Tamsulosine hcl yamanouchi pharma 0,4 mg

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma, 0,4 mg, capsules met gereguleerde afgifte,
hard
Tamsulosine Hydrochloride
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor
u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerking ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker
In deze bijsluiter
1. Wat is Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma inneemt
3. Hoe wordt Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma ?
6. Aanvullende informatie
1. Wat is Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma
het gebruikt ?
en waarvoor wordt
De werkzame stof van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma is tamsulosine. Dit is een
α
1A/1D
-
receptor blokker die samentrekking van de spieren in prostaat en plasbuis vermindert. De plasbuis, die
door de prostaat loopt, wordt hierdoor minder afgekneld waardoor het plassen makkelijker gaat.
Bovendien vermindert het gevoel van aandrang tot plassen
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma wordt gebruikt bij mannen voor de behandeling
van klachten aan de lagere urinewegen die voorkomen bij goedaardige prostaatvergroting. De
klachten zijn o.a. moeilijk kunnen plassen, vaak moeten plassen (ook ’s nachts), na het plassen nog
steeds aandrang hebben en nadruppelen.
2. Wat u moet weten voordat u Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma,
0,4 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard inneemt
Gebruik Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma niet
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor tamsulosine hydrochloride of voor één van de andere
bestanddelen van het product. Overgevoeligheid kan zich uiten als een plots zwellen van de
zachte weefsels van het lichaam (bv. keel of tong), moeilijk ademhalen en/of jeuk en uitslag
(angioedeem).
Als u lijdt aan ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
Als u in het verleden last heeft gehad van duizeligheid ten gevolge van bloeddrukdaling bij het
rechtop gaan zitten of staan
Wees extra voorzichtig met Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma
Periodieke medische controle is noodzakelijk bij om de evolutie van uw aandoening op te
volgen.
In zeldzame gevallen kan, tijdens het gebruik van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi
Pharma , flauwvallen bij het rechtop gaan zitten of staan voorkomen. Als u zich duizelig of
zwak gaat voelen, moet u gaan liggen of zitten totdat het over is
Als u ernstige nierproblemen hebt, vertel dat aan uw arts.
Als u een oogheelkundige ingreep moet ondergaan of als die gepland is voor een troebele
lens (cataract) of verhoogde druk in het oog (glaucoom). Vertel aan uw oogarts dat u
1.
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma hebt gebruikt, momenteel gebruikt of van
plan bent te gebruiken. De oogarts kan dan de nodige maatregelen nemen met betrekking tot
medicatie en chirurgische technieken die moeten worden gebruikt.
Vraag uw arts of u het gebruik van dit geneesmiddel al dan niet dient uit te stellen of tijdelijk
stop te zetten wanneer u een oogheelkundige operatie ondergaat voor een troebele lens of
verhoogde druk in het oog (glaucoom) .
Kinderen
Dit geneesmiddel niet toedienen aan kinderen of adolescenten onder 18 jaar, daar het bij deze
populatie niet werkt.
Inname met andere geneesmiddelen
Gelijktijdige toediening van andere geneesmiddelen met hetzelfde werkingsmechanisme als
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma (alfa-1-adrenoceptor blokkers), zou kunnen leiden
tot een ongewenste daling van de bloeddruk.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Het is vooral belangrijk dat u uw arts vertelt dat u tegelijkertijd wordt behandeld met geneesmiddelen
die de verwijdering van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma uit het lichaam mogelijk
verlagen (bijvoorbeeld ketoconazol, erytromicine).
Inname van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma met voedsel en drank
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma moet na het ontbijt of na de eerste maaltijd van de
dag genomen worden.
Zwangerschap ,borstvoeding en vruchtbaarheid
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma is niet geïndiceerd voor gebruik bij vrouwen.
Bij mannen, is abnormale zaadlozing gemeld (ejaculatiestoornis). Dit betekent dat het zaad niet via de
plasbuis naar buiten gaat, maar juist naar binnen de blaas in (retrograde ejaculatie) of ejaculatie
volume wordt verminderd of afwezig (uitblijven van zaadlozing). Dit fenomeen is onschadelijk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen studies uitgevoerd op de gevolgen voor de rijvaardigheid of het vermogen om machines
te bedienen. Wel dient u rekening te houden met de mogelijkheid van het optreden van duizeligheid.
In dat geval dient u geen activiteiten uit te voeren die oplettendheid vereisen.
3. Hoe wordt Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma ingenomen?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker.
De normale dosering bedraagt 1 capsule per dag. De capsule dient u na het ontbijt of na de eerste
maaltijd van de dag in te nemen. U dient de capsule heel in te slikken met wat water. De capsule mag
niet stukgebeten of gekauwd worden. Gewoonlijk wordt Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi
Pharma voor een lange periode voorgeschreven. Het effect op de blaas en op het urineren blijft
behouden gedurende de lange-termijn-behandeling met Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi
Pharma .
2.
Wat u moet doen als u meer van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma heeft
ingenomen dan u zou mogen
Bij inname van te grote hoeveelheden kan een ongewenste daling van de bloeddruk en toename van
de hartslag veroorzaken, met een gevoel flauw te gaan vallen.
Wanneer u te veel Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma heeft ingenomen, neem dan
contact op met uw arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma in te
nemen
Wanneer u na het ontbijt of de eerste maaltijd van de dag een capsule bent vergeten in te nemen,
moet u de capsule alsnog innemen. Als u dit de volgende dag ontdekt, dan dient u de vergeten
capsule niet meer in te nemen. Neem nooit een dubbele dosis van Tamsulosine Hydrochloride
Yamanouchi Pharma om zo de vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma
Wanneer de behandeling met Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma voortijdig wordt
gestaakt dan kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Gebruik Tamsulosine Hydrochloride
Yamanouchi Pharma daarom zolang u arts u het voorschrijft, ook wanneer uw klachten reeds zijn
verdwenen.
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma bijwerkingen
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Vaak (bij minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 patiënten (1-10%)):
Duizeligheid, in het bijzonder bij rechtop gaan zitten of opstaan.
Abnormale zaadlozing (ejaculatiestoornis). Dit betekent dat het zaad niet via de plasbuis naar buiten
gaat, maar juist naar binnen de blaas in (retrograde ejaculatie) of ejaculatie volume is verminderd of
afwezig (het uitblijven van zaadlozing). Dit kan overigens geen kwaad.
Soms (bij meer dan 0.1%, maar minder dan 1% van de patiënten) komen voor: hoofdpijn,
hartkloppingen, bloeddrukverlaging door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende
houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie) verstopte neus (rhinitis),
diarree, misselijkheid, overgeven, verstopping (obstipatie), een zwak gevoel (asthenie), huiduitslag,
jeuk en netelroos (urticaria).
Zelden (bij meer dan 0.01%, maar minder dan 0.1% van de patiënten) komen voor: flauwtes
(syncope) en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. angiooedeem).
Zeer zelden (bij minder dan 0.01% van de patiënten) treedt priapisme op. Dit is een langdurige,
pijnlijke, ongewenste erectie die behandeling door een arts noodzakelijk maakt.
Huiduitslag, ontsteking en blaarvorming van de huid en/of slijmvliezen van lippen, ogen, mond,
neusholte of geslachtsorganen (stevens-johnsonsyndroom).
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
- wazig zicht
- verminderd gezichtsvermogen
- Neusbloedingen (epistaxis)
- ernstige huiduitslag (erythema multiforme, exfoliatieve dermatitis)- Abnormaal onregelmatig
hartritme (atriumfibrilleren, aritmie, tachycardie), ademhalingsproblemen (dyspnoe).
-
Als u een oogoperatie ondergaat wegens troebeling van de lens (cataract, staar) of
verhoogde druk in het oog (glaucoom) en reeds Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi
3.
-
Pharma gebruikt of tot voor kort hebt gebruikt, kan de pupil moeizaam verwijden en de iris
(het gekleurde deel van het oog) kan tijdens de ingreep slap worden.
Droge mond
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via
www.fagg.be,
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen
meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma ?
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Gebruik Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma niet meer na de vervaldatum die staat
vermeld op de doos na EXP.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. Aanvullende informatie
Wat bevat Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma
Het werkzame bestanddeel is tamsulosine hydrochloride 0,4 mg
De andere bestanddelen zijn:
Capsule inhoud: microcrystallijne cellulose E460 – methylacrylzuur - ethyl acrylaat copolymeer
(1:1) – polysorbaat (80) E433 - natriumlaurilsulfaat - triacetine E1518 - calcium stearaat E470a -
talk E553b
Capsule huls: gelatine - indigotine E132 - titaandioxide E171 - geel en rood ijzeroxide E172
Print-inkt : Shellac E904, propylglycol E1520 - zwart ijzeroxide E172
Hoe ziet Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma eruit en wat is de inhoud van de
verpakking ?
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma zijn oranje/olijfgroen met opdruk ‘0,4’ en ‘701’. De
capsules zijn verpakt in aluminium blisterverpakkingen in een kartonnen doos.
De dozen bevatten 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 of 200 capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden
Nederland
Fabrikant
Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden
Nederland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
PP/Alu: BE278713
PVC/PVDC-Alu: BE278704
4.
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in : 12/2013
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in : 03/2014
5.

Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma, 0,4 mg, capsules met gereguleerde afgifte,
hard
Tamsulosine Hydrochloride
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor
u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerking ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker
In deze bijsluiter
1. Wat is Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma inneemt
3. Hoe wordt Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma ?
6. Aanvul ende informatie
1. Wat is Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma en waarvoor wordt
het gebruikt ?
De werkzame stof van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma is tamsulosine. Dit is een 1A/1D-
receptor blokker die samentrekking van de spieren in prostaat en plasbuis vermindert. De plasbuis, die
door de prostaat loopt, wordt hierdoor minder afgekneld waardoor het plassen makkelijker gaat.
Bovendien vermindert het gevoel van aandrang tot plassen
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma wordt gebruikt bij mannen voor de behandeling
van klachten aan de lagere urinewegen die voorkomen bij goedaardige prostaatvergroting. De
klachten zijn o.a. moeilijk kunnen plassen, vaak moeten plassen (ook 's nachts), na het plassen nog
steeds aandrang hebben en nadruppelen.
2. Wat u moet weten voordat u Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma,
0,4 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard inneemt
Gebruik Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma
niet
- Als u al ergisch (overgevoelig) bent voor tamsulosine hydrochloride of voor één van de andere
bestanddelen van het product. Overgevoeligheid kan zich uiten als een plots zwel en van de
zachte weefsels van het lichaam (bv. keel of tong), moeilijk ademhalen en/of jeuk en uitslag
(angioedeem).
- Als u lijdt aan ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
- Als u in het verleden last heeft gehad van duizeligheid ten gevolge van bloeddrukdaling bij het
rechtop gaan zitten of staan
Wees extra voorzichtig met Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma
- Periodieke medische controle is noodzakelijk bij om de evolutie van uw aandoening op te
volgen.
- In zeldzame geval en kan, tijdens het gebruik van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi
Pharma , flauwval en bij het rechtop gaan zitten of staan voorkomen. Als u zich duizelig of
zwak gaat voelen, moet u gaan liggen of zitten totdat het over is
- Als u ernstige nierproblemen hebt, vertel dat aan uw arts.
- Als u een oogheelkundige ingreep moet ondergaan of als die gepland is voor een troebele
lens (cataract) of verhoogde druk in het oog (glaucoom). Vertel aan uw oogarts dat u
- Vraag uw arts of u het gebruik van dit geneesmiddel al dan niet dient uit te stel en of tijdelijk
stop te zetten wanneer u een oogheelkundige operatie ondergaat voor een troebele lens of
verhoogde druk in het oog (glaucoom) .
Kinderen
Dit geneesmiddel niet toedienen aan kinderen of adolescenten onder 18 jaar, daar het bij deze
populatie niet werkt.
Inname met andere geneesmiddelen
Gelijktijdige toediening van andere geneesmiddelen met hetzelfde werkingsmechanisme als
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma (alfa-1-adrenoceptor blokkers), zou kunnen leiden
tot een ongewenste daling van de bloeddruk.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Het is vooral belangrijk dat u uw arts vertelt dat u tegelijkertijd wordt behandeld met geneesmiddelen
die de verwijdering van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma uit het lichaam mogelijk
verlagen (bijvoorbeeld ketoconazol, erytromicine).
Inname van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma met voedsel en drank
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma moet na het ontbijt of na de eerste maaltijd van de
dag genomen worden.
Zwangerschap ,borstvoeding en vruchtbaarheid
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma is niet geïndiceerd voor gebruik bij vrouwen.
Bij mannen, is abnormale zaadlozing gemeld (ejaculatiestoornis). Dit betekent dat het zaad niet via de
plasbuis naar buiten gaat, maar juist naar binnen de blaas in (retrograde ejaculatie) of ejaculatie
volume wordt verminderd of afwezig (uitblijven van zaadlozing). Dit fenomeen is onschadelijk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen studies uitgevoerd op de gevolgen voor de rijvaardigheid of het vermogen om machines
te bedienen. Wel dient u rekening te houden met de mogelijkheid van het optreden van duizeligheid.
In dat geval dient u geen activiteiten uit te voeren die oplettendheid vereisen.
3. Hoe wordt Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma ingenomen?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker.
De normale dosering bedraagt 1 capsule per dag. De capsule dient u na het ontbijt of na de eerste
maaltijd van de dag in te nemen. U dient de capsule heel in te slikken met wat water. De capsule mag
niet stukgebeten of gekauwd worden. Gewoonlijk wordt Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi
Pharma voor een lange periode voorgeschreven. Het effect op de blaas en op het urineren blijft
behouden gedurende de lange-termijn-behandeling met Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi
Pharma .

ingenomen dan u zou mogen
Bij inname van te grote hoeveelheden kan een ongewenste daling van de bloeddruk en toename van
de hartslag veroorzaken, met een gevoel flauw te gaan val en.
Wanneer u te veel Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma heeft ingenomen, neem dan
contact op met uw arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma in te
nemen
Wanneer u na het ontbijt of de eerste maaltijd van de dag een capsule bent vergeten in te nemen,
moet u de capsule alsnog innemen. Als u dit de volgende dag ontdekt, dan dient u de vergeten
capsule niet meer in te nemen. Neem nooit een dubbele dosis van Tamsulosine Hydrochloride
Yamanouchi Pharma om zo de vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma
Wanneer de behandeling met Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma voortijdig wordt
gestaakt dan kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Gebruik Tamsulosine Hydrochloride
Yamanouchi Pharma daarom zolang u arts u het voorschrijft, ook wanneer uw klachten reeds zijn
verdwenen.
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals al e geneesmiddelen kan Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma bijwerkingen
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Vaak (bij minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 patiënten (1-10%)):
Duizeligheid, in het bijzonder bij rechtop gaan zitten of opstaan.
Abnormale zaadlozing (ejaculatiestoornis). Dit betekent dat het zaad niet via de plasbuis naar buiten
gaat, maar juist naar binnen de blaas in (retrograde ejaculatie) of ejaculatie volume is verminderd of
afwezig (het uitblijven van zaadlozing). Dit kan overigens geen kwaad.
Soms (bij meer dan 0.1%, maar minder dan 1% van de patiënten) komen voor: hoofdpijn,
hartkloppingen, bloeddrukverlaging door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende
houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie) verstopte neus (rhinitis),
diarree, misselijkheid, overgeven, verstopping (obstipatie), een zwak gevoel (asthenie), huiduitslag,
jeuk en netelroos (urticaria).
Zelden (bij meer dan 0.01%, maar minder dan 0.1% van de patiënten) komen voor: flauwtes
(syncope) en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. angiooedeem).
Zeer zelden (bij minder dan 0.01% van de patiënten) treedt priapisme op. Dit is een langdurige,
pijnlijke, ongewenste erectie die behandeling door een arts noodzakelijk maakt.
Huiduitslag, ontsteking en blaarvorming van de huid en/of slijmvliezen van lippen, ogen, mond,
neusholte of geslachtsorganen (stevens-johnsonsyndroom).
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
- wazig zicht
- verminderd gezichtsvermogen
- Neusbloedingen (epistaxis)
- ernstige huiduitslag (erythema multiforme, exfoliatieve dermatitis)- Abnormaal onregelmatig
hartritme (atriumfibril eren, aritmie, tachycardie), ademhalingsproblemen (dyspnoe).
- Als u een oogoperatie ondergaat wegens troebeling van de lens (cataract, staar) of
verhoogde druk in het oog (glaucoom) en reeds Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi
- Droge mond
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via www.fagg.be, e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen
meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma ?
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Gebruik Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma niet meer na de vervaldatum die staat
vermeld op de doos na EXP.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zul en helpen bij de bescherming van het milieu.
6. Aanvullende informatie
Wat bevat Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma
Het werkzame bestanddeel is tamsulosine hydrochloride 0,4 mg
De andere bestanddelen zijn:
Capsule inhoud: microcrystal ijne cel ulose E460 ­ methylacrylzuur - ethyl acrylaat copolymeer
(1:1) ­ polysorbaat (80) E433 - natriumlaurilsulfaat - triacetine E1518 - calcium stearaat E470a -
talk E553b
Capsule huls: gelatine - indigotine E132 - titaandioxide E171 - geel en rood ijzeroxide E172
Print-inkt : Shel ac E904, propylglycol E1520 - zwart ijzeroxide E172
Hoe ziet Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma
eruit en wat is de inhoud van de
verpakking ?
Tamsulosine Hydrochloride Yamanouchi Pharma zijn oranje/olijfgroen met opdruk `0,4' en `701'. De
capsules zijn verpakt in aluminium blisterverpakkingen in een kartonnen doos.
De dozen bevatten 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 of 200 capsules.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Astel as Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden
Nederland
Fabrikant
Astel as Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden
Nederland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
PP/Alu: BE278713
PVC/PVDC-Alu: BE278704
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in : 12/2013
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in : 03/2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG