E172)
Magnesiumstearaat
De filmomhulling bevat:
Hypromellose
Titaandioxide (E171)
Macrogol 400
Talk
Geel ijzeroxide (E172)
Hoe ziet Telmisartan EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Telmisartan EG 20 mg zijn gele, cirkelvormige filmomhulde tabletten met de inscriptie `20' op de ene
zijde en `T' op de andere zijde.
Telmisartan EG 40 mg zijn gele, capsulevormige filmomhulde tabletten met de inscriptie `40' op de
ene zijde en `T' op de andere zijde.
Telmisartan EG 80 mg zijn gele, capsulevormige filmomhulde tabletten met de inscriptie `80' op de
ene zijde en `T' op de andere zijde.
Telmisartan EG 20 mg is beschikbaar in blisterverpakkingen die 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90,
98, 112, 126, 140, 154, 168 of 182 tabletten bevatten.
Telmisartan EG 40 mg is beschikbaar in blisterverpakkingen die 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 98, 112, 126, 140, 154, 168 of 182 tabletten bevatten.
Telmisartan EG 80 mg is beschikbaar in blisterverpakkingen die 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 98, 112, 126, 140, 154, 168 of 182 tabletten bevatten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV ­ Heizel Esplanade b22 ­ 1020 Brussel
Fabrikanten
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. - City Tower, Hvzdova 1716/2b - 140 78 Praha 4 - Tsjechië
Tillomed Laboratories Ltd. - 3 Howard Road, Eaton Socon, St.Neots - Cambridgeshire, PE198ET -
Verenigd KoninkrijkSTADA Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Telmisartan EG 20 mg filmomhulde tabletten: BE398544
Telmisartan EG 40 mg filmomhulde tabletten: BE398553
Telmisartan EG 80 mg filmomhulde tabletten: BE398562
Afleveringswijze: op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in
04/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG