Tamsulosine eg 0,4 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Tamsulosine EG 0,4 mg tabletten met verlengde afgifte
tamsulosinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tamsulosine EG gebruikt?
2. Wanneer mag u Tamsulosine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Tamsulosine EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tamsulosine EG?
6. Aanvullende informatie
1. Waarvoor wordt Tamsulosine EG gebruikt?
Tamsulosine EG ontspant de spieren in de prostaat en de plasbuis, waardoor de urine gemakkelijker door
de plasbuis kan stromen en het plassen gemakkelijker gaat. Bovendien vermindert Tamsulosine EG het
gevoel van aandrang tot plassen.
Tamsulosine EG wordt voorgeschreven bij mannen om de klachten aan de urinewegen die veroorzaakt
worden door een prostaatvergroting (goedaardige prostaathyperplasie) te verlichten. Deze klachten kunnen
zijn: moeilijk kunnen plassen (zwakke straal), nadruppelen, aandrang hebben en vaak moeten plassen
zowel overdag als ‘s nachts.
2. Wanneer mag u Tamsulosine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Tamsulosine EG niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6. Overgevoeligheid kan zich uiten als een plotselinge lokale zwelling van de weke delen
van het lichaam (bijv. de keel of tong), bemoeilijkte ademhaling en/of jeuk en huiduitslag (angio-
oedeem).
U heeft een voorgeschiedenis van bloeddrukdaling bij het rechtstaan, wat leidt tot
duizeligheid, een
licht gevoel in het hoofd of flauwvallen.
U heeft
ernstige leverproblemen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tamsulosine EG?
als u
duizelig bent of een licht gevoel heeft in het hoofd
vooral na het rechtstaan. Tamsulosine kan
uw bloeddruk verlagen waardoor deze symptomen ontstaan. U dient te gaan zitten of liggen tot de
symptomen verdwenen zijn.
Als u
ernstige nierproblemen
heeft, vertel dat aan uw arts.
als u een oogoperatie ondergaat wegens vertroebeling van de lens (cataract). Een oogaandoening die
“Intraoperatieve Floppy Iris Syndrom” wordt genoemd kan optreden (zie rubriek 4, Mogelijke
1/5
Bijsluiter
bijwerkingen). Vertel uw oogarts dat u Tamsulosine EG gebruikt of voorheen hebt gebruikt. De
specialist kan dan de gepaste maatregelen nemen wat de te gebruiken geneesmiddelen en
operatietechnieken betreft. Overleg met uw arts of u al dan niet het gebruik van dit geneesmiddel moet
uitstellen of tijdelijk moet staken wanneer u een oogoperatie wegens vertroebeling van de ooglens
moet ondergaan.
Periodieke medische controle is noodzakelijk om het verloop van de klachten waarvoor u wordt behandeld
te volgen.
Het is mogelijk dat u een restant van de tablet in uw ontlasting aantreft. Aangezien het werkzame
bestanddeel van de tablet reeds is afgegeven, is er geen risico dat de tablet minder werkzaam is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Andere geneesmiddelen kunnen door tamsulosine beïnvloed worden. Omgekeerd, kunnen deze
geneesmiddelen de werking van tamsulosine aantasten. Tamsulosine kan een wisselwerking aangaan met:
diclofenac,
een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit geneesmiddel kan de snelheid waarmee
tamsulosine uit het lichaam wordt verwijderd verhogen, waardoor de werkzaamheidsduur van
tamsulosine verkort wordt.
warfarine,
een geneesmiddel tegen bloedklonters. Dit geneesmiddel kan de snelheid waarmee
tamsulosine uit het lichaam wordt verwijderd verhogen, waardoor de werkzaamheidsduur van
tamsulosine verkort wordt.
andere α
1A
- adrenoceptorblokkers.
De combinatie kan uw bloeddruk verlagen, waardoor
duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd veroorzaakt wordt.
Gebruikt u naast Tamsulosine EG of één van de bovenvermelde geneesmiddelen nog andere
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook
voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U kunt tamsulosine zowel met als zonder voedsel innemen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat tamsulosine de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken
beïnvloedt. Wel dient u rekening te houden met de mogelijkheid van het optreden van duizeligheid en een
licht gevoel in het hoofd. U mag enkel rijden of machines gebruiken als u zich goed voelt.
3. Hoe neemt u Tamsulosine EG in?
Gebruik Tamsulosine EG altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De
gebruikelijke dosering
is één tablet per dag. U kunt tamsulosine zowel met als zonder voedsel
innemen, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip.
De tablet dient in zijn geheel ingeslikt te worden. Het is
belangrijk dat u de tablet niet fijnmaakt of
erop kauwt,
aangezien dat een invloed kan hebben op de werking van tamsulosine.
Tamsulosine is niet bestemd voor gebruik bij kinderen.
Heeft u te veel van Tamsulosine EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Tamsulosine EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
2/5
Bijsluiter
Als u meer tamsulosine heeft ingenomen dan u zou mogen kan uw bloeddruk plots dalen. U kan duizelig
worden, zich zwak voelen, braken, diarree hebben en flauwvallen. Ga liggen om de effecten van de lage
bloeddruk tot een minimum te herleiden en neem dan contact op met uw arts.
Bent u vergeten Tamsulosine EG in te nemen?
U kunt uw dagelijkse tablet Tamsulosine EG later op dezelfde dag innemen, indien u vergeten bent deze
in te nemen zoals aanbevolen. Als u een dag vergeten bent uw tablet in te nemen, neem dan de volgende
dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Tamsulosine EG
Wanneer de behandeling met Tamsulosine EG voortijdig wordt gestopt, kunnen uw oorspronkelijke
klachten terugkeren. Gebruik daarom tamsulosine zolang uw arts het voorschrijft, ook wanneer uw
klachten reeds verdwenen zijn. Overleg altijd met uw arts indien u overweegt met deze behandeling te
stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Tamsulosine EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Ernstige reacties zijn zeldzaam.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts
als u
een ernstige
allergische reactie krijgt die een zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt
(angio-oedeem).
Vaak
(treedt op bij 1 tot 10 op 100 gebruikers)
Duizeligheid, ejaculatiestoornissen
Soms
(treedt op bij 1 tot 10 op 1.000 gebruikers)
Hoofdpijn, hartkloppingen die merkbaar zijn (palpitaties), bloeddrukverlaging bij het rechtstaan, wat leidt
tot duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen (orthostatische hypotensie), zwelling en
irritatie in de neus (rhinitis), verstopping, diarree, misselijkheid, braken, huiduitslag, jeuk, netelroos
(urticaria), zwaktegevoel (asthenie).
Zelden
(treedt op bij 1 tot 10 op 10.000 gebruikers)
Flauwte (syncope)
Zeer zelden
(treedt op bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers)
Pijnlijke erectie (priapisme), ernstige aandoening met blaasvorming van de huid, de mond, de ogen en de
geslachtsdelen (stevens-johnsonsyndroom)
Niet bekend
(frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Abnormaal hartritme, onregelmatige hartslag, snellere hartslag, ademhalingsmoeilijkheden
Tijdens een oogoperatie kan een aandoening, het zogenaamde “Floppy Iris Syndrome (IFIS)” optreden: de
pupil verwijdt mogelijk moeizaam en de iris (het gekleurde cirkelvormige deel van het oog) kan tijdens de
ingreep slap worden. Voor meer informatie, zie rubriek 2, Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met
Tamsulosine EG?
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
3/5
Bijsluiter
5. Hoe bewaart u Tamsulosine EG?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Tamsulosine EG niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP”. De
eerste 2 cijfers geven de maand aan en de laatste 4 cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste
dag van die maand.
De blisterverpakking in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. Aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in Tamsulosine EG?
De werkzame stof is 0,400 mg tamsulosinehydrochloride, overeenkomend met 0,367 mg tamsulosine.
De andere stoffen zijn:
Tabletkern:
microkristallijne cellulose, hypromellose, carbomeer, watervrij colloïdaal siliciumdioxide,
rood ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat
Tabletomhulling:
microkristallijne cellulose, hypromellose, carbomeer, watervrij colloïdaal
siliciumdioxide, magnesiumstearaat
Hoe ziet Tamsulosine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, ronde tabletten met de inscriptie “T9SL” op de ene zijde en “0,4” op de andere zijde.
Ze worden geleverd in blisterverpakkingen met 10, 18, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 en 200 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV – Heizel Esplanade b22 – 1020 Brussel
Fabrikanten
Synthon BV - Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen - Nederland
Synthon Hispania SL - Castelló 1 - Polígono Las Salinas - 08830 Sant Boi de Llobregat - Spanje
STADA Arzneimittel AG – Stadastrasse 2-18 – 61118 Bad Vilbel - Duitsland
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
NL
Tamsuda 0,4 mg, tabletten met verlengde afgifte
BE
Tamsulosine EG 0,4 mg tabletten met verlengde afgifte
CZ
Tamsuda 0,4 mg tablety s prodloužen½m uvolňováním
FR
Tamsulosine EG LP 0,4mg, comprimé à libération prolongée
IE
Lotarin 400 micrograms, prolonged release tablets
LU
Tamsulosine EG 0,4 mg comprimés à libération prolongée
ES
Tamsulosina STADA 0,4 mg, comprimidos de liberación prolongada EFG
HU
Tamsuda 0,4 mg
4/5
Bijsluiter
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
PVC/PVDC/Al blisterverpakkingen: BE384745
PVC/Aclar/Al blisterverpakkingen: BE384736
OPA/Al/PVC/Al blisterverpakkingen: BE384727
Afleveringswijze:
op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 07/2013.
5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Tamsulosine EG 0,4 mg tabletten met verlengde afgifte
tamsulosinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tamsulosine EG gebruikt?

2. Wanneer mag u Tamsulosine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Tamsulosine EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tamsulosine EG?
6. Aanvullende informatie
1. Waarvoor wordt Tamsulosine EG gebruikt?
Tamsulosine EG ontspant de spieren in de prostaat en de plasbuis, waardoor de urine gemakkelijker door
de plasbuis kan stromen en het plassen gemakkelijker gaat. Bovendien vermindert Tamsulosine EG het
gevoel van aandrang tot plassen.
Tamsulosine EG wordt voorgeschreven bij mannen om de klachten aan de urinewegen die veroorzaakt
worden door een prostaatvergroting (goedaardige prostaathyperplasie) te verlichten. Deze klachten kunnen
zijn: moeilijk kunnen plassen (zwakke straal), nadruppelen, aandrang hebben en vaak moeten plassen
zowel overdag als `s nachts.
2. Wanneer mag u Tamsulosine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Tamsulosine EG niet gebruiken?
· U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6. Overgevoeligheid kan zich uiten als een plotselinge lokale zwelling van de weke delen
van het lichaam (bijv. de keel of tong), bemoeilijkte ademhaling en/of jeuk en huiduitslag (angio-
oedeem).
· U heeft een voorgeschiedenis van bloeddrukdaling bij het rechtstaan, wat leidt tot
duizeligheid, een
licht gevoel in het hoofd of flauwvallen.
· U heeft
ernstige leverproblemen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tamsulosine EG?
· als u
duizelig bent of een licht gevoel heeft in het hoofd vooral na het rechtstaan. Tamsulosine kan
uw bloeddruk verlagen waardoor deze symptomen ontstaan. U dient te gaan zitten of liggen tot de
symptomen verdwenen zijn.
· Als u
ernstige nierproblemen heeft, vertel dat aan uw arts.
· als u een oogoperatie ondergaat wegens vertroebeling van de lens (cataract). Een oogaandoening die
'Intraoperatieve Floppy Iris Syndrom' wordt genoemd kan optreden (zie rubriek 4, Mogelijke
bijwerkingen). Vertel uw oogarts dat u Tamsulosine EG gebruikt of voorheen hebt gebruikt. De
specialist kan dan de gepaste maatregelen nemen wat de te gebruiken geneesmiddelen en
operatietechnieken betreft. Overleg met uw arts of u al dan niet het gebruik van dit geneesmiddel moet
uitstellen of tijdelijk moet staken wanneer u een oogoperatie wegens vertroebeling van de ooglens
moet ondergaan.
Periodieke medische controle is noodzakelijk om het verloop van de klachten waarvoor u wordt behandeld
te volgen.
Het is mogelijk dat u een restant van de tablet in uw ontlasting aantreft. Aangezien het werkzame
bestanddeel van de tablet reeds is afgegeven, is er geen risico dat de tablet minder werkzaam is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Andere geneesmiddelen kunnen door tamsulosine beïnvloed worden. Omgekeerd, kunnen deze
geneesmiddelen de werking van tamsulosine aantasten. Tamsulosine kan een wisselwerking aangaan met:
·
diclofenac, een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit geneesmiddel kan de snelheid waarmee
tamsulosine uit het lichaam wordt verwijderd verhogen, waardoor de werkzaamheidsduur van
tamsulosine verkort wordt.
·
warfarine, een geneesmiddel tegen bloedklonters. Dit geneesmiddel kan de snelheid waarmee
tamsulosine uit het lichaam wordt verwijderd verhogen, waardoor de werkzaamheidsduur van
tamsulosine verkort wordt.
·
andere 1A- adrenoceptorblokkers. De combinatie kan uw bloeddruk verlagen, waardoor
duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd veroorzaakt wordt.
Gebruikt u naast Tamsulosine EG of één van de bovenvermelde geneesmiddelen nog andere
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook
voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U kunt tamsulosine zowel met als zonder voedsel innemen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat tamsulosine de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken
beïnvloedt. Wel dient u rekening te houden met de mogelijkheid van het optreden van duizeligheid en een
licht gevoel in het hoofd. U mag enkel rijden of machines gebruiken als u zich goed voelt.
3. Hoe neemt u Tamsulosine EG in?
Gebruik Tamsulosine EG altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De
gebruikelijke dosering is één tablet per dag. U kunt tamsulosine zowel met als zonder voedsel
innemen, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip.
De tablet dient in zijn geheel ingeslikt te worden. Het is
belangrijk dat u de tablet niet fijnmaakt of
erop kauwt
, aangezien dat een invloed kan hebben op de werking van tamsulosine.
Tamsulosine is niet bestemd voor gebruik bij kinderen.
Heeft u te veel van Tamsulosine EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Tamsulosine EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Als u meer tamsulosine heeft ingenomen dan u zou mogen kan uw bloeddruk plots dalen. U kan duizelig
worden, zich zwak voelen, braken, diarree hebben en flauwvallen. Ga liggen om de effecten van de lage
bloeddruk tot een minimum te herleiden en neem dan contact op met uw arts.
Bent u vergeten Tamsulosine EG in te nemen?
U kunt uw dagelijkse tablet Tamsulosine EG later op dezelfde dag innemen, indien u vergeten bent deze
in te nemen zoals aanbevolen. Als u een dag vergeten bent uw tablet in te nemen, neem dan de volgende
dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Tamsulosine EG
Wanneer de behandeling met Tamsulosine EG voortijdig wordt gestopt, kunnen uw oorspronkelijke
klachten terugkeren. Gebruik daarom tamsulosine zolang uw arts het voorschrijft, ook wanneer uw
klachten reeds verdwenen zijn. Overleg altijd met uw arts indien u overweegt met deze behandeling te
stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Tamsulosine EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Ernstige reacties zijn zeldzaam.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u
een ernstige
allergische reactie krijgt die een zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt
(angio-oedeem).
Vaak (treedt op bij 1 tot 10 op 100 gebruikers)
Duizeligheid, ejaculatiestoornissen
Soms (treedt op bij 1 tot 10 op 1.000 gebruikers)
Hoofdpijn, hartkloppingen die merkbaar zijn (palpitaties), bloeddrukverlaging bij het rechtstaan, wat leidt
tot duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen (orthostatische hypotensie), zwelling en
irritatie in de neus (rhinitis), verstopping, diarree, misselijkheid, braken, huiduitslag, jeuk, netelroos
(urticaria), zwaktegevoel (asthenie).
Zelden (treedt op bij 1 tot 10 op 10.000 gebruikers)
Flauwte (syncope)
Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers)
Pijnlijke erectie (priapisme), ernstige aandoening met blaasvorming van de huid, de mond, de ogen en de
geslachtsdelen (stevens-johnsonsyndroom)
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Abnormaal hartritme, onregelmatige hartslag, snellere hartslag, ademhalingsmoeilijkheden
Tijdens een oogoperatie kan een aandoening, het zogenaamde 'Floppy Iris Syndrome (IFIS)' optreden: de
pupil verwijdt mogelijk moeizaam en de iris (het gekleurde cirkelvormige deel van het oog) kan tijdens de
ingreep slap worden. Voor meer informatie, zie rubriek 2, Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met
Tamsulosine EG?
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Tamsulosine EG?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Tamsulosine EG niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na 'EXP'. De
eerste 2 cijfers geven de maand aan en de laatste 4 cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste
dag van die maand.
De blisterverpakking in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. Aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in Tamsulosine EG?
· De werkzame stof is 0,400 mg tamsulosinehydrochloride, overeenkomend met 0,367 mg tamsulosine.
· De andere stoffen zijn:
Tabletkern: microkristallijne cellulose, hypromellose, carbomeer, watervrij colloïdaal siliciumdioxide,
rood ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat
Tabletomhulling: microkristallijne cellulose, hypromellose, carbomeer, watervrij colloïdaal
siliciumdioxide, magnesiumstearaat
Hoe ziet Tamsulosine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, ronde tabletten met de inscriptie 'T9SL' op de ene zijde en '0,4' op de andere zijde.
Ze worden geleverd in blisterverpakkingen met 10, 18, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 en 200 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV ­ Heizel Esplanade b22 ­ 1020 Brussel
Fabrikanten
Synthon BV - Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen - Nederland
Synthon Hispania SL - Castelló 1 - Polígono Las Salinas - 08830 Sant Boi de Llobregat - Spanje
STADA Arzneimittel AG ­ Stadastrasse 2-18 ­ 61118 Bad Vilbel - Duitsland
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
NL
Tamsuda 0,4 mg, tabletten met verlengde afgifte
BE
Tamsulosine EG 0,4 mg tabletten met verlengde afgifte
CZ
Tamsuda 0,4 mg tablety s prodlouzeným uvolováním
FR
Tamsulosine EG LP 0,4mg, comprimé à libération prolongée
IE
Lotarin 400 micrograms, prolonged release tablets
LU
Tamsulosine EG 0,4 mg comprimés à libération prolongée
ES
Tamsulosina STADA 0,4 mg, comprimidos de liberación prolongada EFG
HU
Tamsuda 0,4 mg
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
PVC/PVDC/Al blisterverpakkingen: BE384745
PVC/Aclar/Al blisterverpakkingen: BE384736
OPA/Al/PVC/Al blisterverpakkingen: BE384727
Afleveringswijze: op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 07/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG