Tamoplex 10 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
TAMOPLEX 10 mg TABLETTEN
TAMOPLEX 20 mg TABLETTEN
tamoxifen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Geneesmiddelengroep
Tamoplex bevat als werkzame stof tamoxifencitraat wat tot de groep der "anti-oestrogenen" behoort.
Therapeutische indicaties
Tamoplex wordt gebruikt volgens medisch voorschrift.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
U bent
allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
rubriek 6.
Indien u zwanger bent, zwanger wil worden of borstvoeding geeft. U moet uw arts onmiddellijk consulteren als
u denkt zwanger geworden te zijn na het opstarten van een behandeling met Tamoplex.
Dit geneesmiddel mag niet aan kinderen gegeven worden.
Dit geneesmiddel is enkel voor u bestemd en mag nooit aan een andere persoon gegeven worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Vooraleer u uw geneesmiddel neemt, moet u aan uw arts melden indien u nog andere geneesmiddelen
neemt, waaronder ook deze die niet voorgeschreven werden en u op eigen initiatief inneemt.
U moet uw arts onmiddellijk melden indien ongewoon bloedverlies ter hoogte van de vagina of andere
gynaecologische symptomen (zoals pijn of druk in de buikstreek) optreden indien u Tamoplex neemt of zelfs
na het stoppen van de behandeling.
BSN-10.13-1/4
Bijsluiter
Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen moet u het verplegend personeel ervan op de hoogte brengen
dat u Tamoplex neemt.
U mag niet zwanger worden wanneer u Tamoplex neemt. Vraag uw arts welke contraceptieve voorzorgen u
moet nemen, omdat sommige kunnen beïnvloed worden door Tamoplex.
De gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen moet vermeden wordt omdat een verminderd
effect van tamoxifen niet kan uitgesloten worden: paroxetine, fluoxetine (bijv. middelen tegen depressie),
bupropion (middel tegen depressie of hulpmiddel bij stoppen met roken), kinidine (onder andere gebruikt voor
de behandeling van hartritmestoornissen) en cincalet/cinacalcet (voor de behandeling van stoornissen van de
bijschildklier).
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Tamoplex nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
In het bijzonder moet u uw arts inlichten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
paroxetine, fluoxetine (bijv. middelen tegen depressie).
bupropion (middel tegen depressie of hulpmiddel bij stoppen met roken).
kinidine (onder andere gebruikt voor de behandeling van hartritmestoornissen).
cinacalcet (voor de behandeling van stoornissen van de bijschildklier).
Het samen innemen van Tamoplex met andere geneesmiddelen, zoals het antistollingsmiddel warfarine,
geneesmiddelen die een oestrogeen bevatten, cytostatica en rifampicine (een antibioticum), kan ongewenste
effecten hebben.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Dit geneesmiddel mag niet toegediend worden tijdens de zwangerschap.
Dit geneesmiddel is niet aangeraden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tamoplex heeft weinig of geen invloed op het besturen van voertuigen en machines.
Tamoplex bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
BSN-10.13-2/4
Bijsluiter
De in te nemen hoeveelheid bedraagt 20 mg per dag, in één of twee innames per dag.
Probeer uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip te nemen.
Neem uw tablet in zonder breken of kauwen, met een glas water.
Indien u meer ingenomen heeft dan uw normale dosis, neem dan contact op met uw arts of het
dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Tamoplex is een langdurige behandeling die nauwkeurig dient verdergezet te worden zolang uw dokter
dit nodig acht. Zelfs indien u zich beter voelt, mag u de behandeling nooit op eigen initiatief stopzetten.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Tamoplex heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker
of het Antigifcentrum (070/245.245).
Overdosering heeft zich nog niet voorgedaan. Men kan evenwel aannemen dat bij inname van te grote
hoeveelheden een versterking van de anti-oestrogene bijwerkingen zal optreden (zie rubriek 4 ″Mogelijke
bijwerkingen″). Er is geen specifiek tegengif bekend. De behandeling moet op de verschijnselen gericht zijn.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Indien u per vergissing een dagdosis bent vergeten in te nemen, neem deze dan zodra u eraan denkt, maar
neem geen 2 dagdosissen tegelijkertijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Overleg steeds met uw arts indien u overweegt te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Volgende bijwerkingen werden vaak waargenomen:
vochtophoping, o.a. gezwollen enkels.
thrombocytopenie met als gevolg sneller optreden van blauwe plekken.
warmte-opwellingen.
klachten t.h.v. het maagdarmkanaal o.a. misselijkheid en braken.
indien u zich misselijk voelt, moet braken en dorst heeft, moet u dit aan uw arts melden. Dit kan wijzen
op mogelijke veranderingen van het calciumgehalte in uw bloed, waardoor het mogelijk is dat uw arts
bepaalde bloedtesten moet uitvoeren.
bloedverlies t.h.v. de vagina.
Volgende bijwerkingen komen soms voor:
een ijl gevoel in het hoofd.
longembolie en trombosen.
vaginale afscheiding en jeuk t.h.v. de schaamstreek.
Zelden werden volgende bijwerkingen waargenomen:
hoofdpijn.
overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeukende en vervellende huid en ademhalingsmoeilijkheden.
BSN-10.13-3/4
Bijsluiter
STOP uw behandeling met Tamoplex en contacteer onmiddellijk uw arts als zich één van de volgende
situaties voordoet:
indien u moeilijkheden heeft om te ademen, met of zonder zwelling van het aangezicht, de lippen, de
tong en/of de keel.
indien uw gezicht, lippen, tong en/of keel opzwellen waardoor u moeilijk kan slikken.
indien uw handen, voeten en enkels opzwellen.
indien u huiduitslag (netelroos) krijgt.
hypertriglyceridemie (toegenomen vetgehalte in het bloed) met soms pancreatitis (pijn of
overgevoeligheid in het bovenste gedeelte van uw buik).
haaruitval.
een aantal gevallen van gezichtsstoornissen.
dit geneesmiddel kan bij een aantal vrouwen vóór de menopauze de menstruatie onderdrukken.
Fibromen (vergroting van de baarmoeder), endometriose (aanwezigheid van baarmoederslijmvlies op
ongewone plaatsen) en gezwellen ter hoogte van de baarmoeder met mogelijk ongemak in het bekken of
vaginale bloeding kunnen voorkomen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Een dosisverlaging of het stoppen van de behandeling kan noodzakelijk zijn.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
″EXP″. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat
u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is tamoxifen. Eén tablet Tamoplex 10 mg resp. 20 mg tabletten bevat 15,2
mg resp. 30,34 mg tamoxifen citraat, overeenkomend met 10 mg resp. 20 mg tamoxifen.
De andere stoffen in dit middel zijn: aardappelzetmeel, lactose, polyvidon, microkristallijne cellulose,
magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide.
Hoe ziet Tamoplex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tabletten.
Verpakkingen met 30, 50, 100 en 250 tabletten aan 10 mg + eenheidsverpakking.
Verpakkingen met 100 tabletten, met 28 tabletten (4 strips van 7 tabletten), met 84 tabletten (12 strips
van 7 tabletten) aan 20 mg + eenheidsverpakking.
BSN-10.13-4/4
Bijsluiter
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk
Fabrikant
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, NEDERLAND
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravska 29, 747 70 Opava, Komarov, Tsjechische Republiek
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Tamoplex 10 mg tabletten: BE140944
Tamoplex 20 mg tabletten: BE157631
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in
Oktober 2013
BSN-10.13-5/4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
TAMOPLEX 10 mg TABLETTEN
TAMOPLEX 20 mg TABLETTEN

tamoxifen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Geneesmiddelengroep
Tamoplex bevat als werkzame stof tamoxifencitraat wat tot de groep der "anti-oestrogenen" behoort.
Therapeutische indicaties
Tamoplex wordt gebruikt volgens medisch voorschrift.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
rubriek 6.
· Indien u zwanger bent, zwanger wil worden of borstvoeding geeft. U moet uw arts onmiddellijk consulteren als
u denkt zwanger geworden te zijn na het opstarten van een behandeling met Tamoplex.
· Dit geneesmiddel mag niet aan kinderen gegeven worden.
· Dit geneesmiddel is enkel voor u bestemd en mag nooit aan een andere persoon gegeven worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Vooraleer u uw geneesmiddel neemt, moet u aan uw arts melden indien u nog andere geneesmiddelen
neemt, waaronder ook deze die niet voorgeschreven werden en u op eigen initiatief inneemt.
· U moet uw arts onmiddellijk melden indien ongewoon bloedverlies ter hoogte van de vagina of andere
gynaecologische symptomen (zoals pijn of druk in de buikstreek) optreden indien u Tamoplex neemt of zelfs
na het stoppen van de behandeling.
· Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen moet u het verplegend personeel ervan op de hoogte brengen
dat u Tamoplex neemt.
· U mag niet zwanger worden wanneer u Tamoplex neemt. Vraag uw arts welke contraceptieve voorzorgen u
moet nemen, omdat sommige kunnen beïnvloed worden door Tamoplex.
· De gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen moet vermeden wordt omdat een verminderd
ef ect van tamoxifen niet kan uitgesloten worden: paroxetine, fluoxetine (bijv. middelen tegen depressie),
bupropion (middel tegen depressie of hulpmiddel bij stoppen met roken), kinidine (onder andere gebruikt voor
de behandeling van hartritmestoornissen) en cincalet/cinacalcet (voor de behandeling van stoornissen van de
bijschildklier).
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Tamoplex nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
In het bijzonder moet u uw arts inlichten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
· paroxetine, fluoxetine (bijv. middelen tegen depressie).
· bupropion (middel tegen depressie of hulpmiddel bij stoppen met roken).
· kinidine (onder andere gebruikt voor de behandeling van hartritmestoornissen).
· cinacalcet (voor de behandeling van stoornissen van de bijschildklier).
Het samen innemen van Tamoplex met andere geneesmiddelen, zoals het antistollingsmiddel warfarine,
geneesmiddelen die een oestrogeen bevat en, cytostatica en rifampicine (een antibioticum), kan ongewenste
ef ecten hebben.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Dit geneesmiddel mag niet toegediend worden tijdens de zwangerschap.
Dit geneesmiddel is niet aangeraden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tamoplex heeft weinig of geen invloed op het besturen van voertuigen en machines.
Tamoplex bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
- De in te nemen hoeveelheid bedraagt 20 mg per dag, in één of twee innames per dag.
- Probeer uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip te nemen.
- Neem uw tablet in zonder breken of kauwen, met een glas water.
- Indien u meer ingenomen heeft dan uw normale dosis, neem dan contact op met uw arts of het
dichtstbijzijnde ziekenhuis.
·
Tamoplex is een langdurige behandeling die nauwkeurig dient verdergezet te worden zolang uw dokter
dit nodig acht. Zelfs indien u zich beter voelt, mag u de behandeling nooit op eigen initiatief stopzet en.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Tamoplex heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker
of het Antigifcentrum (070/245.245).
Overdosering heeft zich nog niet voorgedaan. Men kan evenwel aannemen dat bij inname van te grote
hoeveelheden een versterking van de anti-oestrogene bijwerkingen zal optreden (zie rubriek 4 Mogelijke
bijwerkingen). Er is geen specifiek tegengif bekend. De behandeling moet op de verschijnselen gericht zijn.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Indien u per vergissing een dagdosis bent vergeten in te nemen, neem deze dan zodra u eraan denkt, maar
neem geen 2 dagdosissen tegelijkertijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Overleg steeds met uw arts indien u overweegt te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Volgende bijwerkingen werden vaak waargenomen:
- vochtophoping, o.a. gezwollen enkels.
- thrombocytopenie met als gevolg sneller optreden van blauwe plekken.
- warmte-opwellingen.
- klachten t.h.v. het maagdarmkanaal o.a. misselijkheid en braken.
- indien u zich misselijk voelt, moet braken en dorst heeft, moet u dit aan uw arts melden. Dit kan wijzen
op mogelijke veranderingen van het calciumgehalte in uw bloed, waardoor het mogelijk is dat uw arts
bepaalde bloedtesten moet uitvoeren.
·
bloedverlies t.h.v. de vagina.
Volgende bijwerkingen komen soms voor:
- een ijl gevoel in het hoofd.
- longembolie en trombosen.
- vaginale afscheiding en jeuk t.h.v. de schaamstreek.
Zelden werden volgende bijwerkingen waargenomen:
- hoofdpijn.
- overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeukende en vervellende huid en ademhalingsmoeilijkheden.
STOP uw behandeling met Tamoplex en contacteer onmiddel ijk uw arts als zich één van de volgende
situaties voordoet:

- indien u moeilijkheden heeft om te ademen, met of zonder zwelling van het aangezicht, de lippen, de
tong en/of de keel.
·
indien uw gezicht, lippen, tong en/of keel opzwellen waardoor u moeilijk kan slikken.
- indien uw handen, voeten en enkels opzwellen.
- indien u huiduitslag (netelroos) krijgt.
- hypertriglyceridemie (toegenomen vetgehalte in het bloed) met soms pancreatitis (pijn of
overgevoeligheid in het bovenste gedeelte van uw buik).
·
haaruitval.
- een aantal gevallen van gezichtsstoornissen.
- dit geneesmiddel kan bij een aantal vrouwen vóór de menopauze de menstruatie onderdrukken.
Fibromen (vergroting van de baarmoeder), endometriose (aanwezigheid van baarmoederslijmvlies op
ongewone plaatsen) en gezwellen ter hoogte van de baarmoeder met mogelijk ongemak in het bekken of
vaginale bloeding kunnen voorkomen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Een dosisverlaging of het stoppen van de behandeling kan noodzakelijk zijn.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat
u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is tamoxifen. Eén tablet Tamoplex 10 mg resp. 20 mg tabletten bevat 15,2
mg resp. 30,34 mg tamoxifen citraat, overeenkomend met 10 mg resp. 20 mg tamoxifen.
· De andere stoffen in dit middel zijn: aardappelzetmeel, lactose, polyvidon, microkristallijne cellulose,
magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide.
Hoe ziet Tamoplex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
- Tablet en.
- Verpakkingen met 30, 50, 100 en 250 tabletten aan 10 mg + eenheidsverpakking.
- Verpakkingen met 100 tablet en, met 28 tabletten (4 strips van 7 tabletten), met 84 tabletten (12 strips
van 7 tabletten) aan 20 mg + eenheidsverpakking.
Niet alle genoemde verpakkingsgroot en worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk
Fabrikant
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, NEDERLAND
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravska 29, 747 70 Opava, Komarov, Tsjechische Republiek
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Tamoplex 10 mg tabletten: BE140944
Tamoplex 20 mg tabletten: BE157631
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in
Oktober 2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG