Teejel 8,714 g/100 g - 0,010 g/100 g

Meda Pharma
Leesbaarheidstest
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TEEJEL, gel voor oromucosaal gebruik
Bijsluiter – 08/2011 : TEEJEL
Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan
bereikt u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger, Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie.
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?
Farmaceutische vorm : gel voor oromucosaal gebruik om lokaal in de mond aan te brengen, zonder in
te slikken. Tube van 8 g en 30 g.
Geneesmiddelengroep : bevat:
- cholinesalicylaat: een geneesmiddel dat de pijnsymptomen kalmeert;
- cetalkoniumchloride: een ontsmettingsmiddel werkzaam tegen besmettingen door bacteriën.
Therapeutische indicaties :
verlichten van pijn aan tanden en tandvlees.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent
allergisch
(overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.
-
bij
etterige infecties, wonden
of
zweren
in de mond of van het tandvlees,
-
in geval van
tandextracties, mondoperaties.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
Slik TEEJEL niet in en gebruik het niet met een ander geneesmiddel of een vloeistof voor de
tanden.
-
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
-
Bij ongewenste effecten of indien er geen verbetering is : de behandeling stopzetten en de dokter of
de tandarts raadplegen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast TEEJEL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
1.
Meda Pharma
Leesbaarheidstest
Bijsluiter – 08/2011 : TEEJEL
Gebruik geen
TEEJEL als u met een
anticoagulans
wordt behandeld (dit is een geneesmiddel om
het bloed meer vloeibaar te maken).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Stoffen in dit middel waarmee U rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat een
geringe hoeveelheid alcohol,
minder dan 100 mg per dosis.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosis en gebruiksaanwijzing nauwkeurig volgen : de behandelingsduur niet verlengen
zonder advies van de dokter of de tandarts.
TEEJEL op het gevoelige en pijnlijke gedeelte in de mond of van het tandvlees aanbrengen.
Niet te hard wrijven of drukken. Niet inslikken.
De gebruikelijke dosering is:
Bij kinderen van 6 maanden tot 1 jaar : ½ cm gel 1 à 3 maal per dag of volgens advies van de dokter
of de tandarts.
Bij kinderen van 1 jaar tot 6 jaar : ½ à 1 cm gel 1 à 3 maal per dag of volgens advies van de dokter of
de tandarts.
Bij kinderen ouder dan 6 jaar en bij volwassenen : 1 cm gel 1 à 6 maal per dag of volgens advies van
de dokter of de tandarts. Het maximaal aantal toedieningen mag niet hoger zijn dan 8 à 10 applicaties
per dag.
De hoeveelheid gel per toediening mag niet meer dan 1 cm bedragen.
Uw arts zal u meedelen hoe lang u TEEJEL moet gebruiken. De behandeling niet voortijdig stopzetten.
Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel TEEJEL heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of tandarts,
uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Aangezien TEEJEL lokaal wordt aangebracht verwacht men normaal geen ongewenste effecten. Toch
moet men rekening houden met de hoger vermelde maximale dosering.
Een vergiftiging met salicylaat (één van de actieve bestanddelen) bekend onder de naam van
salicylisme, kan zich voordoen bij de toediening van hoge dosissen of bij een langdurige behandeling.
De meest voorkomende ziekteverschijnselen zijn dan:
-
-
-
-
hoofdpijn,
duizeligheid,
oorsuizen,
gehoorsstoornissen,
2.
Meda Pharma
Leesbaarheidstest
Bijsluiter – 08/2011 : TEEJEL
-
-
-
-
-
slaperigheid,
zweten,
braken,
diarree,
hyperventilatie (overdreven ademhaling)
Een ergere graad van vergiftiging door salicylaten kan leiden tot:
-
-
-
-
stoornissen in het functioneren van het zenuwstelsel,
een wijziging in de samenstelling van het bloed,
een abnormale stijging van de temperatuur,
uitdrogingsverschijnselen
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar neem de volgende dosis op het
gepaste ogenblik.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om de behandeling te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan TEEJEL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bij bepaalde, zeer gevoelige patiënten, zou
allergie
kunnen optreden. Deze allergie manifesteert zich
over het algemeen door een gevoel van omkeerbare branderigheid.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL ?
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
EX. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn
- cholinesalicylaat en
- cetalkoniumchloride.
De andere bestanddelen in dit middel zijn :
- methylcellulose
- glycerol
- ethanol
- anijsextract
- menthol
3.
Meda Pharma
Leesbaarheidstest
Bijsluiter – 08/2011 : TEEJEL
-
-
-
natriumcyclamaat
zoutzuur
gezuiverd water
Hoe ziet TEEJEL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TEEJEL is een gel voor oromucosaal gebruik (gebruik in de mondholte) in een tube van 8 g en 30 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma
Terhulpsesteenweg 166
1170 Brussel
België
Fabrikant:
SANICO
Industriezone 4
Veedijk 59
2300 Turnhout
België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE007944
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
Afleveringswijze :
vrije aflevering
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2011.
4.
Bijsluiter ­ 08/2011 : TEEJEL
Leesbaarheidstest
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TEEJEL, gel voor oromucosaal gebruik
Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan
bereikt u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger, Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie.

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?
Farmaceutische vorm : gel voor oromucosaal gebruik om lokaal in de mond aan te brengen, zonder in
te slikken. Tube van 8 g en 30 g.
Geneesmiddelengroep : bevat:
- cholinesalicylaat: een geneesmiddel dat de pijnsymptomen kalmeert;
- cetalkoniumchloride: een ontsmettingsmiddel werkzaam tegen besmettingen door bacteriën.
Therapeutische indicaties :
verlichten van pijn aan tanden en tandvlees.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent
allergisch (
overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- bij
etterige
infecties,
wonden of
zweren in de mond of van het tandvlees,
- in geval van
tandextracties,
mondoperaties.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
Slik TEEJEL niet in en gebruik het niet met een ander geneesmiddel of een vloeistof voor de
tanden.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
- Bij ongewenste effecten of indien er geen verbetering is : de behandeling stopzetten en de dokter of
de tandarts raadplegen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast TEEJEL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Bijsluiter ­ 08/2011 : TEEJEL
Leesbaarheidstest
Gebruik geen TEEJEL als u met een
anticoagulans wordt behandeld (dit is een geneesmiddel om
het bloed meer vloeibaar te maken).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Stoffen in dit middel waarmee U rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat een
geringe hoeveelheid alcohol, minder dan 100 mg per dosis.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosis en gebruiksaanwijzing nauwkeurig volgen : de behandelingsduur niet verlengen
zonder advies van de dokter of de tandarts.
TEEJEL op het gevoelige en pijnlijke gedeelte in de mond of van het tandvlees aanbrengen.
Niet te hard wrijven of drukken. Niet inslikken.
De gebruikelijke dosering is:
Bij kinderen van 6 maanden tot 1 jaar : ½ cm gel 1 à 3 maal per dag of volgens advies van de dokter
of de tandarts.
Bij kinderen van 1 jaar tot 6 jaar : ½ à 1 cm gel 1 à 3 maal per dag of volgens advies van de dokter of
de tandarts.
Bij kinderen ouder dan 6 jaar en bij volwassenen : 1 cm gel 1 à 6 maal per dag of volgens advies van
de dokter of de tandarts. Het maximaal aantal toedieningen mag niet hoger zijn dan 8 à 10 applicaties
per dag.
De hoeveelheid gel per toediening mag niet meer dan 1 cm bedragen.
Uw arts zal u meedelen hoe lang u TEEJEL moet gebruiken. De behandeling niet voortijdig stopzetten.
Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel TEEJEL heeft gebruikt, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts of tandarts,
uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Aangezien TEEJEL lokaal wordt aangebracht verwacht men normaal geen ongewenste effecten. Toch
moet men rekening houden met de hoger vermelde maximale dosering.
Een vergiftiging met salicylaat (één van de actieve bestanddelen) bekend onder de naam van
salicylisme, kan zich voordoen bij de toediening van hoge dosissen of bij een langdurige behandeling.
De meest voorkomende ziekteverschijnselen zijn dan:
- hoofdpijn,
- duizeligheid,
- oorsuizen,
- gehoorsstoornissen,
Bijsluiter ­ 08/2011 : TEEJEL
Leesbaarheidstest
- slaperigheid,
- zweten,
- braken,
- diarree,
- hyperventilatie (overdreven ademhaling)
Een ergere graad van vergiftiging door salicylaten kan leiden tot:
- stoornissen in het functioneren van het zenuwstelsel,
- een wijziging in de samenstel ing van het bloed,
- een abnormale stijging van de temperatuur,
- uitdrogingsverschijnselen
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar neem de volgende dosis op het
gepaste ogenblik.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om de behandeling te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan TEEJEL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bij bepaalde, zeer gevoelige patiënten, zou
allergie kunnen optreden. Deze al ergie manifesteert zich
over het algemeen door een gevoel van omkeerbare branderigheid.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL ?
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
EX. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn
- cholinesalicylaat en
- cetalkoniumchloride.
De andere bestanddelen in dit middel zijn :
- methylcel ulose
- glycerol
- ethanol
- anijsextract
- menthol
Bijsluiter ­ 08/2011 : TEEJEL
Leesbaarheidstest
- natriumcyclamaat
- zoutzuur
- gezuiverd water
Hoe ziet TEEJEL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TEEJEL is een gel voor oromucosaal gebruik (gebruik in de mondholte) in een tube van 8 g en 30 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma
Terhulpsesteenweg 166
1170 Brussel
België
Fabrikant:
SANICO
Industriezone 4
Veedijk 59
2300 Turnhout
België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE007944
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
Afleveringswijze : vrije aflevering
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2011.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG