Targaxan 550 mg

TARGAXAN
Bijsluiter
14 Januari 2013
Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
TARGAXAN 550 mg filmomhulde tabletten
rifaximine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt TARGAXAN ingenomen?
2.
Wanneer mag u TARGAXAN niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u TARGAXAN in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u TARGAXAN ?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt TARGAXAN ingenomen?
TARGAXAN bevat de werkzame stof rifaximine. Rifaximine is een antibioticum dat
bacteriën doodt, die een ziekte kunnen veroorzaken die hepatische encefalopathie wordt
genoemd (symptomen hiervan zijn onder meer onrust, verwardheid, spierproblemen,
spraakmoeilijkheden en in sommige gevallen coma).
TARGAXAN wordt gebruikt bij volwassenen met een leverziekte om het heroptreden van
periodes van manifeste hepatische encefalopathie te verminderen.
TARGAXAN kan óf alleen gebruikt worden óf meer gebruikelijk, samen met geneesmiddelen
die lactulose (een laxeermiddel) bevatten.
2.
Wanneer mag u TARGAXAN niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor:
rifaximine
soortgelijke antibiotica (zoals rifampicine of rifabutine)
één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
U heeft een blokkade in uw darmen
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Wanneer u TARGAXAN inneemt, kan het zijn dat uw urine rood kleurt. Dit is heel normaal.
Norgine NV/SA – BExxxxxx.Leaflet.0.1
pagina 1/6
TARGAXAN
Bijsluiter
14 Januari 2013
Elke behandeling met een antibioticum, waaronder ook rifaximine, kan ernstige diarree
veroorzaken. Dit kan gebeuren enkele maanden nadat u met de inname van het geneesmiddel
bent gestopt. Als u ernstige diarree heeft tijdens of na het gebruik van TARGAXAN, moet u
met de inname van TARGAXAN stoppen en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Als uw leverproblemen ernstig zijn, moet uw arts u zorgvuldig observeren.
Het kan zijn dat orale anticonceptiemiddelen minder goed werken terwijl u dit geneesmiddel
inneemt en/of wanneer u diarree heeft. Als u orale anticonceptiemiddelen gebruikt, dient u
aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen terwijl u TARGAXAN inneemt.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
TARGAXAN is niet aanbevolen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit geneesmiddel is niet
onderzocht bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast TARGAXAN nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Vertel het uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:
-
-
-
-
antibiotica (geneesmiddelen tegen infectieziekten)
warfarine (geneesmiddel dat bloedstolling voorkomt)
anti-epileptica (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie)
anti-arritmica (geneesmiddelen voor de behandeling van een abnormale hartslag)
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is niet bekend of TARGAXAN uw ongeboren kind kan schaden. TARGAXAN mag
daarom niet gebruikt worden als u zwanger bent.
Het is niet bekend of rifaximine via de moedermelk naar uw kind kan worden overgedragen.
TARGAXAN mag daarom niet worden gebruikt als u borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
TARGAXAN heeft gewoonlijk geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om
machines te gebruiken, maar bij sommige patiënten kan het duizeligheid veroorzaken. Als u
zich duizelig voelt, mag u geen voertuigen besturen of machines bedienen.
3.
Hoe neemt u TARGAXAN in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is 1 tablet tweemaal per dag ingenomen met een glas water.
Uw arts zal beoordelen of het noodzakelijk is voor u om de behandeling na 6 maanden voort
te zetten.
Norgine NV/SA – BExxxxxx.Leaflet.0.1
pagina 2/6
TARGAXAN
Bijsluiter
14 Januari 2013
Heeft u te veel van TARGAXAN ingenomen?
Als u meer dan het aanbevolen aantal tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw
arts. Zelfs wanneer u geen problemen merkt.
Wanneer u te veel van TARGAXAN heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Bent u vergeten TARGAXAN in te nemen?
Neem de volgende dosis op het normale tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten
tablet in te halen.
Als u stopt met het innemen van TARGAXAN
Stop niet met het innemen van TARGAXAN zonder eerst uw arts te raadplegen; uw
symptomen zouden kunnen terugkeren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Stop met het innemen van TARGAXAN en licht ONMIDDELLIJK uw arts in als u één van
de volgende bijwerkingen krijgt:
• Als u een allergische of overgevoeligheidsreactie krijgt of angio-oedeem. De frequentie
hiervan is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Symptomen zijn onder meer:
-
zwelling van het gezicht, de tong of de keel
-
moeilijkheden bij het slikken
-
netelroos en ademhalingsmoeilijkheden.
• Als u een bloeding heeft uit gezwollen bloedvaten in uw keel (oesofagusvarices). Dit
komt soms voor (kan bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden).
• Als u ernstige diarree heeft tijdens of na het gebruik van dit geneesmiddel. Dit kan
veroorzaakt worden door een infectie van de darmen. Dit komt soms voor (kan bij
maximaal 1 op de 100 mensen optreden).
• Als u een onverwachte of ongewone bloeding of blauwe plek heeft. Dit kan veroorzaakt
worden door een vermindering van het aantal bloedplaatjes in uw bloed, waardoor het
risico op een bloeding groter wordt. De frequentie hiervan is niet bekend (kan met de
beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Andere bijwerkingen die kunnen optreden
Vaak
(kunnen bij maximaal 1 op de 10 mensen optreden)
• Maagpijn of opgeblazen gevoel/zwelling
• Duizeligheid
• Neerslachtigheid
• Hoofdpijn
• Misselijkheid of braken
• Diarree
• Ophoping van vocht in de buikholte
• Kortademigheid
Norgine NV/SA – BExxxxxx.Leaflet.0.1
pagina 3/6
TARGAXAN
Bijsluiter
14 Januari 2013
• Spierkrampen
• Gewrichtspijn
• Zwelling van de enkels, voeten of vingers
• Huiduitslag of jeuk
Soms
(kunnen bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden)
• Wankel gevoel
• Geheugenverlies of slecht geheugen
• Concentratieverlies
• Verwardheid
• Angst
• Gevoel van slaperigheid
• Slaapproblemen
• Droge mond
• Opvliegers
• Gistinfecties (zoals spruw)
• Urine-infectie (zoals cystitis)
• Anemie (verminderd aantal rode bloedcellen waardoor de huid kan verbleken en zwakte of
ademtekort kan ontstaan)
• Verlies van eetlust
• Hyperkaliëmie (hoog kaliumgehalte van het bloed)
• Behoefte om vaker te plassen dan normaal
• Problemen of pijn bij het plassen
• Convulsies (aanvallen)
• Koorts
• Verminderde tastzin
• Vallen
• Vocht rond de longen
• Oedeem (zwelling veroorzaakt door een teveel aan vocht in het lichaam)
• Spierpijn
Zelden
(kunnen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen optreden)
• Blauwe plekken
• Eiwit in de urine
• Longinfecties, met inbegrip van longontsteking
• Cellulitis (ontsteking van weefsel onder de huid)
• Infecties van de bovenste luchtwegen (neus, mond, keel)
• Rinitis (ontsteking in de neus)
• Dehydratie (verlies van lichaamsvocht)
• Veranderingen in de bloeddruk
• Aanhoudende ademhalingsproblemen (zoals chronische bronchitis)
• Gevoel van zwakte
• Pijn na een operatie
• Constipatie
• Rugpijn
Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
• Flauwvallen of flauwte
• Huidirritatie, eczeem (jeukende, rode, droge huid)
• Veranderingen in de werking van de lever (waargenomen in bloedonderzoek)
• Veranderingen in bloedstolling (International Normalised Ratio, waargenomen in
bloedonderzoek)
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Norgine NV/SA – BExxxxxx.Leaflet.0.1
pagina 4/6
TARGAXAN
Bijsluiter
14 Januari 2013
5.
Hoe bewaart u TARGAXAN ?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is rifaximine. Elke tablet bevat 550 mg rifaximine.
De andere stoffen in dit middel zijn:
-
Tabletkern:
natrium zetmeel glycolaat (Type A), glyceroldistearaat, colloïdaal
watervrij silica, talk, microkrystallijne cellulose.
-
Filmomhulling (opadry oy-s-34907):
hypromellose, titaniumdioxide (E171),
dinatriumedetaat, propyleenglycol, rood
ijzeroxide (E172)
Hoe ziet TARGAXAN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Roze, ovale, gebogen filmomhulde tabletten met het opschrift “RX” aan één kant.
TARGAXAN is beschikbaar in dozen van 14, 28, 42, 56 en 98 tabletten
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Norgine BV, Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, Nederland
Fabrikant:
Alfa Wassermann S.p.A., Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno (PE), Italië
Lokale vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen:
Norgine NV/SA, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE433151
Norgine NV/SA – BExxxxxx.Leaflet.0.1
pagina 5/6
TARGAXAN
Bijsluiter
14 Januari 2013
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
TARGAXAN: België, Finland, Ierland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk
XIFAXAN: Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2013
Norgine NV/SA – BExxxxxx.Leaflet.0.1
pagina 6/6
14 Januari 2013
Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
TARGAXAN 550 mg filmomhulde tabletten
rifaximine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt TARGAXAN ingenomen?
2. Wanneer mag u TARGAXAN niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe neemt u TARGAXAN in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TARGAXAN ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt TARGAXAN
ingenomen?
TARGAXAN bevat de werkzame stof rifaximine. Rifaximine
is een antibioticum dat
bacteriën doodt, die een ziekte kunnen veroorzaken die hepatische encefalopathie wordt
genoemd (symptomen hiervan zijn onder meer onrust, verwardheid, spierproblemen,
spraakmoeilijkheden en in sommige gevallen coma).
TARGAXAN wordt gebruikt bij volwassenen met een leverziekte om het heroptreden van
periodes van manifeste hepatische encefalopathie te verminderen.
TARGAXAN kan óf alleen gebruikt worden óf meer gebruikelijk, samen met geneesmiddelen
die lactulose (een laxeermiddel) bevatten.
2.
Wanneer mag u TARGAXAN
niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor:
· rifaximine
· soortgelijke antibiotica (zoals rifampicine of rifabutine)
· één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
· U heeft een blokkade in uw darmen
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Wanneer u TARGAXAN inneemt, kan het zijn dat uw urine rood kleurt. Dit is heel normaal.
Norgine NV/SA ­ BExxxxxx.Leaflet.0.1
14 Januari 2013
Elke behandeling met een antibioticum, waaronder ook rifaximine, kan ernstige diarree
veroorzaken. Dit kan gebeuren enkele maanden nadat u met de inname van het geneesmiddel
bent gestopt. Als u ernstige diarree heeft tijdens of na het gebruik van TARGAXAN, moet u
met de inname van TARGAXAN stoppen en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Als uw leverproblemen ernstig zijn, moet uw arts u zorgvuldig observeren.
Het kan zijn dat orale anticonceptiemiddelen minder goed werken terwijl u dit geneesmiddel
inneemt en/of wanneer u diarree heeft. Als u orale anticonceptiemiddelen gebruikt, dient u
aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen terwijl u TARGAXAN inneemt.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
TARGAXAN is niet aanbevolen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit geneesmiddel is niet
onderzocht bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast TARGAXAN nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Vertel het uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:
- antibiotica (geneesmiddelen tegen infectieziekten)
- warfarine (geneesmiddel dat bloedstolling voorkomt)
- anti-epileptica (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie)
- anti-arritmica (geneesmiddelen voor de behandeling van een abnormale hartslag)
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is niet bekend of TARGAXAN uw ongeboren kind kan schaden. TARGAXAN mag
daarom niet gebruikt worden als u zwanger bent.
Het is niet bekend of rifaximine via de moedermelk naar uw kind kan worden overgedragen.
TARGAXAN mag daarom niet worden gebruikt als u borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
TARGAXAN heeft gewoonlijk geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om
machines te gebruiken, maar bij sommige patiënten kan het duizeligheid veroorzaken. Als u
zich duizelig voelt, mag u geen voertuigen besturen of machines bedienen.
3.
Hoe neemt u TARGAXAN
in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is 1 tablet tweemaal per dag ingenomen met een glas water.
Uw arts zal beoordelen of het noodzakelijk is voor u om de behandeling na 6 maanden voort
te zetten.
Norgine NV/SA ­ BExxxxxx.Leaflet.0.1
14 Januari 2013
Heeft u te veel van
TARGAXAN
ingenomen?
Als u meer dan het aanbevolen aantal tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw
arts. Zelfs wanneer u geen problemen merkt.
Wanneer u te veel van TARGAXAN heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Bent u vergeten TARGAXAN
in te nemen?
Neem de volgende dosis op het normale tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten
tablet in te halen.
Als u stopt met het innemen van TARGAXAN
Stop niet met het innemen van TARGAXAN zonder eerst uw arts te raadplegen; uw
symptomen zouden kunnen terugkeren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Stop met het innemen van TARGAXAN en licht ONMIDDELLIJK uw arts in als u één van
de volgende bijwerkingen krijgt:
· Als u een allergische of overgevoeligheidsreactie krijgt of angio-oedeem. De frequentie
hiervan is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Symptomen zijn onder meer:
-
zwelling van het gezicht, de tong of de keel
- moeilijkheden bij het slikken
- netelroos en ademhalingsmoeilijkheden.
· Als u een bloeding heeft uit gezwollen bloedvaten in uw keel (oesofagusvarices). Dit
komt soms voor (kan bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden).
· Als u ernstige diarree heeft tijdens of na het gebruik van dit geneesmiddel. Dit kan
veroorzaakt worden door een infectie van de darmen. Dit komt soms voor (kan bij
maximaal 1 op de 100 mensen optreden).
· Als u een onverwachte of ongewone bloeding of blauwe plek heeft. Dit kan veroorzaakt
worden door een vermindering van het aantal bloedplaatjes in uw bloed, waardoor het
risico op een bloeding groter wordt. De frequentie hiervan is niet bekend (kan met de
beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Andere bijwerkingen die kunnen optreden

Vaak
(kunnen bij maximaal 1 op de 10 mensen optreden)
· Maagpijn of opgeblazen gevoel/zwelling
· Duizeligheid
· Neerslachtigheid
· Hoofdpijn
· Misselijkheid of braken
· Diarree
· Ophoping van vocht in de buikholte
· Kortademigheid
Norgine NV/SA ­ BExxxxxx.Leaflet.0.1
14 Januari 2013
· Spierkrampen
· Gewrichtspijn
· Zwelling van de enkels, voeten of vingers
· Huiduitslag of jeuk

Soms
(kunnen bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden)
· Wankel gevoel
· Geheugenverlies of slecht geheugen
· Concentratieverlies
· Verwardheid
· Angst
· Gevoel van slaperigheid
· Slaapproblemen
· Droge mond
· Opvliegers
· Gistinfecties (zoals spruw)
· Urine-infectie (zoals cystitis)
· Anemie (verminderd aantal rode bloedcellen waardoor de huid kan verbleken en zwakte of
ademtekort kan ontstaan)
· Verlies van eetlust
· Hyperkaliëmie (hoog kaliumgehalte van het bloed)
· Behoefte om vaker te plassen dan normaal
· Problemen of pijn bij het plassen
· Convulsies (aanvallen)
· Koorts
· Verminderde tastzin
· Vallen
· Vocht rond de longen
· Oedeem (zwelling veroorzaakt door een teveel aan vocht in het lichaam)
· Spierpijn

Zelden
(kunnen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen optreden)
· Blauwe plekken
· Eiwit in de urine
· Longinfecties, met inbegrip van longontsteking
· Cellulitis (ontsteking van weefsel onder de huid)
· Infecties van de bovenste luchtwegen (neus, mond, keel)
· Rinitis (ontsteking in de neus)
· Dehydratie (verlies van lichaamsvocht)
· Veranderingen in de bloeddruk
· Aanhoudende ademhalingsproblemen (zoals chronische bronchitis)
· Gevoel van zwakte
· Pijn na een operatie
· Constipatie
· Rugpijn

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
· Flauwvallen of flauwte
· Huidirritatie, eczeem (jeukende, rode, droge huid)
· Veranderingen in de werking van de lever (waargenomen in bloedonderzoek)
· Veranderingen in bloedstolling (International Normalised Ratio, waargenomen in
bloedonderzoek)
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Norgine NV/SA ­ BExxxxxx.Leaflet.0.1
14 Januari 2013
5.
Hoe bewaart u TARGAXAN
?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is rifaximine. Elke tablet bevat 550 mg rifaximine.
De andere stoffen in dit middel zijn:
- Tabletkern: natrium zetmeel glycolaat (Type A), glyceroldistearaat, colloïdaal
watervrij silica, talk, microkrystallijne cellulose.
- Filmomhulling (opadry oy-s-34907): hypromellose, titaniumdioxide (E171),
dinatriumedetaat, propyleenglycol, rood
ijzeroxide (E172)
Hoe ziet TARGAXAN
eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Roze, ovale, gebogen filmomhulde tabletten met het opschrift 'RX' aan één kant.
TARGAXAN is beschikbaar in dozen van 14, 28, 42, 56 en 98 tabletten
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Norgine BV, Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, Nederland
Fabrikant:
Alfa Wassermann S.p.A., Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno (PE), Italië
Lokale vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen:
Norgine NV/SA, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE433151
Norgine NV/SA ­ BExxxxxx.Leaflet.0.1
14 Januari 2013
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
TARGAXAN: België, Finland, Ierland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk
XIFAXAN: Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2013
Norgine NV/SA ­ BExxxxxx.Leaflet.0.1

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG