Tavonin 120 mg

Tavonin
®
PIL, NL, 2012-07
Bijsluiter: Informatie voor de gebruikers
Tavonin
®
40 mg en 120 mg filmomhulde tabletten
droog extract van Ginkgo
biloba
L. bladeren
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,
want er staat belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u
een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
Waarvoor wordt Tavonin gebruikt?
Wanneer mag u Tavonin niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u Tavonin?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Tavonin?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt Tavonin gebruikt?
Tavonin 40 mg en 120 mg filmomhulde tabletten is een geneesmiddel op basis
van planten. De filmomhulde tabletten bevatten een droog extract van Ginkgo
biloba
L. bladeren.
Tavonin 40 mg en 120 mg filmomhulde tabletten is aangewezen
ter vertraging van de ziekte verschijnselen, eigen aan milde tot matige
vormen van dementie van het Alzheimertype, gepaard gaande met
geheugenstoornissen en concentratieproblemen.
Tavonin 40 mg en 120 mg, filmomhulde tabletten, heeft als voornaamste
doelgroep patiënten met dementie ten gevolge van ouderdom of
doorbloedingsstoornissen. Vóór de start van de behandeling met Tavonin 40
mg of 120 mg dient de behandelende arts uit te sluiten dat de klachten het
gevolg zijn van een aandoening die specifiek, op andere wijze, behandeld
dient te worden.
ter verbetering van de pijnvrije loopafstand bij perifere occlusieve vaatziekte
met Fontaine stadium II (Claudicatio
intermittens).
Voor de symptomatische behandeling van duizeligheid en oorsuizen
(Tinnitus).
18.07.2012
Seite 1 von 6
Leaflet (NL)
Tavonin
®
PIL, NL, 2012-07
Indien oorsuizen en duizeligheid vaak voorkomen, dient contact opgenomen
te worden met een arts. In geval van een plotselinge gehoorstoornis of
gehoorverlies dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met een arts.
Geneesmiddelengroep: TAVONIN behoort tot de preparaten voor de hersenen en
de vaten in armen en benen (perifere vaten).
Wordt uw klacht na 4 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan
contact op met uw arts.
2.
Wanneer mag u Tavonin niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Tavonin niet gebruiken?
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor droog extract van Ginkgo
biloba
L. of
voor één van de andere bestanddelen. Deze stoffen kunt u vinden onder
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tavonnin?
In geval u last heeft van hoofdpijn dient u na 2 dagen een arts te raadplegen.
In geval van een verhoogde kans op bloedingen of gelijktijdig gebruik van
geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden, mag u dit preparaat alleen
gebruiken na overleg met uw arts.
Er zijn enkele meldingen bekend dat preparaten met Ginkgo
biloba
mogelijk de
kans op bloedingen verhogen; om deze reden dient men vóór chirurgische
ingrepen tijdelijk de inname van dit geneesmiddel te staken.
Indien u last heeft van epileptische aanvallen, raadpleeg uw arts alvorens met de
inname van Tavonin te beginnen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Tavonin moet niet gebruikt worden door personen jonger dan 18 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
In geval van gelijktijdige inname van Tavonin met anticoagulantia
(antistollingsmiddelen) (zoals fenprocoumon, warfarine, clopidogrel,
acetylsalicylzuur en andere niet-steroïde antireumatica) kan niet worden
uitgesloten dat het effect van deze middelen wordt verhoogd.
Gebruikt u naast Tavonin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Tavonin kan worden gebruikt in combinatie met voedsel en drank.
Zwangerschap en borstvoeding:
Wegens gebrek aan informatie over de veiligheid van Tavonin tijdens
Leaflet (NL)
18.07.2012
Seite 2 von 6
Tavonin
®
PIL, NL, 2012-07
zwangerschap en borstvoeding wordt het gebruik ervan afgeraden tijdens deze
periode.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dt
geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Hierover is geen informatie beschikbaar.
•Tavonin
bevat melksuiker (lactose):
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
Hoe gebruikt u Tavonin?
Neem Tavonin altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Als uw arts geen ander advies heeft gegeven, geldt de gebruikelijke dosering:
Dementie, geheugen- en concentratieproblemen:
Voor Tavonin 40 mg, filmomhulde tabletten: 3 maal per dag 1 - 2
tabletten (overeenkomend met 3 maal daags 40 - 80 mg extract),
verdeeld over de dag innemen. Maximale dosis: 9 filmomhulde tabletten
per dag.
Voor Tavonin 120 mg, filmomhulde tabletten: 1 maal per dag 1 - 2
tabletten (overeenkomend met 1 maal daags 120 - 240 mg extract).
Maximale dosis: 2 filmomhulde tabletten per dag.
Perifere occlusieve vaatziekte, duizeligheid en oorsuizen:
Voor Tavonin 40 mg, filmomhulde tabletten: 3 maal per dag 1 tablet
(overeenkomend met 3 maal daags 40 mg extract) of 2 maal per dag 2
tabletten (overeenkomend met 2 maal daags 80 mg extract). Maximale
dosis: 160 mg extract per dag.
Voor Tavonin 120 mg, filmomhulde tabletten: 1 maal per dag 1 tablet
(overeenkomend met 1 maal daags 120 mg extract).
Wijze van toediening: De tabletten dienen in hun geheel, zonder te kauwen, te
worden ingenomen met een beetje water. De tabletten kunnen onafhankelijk van
de maaltijd worden ingenomen.
Leeftijdsgroep: Omdat er onvoldoende onderzoek beschikbaar is betreffende het
gebruik van Tavonin tabletten bij kinderen, moet Tavonin niet gebruikt worden
door personen jonger dan 18 jaar.
Duur van de behandeling: Uw arts zal u vertellen hoe lang u Tavonin moet
gebruiken.
-
Dementie, geheugen- en concentratieproblemen:
De behandeling dient minimaal gedurende 8 weken te worden voortgezet. Na
een behandeling van 3 maanden dient u in overleg met uw arts te besluiten of
het voortzetten van de behandeling zinvol is.
18.07.2012
Seite 3 von 6
Leaflet (NL)
Tavonin
®
PIL, NL, 2012-07
-
Perifere occlusieve vaatziekte:
De behandeling dient minimaal gedurende 6 weken te worden voortgezet. Na
een behandeling van 3 maanden dient u in overleg met uw arts te besluiten of
het voortzetten van de behandeling zinvol is.
Duizeligheid:
Toediening gedurende een langere periode dan 6 tot 8 weken levert geen
therapeutische voordelen op.
Oorsuizen:
De behandeling dient tenminste gedurende 12 weken te worden voortgezet.
Indien er na 6 maanden geen verbetering is opgetreden, is bij voortzetting
van de behandeling geen verdere vooruitgang te verwachten.
-
-
Heeft u te veel Tavonin ingenomen?
Wanneer u te veel aan Tavonin heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of met het Antigifcentrum (070 245 245).
Bent u vergeten Tavonin in te nemen?
Neem geen dubbele dosis Tavonin in om de vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Tavonin
Er treden geen ongewenste effecten op bij het stoppen van de behandeling met
Tavonin.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook Tavonin bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Bij de beoordeling van bijwerkingen wordt uitgegaan van de volgende frequentie-
indeling:
Zeer vaak:
Vaak:
Soms:
Zelden:
Zeer zelden:
meer dan 1 op 10 patiënten
minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 patiënten
minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1.000 patiënten
minder dan 1 op 1000, maar meer dan 1 op 10.000 patiënten
minder dan 1 op 10.000 patiënten of onbekend
Mogelijke bijwerkingen:
Zeer zelden zijn lichte maagdarmklachten, hoofdpijn of allergische huidreacties
gemeld na het gebruik van Tavonin. Bij het optreden van een allergische
huidreactie dient u het gebruik van Tavonin te staken.
Indien u last heeft van hoofdpijn dient u na 2 dagen een arts te raadplegen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Leaflet (NL)
18.07.2012
Seite 4 von 6
Tavonin
®
PIL, NL, 2012-07
5.
Hoe bewaart u Tavonin?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de verpakking en de doordrukstrip na de letters "Exp.:" (expiry date =
uiterste gebruiksdatum). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet
meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen
niet in het milieu terecht.
Bewaarcondities
Niet bewaren boven 25 ºC.
In de oorspronkelijke verpakking bewaren.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Tavonin?
-
De werkzame stoffen in Tavonin zijn:
1 Tavonin 40 mg filmomhulde tablet bevat als werkzaam bestanddeel 40 mg
droog extract van Ginkgo
biloba
L. bladeren.
1 Tavonin 120 mg filmomhulde tablet bevat als werkzaam bestanddeel 120 mg
droog extract van Ginkgo
biloba
L. bladeren.
In beide gevallen gaat het om een extract 35-67:1, extractiemiddel aceton 60%
(w/w), ingesteld op 8.8 – 10.8 mg (resp. 26.4 – 32.4 mg) Ginkgo flavonglycosi-
den en 2,4 mg (resp. 7,2 mg) terpeenlactonen (ginkgolides, bilobalide) (EGb
761).
-
De andere stoffen in Tavonin zijn:
lactose, siliciumdioxide, microkristallijne cellulose, maïszetmeel, croscarmellose
natrium, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, macrogol 1500,
titaandioxide (E171), ijzeroxide (E172), antischuimemulsie SE2, talk.
Hoe ziet Tavonin er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tavonin 40 mg filmomhulde tabletten zijn rond en geel van kleur en zijn
beschikbaar in doordrukstrips van 50 of 100 tabletten.
Tavonin 120 mg filmomhulde tabletten zijn ovaal en geel van kleur en zijn
beschikbaar in doordrukstrips van 30, 60, 90 of 120 tabletten.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel zijn gebracht.
Overige informatie
Verminderde doorbloeding van de benen, waardoor pijn in de benen ontstaat,
wordt ook wel etalagebenen genoemd. De lichaamsslagader of een slagader van
bekken of been is vernauwd of zelfs afgesloten. Daardoor krijgen de benen
onvoldoende zuurstof. De aandoening komt met name voor bij oudere mensen,
Leaflet (NL)
18.07.2012
Seite 5 von 6
Tavonin
®
PIL, NL, 2012-07
want de vernauwing van de slagaders is over het algemeen een langzaam
proces. De aandoening etalagebenen kan het best in een zo vroeg mogelijk
stadium behandeld worden.
Het is nuttig om, naast de behandeling van uw arts, zelf op het volgende te let-
ten:
Indien u rookt: Stop met roken! Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een
verband bestaat tussen roken en vaatziekten zoals etalagebenen.
Eet gevarieerd, niet te veel en niet te vet. Eet liever plantaardige (onverzadigde)
vetten dan dierlijke vetten.
Wees matig met alcohol. Gebruik niet meer dan twee glazen per dag.
Houd uw gewicht op peil.
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Hierdoor stimuleert u de doorbloeding in
uw lichaam. Bij etalagebenen is vooral bewegen heel belangrijk.
Laat uw bloeddruk controleren,
als u ouder bent dan 60 jaar en uw bloeddruk nog nooit gemeten is;
als u familieleden heeft die voor hun zestigste jaar last hadden van een
hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten;
als u een hart- of vaatprobleem heeft;
als u te zwaar bent;
als u eerder een hoge bloeddruk heeft gehad.
Neem voor meer informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met
uw arts of apotheker.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
VSM Belgium bvba/sprl, Prins Boudewijnlaan 24C, B-2550 Kontich, België
Fabrikant
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Straße 4, D-76227
Karlsruhe, Duitsland. E-Mail: info@schwabepharma.com
Registratienummers:
Tavonin 40 mg filmomhulde tabletten: BE 218513
Tavonin 120 mg filmomhulde tabletten: BE 289003
Afleveringswijze:
Alleen verkrijgbaar op doktersvoorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2012.
Leaflet (NL)
18.07.2012
Seite 6 von 6
PIL, NL, 2012-07
Bijsluiter: Informatie voor de gebruikers
Tavonin® 40 mg en 120 mg filmomhulde tabletten
droog extract van Ginkgo biloba L. bladeren
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,
want er staat belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u
een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
Waarvoor wordt Tavonin gebruikt?
Wanneer mag u Tavonin niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u Tavonin?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Tavonin?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt Tavonin gebruikt?
Tavonin 40 mg en 120 mg filmomhulde tabletten is een geneesmiddel op basis
van planten. De filmomhulde tabletten bevatten een droog extract van Ginkgo
biloba L. bladeren.
Tavonin 40 mg en 120 mg filmomhulde tabletten is aangewezen
· ter vertraging van de ziekte verschijnselen, eigen aan milde tot matige
vormen van dementie van het Alzheimertype, gepaard gaande met
geheugenstoornissen en concentratieproblemen.
Tavonin 40 mg en 120 mg, filmomhulde tabletten, heeft als voornaamste
doelgroep patiënten met dementie ten gevolge van ouderdom of
doorbloedingsstoornissen. Vóór de start van de behandeling met Tavonin 40
mg of 120 mg dient de behandelende arts uit te sluiten dat de klachten het
gevolg zijn van een aandoening die specifiek, op andere wijze, behandeld
dient te worden.
· ter verbetering van de pijnvrije loopafstand bij perifere occlusieve vaatziekte
met Fontaine stadium II (Claudicatio intermittens).
· Voor de symptomatische behandeling van duizeligheid en oorsuizen
(Tinnitus).
Leaflet (NL)
18.07.2012
PIL, NL, 2012-07
Indien oorsuizen en duizeligheid vaak voorkomen, dient contact opgenomen
te worden met een arts. In geval van een plotselinge gehoorstoornis of
gehoorverlies dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met een arts.
Geneesmiddelengroep: TAVONIN behoort tot de preparaten voor de hersenen en
de vaten in armen en benen (perifere vaten).
Wordt uw klacht na 4 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan
contact op met uw arts.
2.
Wanneer mag u Tavonin niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Tavonin niet gebruiken?
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor droog extract van Ginkgo biloba L. of
voor één van de andere bestanddelen. Deze stoffen kunt u vinden onder
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tavonnin?
In geval u last heeft van hoofdpijn dient u na 2 dagen een arts te raadplegen.
In geval van een verhoogde kans op bloedingen of gelijktijdig gebruik van
geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden, mag u dit preparaat alleen
gebruiken na overleg met uw arts.
Er zijn enkele meldingen bekend dat preparaten met Ginkgo biloba mogelijk de
kans op bloedingen verhogen; om deze reden dient men vóór chirurgische
ingrepen tijdelijk de inname van dit geneesmiddel te staken.
Indien u last heeft van epileptische aanvallen, raadpleeg uw arts alvorens met de
inname van Tavonin te beginnen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Tavonin moet niet gebruikt worden door personen jonger dan 18 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
In geval van gelijktijdige inname van Tavonin met anticoagulantia
(antistollingsmiddelen) (zoals fenprocoumon, warfarine, clopidogrel,
acetylsalicylzuur en andere niet-steroïde antireumatica) kan niet worden
uitgesloten dat het effect van deze middelen wordt verhoogd.
Gebruikt u naast Tavonin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Tavonin kan worden gebruikt in combinatie met voedsel en drank.
Zwangerschap en borstvoeding:
Wegens gebrek aan informatie over de veiligheid van Tavonin tijdens
Leaflet (NL)
18.07.2012
PIL, NL, 2012-07
zwangerschap en borstvoeding wordt het gebruik ervan afgeraden tijdens deze
periode.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dt
geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Hierover is geen informatie beschikbaar.
·
Tavonin bevat melksuiker (lactose):
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
Hoe gebruikt u Tavonin?
Neem Tavonin altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Als uw arts geen ander advies heeft gegeven, geldt de gebruikelijke dosering:
· Dementie, geheugen- en concentratieproblemen:
Voor Tavonin 40 mg, filmomhulde tabletten: 3 maal per dag 1 - 2
tabletten (overeenkomend met 3 maal daags 40 - 80 mg extract),
verdeeld over de dag innemen. Maximale dosis: 9 filmomhulde tabletten
per dag.
Voor Tavonin 120 mg, filmomhulde tabletten: 1 maal per dag 1 - 2
tabletten (overeenkomend met 1 maal daags 120 - 240 mg extract).
Maximale dosis: 2 filmomhulde tabletten per dag.
· Perifere occlusieve vaatziekte, duizeligheid en oorsuizen:
Voor Tavonin 40 mg, filmomhulde tabletten: 3 maal per dag 1 tablet
(overeenkomend met 3 maal daags 40 mg extract) of 2 maal per dag 2
tabletten (overeenkomend met 2 maal daags 80 mg extract). Maximale
dosis: 160 mg extract per dag.
Voor Tavonin 120 mg, filmomhulde tabletten: 1 maal per dag 1 tablet
(overeenkomend met 1 maal daags 120 mg extract).
Wijze van toediening: De tabletten dienen in hun geheel, zonder te kauwen, te
worden ingenomen met een beetje water. De tabletten kunnen onafhankelijk van
de maaltijd worden ingenomen.
Leeftijdsgroep: Omdat er onvoldoende onderzoek beschikbaar is betreffende het
gebruik van Tavonin tabletten bij kinderen, moet Tavonin niet gebruikt worden
door personen jonger dan 18 jaar.
Duur van de behandeling: Uw arts zal u vertellen hoe lang u Tavonin moet
gebruiken.
- Dementie, geheugen- en concentratieproblemen:
De behandeling dient minimaal gedurende 8 weken te worden voortgezet. Na
een behandeling van 3 maanden dient u in overleg met uw arts te besluiten of
het voortzetten van de behandeling zinvol is.
Leaflet (NL)
18.07.2012
PIL, NL, 2012-07
- Perifere occlusieve vaatziekte:
De behandeling dient minimaal gedurende 6 weken te worden voortgezet. Na
een behandeling van 3 maanden dient u in overleg met uw arts te besluiten of
het voortzetten van de behandeling zinvol is.
- Duizeligheid:
Toediening gedurende een langere periode dan 6 tot 8 weken levert geen
therapeutische voordelen op.
- Oorsuizen:
De behandeling dient tenminste gedurende 12 weken te worden voortgezet.
Indien er na 6 maanden geen verbetering is opgetreden, is bij voortzetting
van de behandeling geen verdere vooruitgang te verwachten.
Heeft u te veel Tavonin ingenomen?
Wanneer u te veel aan Tavonin heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of met het Antigifcentrum (070 245 245).
Bent u vergeten Tavonin in te nemen?
Neem geen dubbele dosis Tavonin in om de vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Tavonin
Er treden geen ongewenste effecten op bij het stoppen van de behandeling met
Tavonin.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook Tavonin bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Bij de beoordeling van bijwerkingen wordt uitgegaan van de volgende frequentie-
indeling:
Zeer vaak:
meer dan 1 op 10 patiënten
Vaak:
minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 patiënten
Soms:
minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1.000 patiënten
Zelden:
minder dan 1 op 1000, maar meer dan 1 op 10.000 patiënten
Zeer zelden:
minder dan 1 op 10.000 patiënten of onbekend
Mogelijke bijwerkingen:
Zeer zelden zijn lichte maagdarmklachten, hoofdpijn of allergische huidreacties
gemeld na het gebruik van Tavonin. Bij het optreden van een allergische
huidreactie dient u het gebruik van Tavonin te staken.
Indien u last heeft van hoofdpijn dient u na 2 dagen een arts te raadplegen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Leaflet (NL)
18.07.2012
PIL, NL, 2012-07
5.
Hoe bewaart u Tavonin?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de verpakking en de doordrukstrip na de letters "Exp.:" (expiry date =
uiterste gebruiksdatum). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet
meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen
niet in het milieu terecht.
Bewaarcondities
Niet bewaren boven 25 ºC.
In de oorspronkelijke verpakking bewaren.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Tavonin?
-
De werkzame stoffen in Tavonin zijn:
1 Tavonin 40 mg filmomhulde tablet bevat als werkzaam bestanddeel 40 mg
droog extract van Ginkgo biloba L. bladeren.
1 Tavonin 120 mg filmomhulde tablet bevat als werkzaam bestanddeel 120 mg
droog extract van Ginkgo biloba L. bladeren.
In beide gevallen gaat het om een extract 35-67:1, extractiemiddel aceton 60%
(w/w), ingesteld op 8.8 ­ 10.8 mg (resp. 26.4 ­ 32.4 mg) Ginkgo flavonglycosi-
den en 2,4 mg (resp. 7,2 mg) terpeenlactonen (ginkgolides, bilobalide) (EGb
761).
-
De andere stoffen in Tavonin zijn:
lactose, siliciumdioxide, microkristallijne cellulose, maïszetmeel, croscarmellose
natrium, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, macrogol 1500,
titaandioxide (E171), ijzeroxide (E172), antischuimemulsie SE2, talk.
Hoe ziet Tavonin er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tavonin 40 mg filmomhulde tabletten zijn rond en geel van kleur en zijn
beschikbaar in doordrukstrips van 50 of 100 tabletten.
Tavonin 120 mg filmomhulde tabletten zijn ovaal en geel van kleur en zijn
beschikbaar in doordrukstrips van 30, 60, 90 of 120 tabletten.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel zijn gebracht.
Overige informatie
Verminderde doorbloeding van de benen, waardoor pijn in de benen ontstaat,
wordt ook wel etalagebenen genoemd. De lichaamsslagader of een slagader van
bekken of been is vernauwd of zelfs afgesloten. Daardoor krijgen de benen
onvoldoende zuurstof. De aandoening komt met name voor bij oudere mensen,
Leaflet (NL)
18.07.2012
PIL, NL, 2012-07
want de vernauwing van de slagaders is over het algemeen een langzaam
proces. De aandoening etalagebenen kan het best in een zo vroeg mogelijk
stadium behandeld worden.
Het is nuttig om, naast de behandeling van uw arts, zelf op het volgende te let-
ten:
Indien u rookt: Stop met roken! Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een
verband bestaat tussen roken en vaatziekten zoals etalagebenen.
Eet gevarieerd, niet te veel en niet te vet. Eet liever plantaardige (onverzadigde)
vetten dan dierlijke vetten.
Wees matig met alcohol. Gebruik niet meer dan twee glazen per dag.
Houd uw gewicht op peil.
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Hierdoor stimuleert u de doorbloeding in
uw lichaam. Bij etalagebenen is vooral bewegen heel belangrijk.
Laat uw bloeddruk controleren,
als u ouder bent dan 60 jaar en uw bloeddruk nog nooit gemeten is;
als u familieleden heeft die voor hun zestigste jaar last hadden van een
hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten;
als u een hart- of vaatprobleem heeft;
als u te zwaar bent;
als u eerder een hoge bloeddruk heeft gehad.
Neem voor meer informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met
uw arts of apotheker.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
VSM Belgium bvba/sprl, Prins Boudewijnlaan 24C, B-2550 Kontich, België
Fabrikant
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Straße 4, D-76227
Karlsruhe, Duitsland. E-Mail: info@schwabepharma.com
Registratienummers:
Tavonin 40 mg filmomhulde tabletten: BE 218513
Tavonin 120 mg filmomhulde tabletten: BE 289003
Afleveringswijze: Alleen verkrijgbaar op doktersvoorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2012.
Leaflet (NL)
18.07.2012

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG