Tazko 5 mg - 5 mg

Tazko-pil-nl-140714
14/07/2014
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
Tazko 2.5 mg / 2.5 mg en Tazko 5 mg / 5 mg
tabletten met verlengde afgifte
ramipril/felodipine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u .
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Tazko en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Tazko niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Tazko?
4. Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Tazko?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Tazko en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Tazko 2.5 mg / 2.5 mg en Tazko 5 mg / 5 mg tabletten met verlengde afgifte (ook ‘Tazko
tabletten’ genoemd in deze bijsluiter) bevatten allebei twee geneesmiddelen, met name
ramipril en felodipine.
Ramipril behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘angiotensineconversie-
enzyminhibitoren’ wordt genoemd (ACE-inhibitoren). Het werkt door de productie te
stoppen van stoffen die de bloeddruk verhogen en leidt tot de relaxatie en de dilatatie van
de bloedvaten.
Felodipine behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘calciumantagonisten’ wordt
genoemd. Het leidt tot de relaxatie en de dilatatie van de bloedvaten. Dit helpt uw
bloeddruk te verlagen.
Tazko tabletten worden gebruikt om een hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen. Een
hoge bloeddruk kan impliceren dat u meer risico hebt om problemen te vertonen zoals een
hartziekte, een nierziekte of een beroerte (CVA). Dit geneesmiddel verlaagt uw bloeddruk en
vermindert het risico op deze problemen.
2.
Wanneer mag u Tazko niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Tazko tabletten niet gebruiken?
U bent allergisch (overgevoelig) bent voor:
o
ramipril of een andere ACE-inhibitor
o
felodipine of een andere calciumantagonist
Bijsluilter
Type IB 44 post PSUR WS
Basis: var 36
Pag. 1 / 9
Tazko-pil-nl-140714
14/07/2014
één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6
Als u ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad, “angio-oedeem” genoemd. De
tekens omvatten jeuk, netelroos (urticaria), rode strepen op de handen, de voeten en de
keel, zwelling van de keel en de tong, zwelling rond de ogen en de lippen, ademhalings-
en slikmoeilijkheden. De inname van dit geneesmiddel kan het risico op een ernstigere
reactie verhogen
Als u hartproblemen hebt zoals hartinsufficiëntie, hartobstructies, instabiele angina
pectoris, een hartziekte bekend als atrioventriculaire blok II of III; als u ooit een
hartaanval (acuut myocardinfarct) of een beroerte (stoornis van de bloedcirculatie in de
hersenen) hebt gehad
Als u een ernstig nierprobleem hebt
Als u dialyse krijgt
Als u een ernstig leverprobleem hebt
Als u zwanger bent, probeert zwanger te worden of borstvoeding geeft (zie
‘Zwangerschap en borstvoeding’ hieronder)
o
Als u medicatie gebruikt voor uw bloeddruk die aliskiren bevat en u hebt diabetes
Als u medicatie gebruikt voor uw bloeddruk die aliskiren bevat en u hebt
nierproblemen
Neem dit geneesmiddel niet in als één van de bovenstaande elementen op u van toepassing
is. Als u twijfelt, raadpleeg uw arts of apotheker vooraleer u Tazko tabletten inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tazko tabletten?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als:
U nierproblemen hebt of diabetes mellitus of als u geneesmiddelen inneemt die het
kaliumgehalte verhogen. Uw arts kan regelmatig bloedtesten uitvoeren, in het
bijzonder om de kaliumspiegels in uw bloed te controleren.
U
gebruikt geneesmiddelen of u hebt een aandoening waardoor de
natriumconcentratie in uw bloed kan dalen. Uw arts zal mogelijk regelmatig
bloedonderzoeken uitvoeren om de natriumconcentratie in uw bloed te
controleren, voornamelijk als u een oudere patiënt bent.
U problemen hebt ter hoogte van de nierarteriën
U een vernauwing hebt van het belangrijkste bloedvat afkomstig van het hart
(aortastenose) of als u een hartspierziekte hebt (hypertrofische cardiomyopathie)
U een ander hartprobleem hebt
U lijdt aan systemische lupus erythematodes of sclerodermie
U leverproblemen hebt
U anesthesie of chirurgie moet ondergaan
U geneesmiddelen inneemt die het aantal van sommige bloedcellen verlagen
U van het zwarte ras bent omdat het geneesmiddel minder effect kan hebben op uw
bloeddruk en meer bijwerkingen kan hebben
U een behandeling moet ondergaan om het effect van een allergie op een bijen- of
wespensteek te verminderen (desensibilisatie)
U een behandeling krijgt waarbij uw bloed wordt behandeld buiten uw lichaam, zoals
LDL (low-density lipoprotein) aferese.
Bijsluilter
Type IB 44 post PSUR WS
Basis: var 36
Pag. 2 / 9
Tazko-pil-nl-140714
14/07/2014
U opgezwollen tandvlees heeft, dit kan een teken zijn van tandvlees- of
tandwortelvliesontsteking. Een zorgvuldige tandhygiëne kan nodig zijn om
bijkomende tandvleesproblemen, zoals verdikking van het tandvlees, te vermijden
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tazko tabletten nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft waaronder kruidengeneesmiddelen. Tazko tabletten
kunnen immers een invloed hebben op de manier waarop sommige andere geneesmiddelen
werken. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen ook een invloed hebben op de
manier waarop Tazko tabletten werken.
Informeer in het bijzonder uw arts indien u één van de volgende geneesmiddelen inneemt of
ermee behandeld wordt:
Geneesmiddelen om een hoge bloeddruk te behandelen (antihypertensiva),
waaronder geneesmiddelen
die aliskiren bevatten,
en andere geneesmiddelen die
de bloeddruk verlagen (nitraten, antipsychotica, narcotica en anesthetica)
Geneesmiddelen om HIV infectie te behandelen
Procaïnamide – gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen
Plastabletten (diuretica) die aanleiding kunnen geven tot een hoge kaliumspiegel in
het bloed zoals amiloride, spironolacton, triamtereen
Heparine – gebruikt om het bloed te verdunnen
Lithiumpreparaten - gebruikt om manie, depressie en manisch-depressieve stoornis
te behandelen
Fenytoïne, carbamazepine en barbituraten. Deze geneesmiddelen worden gewoonlijk
gebruikt om epilepsie, aanvallen en convulsies te behandelen. Barbituraten worden
ook gebruikt bij slaapstoornissen
Theofylline – gebruikt bij de behandeling van astma
Sympathomimetica zoals adrenaline, noradrenaline of efedrine (geneesmiddelen die
werken op het hart en de bloedvaten)
Erythromycine, itraconazol, ketoconazol – gebruikt om infecties te behandelen
Rifampicine – gebruikt bij de behandeling van tuberculose
Allopurinol – gebruikt bij de behandeling van jicht
Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) – gebruikt om pijn en
ontsteking te verlichten
Immunosuppressiva – gebruikt bij reumatoïde artritis of na orgaantransplantaties
Tacrolimus, een geneesmiddel dat wordt toegediend om te voorkomen dat het
lichaam een getransplanteerd orgaan afstoot, zoals een nier of een lever
Cytostatica – gebruikt om kanker te behandelen
Insuline, glibenclamide, metformine,
vildagliptin
en andere geneesmiddelen die
gebruikt worden bij diabetes mellitus
Glucocorticoïden (‘steroïden’)
Kaliumzouten
Sint-Janskruid
Als u twijfelt of één van de bovenstaande elementen op u van toepassing is, raadpleeg dan
uw arts of apotheker vooraleer u Tazko tabletten inneemt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Bijsluilter
Type IB 44 post PSUR WS
Basis: var 36
Pag. 3 / 9
Tazko-pil-nl-140714
14/07/2014
De inname van de tabletten met alcohol kan het effect van het geneesmiddel versterken
De inname van dit geneesmiddel met pompelmoessap is niet aanbevolen
Een verhoging van het zoutgehalte in uw voeding kan het effect van dit geneesmiddel
verminderen
Neem de tabletten op een lege maag of na een lichte maaltijd
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Neem Tazko tabletten niet als:
U zwanger bent, zwanger kan worden of denkt dat u zwanger bent. Dit geneesmiddel kan
immers schadelijk zijn voor uw baby.
U borstvoeding geeft of van plan bent om borstvoeding te geven. Kleine hoeveelheden
van dit geneesmiddel kunnen immers uitgescheiden worden in de moedermelk.
Als u vermoedt dat u zwanger bent geworden terwijl u Tazko tabletten inneemt, raadpleeg
dan onmiddellijk uw arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kan zich duizelig of ijlhoofdig voelen na de inname van dit geneesmiddel. Als dit gebeurt,
bestuur geen voertuig of bedien geen instrumenten of machines.
Tazko tabletten bevatten lactose en gehydrogeneerde ricinusolie.
Dit geneesmiddel bevat lactose, een soort suiker. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige
suikers niet kan verdragen, raadpleeg dan uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat gehydrogeneerde ricinusolie. Dit kan maaglast of diarree
veroorzaken.
3.
Hoe gebruikt u Tazko?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Tazko tabletten zijn uitsluitend bestemd voor volwassenen. Dien ze niet toe aan kinderen.
Inname van dit geneesmiddel
Neem dit geneesmiddel in via de mond
Neem de tabletten in op een lege maag of na een lichte maaltijd
Slik de tabletten in hun geheel in met een half glas water of een andere drank. De
tabletten niet breken, pletten of kauwen
De tabletten niet innemen met pompelmoessap of met alcohol
Welke dosis innemen
De gebruikelijke dosering is 1 tablet Tazko 2,5 mg / 2,5 mg of 1 tablet Tazko 5 mg / 5 mg
eenmaal per dag.
Uw arts kan starten met Tazko 2,5 mg / 2,5 mg tabletten en daarna overschakelen op
Tazko 5 mg / 5 mg tabletten om uw dosis te verhogen.
Bijsluilter
Type IB 44 post PSUR WS
Basis: var 36
Pag. 4 / 9
Tazko-pil-nl-140714
14/07/2014
De maximale dosis is 2 tabletten Tazko 2,5 mg / 2,5 mg eenmaal per dag of één tablet
Tazko 5 mg / 5 mg eenmaal per dag
Als u reeds diuretica (plastabletten) inneemt, kan uw arts het diureticum stoppen of de
dosis ervan verlagen vooraleer u de behandeling met Tazko start
Gebruik bij kinderen
Tazko niet toedienen aan kinderen.
Heeft u te veel van Tazko ingenomen?
Als u meer van Tazko heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (Tel.070.245.245) of ga naar de spoeddienst
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. Zo zal
de arts weten welk geneesmiddel u hebt ingenomen. U kan zich duizelig of ijlhoofdig voelen
omdat uw bloeddruk te laag is.
Bent u vergeten Tazko in te nemen?
Als u vergeten bent om een dosis in te nemen en u denkt eraan dezelfde dag:
Neem ze zo snel mogelijk in van zodra u eraan denkt
Neem de volgende dag uw gewone dosis van Tazko in
Als u vergeten bent om een dosis in te nemen en u denkt eraan de volgende dag:
Neem alleen uw gebruikelijke dosis van Tazko in
Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen
Als u stopt met het innemen van Tazko
Blijf de behandeling innemen tot uw arts u zegt dat u mag stoppen. Stop dit geneesmiddel
niet zomaar omdat u zich beter voelt. Als u stopt, kan uw bloeddruk opnieuw stijgen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Stop de inname van Tazko en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende
ernstige bijwerkingen waarneemt – u kan een dringende medische behandeling nodig
hebben:
Zwelling van het gelaat, de lippen of de keel waardoor u slik- of
ademhalingsmoeilijkheden kan hebben, alsook jeuk en huiduitslag. Dit kan een teken
zijn van een ernstige allergische reactie op Tazko
Ernstige huidreacties waaronder huiduitslag, zweren in uw mond, verergering van een
vooraf bestaande huidziekte, roodheid, blaarvorming of loskomen van de huid (zoals
Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse of erythema multiforme).
Informeer onmiddellijk uw arts als u het volgende ondervindt:
Bijsluilter
Type IB 44 post PSUR WS
Basis: var 36
Pag. 5 / 9
Tazko-pil-nl-140714
14/07/2014
Een snellere hartslag, onregelmatige of krachtige hartslagen (hartkloppingen: palpitaties),
borstpijn, een beklemmend gevoel in uw borst, of meer ernstige problemen waaronder
een hartaanval en een beroerte.
Kortademigheid of hoest. Dit zouden tekenen kunnen zijn van longproblemen.
Gemakkelijker blauwe plekken hebben, langer bloeden dan normaal, elk teken van
bloeding (bijv. tandvleesbloeding), purperen vlekjes, vlekken op de huid of
gemakkelijker infecties krijgen dan gewoonlijk, keelpijn en koorts, zich moe, zwak of
duizelig voelen of een bleke huid hebben. Dit kunnen tekenen zijn van problemen met
uw bloed of uw beenmerg.
Ernstige maagpijn die kan uitstralen naar uw rug. Dit kan een teken van pancreatitis zijn
(ontsteking van de pancreas).
Koorts, rillingen, vermoeidheid, verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, gele
verkleuring van uw huid of ogen (geelzucht). Dit kunnen tekens zijn van
leverproblemen zoals hepatitis (ontsteking van de lever) of leveraantasting.
Andere bijwerkingen omvatten:
Informeer uw arts als één van de volgende symptomen ernstig wordt of langer dan enkele
dagen duurt.
Zeer vaak
(kan bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen)
Gezwollen armen en benen. Dit kan een teken zijn dat uw lichaam meer water vasthoudt
dan gewoonlijk.
Vaak
(kan bij 1 op 10 mensen voorkomen)
Hoofdpijn, zich moe voelen
Zich duizelig voelen. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met Tazko start of als
u een hogere dosis begint in te nemen
Flauwvallen, hypotensie (abnormaal lage bloeddruk), in het bijzonder als u snel
rechtstaat of gaat rechtop zitten
Blozen
Droge prikkelhoest, ontsteking van uw sinussen (sinusitis) of bronchitis, kortademigheid
Maag- of darmpijn, diarree, indigestie, gevoel van misselijkheid
Huiduitslag met of zonder verheven zone
Borstpijn
Krampen of pijn in uw spieren
Bloedtesten die meer kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen
Soms
(kan bij 1 op 100 mensen voorkomen)
Evenwichtsstoornissen (vertigo)
Jeuk en ongewone huidgevoelens zoals verdoofd gevoel, tinteling, prikkeling, een
brandend of kriebelend gevoel op uw huid (paresthesie)
Een verminderde smaak of een verandering van de smaak
Slaapstoornissen
Zich depressief, angstig, zenuwachtiger of voelen dan gewoonlijk, of rusteloosheid
Een verstopte neus, ademhalingsmoeilijkheden of verergering van astma
Een zwelling in uw darmen die “intestinaal angio-oedeem” wordt genoemd en die
gekenmerkt wordt door symptomen zoals buikpijn, braken en diarree
Bijsluilter
Type IB 44 post PSUR WS
Basis: var 36
Pag. 6 / 9
Tazko-pil-nl-140714
14/07/2014
Zure oprispingen, constipatie of droge mond
Meer plassen dan gewoonlijk over de loop van een dag
Meer zweten dan gewoonlijk
Verlies van eetlust of verminderde eetlust (anorexie)
Toegenomen of onregelmatige hartslagen.
Wazig zicht
Pijn in uw gewrichten
Koorts
Seksuele impotentie bij mannen, verminderde seksuele libido bij mannen of vrouwen
Een verhoogd aantal van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie) aangetoond tijdens een
bloedtest
Bloedtesten die veranderingen tonen in de manier waarop uw lever, pancreas of
nieren werken.
Zelden
(kan bij 1 op 1000 mensen voorkomen)
Zich beverig of verward voelen
Een rode en gezwollen tong
Ernstige afschilfering of vervelling van de huid, jeukende huiduitslag met bulten
Nagelproblemen (bijv. het verlies van een nagel of loslating van een nagel uit zijn
nagelbed)
Huiduitslag of blauwe plekken
Vlekken op uw huid en koude ledematen
Rode, jeukende, gezwollen of waterige ogen
Gehoorstoornissen en oorsuizingen
Zich zwak voelen
Bloedtesten die een daling van het aantal rode bloedcellen, het aantal witte bloedcellen
of het aantal plaatjes tonen of die een daling van hemoglobine tonen
Vermindering van het seksueel functioneren bij mannen of vrouwen
Zeer zelden
(kan bij 1 op 10.000 mensen voorkomen)
Gevoeliger zijn voor zonlicht dan gewoonlijk
Lichte zwelling of bloeding van uw tandvlees
Bloedtesten die meer suiker dan gewoonlijk in uw bloed tonen
Andere bijwerkingen die gerapporteerd werden:
Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele
dagen aanhoudt.
Concentratiestoornissen
Een gezwollen mond
Bloedtesten die te weinig bloedcellen in uw bloed tonen
Bloedtesten die minder natrium dan gewoonlijk in uw bloed tonen
Vingers en tenen die veranderen van kleur als u kou hebt en die daarna tintelen of pijnlijk
zijn als u opwarmt (fenomeen van Raynaud)
Borstvergroting bij mannen
Vertraagde of verstoorde reacties
Een brandend gevoel
Verandering in de manier waarop dingen ruiken
Bijsluilter
Type IB 44 post PSUR WS
Basis: var 36
Pag. 7 / 9
Tazko-pil-nl-140714
14/07/2014
Haarverlies.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40 B-
1060 Brussel. Website: www.fagg.be / e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Tazko?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
De tabletten in de buitenverpakking bewaren en beneden 25
o
C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Tazko?
De werkzame stoffen in Tazko tabletten zijn: ramipril en felodipine.
-
Tazko 2,5 mg / 2,5 mg tabletten bevatten 2,5 mg ramipril en 2,5 mg felodipine
-
Tazko 5 mg / 5 mg tabletten bevatten 5 mg ramipril en 5 mg felodipine
De andere stoffen zijn: hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, watervrij
lactose, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, polyethyleenglycol, polyoxyl 40
gehydrogeneerde ricinusolie, propylgallaat, natriumaluminiumsilicaat,
natriumstearylfumaraat, ijzeroxiden E172, titaniumdioxide E171 en paraffine.
Hoe ziet Tazko eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tazko 2,5 mg / 2,5 mg tabletten zijn abrikooskleurig en dragen de vermelding “H/OD” op
de ene zijde en “2.5” op de andere zijde
Tazko 5 mg / 5 mg tabletten zijn roodbruin en dragen de vermelding “H/OE” op de ene
zijde en “5” op de andere zijde
Tazko 2,5 mg / 2,5 mg en Tazko 5 mg / 5 mg zijn verpakt in blisterverpakkingen die 10,
14, 15, 21, 28, 30, 50, 98 en 100 tabletten bevatten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Bijsluilter
Type IB 44 post PSUR WS
Basis: var 36
Pag. 8 / 9
Tazko-pil-nl-140714
14/07/2014
België
Tel : 02.710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com
Fabrikant:
Chinoin Private Co. Ltd.
Lévai u. 5
2112 Veresegyh
áz
Hongarije
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
Tazko 2,5 mg / 2,5 mg tabletten met verlengde afgifte, blisterverpakking: BE195912
Tazko 5 mg / 5 mg tabletten met verlengde afgifte, blisterverpakking: BE195921
Afleveringswijze:
Tazko is verkrijgbaar op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Triapin, Triapin Mite, Tazko, Tazko Mite, Triacor, Delmuno
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2014.
Bijsluilter
Type IB 44 post PSUR WS
Basis: var 36
Pag. 9 / 9
14/07/2014
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
Tazko 2.5 mg / 2.5 mg en Tazko 5 mg / 5 mg
tabletten met verlengde afgifte
ramipril/felodipine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u .
· Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Tazko en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Tazko niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Tazko?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tazko?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Tazko en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Tazko 2.5 mg / 2.5 mg en Tazko 5 mg / 5 mg tabletten met verlengde afgifte (ook `Tazko
tabletten' genoemd in deze bijsluiter) bevatten al ebei twee geneesmiddelen, met name
ramipril en felodipine.
· Ramipril behoort tot een groep geneesmiddelen die `angiotensineconversie-
enzyminhibitoren' wordt genoemd (ACE-inhibitoren). Het werkt door de productie te
stoppen van stoffen die de bloeddruk verhogen en leidt tot de relaxatie en de dilatatie van
de bloedvaten.
· Felodipine behoort tot een groep geneesmiddelen die `calciumantagonisten' wordt
genoemd. Het leidt tot de relaxatie en de dilatatie van de bloedvaten. Dit helpt uw
bloeddruk te verlagen.
Tazko tabletten worden gebruikt om een hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen. Een
hoge bloeddruk kan impliceren dat u meer risico hebt om problemen te vertonen zoals een
hartziekte, een nierziekte of een beroerte (CVA). Dit geneesmiddel verlaagt uw bloeddruk en
vermindert het risico op deze problemen.
2.
Wanneer mag u Tazko niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Tazko tabletten niet gebruiken?
· U bent al ergisch (overgevoelig) bent voor:
o ramipril of een andere ACE-inhibitor
o felodipine of een andere calciumantagonist
Bijsluilter
Pag. 1 / 9
14/07/2014
o één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6
· Als u ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad, 'angio-oedeem' genoemd. De
tekens omvatten jeuk, netelroos (urticaria), rode strepen op de handen, de voeten en de
keel, zwelling van de keel en de tong, zwelling rond de ogen en de lippen, ademhalings-
en slikmoeilijkheden. De inname van dit geneesmiddel kan het risico op een ernstigere
reactie verhogen
· Als u hartproblemen hebt zoals hartinsufficiëntie, hartobstructies, instabiele angina
pectoris, een hartziekte bekend als atrioventriculaire blok II of III; als u ooit een
hartaanval (acuut myocardinfarct) of een beroerte (stoornis van de bloedcirculatie in de
hersenen) hebt gehad
· Als u een ernstig nierprobleem hebt
· Als u dialyse krijgt
· Als u een ernstig leverprobleem hebt
· Als u zwanger bent, probeert zwanger te worden of borstvoeding geeft (zie
`Zwangerschap en borstvoeding' hieronder)
· Als u medicatie gebruikt voor uw bloeddruk die aliskiren bevat en u hebt diabetes
· Als u medicatie gebruikt voor uw bloeddruk die aliskiren bevat en u hebt
nierproblemen
Neem dit geneesmiddel niet in als één van de bovenstaande elementen op u van toepassing
is. Als u twijfelt, raadpleeg uw arts of apotheker vooraleer u Tazko tabletten inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tazko tabletten?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als:
· U nierproblemen hebt of diabetes mellitus of als u geneesmiddelen inneemt die het
kaliumgehalte verhogen. Uw arts kan regelmatig bloedtesten uitvoeren, in het
bijzonder om de kaliumspiegels in uw bloed te controleren.
· U gebruikt geneesmiddelen of u hebt een aandoening waardoor de
natriumconcentratie in uw bloed kan dalen. Uw arts zal mogelijk regelmatig
bloedonderzoeken uitvoeren om de natriumconcentratie in uw bloed te
controleren, voornamelijk als u een oudere patiënt bent.
· U problemen hebt ter hoogte van de nierarteriën
· U een vernauwing hebt van het belangrijkste bloedvat afkomstig van het hart
(aortastenose) of als u een hartspierziekte hebt (hypertrofische cardiomyopathie)
· U een ander hartprobleem hebt
· U lijdt aan systemische lupus erythematodes of sclerodermie
· U leverproblemen hebt
· U anesthesie of chirurgie moet ondergaan
· U geneesmiddelen inneemt die het aantal van sommige bloedcel en verlagen
· U van het zwarte ras bent omdat het geneesmiddel minder effect kan hebben op uw
bloeddruk en meer bijwerkingen kan hebben
· U een behandeling moet ondergaan om het effect van een al ergie op een bijen- of
wespensteek te verminderen (desensibilisatie)
· U een behandeling krijgt waarbij uw bloed wordt behandeld buiten uw lichaam, zoals
LDL (low-density lipoprotein) aferese.
Bijsluilter
Pag. 2 / 9
14/07/2014
· U opgezwollen tandvlees heeft, dit kan een teken zijn van tandvlees- of
tandwortelvliesontsteking. Een zorgvuldige tandhygiëne kan nodig zijn om
bijkomende tandvleesproblemen, zoals verdikking van het tandvlees, te vermijden
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tazko tabletten nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft waaronder kruidengeneesmiddelen. Tazko tabletten
kunnen immers een invloed hebben op de manier waarop sommige andere geneesmiddelen
werken. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen ook een invloed hebben op de
manier waarop Tazko tabletten werken.
Informeer in het bijzonder uw arts indien u één van de volgende geneesmiddelen inneemt of
ermee behandeld wordt:
· Geneesmiddelen om een hoge bloeddruk te behandelen (antihypertensiva),
waaronder geneesmiddelen die aliskiren bevatten, en andere geneesmiddelen die
de bloeddruk verlagen (nitraten, antipsychotica, narcotica en anesthetica)
· Geneesmiddelen om HIV infectie te behandelen
· Procaïnamide ­ gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen
· Plastabletten (diuretica) die aanleiding kunnen geven tot een hoge kaliumspiegel in
het bloed zoals amiloride, spironolacton, triamtereen
· Heparine ­ gebruikt om het bloed te verdunnen
· Lithiumpreparaten - gebruikt om manie, depressie en manisch-depressieve stoornis
te behandelen
· Fenytoïne, carbamazepine en barbituraten. Deze geneesmiddelen worden gewoonlijk
gebruikt om epilepsie, aanvallen en convulsies te behandelen. Barbituraten worden
ook gebruikt bij slaapstoornissen
· Theofylline ­ gebruikt bij de behandeling van astma
· Sympathomimetica zoals adrenaline, noradrenaline of efedrine (geneesmiddelen die
werken op het hart en de bloedvaten)
· Erythromycine, itraconazol, ketoconazol ­ gebruikt om infecties te behandelen
· Rifampicine ­ gebruikt bij de behandeling van tuberculose
· Al opurinol ­ gebruikt bij de behandeling van jicht
· Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) ­ gebruikt om pijn en
ontsteking te verlichten
· Immunosuppressiva ­ gebruikt bij reumatoïde artritis of na orgaantransplantaties
· Tacrolimus, een geneesmiddel dat wordt toegediend om te voorkomen dat het
lichaam een getransplanteerd orgaan afstoot, zoals een nier of een lever
· Cytostatica ­ gebruikt om kanker te behandelen
· Insuline, glibenclamide, metformine,
vildagliptin en andere geneesmiddelen die
gebruikt worden bij diabetes mellitus
· Glucocorticoïden (`steroïden')
· Kaliumzouten
· Sint-Janskruid
Als u twijfelt of één van de bovenstaande elementen op u van toepassing is, raadpleeg dan
uw arts of apotheker vooraleer u Tazko tabletten inneemt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Bijsluilter
Pag. 3 / 9
14/07/2014
· De inname van de tabletten met alcohol kan het effect van het geneesmiddel versterken
· De inname van dit geneesmiddel met pompelmoessap is niet aanbevolen
· Een verhoging van het zoutgehalte in uw voeding kan het effect van dit geneesmiddel
verminderen
· Neem de tabletten op een lege maag of na een lichte maaltijd
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Neem Tazko tabletten niet als:
· U zwanger bent, zwanger kan worden of denkt dat u zwanger bent. Dit geneesmiddel kan
immers schadelijk zijn voor uw baby.
· U borstvoeding geeft of van plan bent om borstvoeding te geven. Kleine hoeveelheden
van dit geneesmiddel kunnen immers uitgescheiden worden in de moedermelk.
Als u vermoedt dat u zwanger bent geworden terwijl u Tazko tabletten inneemt, raadpleeg
dan onmiddellijk uw arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kan zich duizelig of ijlhoofdig voelen na de inname van dit geneesmiddel. Als dit gebeurt,
bestuur geen voertuig of bedien geen instrumenten of machines.
Tazko tabletten bevatten lactose en gehydrogeneerde ricinusolie.
Dit geneesmiddel bevat lactose, een soort suiker. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige
suikers niet kan verdragen, raadpleeg dan uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat gehydrogeneerde ricinusolie. Dit kan maaglast of diarree
veroorzaken.
3.
Hoe gebruikt u Tazko?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Tazko tabletten zijn uitsluitend bestemd voor volwassenen. Dien ze niet toe aan kinderen.
Inname van dit geneesmiddel
· Neem dit geneesmiddel in via de mond
· Neem de tabletten in op een lege maag of na een lichte maaltijd
· Slik de tabletten in hun geheel in met een half glas water of een andere drank. De
tabletten niet breken, pletten of kauwen
· De tabletten niet innemen met pompelmoessap of met alcohol
Welke dosis innemen
· De gebruikelijke dosering is 1 tablet Tazko 2,5 mg / 2,5 mg of 1 tablet Tazko 5 mg / 5 mg
eenmaal per dag.
· Uw arts kan starten met Tazko 2,5 mg / 2,5 mg tabletten en daarna overschakelen op
Tazko 5 mg / 5 mg tabletten om uw dosis te verhogen.
Bijsluilter
Pag. 4 / 9
14/07/2014
· De maximale dosis is 2 tabletten Tazko 2,5 mg / 2,5 mg eenmaal per dag of één tablet
Tazko 5 mg / 5 mg eenmaal per dag
· Als u reeds diuretica (plastabletten) inneemt, kan uw arts het diureticum stoppen of de
dosis ervan verlagen vooraleer u de behandeling met Tazko start
Gebruik bij kinderen Tazko niet toedienen aan kinderen.
Heeft u te veel van Tazko ingenomen?
Als u meer van Tazko heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (Tel.070.245.245) of ga naar de spoeddienst
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. Zo zal
de arts weten welk geneesmiddel u hebt ingenomen. U kan zich duizelig of ijlhoofdig voelen
omdat uw bloeddruk te laag is.
Bent u vergeten Tazko in te nemen?
Als u vergeten bent om een dosis in te nemen en u denkt eraan dezelfde dag:
· Neem ze zo snel mogelijk in van zodra u eraan denkt
· Neem de volgende dag uw gewone dosis van Tazko in
Als u vergeten bent om een dosis in te nemen en u denkt eraan de volgende dag:
· Neem alleen uw gebruikelijke dosis van Tazko in
· Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen
Als u stopt met het innemen van Tazko
Blijf de behandeling innemen tot uw arts u zegt dat u mag stoppen. Stop dit geneesmiddel
niet zomaar omdat u zich beter voelt. Als u stopt, kan uw bloeddruk opnieuw stijgen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Stop de inname van Tazko en raadpleeg onmiddel ijk een arts als u één van de volgende
ernstige bijwerkingen waarneemt ­ u kan een dringende medische behandeling nodig
hebben:
- Zwel ing van het gelaat, de lippen of de keel waardoor u slik- of
ademhalingsmoeilijkheden kan hebben, alsook jeuk en huiduitslag. Dit kan een teken
zijn van een ernstige allergische reactie op Tazko
- Ernstige huidreacties waaronder huiduitslag, zweren in uw mond, verergering van een
vooraf bestaande huidziekte, roodheid, blaarvorming of loskomen van de huid (zoals
Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse of erythema multiforme).
Informeer onmiddellijk uw arts als u het volgende ondervindt:
Bijsluilter
Pag. 5 / 9
14/07/2014
· Een snel ere hartslag, onregelmatige of krachtige hartslagen (hartkloppingen: palpitaties),
borstpijn, een beklemmend gevoel in uw borst, of meer ernstige problemen waaronder
een hartaanval en een beroerte.
· Kortademigheid of hoest. Dit zouden tekenen kunnen zijn van longproblemen.
· Gemakkelijker blauwe plekken hebben, langer bloeden dan normaal, elk teken van
bloeding (bijv. tandvleesbloeding), purperen vlekjes, vlekken op de huid of
gemakkelijker infecties krijgen dan gewoonlijk, keelpijn en koorts, zich moe, zwak of
duizelig voelen of een bleke huid hebben. Dit kunnen tekenen zijn van problemen met
uw bloed of uw beenmerg.
· Ernstige maagpijn die kan uitstralen naar uw rug. Dit kan een teken van pancreatitis zijn
(ontsteking van de pancreas).
· Koorts, rillingen, vermoeidheid, verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, gele
verkleuring van uw huid of ogen (geelzucht). Dit kunnen tekens zijn van
leverproblemen zoals hepatitis (ontsteking van de lever) of leveraantasting.
Andere bijwerkingen omvatten:
Informeer uw arts als één van de volgende symptomen ernstig wordt of langer dan enkele
dagen duurt.
Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen)
· Gezwollen armen en benen. Dit kan een teken zijn dat uw lichaam meer water vasthoudt
dan gewoonlijk.
Vaak (kan bij 1 op 10 mensen voorkomen)
· Hoofdpijn, zich moe voelen
· Zich duizelig voelen. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met Tazko start of als
u een hogere dosis begint in te nemen
- Flauwval en, hypotensie (abnormaal lage bloeddruk), in het bijzonder als u snel
rechtstaat of gaat rechtop zitten
- Blozen
· Droge prikkelhoest, ontsteking van uw sinussen (sinusitis) of bronchitis, kortademigheid
- Maag- of darmpijn, diarree, indigestie, gevoel van misselijkheid
· Huiduitslag met of zonder verheven zone
· Borstpijn
· Krampen of pijn in uw spieren
· Bloedtesten die meer kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen
Soms (kan bij 1 op 100 mensen voorkomen)
- Evenwichtsstoornissen (vertigo)
- Jeuk en ongewone huidgevoelens zoals verdoofd gevoel, tinteling, prikkeling, een
brandend of kriebelend gevoel op uw huid (paresthesie)
- Een verminderde smaak of een verandering van de smaak
- Slaapstoornissen
- Zich depressief, angstig, zenuwachtiger of voelen dan gewoonlijk, of rusteloosheid
- Een verstopte neus, ademhalingsmoeilijkheden of verergering van astma
· Een zwel ing in uw darmen die 'intestinaal angio-oedeem' wordt genoemd en die
gekenmerkt wordt door symptomen zoals buikpijn, braken en diarree
Bijsluilter
Pag. 6 / 9
14/07/2014
· Zure oprispingen, constipatie of droge mond
· Meer plassen dan gewoonlijk over de loop van een dag
· Meer zweten dan gewoonlijk
· Verlies van eetlust of verminderde eetlust (anorexie)
· Toegenomen of onregelmatige hartslagen.
- Wazig zicht
- Pijn in uw gewrichten
- Koorts
- Seksuele impotentie bij mannen, verminderde seksuele libido bij mannen of vrouwen
· Een verhoogd aantal van bepaalde witte bloedcel en (eosinofilie) aangetoond tijdens een
bloedtest
- Bloedtesten die veranderingen tonen in de manier waarop uw lever, pancreas of
nieren werken.
Zelden (kan bij 1 op 1000 mensen voorkomen)
· Zich beverig of verward voelen
· Een rode en gezwol en tong
· Ernstige afschilfering of vervelling van de huid, jeukende huiduitslag met bulten
· Nagelproblemen (bijv. het verlies van een nagel of loslating van een nagel uit zijn
nagelbed)
· Huiduitslag of blauwe plekken
· Vlekken op uw huid en koude ledematen
· Rode, jeukende, gezwollen of waterige ogen
· Gehoorstoornissen en oorsuizingen
· Zich zwak voelen
· Bloedtesten die een daling van het aantal rode bloedcel en, het aantal witte bloedcel en
of het aantal plaatjes tonen of die een daling van hemoglobine tonen
· Vermindering van het seksueel functioneren bij mannen of vrouwen
Zeer zelden (kan bij 1 op 10.000 mensen voorkomen)
· Gevoeliger zijn voor zonlicht dan gewoonlijk
· Lichte zwelling of bloeding van uw tandvlees
· Bloedtesten die meer suiker dan gewoonlijk in uw bloed tonen
Andere bijwerkingen die gerapporteerd werden:
Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele
dagen aanhoudt.
· Concentratiestoornissen
· Een gezwol en mond
· Bloedtesten die te weinig bloedcel en in uw bloed tonen
· Bloedtesten die minder natrium dan gewoonlijk in uw bloed tonen
· Vingers en tenen die veranderen van kleur als u kou hebt en die daarna tintelen of pijnlijk
zijn als u opwarmt (fenomeen van Raynaud)
· Borstvergroting bij mannen
· Vertraagde of verstoorde reacties
· Een brandend gevoel
· Verandering in de manier waarop dingen ruiken
Bijsluilter
Pag. 7 / 9
14/07/2014
· Haarverlies.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40 B-
1060 Brussel. Website: www.fagg.be / e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Tazko?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
De tabletten in de buitenverpakking bewaren en beneden 25oC.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Tazko?
· De werkzame stoffen in Tazko tabletten zijn: ramipril en felodipine.
- Tazko 2,5 mg / 2,5 mg tabletten bevatten 2,5 mg ramipril en 2,5 mg felodipine
- Tazko 5 mg / 5 mg tabletten bevatten 5 mg ramipril en 5 mg felodipine
· De andere stoffen zijn: hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, watervrij
lactose, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, polyethyleenglycol, polyoxyl 40
gehydrogeneerde ricinusolie, propylgallaat, natriumaluminiumsilicaat,
natriumstearylfumaraat, ijzeroxiden E172, titaniumdioxide E171 en paraffine.
Hoe ziet Tazko eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
·
Tazko 2,5 mg / 2,5 mg tabletten zijn abrikooskleurig en dragen de vermelding 'H/OD' op
de ene zijde en '2.5' op de andere zijde
- Tazko 5 mg / 5 mg tabletten zijn roodbruin en dragen de vermelding 'H/OE' op de ene
zijde en '5' op de andere zijde
- Tazko 2,5 mg / 2,5 mg en Tazko 5 mg / 5 mg zijn verpakt in blisterverpakkingen die 10,
14, 15, 21, 28, 30, 50, 98 en 100 tabletten bevatten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Bijsluilter
Pag. 8 / 9
14/07/2014
België
Tel : 02.710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com
Fabrikant:
Chinoin Private Co. Ltd.
Lévai u. 5
2112 Veresegyh
áz
Hongarije
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
Tazko 2,5 mg / 2,5 mg tabletten met verlengde afgifte, blisterverpakking: BE195912
Tazko 5 mg / 5 mg tabletten met verlengde afgifte, blisterverpakking: BE195921
Afleveringswijze:
Tazko is verkrijgbaar op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Triapin, Triapin Mite, Tazko, Tazko Mite, Triacor, Delmuno
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2014.
Bijsluilter
Pag. 9 / 9

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG