Tardyferon 80 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TARDYFERON 80 mg, omhulde tabletten
IJzersulfaat sesquihydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben ze dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Tardyferon en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS TARDYFERON EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
-
-
-
Tardyferon is een geneesmiddel onder de vorm van omhulde tabletten met een progressieve
vrijgave (oraal gebruik).
Tardyferon is een geneesmiddel op basis van ijzer.
Het is aangewezen voor de symptomatische behandeling van ijzertekorten.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
In elk geval gekenmerkt door een verhoging van het ijzergehalte in het bloed.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Het is belangrijk in geval van ijzertekort eerst een diagnose te stellen alvorens de behandeling te
starten.
- Indien uw ijzertekort geassocieerd is met een inflammatoire aandoening, zal de behandeling met
Tardyferon niet werkzaam zijn.
- Als u Tardyferon inneemt voor een ijzertekort, dient tevens de oorzaak van dit tekort gezocht te
worden om die te behandelen.
-
De Tardyferon omhulde tabletten niet aan kinderen toedienen.
-
Bewaar het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.
-
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek « Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen ? » te lezen.
-
Gezien het risico op verkleuring van de tanden en zweren in de mond, mogen de tabletten niet
opgezogen, gekauwd of in de mond gehouden worden, maar dienen ze in hun geheel ingeslikt te
worden met een groot glas water.
1/5
Bijsluiter
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tardyferon nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Ijzerzouten dienen gescheiden te worden toegediend (bijvoorbeeld 2 uur) van bepaalde
geneesmiddelen zoals antibiotica (cyclinen, penicillamine), cholestyramine en methyldopa.
Voor een andere familie van antibiotica zoals de chinolonen (ciprofloxacine en andere) dient een
interval van 4 tot 6 uur vóór de toediening van ijzerzouten te worden gerespecteerd.
Antacida kunnen de absorptie van ijzer verminderen. Antacida dienen een uur gescheiden te worden
van de orale inname van ijzerzouten.
De associatie met inspuitbare ijzerzouten wordt afgeraden.
Zwangerschap en borstvoeding
De ijzerbehoeftes tijdens de zwangerschap en borstvoeding zijn verhoogd (respectievelijk 13, 18 en 23
mg in de eerste, tweede en derde trimester van de zwangerschap en 10-15 mg tijdens borstvoeding).
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tardyferon heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.
Tardyferon bevat saccharose en gehydrogeneerde ricinusolie
Dit geneesmiddel bevat saccharose. Indien uw arts u heeft ingelicht dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, contacteer dan uw arts alvorens u dit geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat gehydrogeneerde ricinusolie. Dit kan maagklachten en diarree veroorzaken.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Tardyferon is bestemd voor volwassenen. De gebruikelijke dagelijkse dosis toegediend in geval van
ijzertekort is van de orde van 100 tot 200 mg Fe II, zijnde 1 tot 2 omhulde tabletten per dag. Bij de
zwangere vrouw zal de dosering 1 omhulde tablet per dag bedragen.
De dagelijks behoeften aan ijzer zijn :
-
bij de man :
-
bij de vrouw :
-
bij de zwangere vrouw :
-
bij de vrouw die borstvoeding geeft :
0,5 tot 1 mg
0,7 tot 2 mg
13 tot 23 mg
10 tot 15 mg
Duur van de behandeling: bij een volwassene bedraagt de ijzerreserve 600 mg bij de vrouw en 1.200
mg bij de man. IJzertekort gaat gepaard met een daling van de reserves, de behandeling moet het
tekort corrigeren en deze reserves heropbouwen.
Een controle van de doeltreffendheid van de behandeling is noodzakelijk na 3 maanden: deze moet
betrekking hebben op het herstel van het ijzertekort en op het herstel van de ijzerreserves.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u Tardyferon moet gebruiken.
2/5
Bijsluiter
De tablet in zijn geheel inslikken. Niet zuigen, kauwen of de tablet in de mond houden.
Innemen met een groot glas water, bij voorkeur voor de maaltijd of tijdens de maaltijd, afhankelijk van
de digestieve tolerantie.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Tardyferon heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
In geval van het gebruik van te sterke dosissen, moet de patiënt gehospitaliseerd worden.
In geval van overdosering ondervindt de patiënt pijn aan de maag en de darmen, in de meeste gevallen
vergezeld van misselijkheid en braken. Een shocktoestand kan zich voordoen. De behandeling moet zo
snel mogelijk gestart worden door in het ziekenhuis een maagspoeling uit te voeren met een
natriumbicarbonaatoplossing aan 1%.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen, gerangschikt volgens afnemende frequentie, kunnen voorkomen:
Vaak (1 tot 10 patiënten op 100)
verstopping,
diarree,
opgezette buik,
buikpijn,
verkleuring van de stoelgang,
misselijkheid.
Soms (1 tot 10 patiënten op 1.000)
zwelling van de keel (larynxoedeem),
abnormale stoelgang,
ongemak en pijn in het bovenste gedeelte van de buik (dyspepsie),
braken,
acute ontsteking van de maag (gastritis),
jeuk (pruritus),
rode huiduitslag (erythemateuze huiduitslag).
Frequentie niet bekend (kan niet bepaald worden)
verkleuring van de tanden,
aantasting van de wand van de mond (zweren in de mond),
allergische reactie (overgevoeligheidsreactie),
huiduitslag samengaand met jeuk (netelroos).
Sinds de commercialisering zijn de volgende bijwerkingen gemeld (frequentie niet bekend):
3/5
Bijsluiter
Maagdarmstelselaandoeningen: aantasting (verzwering) van de wand van de mond en omkeerbare
verkleuring van de tanden ingeval van verkeerd gebruik wanneer de tabletten gekauwd, opgezogen of
in de mond gehouden worden.
Oudere patiënten en patiënten met slikproblemen kunnen, bij verkeerd slikken, een risico op letsel
(verzwering) van de slokdarm of vernietiging (necrose) van longweefsel vertonen.
Ingeval van verkeerd slikken, dient u onmiddellijk contact opnemen met een arts of met de
dichtstbijzijnde spoedafdeling om een aangepaste behandeling te krijgen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie -
EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website:
www.fagg.be
- e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is: ijzersulfaat sesquihydraat (overeenkomend met 80 mg ijzer) :
256,30 mg
-
De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern : ascorbinezuur, mucoproteose, aardappelzetmeel, Eudragit S, triethylcitraat, polyvidon,
talk, magnesiumstearaat, ricinusolie gehydrogeneerd, magnesiumtrisilicaat
Omhulling : talk, titaandioxide, rijstzetmeel, erythrosine, carnaubawas, Eudragit E, saccharose
Hoe ziet Tardyferon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tardyferon is een geneesmiddel onder de vorm van omhulde tabletten met een progressieve vrijgave
(oraal gebruik), beschikbaar in PVC/PE/PVDC-aluminium blisterverpakkingen met 30 of 100
omhulde tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in
de
handel brengen:
Pierre Fabre Médicament
Place Abel Gance 45
F-92100 Boulogne - Frankrijk
Fabrikant :
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
4/5
Bijsluiter
Site Progipharm
Rue du Lycée
45500 Gien - Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE109742
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2015
5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TARDYFERON 80 mg, omhulde tabletten
IJzersulfaat sesquihydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben ze dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Tardyferon en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS TARDYFERON EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
-
Tardyferon is een geneesmiddel onder de vorm van omhulde tabletten met een progressieve
vrijgave (oraal gebruik).
-
Tardyferon is een geneesmiddel op basis van ijzer.
-
Het is aangewezen voor de symptomatische behandeling van ijzertekorten.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
In elk geval gekenmerkt door een verhoging van het ijzergehalte in het bloed.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Het is belangrijk in geval van ijzertekort eerst een diagnose te stellen alvorens de behandeling te
starten.
- Indien uw ijzertekort geassocieerd is met een inflammatoire aandoening, zal de behandeling met
Tardyferon niet werkzaam zijn.
- Als u Tardyferon inneemt voor een ijzertekort, dient tevens de oorzaak van dit tekort gezocht te
worden om die te behandelen.
-
De Tardyferon omhulde tabletten niet aan kinderen toedienen.
-
Bewaar het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.
-
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek « Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen ? » te lezen.
- Gezien het risico op verkleuring van de tanden en zweren in de mond, mogen de tabletten niet
opgezogen, gekauwd of in de mond gehouden worden, maar dienen ze in hun geheel ingeslikt te
worden met een groot glas water.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tardyferon nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Ijzerzouten dienen gescheiden te worden toegediend (bijvoorbeeld 2 uur) van bepaalde
geneesmiddelen zoals antibiotica (cyclinen, penicillamine), cholestyramine en methyldopa.
Voor een andere familie van antibiotica zoals de chinolonen (ciprofloxacine en andere) dient een
interval van 4 tot 6 uur vóór de toediening van ijzerzouten te worden gerespecteerd.
Antacida kunnen de absorptie van ijzer verminderen. Antacida dienen een uur gescheiden te worden
van de orale inname van ijzerzouten.
De associatie met inspuitbare ijzerzouten wordt afgeraden.
Zwangerschap en borstvoeding
De ijzerbehoeftes tijdens de zwangerschap en borstvoeding zijn verhoogd (respectievelijk 13, 18 en 23
mg in de eerste, tweede en derde trimester van de zwangerschap en 10-15 mg tijdens borstvoeding).
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tardyferon heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.
Tardyferon bevat saccharose en gehydrogeneerde ricinusolie
Dit geneesmiddel bevat saccharose. Indien uw arts u heeft ingelicht dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, contacteer dan uw arts alvorens u dit geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat gehydrogeneerde ricinusolie. Dit kan maagklachten en diarree veroorzaken.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Tardyferon is bestemd voor volwassenen. De gebruikelijke dagelijkse dosis toegediend in geval van
ijzertekort is van de orde van 100 tot 200 mg Fe II, zijnde 1 tot 2 omhulde tabletten per dag. Bij de
zwangere vrouw zal de dosering 1 omhulde tablet per dag bedragen.
De dagelijks behoeften aan ijzer zijn :
-
bij de man :
0,5 tot 1 mg
-
bij de vrouw :
0,7 tot 2 mg
-
bij de zwangere vrouw :
13 tot 23 mg
-
bij de vrouw die borstvoeding geeft :
10 tot 15 mg
Duur van de behandeling: bij een volwassene bedraagt de ijzerreserve 600 mg bij de vrouw en 1.200
mg bij de man. IJzertekort gaat gepaard met een daling van de reserves, de behandeling moet het
tekort corrigeren en deze reserves heropbouwen.
Een controle van de doeltreffendheid van de behandeling is noodzakelijk na 3 maanden: deze moet
betrekking hebben op het herstel van het ijzertekort en op het herstel van de ijzerreserves.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u Tardyferon moet gebruiken.
De tablet in zijn geheel inslikken. Niet zuigen, kauwen of de tablet in de mond houden.
Innemen met een groot glas water, bij voorkeur voor de maaltijd of tijdens de maaltijd, afhankelijk van
de digestieve tolerantie.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Tardyferon heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
In geval van het gebruik van te sterke dosissen, moet de patiënt gehospitaliseerd worden.
In geval van overdosering ondervindt de patiënt pijn aan de maag en de darmen, in de meeste gevallen
vergezeld van misselijkheid en braken. Een shocktoestand kan zich voordoen. De behandeling moet zo
snel mogelijk gestart worden door in het ziekenhuis een maagspoeling uit te voeren met een
natriumbicarbonaatoplossing aan 1%.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen, gerangschikt volgens afnemende frequentie, kunnen voorkomen:
Vaak (1 tot 10 patiënten op 100)
· verstopping,
· diarree,
· opgezette buik,
· buikpijn,
· verkleuring van de stoelgang,
· misselijkheid.
Soms (1 tot 10 patiënten op 1.000)
· zwelling van de keel (larynxoedeem),
· abnormale stoelgang,
· ongemak en pijn in het bovenste gedeelte van de buik (dyspepsie),
· braken,
· acute ontsteking van de maag (gastritis),
· jeuk (pruritus),
· rode huiduitslag (erythemateuze huiduitslag).

Frequentie niet bekend (kan niet bepaald worden)
· verkleuring van de tanden,
· aantasting van de wand van de mond (zweren in de mond),
· allergische reactie (overgevoeligheidsreactie),
· huiduitslag samengaand met jeuk (netelroos).
Sinds de commercialisering zijn de volgende bijwerkingen gemeld (frequentie niet bekend):
Maagdarmstelselaandoeningen: aantasting (verzwering) van de wand van de mond en omkeerbare
verkleuring van de tanden ingeval van verkeerd gebruik wanneer de tabletten gekauwd, opgezogen of
in de mond gehouden worden.
Oudere patiënten en patiënten met slikproblemen kunnen, bij verkeerd slikken, een risico op letsel
(verzwering) van de slokdarm of vernietiging (necrose) van longweefsel vertonen.
Ingeval van verkeerd slikken, dient u onmiddellijk contact opnemen met een arts of met de
dichtstbijzijnde spoedafdeling om een aangepaste behandeling te krijgen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie -
EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is: ijzersulfaat sesquihydraat (overeenkomend met 80 mg ijzer) :
256,30 mg
-
De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern : ascorbinezuur, mucoproteose, aardappelzetmeel, Eudragit S, triethylcitraat, polyvidon,
talk, magnesiumstearaat, ricinusolie gehydrogeneerd, magnesiumtrisilicaat
Omhulling : talk, titaandioxide, rijstzetmeel, erythrosine, carnaubawas, Eudragit E, saccharose
Hoe ziet Tardyferon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tardyferon is een geneesmiddel onder de vorm van omhulde tabletten met een progressieve vrijgave
(oraal gebruik), beschikbaar in PVC/PE/PVDC-aluminium blisterverpakkingen met 30 of 100
omhulde tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
H
ouder van de vergunning voor het in de
ha
ndel brengen:
Pierre Fabre Médicament
Place Abel Gance 45
F-92100 Boulogne - Frankrijk
F
abrikant :
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
Site Progipharm
Rue du Lycée
45500 Gien - Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE109742
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2015

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG