Telfast 180 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TELFAST 180 mg filmomhulde tabletten
Fexofenadine hydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Telfast 180 mg gebruikt?
2. Wanneer mag u Telfast 180 mg niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Telfast 180 mg?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Telfast 180 mg?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT TELFAST 180 MG GEBRUIKT?
Telfast bevat fexofenadine hydrochloride, dat een antihistaminicum is.
Telfast 180 mg wordt gebruikt bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar om de symptomen te
verlichten die optreden bij langdurige allergische huidreacties (chronische idiopathische urticaria), zoals
jeuk, zwellingen en huiduitslag.
2. WANNEER MAG U TELFAST 180 MG NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Telfast 180 mg niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Telfast 180 mg?
-
als u lever- of nierproblemen hebt
-
als u hartproblemen hebt of ooit hebt gehad aangezien dit type geneesmiddel kan leiden tot een snelle of
onregelmatige hartslag
-
als u bejaard bent
Als één van deze elementen op u van toepassing is of als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts vooraleer u
Telfast inneemt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Telfast 180 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Geneesmiddelen tegen indigestie die aluminium en magnesium bevatten, kunnen de werking van Telfast
beïnvloeden, door de hoeveelheid geabsorbeerd geneesmiddel te verminderen.
Het is aanbevolen om een interval van ongeveer 2 uur te respecteren tussen het moment waarop u Telfast
inneemt en het moment waarop u het geneesmiddel tegen indigestie inneemt.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Neem Telfast niet in als u zwanger bent, tenzij dit noodzakelijk is.
Telfast is niet aanbevolen tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Telfast zal waarschijnlijk geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te
bedienen. Maar vergewis er u van of deze tabletten u niet slaperig of duizelig maken vooraleer u een
voertuig bestuurt of een machine bedient.
3. HOE GEBRUIKT U TELFAST 180 MG?
Gebruik Telfast 180 mg altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
De aanbevolen dosis is één tablet (180 mg) per dag.
Neem uw tablet met een beetje water voor een maaltijd.
Heeft u te veel van Telfast 180 mg ingenomen?
Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070 / 245 245). Symptomen van een overdosering bij volwassenen zijn duizeligheid,
sufheid, vermoeidheid en een droge mond.
Bent u vergeten Telfast 180 mg in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip zoals voorgeschreven door uw arts.
Als u stopt met het innemen van Telfast 180 mg
Vertel uw arts als u wil stoppen met het innemen van Telfast vooraleer uw behandelingskuur beëindigd is.
Als u vroeger dan gepland stopt met het innemen van Telfast, kunnen uw symptomen terugkeren.
Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Telfast 180 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts en stop de behandeling met Telfast als u een zwelling van het gelaat, de
lippen, de tong of de keel vertoont of als u ademhalingsmoeilijkheden hebt, aangezien dit tekens kunnen
zijn van een ernstige allergische reactie.
Frequente bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op 10 maar meer dan 1 op 100 patiënten): hoofdpijn,
sufheid, misselijkheid (nausea) en duizeligheid.
Niet-frequente bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op 100 maar meer dan 1 op 1000 patiënten):
vermoeidheid/slaperigheid.
Bijkomende bijwerkingen (frequentie onbekend) die kunnen optreden, zijn: slaapmoeilijkheden
(insomnia: slapeloosheid), slaapstoornissen, nachtmerries, zenuwachtigheid, een snelle of onregelmatige
hartslag, diarree, huiduitslag en jeuk, netelroos, ernstige allergische reacties die aanleiding kunnen geven
tot een zwelling van het gelaat, de lippen, de tong of de keel, blozen, een beklemmend gevoel op de borst
en ademhalingsmoeilijkheden.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TELFAST
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Telfast 180 mg niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na “EXP” (maand/jaar).Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Telfast 180 mg?
- De werkzame stof in Telfast is fexofenadine hydrochloride. Elke tablet bevat 180 mg
fexofenadine hydrochloride.
- De andere stoffen in Telfast zijn:
Tabletkern:
microkristallijne cellulose, gepregelatiniseerd maïszetmeel, natrium croscarmellose,
magnesiumstearaat.
Filmomhulling:
hypromellose, povidon, titaniumdioxide (E171), colloïdaal watervrij siliciumdioxide,
macrogol 400 en ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Telfast 180 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Telfast 180 mg filmomhulde tabletten zijn perzikkleurige, langwerpige tabletten met “018” op de ene zijde
gegraveerd en “e” op de andere.
Telfast wordt geleverd in blisterverpakkingen. Elke tablet is apart verpakt onder blister.
Telfast is beschikbaar in verpakkingen van 2 (alleen monsters) 10, 15, 20, 30, 50, 100 en 200 (als 10x20)
tabletten per verpakking.
Niet alle verpakkingsgrootten kunnen gecommercialiseerd zijn.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail :
info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
- Sanofi Winthrop Industrie - 56, route de Choisy-au-bac - 60205 Compiègne - Frankrijk
-Sanofi Winthrop Industrie - 30-36 Avenue G. Eiffel - 37100 Tours – Frankrijk
-Sanofi-Synthelabo Ltd Edgefield Avenue - Fawdon, Newcastle upon Tyne, Tyne & Wear, NE3
3TT – UK
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE190303
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Telfast 180 mg filmomhulde tabletten
Denemarken: Telfast, filmovertrukne tabletter 180 mg
Finland: Telfast 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Duitsland: Telfast 180 mg-Filmtabletten
Ierland: Telfast 180 mg film-coated tablets
Italië: Telfast 180 mg compresse rivestite con film
Luxemburg: Telfast 180 mg filmomhulde tabletten
Portugal: Telfast 180, comprimidos revestidos por película
Spanje: Telfast 180 mg comprimidos recubiertos con película
Zweden: Telfast 180 mg filmdragerade tabletter
Verenigd Koninkrijk: Telfast 180 mg film-coated tablets
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 11/2013.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 07/2013.

TELFAST 180 mg filmomhulde tabletten
Fexofenadine hydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Telfast 180 mg gebruikt?
2. Wanneer mag u Telfast 180 mg niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Telfast 180 mg?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Telfast 180 mg?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT TELFAST 180 MG GEBRUIKT?
Telfast bevat fexofenadine hydrochloride, dat een antihistaminicum is.
Telfast 180 mg wordt gebruikt bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar om de symptomen te
verlichten die optreden bij langdurige allergische huidreacties (chronische idiopathische urticaria), zoals
jeuk, zwellingen en huiduitslag.
2. WANNEER MAG U TELFAST 180 MG NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u Telfast 180 mg niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Telfast 180 mg?
- als u lever- of nierproblemen hebt
- als u hartproblemen hebt of ooit hebt gehad aangezien dit type geneesmiddel kan leiden tot een snelle of
onregelmatige hartslag
- als u bejaard bent
Als één van deze elementen op u van toepassing is of als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts vooraleer u
Telfast inneemt.
Geneesmiddelen tegen indigestie die aluminium en magnesium bevatten, kunnen de werking van Telfast
beïnvloeden, door de hoeveelheid geabsorbeerd geneesmiddel te verminderen.
Het is aanbevolen om een interval van ongeveer 2 uur te respecteren tussen het moment waarop u Telfast
inneemt en het moment waarop u het geneesmiddel tegen indigestie inneemt.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Neem Telfast niet in als u zwanger bent, tenzij dit noodzakelijk is.
Telfast is niet aanbevolen tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Telfast zal waarschijnlijk geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te
bedienen. Maar vergewis er u van of deze tabletten u niet slaperig of duizelig maken vooraleer u een
voertuig bestuurt of een machine bedient.
3. HOE GEBRUIKT U TELFAST 180 MG?
Gebruik Telfast 180 mg altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

De aanbevolen dosis is één tablet (180 mg) per dag.
Neem uw tablet met een beetje water voor een maaltijd.
Heeft u te veel van Telfast 180 mg ingenomen?
Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070 / 245 245). Symptomen van een overdosering bij volwassenen zijn duizeligheid,
sufheid, vermoeidheid en een droge mond.
Bent u vergeten Telfast 180 mg in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip zoals voorgeschreven door uw arts.
Als u stopt met het innemen van Telfast 180 mg
Vertel uw arts als u wil stoppen met het innemen van Telfast vooraleer uw behandelingskuur beëindigd is.
Als u vroeger dan gepland stopt met het innemen van Telfast, kunnen uw symptomen terugkeren.
Zoals elk geneesmiddel kan Telfast 180 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts en stop de behandeling met Telfast als u een zwelling van het gelaat, de
lippen, de tong of de keel vertoont of als u ademhalingsmoeilijkheden hebt, aangezien dit tekens kunnen
zijn van een ernstige allergische reactie.
Frequente bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op 10 maar meer dan 1 op 100 patiënten): hoofdpijn,
sufheid, misselijkheid (nausea) en duizeligheid.
Niet-frequente bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op 100 maar meer dan 1 op 1000 patiënten):
vermoeidheid/slaperigheid.
Bijkomende bijwerkingen (frequentie onbekend) die kunnen optreden, zijn: slaapmoeilijkheden
(insomnia: slapeloosheid), slaapstoornissen, nachtmerries, zenuwachtigheid, een snelle of onregelmatige
hartslag, diarree, huiduitslag en jeuk, netelroos, ernstige allergische reacties die aanleiding kunnen geven
tot een zwelling van het gelaat, de lippen, de tong of de keel, blozen, een beklemmend gevoel op de borst
en ademhalingsmoeilijkheden.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TELFAST
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Telfast 180 mg niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na 'EXP' (maand/jaar).Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Telfast 180 mg?
- De werkzame stof in Telfast is fexofenadine hydrochloride. Elke tablet bevat 180 mg
fexofenadine hydrochloride.
Filmomhulling: hypromellose, povidon, titaniumdioxide (E171), colloïdaal watervrij siliciumdioxide,
macrogol 400 en ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Telfast 180 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Telfast 180 mg filmomhulde tabletten zijn perzikkleurige, langwerpige tabletten met '018' op de ene zijde
gegraveerd en 'e' op de andere.
Telfast wordt geleverd in blisterverpakkingen. Elke tablet is apart verpakt onder blister.
Telfast is beschikbaar in verpakkingen van 2 (alleen monsters) 10, 15, 20, 30, 50, 100 en 200 (als 10x20)
tabletten per verpakking.
Niet alle verpakkingsgrootten kunnen gecommercialiseerd zijn.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com

Fabrikant

- Sanofi Winthrop Industrie - 56, route de Choisy-au-bac - 60205 Compiègne - Frankrijk
-Sanofi Winthrop Industrie - 30-36 Avenue G. Eiffel - 37100 Tours ­ Frankrijk
-Sanofi-Synthelabo Ltd Edgefield Avenue - Fawdon, Newcastle upon Tyne, Tyne & Wear, NE3
3TT ­ UK
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE190303
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG