Tavanic 500 mg

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt
Tavanic 250 mg tabletten
Tavanic 500 mg tabletten
levofloxacine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
De naam van uw geneesmiddel is Tavanic tabletten. Tavanic tabletten bevat een geneesmiddel dat
levofloxacine wordt genoemd. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die antibiotica worden
genoemd. Levofloxacine is een antibioticum van de klasse van de ‘chinolonen’. Het werkt door de
bacteriën te doden die infecties veroorzaken in uw lichaam.
Tavanic tabletten kunnen gebruikt worden om infecties te behandelen van:
De bijholten van de neus
De longen, bij mensen met langdurige ademhalingsproblemen of longontsteking
De urinewegen, waaronder de nieren en de blaas
De prostaat, als u een aanhoudende infectie heeft
De huid en onderhuidse weefsels waaronder de spieren. Men spreekt soms van “weke delen”.
In sommige speciale situaties kan Tavanic tabletten gebruikt worden om het risico te verminderen dat u
een longziekte krijgt, miltvuur genoemd, of een verergering van de ziekte nadat u bent blootgesteld aan de
bacterie die miltvuur veroorzaakt.
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor ‘chinolone’ antibiotica zoals moxifloxacine, ciprofloxacine of ofloxacine of
voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
rubriek 6.
Verschijnselen van een allergische reactie zijn onder meer: huiduitslag, slik- of
ademhalingsproblemen, zwelling van de lippen, het gezicht, de keel of de tong.
U heeft ooit epilepsie gehad.
U heeft problemen gehad met uw pezen, bijvoorbeeld een tendinitis die verband hield met de
behandeling met een ‘chinolone’ antibioticum. Een pees is de streng die uw spier verbindt met uw
skelet.
U bent een kind of jongere onder de 18 jaar.
U bent zwanger, u kunt zwanger worden, of denkt dat u zwanger bent.
U geeft borstvoeding.
Neem dit geneesmiddel niet in als één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u twijfelt,
raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Tavanic inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:
als u 60 jaar of ouder bent;
als u corticosteroïden gebruikt, soms steroïden genoemd (zie rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?”);
als u ooit een epileptische aanval (convulsies) heeft gehad;
als u hersenletsel heeft gehad als gevolg van een beroerte (CVA) of een ander hersentrauma;
als u nierproblemen heeft;
als u lijdt aan een aandoening bekend als ‘glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie’. U heeft
meer kans op ernstige problemen met uw bloed als u dit geneesmiddel gebruikt;
als u ooit mentale gezondheidsproblemen heeft gehad;
als u ooit hartproblemen heeft gehad: voorzichtigheid is vereist bij gebruik van dit type
geneesmiddelen, als u geboren werd met of een familiale voorgeschiedenis heeft van verlengd QT-
interval (waargenomen op het ECG, de elektrische registratie van het hart (hartfilmpje)), als u een
verstoord zoutevenwicht in het bloed heeft (in het bijzonder een lage kalium- of magnesiumspiegel
in het bloed), als u een zeer traag hartritme heeft (‘bradycardie’ genoemd), als u een zwak hart
(hartfalen) heeft, als u een voorgeschiedenis van een hartaanval (myocardinfarct) heeft, als u een
vrouw of een oudere persoon bent of als u andere geneesmiddelen inneemt die leiden tot abnormale
ECG-veranderingen (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”);
als u lijdt aan diabetes;
als u ooit leverproblemen heeft gehad;
als u aan myasthenia gravis lijdt.
Als u twijfelt of één van de bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u Tavanic inneemt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tavanic nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts
of apotheker. De reden hiervoor is dat Tavanic invloed kan hebben op de manier waarop andere
geneesmiddelen werken. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen invloed hebben op de manier
waarop Tavanic werkt.
In het bijzonder, vertel het uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Deze
kunnen namelijk de kans op bijwerkingen verhogen indien ze samen met Tavanic worden gebruikt:
corticosteroïden, soms steroïden genoemd – gebruikt voor ontsteking. Het risico op een
ontsteking en/of scheur van uw pezen kan verhoogd zijn;
warfarine – gebruikt om het bloed te verdunnen. Het risico op bloedingen is verhoogd. Uw arts
kan het nodig achten om regelmatig bloedtesten uit te voeren om te controleren hoe goed uw
bloed kan stollen;
theofylline – gebruikt voor ademhalingsproblemen. U loopt meer risico op een epileptische
aanval (convulsies) indien dit geneesmiddel wordt gebruikt samen met Tavanic;
niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) – gebruikt voor pijn en ontsteking
zoals aspirine, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen en indomethacine. U loopt een hoger risico op een
epileptische aanval (convulsies) indien dit geneesmiddel wordt ingenomen samen met Tavanic;
ciclosporine – gebruikt na orgaantransplantaties. U heeft meer risico om de bijwerkingen van
ciclosporine te krijgen;
geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze invloed hebben op de manier waarop uw hart klopt.
Dit zijn onder meer geneesmiddelen die gebruikt worden voor een abnormaal hartritme (anti-
aritmica zoals kinidine, hydrokinidine, disopyramide, sotalol, dofetilide, ibutilide en amiodaron),
depressie (tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline en imipramine) en bacteriële infecties
(‘macrolide’ antibiotica zoals erytromycine, azitromycine en claritromycine);
probenecide – gebruikt voor jicht.Uw arts kan het nodig achten u een lagere dosis voor te
schrijven als u nierproblemen heeft.
cimetidine – gebruikt voor maagzweren en maagzuur. Uw arts kan het nodig achten u een lagere
dosis voor te schrijven als u nierproblemen heeft.
Vertel het uw arts indien één van bovenstaande situaties op u van toepassing is.
Neem Tavanic tabletten niet in samen met de volgende geneesmiddelen. Deze kunnen namelijk de
werking van Tavanic tabletten beïnvloeden:
IJzertabletten (voor anemie), zinksupplementen, magnesium- of aluminiumbevattende antacida
(voor zuur of zure oprispingen), didanosine of sucralfaat (voor maagzweren). Zie rubriek 3
hieronder “Als u reeds ijzertabletten, zinksupplementen, antacida, didanosine of sucralfaat
inneemt”.
Urinetesten voor opiaten
Urinetesten kunnen ‘vals-positieve’ resultaten tonen voor sterke pijnstillers, ‘opiaten’ genoemd, bij
mensen die Tavanic innemen. Als uw arts een urinetest moet uitvoeren, vertel hem/haar dan dat u
Tavanic gebruikt.
Tuberculosetesten
Dit geneesmiddel kan ‘vals-negatieve’ resultaten geven voor sommige laboratoriumtesten die gebruikt
worden om de bacterie op te sporen die tuberculose veroorzaakt.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik dit middel niet:
als u zwanger bent, zwanger kunt worden, of denkt dat u zwanger bent;
als u borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kunt bijwerkingen krijgen nadat u dit geneesmiddel heeft ingenomen. Deze bijwerkingen omvatten
duizeligheid, slaperigheid, een gevoel van draaierigheid (vertigo) of veranderingen van uw zicht.
Sommige van deze bijwerkingen kunnen invloed hebben op uw concentratievermogen en uw
reactiesnelheid. Als dit het geval is, bestuur dan geen voertuig of doe geen activiteiten die veel aandacht
eisen.
3.
Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inname van dit geneesmiddel
Neem dit geneesmiddel in via de mond.
Slik de tabletten in hun geheel in met een glas water.
De tabletten mogen zowel ingenomen worden tijdens de maaltijden als op elk moment tussen de
maaltijden.
Als u reeds ijzertabletten, zinksupplementen, antacida, didanosine of sucralfaat inneemt
Neem deze geneesmiddelen niet tegelijk in met Tavanic. Neem uw dosis van deze geneesmiddelen
minstens 2 uur voor of na Tavanic tabletten.
Hoeveel moet u innemen
Uw arts zal beslissen hoeveel Tavanic tabletten u moet innemen.
De dosis zal afhangen van het type infectie en de plaats van de infectie in uw lichaam.
De behandelingsduur zal afhangen van de ernst van de infectie.
Als u denkt dat het effect van uw geneesmiddel te zwak of te sterk is, verander dan de dosis niet zelf,
maar raadpleeg uw arts.
Volwassenen en ouderen
Ontsteking van de bijholten van de neus
Twee tabletten van Tavanic 250 mg, eenmaal per dag
Of één tablet van Tavanic 500 mg, eenmaal per dag
Infectie van de longen bij mensen met chronische ademhalingsproblemen
Twee tabletten van Tavanic 250 mg, eenmaal per dag
Of één tablet van Tavanic 500 mg, eenmaal per dag
Longontsteking
Twee tabletten van Tavanic 250 mg, een- of tweemaal per dag
Of één tablet van Tavanic 500 mg, een- of tweemaal per dag
Infectie van de urinewegen waaronder uw nieren of blaas
Eén of twee tabletten van Tavanic 250 mg eenmaal per dag
Of ½ of één tablet van Tavanic 500 mg eenmaal per dag
Prostaatinfectie
Twee tabletten van Tavanic 250 mg, eenmaal per dag
Of één tablet van Tavanic 500 mg, eenmaal per dag
Infectie van de huid en onderhuidse weefsels, waaronder de spieren
Twee tabletten van Tavanic 250 mg, een- of tweemaal per dag
Of één tablet van Tavanic 500 mg, een- of tweemaal per dag
Volwassenen en ouderen met nierproblemen
Uw arts kan het nodig achten om u een lagere dosis te geven.
Kinderen en tieners
Dit geneesmiddel mag niet toegediend worden aan kinderen of tieners.
Bescherm uw huid tegen zonlicht
Vermijd direct zonlicht terwijl u dit geneesmiddel inneemt en gedurende 2 dagen nadat u gestopt bent met
de inname ervan. De reden hiervoor is dat uw huid gevoeliger zal worden voor de zon; dit kan aanleiding
geven tot brandwonden, tintelingen en blaren als u de volgende voorzorgen niet neemt:
Zorg ervoor dat u een zonnecrème met hoge beschermingsfactor gebruikt
Draag steeds een hoed en kleren die uw armen en benen bedekken
Vermijd zonnebanken
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel Tavanic heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (tel. 070.245.245).
Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. Zo zal de arts weten wat u heeft ingenomen. De
volgende effecten kunnen optreden: epileptische aanvallen, een gevoel van verwardheid, duizeligheid,
verminderd bewustzijn, bevingen en hartproblemen – die leiden tot een onregelmatige hartslag,
misselijkheid of een brandend gevoel in de maag.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem ze dan in zo snel als u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is
voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stop Tavanic niet zomaar omdat u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u de kuur die uw arts u heeft
voorgeschreven volledig afmaakt. Als u te snel stopt met de inname van de tabletten, kan uw infectie
terugkeren, uw aandoening kan verslechteren of de bacterie kan resistent worden tegen het geneesmiddel.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken. Deze bijwerkingen zijn meestal licht tot matig en verdwijnen vaak na korte tijd.
Stop Tavanic en raadpleeg onmiddellijk een arts of ga naar een ziekenhuis als u de volgende
bijwerking waarneemt:
Zeer zelden
(kunnen optreden bij tot 1 op 10.000 personen)
U kunt een allergische reactie ontwikkelen. De verschijnselen kunnen omvatten: huiduitslag, slik- of
ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de lippen, het gezicht, de keel of de tong.
Stop Tavanic en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen
waarneemt – u kunt een dringende medische behandeling nodig hebben:
Zelden
(kan optreden bij tot 1 op 1.000 personen)
Waterige diarree die bloed kan bevatten, eventueel gepaard gaand met maagkrampen en koorts.
Dit kunnen verschijnselen zijn van een ernstig probleem met uw darmen.
Pijn en ontsteking van de pezen of gewrichtsbanden, die kan leiden tot een scheur. De
Achillespees is het vaakst getroffen
Epileptische aanvallen (convulsies)
Zeer zelden
(kan optreden bij tot 1 op 10.000 personen)
Een brandend, tintelend gevoel, pijn of een gevoel van verdoving. Dit kunnen verschijnselen zijn van een
zogenaamde ‘neuropathie’
Onbekend (de frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens):
Ernstige huiduitslag die kan omvatten: blaarvorming of afschilfering van de huid rond de lippen, de ogen,
de mond, de neus en de genitaliën
Verlies van eetlust, gele verkleuring van huid en ogen, donker gekleurde urine, jeuk, of
gevoelige maag (buik). Dit kan wijzen op leverproblemen waaronder fataal leverfalen.
Indien uw zicht vermindert of indien u enig ander oogprobleem ervaart gedurende de Tavanic
behandeling, neemt u dan onmiddellijk contact op met een oogarts.
Raadpleeg uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele dagen
duurt:
Vaak
(kan optreden bij tot 1 op 10 personen)
Slaapproblemen
Hoofdpijn, een gevoel van duizeligheid
Misselijkheid, braken en diarree
Stijging van de spiegel van sommige leverenzymen in uw bloed
Soms
(kan optreden bij tot 1 op 100 personen)
Verandering in het aantal andere bacteriën of schimmels, infecties met schimmels (Candida), wat
een behandeling kan vereisen
Verandering in het aantal witte bloedcellen, aangetoond in de resultaten van sommige bloedtesten
(leukopenie, eosinofilie)
Zich gespannen voelen (angstig), zich verward voelen, een gevoel van zenuwachtigheid, een
gevoel van slaperigheid, bevingen, een gevoel van draaierigheid (vertigo)
Kortademigheid (dyspnoe)
Verandering in de manier waarop dingen smaken, verlies van eetlust, last van de maag of
spijsverteringsproblemen, pijn in de maagstreek, een opgeblazen gevoel (flatulentie) of
constipatie
Jeuk en huiduitslag, ernstige jeuk of netelroos (urticaria), te veel zweten (hyperhidrose)
Gewrichtspijn of spierpijn
Bloedtesten kunnen ongewone resultaten geven als gevolg van leverproblemen (bilirubine
verhoogd) of nierproblemen (creatinine verhoogd)
Algemene zwakte
Zelden
(kan optreden bij tot 1 op 1.000 personen)
Gemakkelijk blauwe plekken hebben en bloeden als gevolg van een daling van het aantal plaatjes
(trombocytopenie)
Laag aantal witte bloedcellen (neutropenie genoemd)
Overdreven immuunrespons (overgevoeligheid)
Verlaging van uw bloedsuikerspiegels (hypoglykemie). Dit is belangrijk voor mensen die
diabetes hebben.
Dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties, paranoia), verandering in uw mening en
gedachten (psychotische reacties) met een risico op de ontwikkeling van zelfmoordgedachten of
zelfmoorddaden
Een gevoel van depressie, mentale problemen, een gevoel van rusteloosheid (agitatie), abnormale
dromen of nachtmerries
Een tintelend gevoel in handen en voeten (paresthesie)
Problemen met uw gehoor (tinnitus) of zicht (wazig zicht)
Ongewoon snelle hartslag (tachycardie) of een lage bloeddruk (hypotensie)
Spierzwakte. Dit is belangrijk bij mensen met myasthenia gravis (een zeldzame ziekte van het
zenuwstelsel)
Veranderingen in de manier waarop uw nieren werken en soms nierfalen die te wijten kan zijn
aan een allergische nierreactie, interstitiële nefritis genoemd
Koorts
Onbekend (de frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare
gegevens):Daling
van het aantal rode bloedcellen (anemie). Hierdoor kan uw huid er bleek of
geel uitzien als gevolg van een beschadiging van de rode bloedcellen; een daling van alle types
bloedcellen (pancytopenie)
Koorts, keelpijn en een algemeen gevoel van onwelzijn dat niet verdwijnt. Dit kan te wijten zijn
aan een daling van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose)
Circulatiestilstand (anafylactische shock)
Verhoging van uw bloedsuikerspiegels (hyperglykemie) of verlaging van uw
bloedsuikerspiegels die leidt tot coma (hypoglykemisch coma). Dit is belangrijk voor mensen
die diabetes hebben.
Veranderingen in de manier waarop dingen ruiken, verlies van reukzin of smaakzin (parosmie,
anosmie, ageusie)
Problemen met bewegen en lopen (dyskinesie, extrapiramidale stoornissen)
Tijdelijk verlies van bewustzijn of houding (syncope)
Tijdelijk verlies van zicht
Verslechterd gehoor of gehoorverlies
Abnormaal snel hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme, inclusief
hartstilstand, verstoring van het hartritme (‘verlenging van het QT-interval’ genoemd,
waargenomen op het ECG, de elektrische activiteit van het hart (hartfilmpje))
Ademhalingsmoeilijkheden of piepende ademhaling (bronchospasme)
Allergische longreacties
Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
Ontsteking van de lever (hepatitis)
Verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon en ultraviolette stralen (fotosensibiliteit)
Ontsteking van de bloedvaten die het bloed transporteren in uw lichaam als gevolg van een
allergische reactie (vasculitis)
Ontsteking van het weefsel in de mond (stomatitis)
Spierscheur en spierdestructie (rabdomyolyse)
Roodheid en zwelling van de gewrichten (artritis)
Pijn waaronder rugpijn, borstpijn, pijn in de ledematen
Aanvallen van porfyrie bij mensen die reeds porfyrie hebben (een zeer zeldzame metabole ziekte)
Aanhoudende hoofdpijn, al dan niet gepaard gaande met wazig zicht (goedaardige intracraniale
hypertensie)
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities maar het is best om Tavanic tabletten te
bewaren in de oorspronkelijke doordrukstrips en verpakking op een droge plaats.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de
folie na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is levofloxacine. Elke tablet Tavanic 250 mg tabletten bevat 250 mg
levofloxacine en elke tablet Tavanic 500 mg tabletten bevat 500 mg levofloxacine.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Voor de tabletkern: crospovidon, hypromellose, microkristallijne cellulose en natriumstearylfumaraat
Voor de tabletomhulling: hypromellose, titaniumdioxide (E 171), talk, macrogol, geel ijzeroxide (E
172) en rood ijzeroxide (E 172)
Hoe zien Tavanic tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tavanic tabletten zijn filmomhulde tabletten voor oraal gebruik. De tabletten zijn langwerpig, hebben een
breuklijn en zijn witgeel tot witrood.
De Tavanic 250 mg tabletten worden geleverd in verpakkingsgrootten van 1, 3, 5, 7, 10, 50 en 200
tabletten.
De Tavanic 500 mg tabletten worden geleverd in verpakkingsgrootten van 1, 5, 7, 10, 50, 200 en 500
tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
:
02/710.54.00
Fax: 02/710.54.09
E-mail: info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
sanofi-winthrop industrie, Route de Choisy au Bac 56, 60205 Compiègne - Frankrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tavanic 250 mg tabletten : BE192866
Tavanic 500 mg tabletten : BE192884
Afleveringswijze:
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Tavanic
Deze bijsluiter bevat niet alle informatie over uw geneesmiddel. Als u vragen heeft of als u twijfelt over
iets, vraag dan meer uitleg aan uw arts of apotheker.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2013.
Datum van de laatste goedkeuring van deze bijsluiter is 11/2013.

Tavanic 250 mg tabletten
Tavanic 500 mg tabletten

levofloxacine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
De naam van uw geneesmiddel is Tavanic tabletten. Tavanic tabletten bevat een geneesmiddel dat
levofloxacine wordt genoemd. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die antibiotica worden
genoemd. Levofloxacine is een antibioticum van de klasse van de `chinolonen'. Het werkt door de
bacteriën te doden die infecties veroorzaken in uw lichaam.
Tavanic tabletten kunnen gebruikt worden om infecties te behandelen van:
· De bijholten van de neus
· De longen, bij mensen met langdurige ademhalingsproblemen of longontsteking
· De urinewegen, waaronder de nieren en de blaas
· De prostaat, als u een aanhoudende infectie heeft
· De huid en onderhuidse weefsels waaronder de spieren. Men spreekt soms van 'weke delen'.
In sommige speciale situaties kan Tavanic tabletten gebruikt worden om het risico te verminderen dat u
een longziekte krijgt, miltvuur genoemd, of een verergering van de ziekte nadat u bent blootgesteld aan de
bacterie die miltvuur veroorzaakt.
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
U bent allergisch voor `chinolone' antibiotica zoals moxifloxacine, ciprofloxacine of ofloxacine of
voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
rubriek 6.
Verschijnselen van een allergische reactie zijn onder meer: huiduitslag, slik- of
ademhalingsproblemen, zwelling van de lippen, het gezicht, de keel of de tong.
- U heeft ooit epilepsie gehad.
- U heeft problemen gehad met uw pezen, bijvoorbeeld een tendinitis die verband hield met de
behandeling met een `chinolone' antibioticum. Een pees is de streng die uw spier verbindt met uw
skelet.
- U bent een kind of jongere onder de 18 jaar.
- U bent zwanger, u kunt zwanger worden, of denkt dat u zwanger bent.
- U geeft borstvoeding.
Neem dit geneesmiddel niet in als één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u twijfelt,
raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Tavanic inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:
- als u 60 jaar of ouder bent;
- als u corticosteroïden gebruikt, soms steroïden genoemd (zie rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?');
- als u ooit een epileptische aanval (convulsies) heeft gehad;
- als u hersenletsel heeft gehad als gevolg van een beroerte (CVA) of een ander hersentrauma;
- als u nierproblemen heeft;
- als u lijdt aan een aandoening bekend als `glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie'. U heeft
meer kans op ernstige problemen met uw bloed als u dit geneesmiddel gebruikt;
- als u ooit mentale gezondheidsproblemen heeft gehad;
- als u ooit hartproblemen heeft gehad: voorzichtigheid is vereist bij gebruik van dit type
geneesmiddelen, als u geboren werd met of een familiale voorgeschiedenis heeft van verlengd QT-
interval (waargenomen op het ECG, de elektrische registratie van het hart (hartfilmpje)), als u een
verstoord zoutevenwicht in het bloed heeft (in het bijzonder een lage kalium- of magnesiumspiegel
in het bloed), als u een zeer traag hartritme heeft (`bradycardie' genoemd), als u een zwak hart
(hartfalen) heeft, als u een voorgeschiedenis van een hartaanval (myocardinfarct) heeft, als u een
vrouw of een oudere persoon bent of als u andere geneesmiddelen inneemt die leiden tot abnormale
ECG-veranderingen (zie rubriek 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?');
- als u lijdt aan diabetes;
- als u ooit leverproblemen heeft gehad;
- als u aan myasthenia gravis lijdt.
Als u twijfelt of één van de bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u Tavanic inneemt.
· corticosteroïden, soms steroïden genoemd ­ gebruikt voor ontsteking. Het risico op een
ontsteking en/of scheur van uw pezen kan verhoogd zijn;
· warfarine ­ gebruikt om het bloed te verdunnen. Het risico op bloedingen is verhoogd. Uw arts
kan het nodig achten om regelmatig bloedtesten uit te voeren om te controleren hoe goed uw
bloed kan stollen;
· theofylline ­ gebruikt voor ademhalingsproblemen. U loopt meer risico op een epileptische
aanval (convulsies) indien dit geneesmiddel wordt gebruikt samen met Tavanic;
· niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) ­ gebruikt voor pijn en ontsteking
zoals aspirine, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen en indomethacine. U loopt een hoger risico op een
epileptische aanval (convulsies) indien dit geneesmiddel wordt ingenomen samen met Tavanic;
· ciclosporine ­ gebruikt na orgaantransplantaties. U heeft meer risico om de bijwerkingen van
ciclosporine te krijgen;
· geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze invloed hebben op de manier waarop uw hart klopt.
Dit zijn onder meer geneesmiddelen die gebruikt worden voor een abnormaal hartritme (anti-
aritmica zoals kinidine, hydrokinidine, disopyramide, sotalol, dofetilide, ibutilide en amiodaron),
depressie (tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline en imipramine) en bacteriële infecties
(`macrolide' antibiotica zoals erytromycine, azitromycine en claritromycine);
· probenecide ­ gebruikt voor jicht.Uw arts kan het nodig achten u een lagere dosis voor te
schrijven als u nierproblemen heeft.
· cimetidine ­ gebruikt voor maagzweren en maagzuur. Uw arts kan het nodig achten u een lagere
dosis voor te schrijven als u nierproblemen heeft.
- Vertel het uw arts indien één van bovenstaande situaties op u van toepassing is.
Neem Tavanic tabletten niet in samen met de volgende geneesmiddelen. Deze kunnen namelijk de
werking van Tavanic tabletten beïnvloeden:

· IJzertabletten (voor anemie), zinksupplementen, magnesium- of aluminiumbevattende antacida
(voor zuur of zure oprispingen), didanosine of sucralfaat (voor maagzweren). Zie rubriek 3
hieronder 'Als u reeds ijzertabletten, zinksupplementen, antacida, didanosine of sucralfaat
inneemt'.
Urinetesten voor opiaten
Urinetesten kunnen `vals-positieve' resultaten tonen voor sterke pijnstillers, `opiaten' genoemd, bij
mensen die Tavanic innemen. Als uw arts een urinetest moet uitvoeren, vertel hem/haar dan dat u
Tavanic gebruikt.
Tuberculosetesten
Dit geneesmiddel kan `vals-negatieve' resultaten geven voor sommige laboratoriumtesten die gebruikt
worden om de bacterie op te sporen die tuberculose veroorzaakt.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik dit middel niet:
·
als u zwanger bent, zwanger kunt worden, of denkt dat u zwanger bent;
-
3.
Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inname van dit geneesmiddel
Neem dit geneesmiddel in via de mond.
Slik de tabletten in hun geheel in met een glas water.
De tabletten mogen zowel ingenomen worden tijdens de maaltijden als op elk moment tussen de
maaltijden.
Als u reeds ijzertabletten, zinksupplementen, antacida, didanosine of sucralfaat inneemt
· Neem deze geneesmiddelen niet tegelijk in met Tavanic. Neem uw dosis van deze geneesmiddelen
minstens 2 uur voor of na Tavanic tabletten.
Hoeveel moet u innemen
Uw arts zal beslissen hoeveel Tavanic tabletten u moet innemen.
De dosis zal afhangen van het type infectie en de plaats van de infectie in uw lichaam.
De behandelingsduur zal afhangen van de ernst van de infectie.
Als u denkt dat het effect van uw geneesmiddel te zwak of te sterk is, verander dan de dosis niet zelf,
maar raadpleeg uw arts.
Volwassenen en ouderen
Ontsteking van de bijholten van de neus
· Twee tabletten van Tavanic 250 mg, eenmaal per dag
· Of één tablet van Tavanic 500 mg, eenmaal per dag
Infectie van de longen bij mensen met chronische ademhalingsproblemen
· Twee tabletten van Tavanic 250 mg, eenmaal per dag
· Of één tablet van Tavanic 500 mg, eenmaal per dag
Longontsteking
· Twee tabletten van Tavanic 250 mg, een- of tweemaal per dag
· Of één tablet van Tavanic 500 mg, een- of tweemaal per dag
Infectie van de urinewegen waaronder uw nieren of blaas
· Eén of twee tabletten van Tavanic 250 mg eenmaal per dag
· Of ½ of één tablet van Tavanic 500 mg eenmaal per dag
Prostaatinfectie
· Twee tabletten van Tavanic 250 mg, eenmaal per dag
· Of één tablet van Tavanic 500 mg, eenmaal per dag
Infectie van de huid en onderhuidse weefsels, waaronder de spieren
· Twee tabletten van Tavanic 250 mg, een- of tweemaal per dag
Bescherm uw huid tegen zonlicht
Vermijd direct zonlicht terwijl u dit geneesmiddel inneemt en gedurende 2 dagen nadat u gestopt bent met
de inname ervan. De reden hiervoor is dat uw huid gevoeliger zal worden voor de zon; dit kan aanleiding
geven tot brandwonden, tintelingen en blaren als u de volgende voorzorgen niet neemt:
·
Zorg ervoor dat u een zonnecrème met hoge beschermingsfactor gebruikt
- Draag steeds een hoed en kleren die uw armen en benen bedekken
- Vermijd zonnebanken
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel Tavanic heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (tel. 070.245.245).
Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. Zo zal de arts weten wat u heeft ingenomen. De
volgende effecten kunnen optreden: epileptische aanvallen, een gevoel van verwardheid, duizeligheid,
verminderd bewustzijn, bevingen en hartproblemen ­ die leiden tot een onregelmatige hartslag,
misselijkheid of een brandend gevoel in de maag.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem ze dan in zo snel als u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is
voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stop Tavanic niet zomaar omdat u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u de kuur die uw arts u heeft
voorgeschreven volledig afmaakt. Als u te snel stopt met de inname van de tabletten, kan uw infectie
terugkeren, uw aandoening kan verslechteren of de bacterie kan resistent worden tegen het geneesmiddel.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken. Deze bijwerkingen zijn meestal licht tot matig en verdwijnen vaak na korte tijd.
Stop Tavanic en raadpleeg onmiddellijk een arts of ga naar een ziekenhuis als u de volgende
bijwerking waarneemt:

Zeer zelden (kunnen optreden bij tot 1 op 10.000 personen)
· U kunt een allergische reactie ontwikkelen. De verschijnselen kunnen omvatten: huiduitslag, slik- of
ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de lippen, het gezicht, de keel of de tong.
Stop Tavanic en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen
waarneemt ­ u kunt een dringende medische behandeling nodig hebben:

Zelden (kan optreden bij tot 1 op 1.000 personen)
· Waterige diarree die bloed kan bevatten, eventueel gepaard gaand met maagkrampen en koorts.
Achillespees is het vaakst getroffen
· Epileptische aanvallen (convulsies)
Zeer zelden (kan optreden bij tot 1 op 10.000 personen)
Een brandend, tintelend gevoel, pijn of een gevoel van verdoving. Dit kunnen verschijnselen zijn van een
zogenaamde `neuropathie'
Onbekend (de frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens):
Ernstige huiduitslag die kan omvatten: blaarvorming of afschilfering van de huid rond de lippen, de ogen,
de mond, de neus en de genitaliën
- Verlies van eetlust, gele verkleuring van huid en ogen, donker gekleurde urine, jeuk, of
gevoelige maag (buik). Dit kan wijzen op leverproblemen waaronder fataal leverfalen.
Indien uw zicht vermindert of indien u enig ander oogprobleem ervaart gedurende de Tavanic
behandeling, neemt u dan onmiddellijk contact op met een oogarts.
Raadpleeg uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele dagen
duurt:
Vaak
(kan optreden bij tot 1 op 10 personen)
· Slaapproblemen
· Hoofdpijn, een gevoel van duizeligheid
· Misselijkheid, braken en diarree
· Stijging van de spiegel van sommige leverenzymen in uw bloed
Soms (kan optreden bij tot 1 op 100 personen)
· Verandering in het aantal andere bacteriën of schimmels, infecties met schimmels (Candida), wat
een behandeling kan vereisen
· Verandering in het aantal witte bloedcellen, aangetoond in de resultaten van sommige bloedtesten
(leukopenie, eosinofilie)
· Zich gespannen voelen (angstig), zich verward voelen, een gevoel van zenuwachtigheid, een
gevoel van slaperigheid, bevingen, een gevoel van draaierigheid (vertigo)
· Kortademigheid (dyspnoe)
· Verandering in de manier waarop dingen smaken, verlies van eetlust, last van de maag of
spijsverteringsproblemen, pijn in de maagstreek, een opgeblazen gevoel (flatulentie) of
constipatie
· Jeuk en huiduitslag, ernstige jeuk of netelroos (urticaria), te veel zweten (hyperhidrose)
· Gewrichtspijn of spierpijn
· Bloedtesten kunnen ongewone resultaten geven als gevolg van leverproblemen (bilirubine
verhoogd) of nierproblemen (creatinine verhoogd)
· Algemene zwakte
Zelden (kan optreden bij tot 1 op 1.000 personen)
· Gemakkelijk blauwe plekken hebben en bloeden als gevolg van een daling van het aantal plaatjes
(trombocytopenie)
· Verlaging van uw bloedsuikerspiegels (hypoglykemie). Dit is belangrijk voor mensen die
diabetes hebben.
· Dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties, paranoia), verandering in uw mening en
gedachten (psychotische reacties) met een risico op de ontwikkeling van zelfmoordgedachten of
zelfmoorddaden
· Een gevoel van depressie, mentale problemen, een gevoel van rusteloosheid (agitatie), abnormale
dromen of nachtmerries
· Een tintelend gevoel in handen en voeten (paresthesie)
· Problemen met uw gehoor (tinnitus) of zicht (wazig zicht)
· Ongewoon snelle hartslag (tachycardie) of een lage bloeddruk (hypotensie)
· Spierzwakte. Dit is belangrijk bij mensen met myasthenia gravis (een zeldzame ziekte van het
zenuwstelsel)
· Veranderingen in de manier waarop uw nieren werken en soms nierfalen die te wijten kan zijn
aan een allergische nierreactie, interstitiële nefritis genoemd
· Koorts
·
Onbekend (de frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare
gegevens):Daling van het aantal rode bloedcellen (anemie). Hierdoor kan uw huid er bleek of
geel uitzien als gevolg van een beschadiging van de rode bloedcellen; een daling van alle types
bloedcellen (pancytopenie)
· Koorts, keelpijn en een algemeen gevoel van onwelzijn dat niet verdwijnt. Dit kan te wijten zijn
aan een daling van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose)
· Circulatiestilstand (anafylactische shock)
· Verhoging van uw bloedsuikerspiegels (hyperglykemie) of verlaging van uw
bloedsuikerspiegels die leidt tot coma (hypoglykemisch coma). Dit is belangrijk voor mensen
die diabetes hebben.
· Veranderingen in de manier waarop dingen ruiken, verlies van reukzin of smaakzin (parosmie,
anosmie, ageusie)
· Problemen met bewegen en lopen (dyskinesie, extrapiramidale stoornissen)
· Tijdelijk verlies van bewustzijn of houding (syncope)
· Tijdelijk verlies van zicht
· Verslechterd gehoor of gehoorverlies
· Abnormaal snel hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme, inclusief
hartstilstand, verstoring van het hartritme (`verlenging van het QT-interval' genoemd,
waargenomen op het ECG, de elektrische activiteit van het hart (hartfilmpje))
· Ademhalingsmoeilijkheden of piepende ademhaling (bronchospasme)
· Allergische longreacties
· Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
· Ontsteking van de lever (hepatitis)
· Verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon en ultraviolette stralen (fotosensibiliteit)
· Ontsteking van de bloedvaten die het bloed transporteren in uw lichaam als gevolg van een
allergische reactie (vasculitis)
· Ontsteking van het weefsel in de mond (stomatitis)
· Spierscheur en spierdestructie (rabdomyolyse)
· Aanvallen van porfyrie bij mensen die reeds porfyrie hebben (een zeer zeldzame metabole ziekte)
· Aanhoudende hoofdpijn, al dan niet gepaard gaande met wazig zicht (goedaardige intracraniale
hypertensie)
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities maar het is best om Tavanic tabletten te
bewaren in de oorspronkelijke doordrukstrips en verpakking op een droge plaats.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de
folie na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is levofloxacine. Elke tablet Tavanic 250 mg tabletten bevat 250 mg
levofloxacine en elke tablet Tavanic 500 mg tabletten bevat 500 mg levofloxacine.
De andere stoffen in dit middel zijn:
· Voor de tabletkern: crospovidon, hypromellose, microkristallijne cellulose en natriumstearylfumaraat
- Voor de tabletomhulling: hypromellose, titaniumdioxide (E 171), talk, macrogol, geel ijzeroxide (E
172) en rood ijzeroxide (E 172)
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
: 02/710.54.00
Fax: 02/710.54.09
E-mail: info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
sanofi-winthrop industrie, Route de Choisy au Bac 56, 60205 Compiègne - Frankrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tavanic 250 mg tabletten : BE192866
Tavanic 500 mg tabletten : BE192884
Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Tavanic
Deze bijsluiter bevat niet alle informatie over uw geneesmiddel. Als u vragen heeft of als u twijfelt over
iets, vraag dan meer uitleg aan uw arts of apotheker.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG