Tears naturale 1 mg/ml - 3 mg/ml

Bijsluiter
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u TEARS NATURALE
zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet
verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is TEARS NATURALE en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u TEARS NATURALE gebruikt.
3. Hoe wordt TEARS NATURALE gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u TEARS NATURALE?
6.
Aanvullende informatie.
TEARS NATURALE
oogdruppels, oplossing
-
-
De werkzame stoffen zijn dextran 70 1,0 mg/ml en hypromellose 3,0 mg/ml.
De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn benzalkoniumchloride 0,1 mg, dinatriumedetaat,
natriumchloride, kaliumchloride, natriumhydroxide en/of zoutzuur en gezuiverd water tot 1 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Alcon NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA Alcon-Couvreur NVRijksweg 142870 Puurs
Alcon Cusi
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Spanje
Registratienummer
BE152476
1.
WAT IS TEARS NATURALE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
TEARS NATURALE oogdruppels, oplossing wordt verpakt in een druppelflesje van 15 ml.
TEARS NATURALE zijn oogdruppels tegen uitdroging van het oog.
1/4
Bijsluiter
TEARS NATURALE is aangewezen bij droge ogen, onvoldoende werking van de traanklieren en
instabiliteit van de traanfilm.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U TEARS NATURALE GEBRUIKT
Gebruik TEARS NATURALE niet
-
als u overgevoelig bent voor dextran, hypromellose of voor een van de hulpstoffen van dit
preparaat.
Pas goed op met TEARS NATURALE
-
-
-
als u aanhoudende irritatie ondervindt, of indien de toestand verslechtert of langer dan 72 uur
duurt, stop dan de toediening en raadpleeg uw arts.
als u contactlenzen draagt. Verwijder uw lenzen, breng de druppels in en wacht 15 minuten
alvorens uw lenzen opnieuw in te brengen.
als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van TEARS NATU-
RALE in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Dit geneesmiddel is enkel voor lokaal gebruik in het oog.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.
Gebruik van TEARS NATURALE in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap
Hypromellose is een inert bestanddeel zonder farmacologische activiteit. Het wordt niet
verondersteld algemeen te worden geabsorbeerd of algemene toxiciteit te vertonen of enig effect te
hebben op het voortplantingsproces.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Hypromellose is een inert bestanddeel zonder farmacologische activiteit. Het wordt niet
verondersteld algemeen te worden geabsorbeerd of algemene toxiciteit te vertonen of enig effect te
hebben op het voortplantingsproces.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het kan zijn dat u na het gebruik van TEARS NATURALE een tijdje wazig ziet. Rijdt niet of bedien
geen machines totdat uw zicht weer helder is.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TEARS NATURALE
2/4
Bijsluiter
Gebruik TEARS NATURALE niet tijdens het dragen van contactlenzen. Wacht tenminste 15 minuten
na gebruik van de oogdruppels alvorens de lenzen opnieuw in te brengen. Een bewaarmiddel in
TEARS NATURALE (benzalkonium chloride) kan oogirritatie veroorzaken en het is geweten dat het
zachte contactlenzen doet verkleuren.
Gebruik van TEARS NATURALE in combinatie met andere geneesmiddelen
Als u nog andere oogpreparaten gebruikt, moet u een 15-tal minuten wachten tussen elke
toediening.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook
als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
3.
HOE WORDT TEARS NATURALE GEBRUIKT?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg
bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Druppel 1 of 2 druppels in elk oog, telkens wanneer het nodig is.
Gebruik TEARS NATURALE enkel in het oog.
Volgende maatregelen zijn, na toediening van een oogdruppel, nuttig om de hoeveelheid
geneesmiddel die in het bloed terechtkomt te beperken:
-
Het ooglid 2 minuten gesloten houden.
-
Het traankanaal met de vinger toedrukken gedurende 2 minuten.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u TEARS NATURALE moet gebruiken. Stop de behandeling niet
voortijdig.
Wat u moet doen wanneer u TEARS NATURALE vergeet te gebruiken
TEARS NATURALE mag gebruikt worden wanneer het nodig is. Gebruik het zodra u kan.
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met TEARS NATURALE
wordt gestopt
Wanneer u de behandeling stopt, moet u zich ervan bewust zijn dat de symptomen van droge
ogen kunnen terugkomen.
Wat u moet doen als u meer van TEARS NATURALE heeft gebruikt dan u zou mogen
Als u meer van TEARS NATURALE in het oog heeft ingedruppeld dan nodig, kan dit uit het oog
gespoeld worden met lauw water.
Wanneer u het TEARS NATURALE accidenteel heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan TEARS NATURALE bijwerkingen hebben.
3/4
Bijsluiter
Het is mogelijk dat u de volgende bijwerkingen in uw oog ondervindt:
Zelden: oogirritatie, oogallergie.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TEARS NATURALE?
Weggooien 4 weken na het eerste openen. Goed sluiten na elk gebruik.
De opening van het druppelflesje niet aanraken.
TEARS NATURALE buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik TEARS NATURALE niet meer na de datum achter “exp” op het etiket en de
buitenverpakking. Met de hier vermelde maand wordt de laatste dag van de maand bedoeld.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Afleveringswijze:
vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in december 2012.
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 09/2013.
4/4

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u TEARS NATURALE
zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
- Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet
verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is TEARS NATURALE en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u TEARS NATURALE gebruikt.
3. Hoe wordt TEARS NATURALE gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u TEARS NATURALE?
6. Aanvul ende informatie.
TEARS NATURALE oogdruppels, oplossing
- De werkzame stoffen zijn dextran 70 1,0 mg/ml en hypromel ose 3,0 mg/ml.
- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn benzalkoniumchloride 0,1 mg, dinatriumedetaat,
natriumchloride, kaliumchloride, natriumhydroxide en/of zoutzuur en gezuiverd water tot 1 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Alcon NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA Alcon-Couvreur NVRijksweg 142870 Puurs
Alcon Cusi
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Spanje
Registratienummer
BE152476
1.
WAT IS TEARS NATURALE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
TEARS NATURALE oogdruppels, oplossing wordt verpakt in een druppelflesje van 15 ml.
TEARS NATURALE zijn oogdruppels tegen uitdroging van het oog.
TEARS NATURALE is aangewezen bij droge ogen, onvoldoende werking van de traanklieren en
instabiliteit van de traanfilm.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U TEARS NATURALE GEBRUIKT
Gebruik TEARS NATURALE niet
- als u overgevoelig bent voor dextran, hypromel ose of voor een van de hulpstoffen van dit
preparaat.
Pas goed op met TEARS NATURALE
- als u aanhoudende irritatie ondervindt, of indien de toestand verslechtert of langer dan 72 uur
duurt, stop dan de toediening en raadpleeg uw arts.
- als u contactlenzen draagt. Verwijder uw lenzen, breng de druppels in en wacht 15 minuten
alvorens uw lenzen opnieuw in te brengen.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik van TEARS NATU-
RALE in combinatie met andere geneesmiddelen' te lezen.
Dit geneesmiddel is enkel voor lokaal gebruik in het oog.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.
Gebruik van TEARS NATURALE in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap
Hypromel ose is een inert bestanddeel zonder farmacologische activiteit. Het wordt niet
verondersteld algemeen te worden geabsorbeerd of algemene toxiciteit te vertonen of enig effect te
hebben op het voortplantingsproces.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Hypromel ose is een inert bestanddeel zonder farmacologische activiteit. Het wordt niet
verondersteld algemeen te worden geabsorbeerd of algemene toxiciteit te vertonen of enig effect te
hebben op het voortplantingsproces.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het kan zijn dat u na het gebruik van TEARS NATURALE een tijdje wazig ziet. Rijdt niet of bedien
geen machines totdat uw zicht weer helder is.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TEARS NATURALE
Gebruik TEARS NATURALE niet tijdens het dragen van contactlenzen. Wacht tenminste 15 minuten
na gebruik van de oogdruppels alvorens de lenzen opnieuw in te brengen. Een bewaarmiddel in
TEARS NATURALE (benzalkonium chloride) kan oogirritatie veroorzaken en het is geweten dat het
zachte contactlenzen doet verkleuren.
Gebruik van TEARS NATURALE in combinatie met andere geneesmiddelen
Als u nog andere oogpreparaten gebruikt, moet u een 15-tal minuten wachten tussen elke
toediening.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook
als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
3.
HOE WORDT TEARS NATURALE GEBRUIKT?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg
bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Druppel 1 of 2 druppels in elk oog, telkens wanneer het nodig is.
Gebruik TEARS NATURALE enkel in het oog.
Volgende maatregelen zijn, na toediening van een oogdruppel, nuttig om de hoeveelheid
geneesmiddel die in het bloed terechtkomt te beperken:
-
Het ooglid 2 minuten gesloten houden.
- Het traankanaal met de vinger toedrukken gedurende 2 minuten.
Uw arts zal u vertel en hoe lang u TEARS NATURALE moet gebruiken. Stop de behandeling niet
voortijdig.
Wat u moet doen wanneer u TEARS NATURALE vergeet te gebruiken
TEARS NATURALE mag gebruikt worden wanneer het nodig is. Gebruik het zodra u kan.
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met TEARS NATURALE
wordt gestopt

Wanneer u de behandeling stopt, moet u zich ervan bewust zijn dat de symptomen van droge
ogen kunnen terugkomen.
Wat u moet doen als u meer van TEARS NATURALE heeft gebruikt dan u zou mogen
Als u meer van TEARS NATURALE in het oog heeft ingedruppeld dan nodig, kan dit uit het oog
gespoeld worden met lauw water.
Wanneer u het TEARS NATURALE accidenteel heeft ingeslikt, neem dan onmiddel ijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan TEARS NATURALE bijwerkingen hebben.
Het is mogelijk dat u de volgende bijwerkingen in uw oog ondervindt:
Zelden: oogirritatie, oogal ergie.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TEARS NATURALE?
Weggooien 4 weken na het eerste openen. Goed sluiten na elk gebruik.
De opening van het druppelflesje niet aanraken.
TEARS NATURALE buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik TEARS NATURALE niet meer na de datum achter 'exp' op het etiket en de
buitenverpakking. Met de hier vermelde maand wordt de laatste dag van de maand bedoeld.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Afleveringswijze: vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in december 2012.
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 09/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG