Taloxa-tabs 600 mg

Bijsluiter
IB014
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Taloxa-TABS 600 mg tabletten
Felbamaat
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde
zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is Taloxa en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Taloxa inneemt
3.
Hoe wordt Taloxa ingenomen
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Taloxa
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS TALOXA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Taloxa wordt gebruikt als geneesmiddel tegen epileptische aanvallen (anti-epilepticum).
Taloxa is niet bestemd voor gebruik bij kinderen jonger dan vier jaar.
Taloxa tabletten worden samen met andere geneesmiddelen gebruikt om epileptische aanvallen of
toevallen (convulsies) onder controle te houden bij volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar die het
Lennox-Gastaut-syndroom hebben en bij wie de epileptische stoornis niet onder controle te houden is
met andere relevante anti-epileptica.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U TALOXA INNEEMT
Neem Taloxa niet in
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor felbamaat of voor één van de andere bestanddelen van
Taloxa.
als u in het verleden bloedproblemen (zoals bloedarmoede, een lage bloedceltelling,
bloedingsstoornissen, makkelijke kwetsuren, regelmatig infecties) of leverstoornissen (zoals
geelzucht [gele verkleuring van het oogwit of de huid] of hepatitis) heeft gehad. Wanneer u in
het verleden bloed- of leverstoornissen gehad heeft, breng dan uw arts hiervan op de hoogte
voordat u Taloxa tabletten begint te nemen.
Terwijl u dit geneesmiddel neemt, zal uw arts regelmatig bloedonderzoeken voorschrijven (om de 2
weken) om uw toestand te controleren.
Als u regelmatig Taloxa of andere geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen inneemt, beëindig de
behandeling niet abrupt zonder de aanbeveling van uw arts.
Als u Taloxa tabletten met andere geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen inneemt, kunt u een
verhoging van bijwerkingen opmerken. Raadpleeg uw arts als een bijwerking lastig wordt.
- /6 -
IB014
Wees extra voorzichtig met Taloxa
-
Wanneer u ongewone reacties (zoals netelroos, piepende ademhaling of andere
ademhalingsmoeilijkheden) heeft gehad na gebruik van tabletten of één van de andere
bestanddelen.
-
Wanneer u huiduitslag, koorts, zwelling van de oogleden, neus of keel, of netelroos krijgt, zoek
dan onmiddellijk medische hulp.
-
Zorg ervoor dat u goed gehydrateerd bent door veel water te drinken wanneer u dit
geneesmiddel inneemt. Op die manier voorkomt u dat er kristallen in de urine ontstaan
(kristalurie) en zorgt u ervoor dat het geneesmiddel uit uw lichaam verwijderd wordt.
-
Een klein aantal mensen dat wordt behandeld met anti-epileptica zoals felbamaat, krijgen
gedachten om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen. Als u op eender welk moment deze
gedachten krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Inname met andere geneesmiddelen
Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van alle andere geneesmiddelen die u neemt tegen
epileptische aanvallen, zodat de dosering voor u kan worden aangepast.
Taloxa kan de werkzaamheid van orale voorbehoedmiddelen (anticonceptiva) beïnvloeden.
Raadpleeg uw arts indien u orale voorbehoedmiddelen inneemt.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Inname van Taloxa met voedsel en drank
De werking van Taloxa tabletten wordt niet beïnvloed door de inname van voedsel en Taloxa kan dus
worden ingenomen tijdens de maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Taloxa mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Als u zwanger bent of zwanger wenst te worden, zal uw arts u adviseren of u door moet gaan met het
gebruik van Taloxa.
Taloxa wordt niet aanbevolen aan moeders die borstvoeding geven.
Als u borstvoeding geeft, zal uw arts u adviseren of u door moet gaan met het gebruik van Taloxa.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Gebruik geen gereedschap of machines. Als u duizeligheid of zwakheid opmerkt tijdens het gebruik
van dit geneesmiddel, mag u niet rijden of geen machines gebruiken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Taloxa
Taloxa tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’.
3. HOE WORDT TALOXA INGENOMEN
Volg bij het innemen van Taloxa nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker. De gebruikelijke dosering is: Taloxa tabletten worden in twee keer (om de 12 uur) of drie
keer (om de 8 uur) per dag met water ingenomen. Sommige personen moeten vier doseringen per dag
nemen (ongeveer om de 6 uur). Uw arts zal bepalen welke dosis en welk toedieningsschema voor u
IB014
geschikt is. Gedurende de eerste paar weken kan het zijn dat uw arts de dosering aanpast. Als de
dosering vaststaat, moet u het geneesmiddel elke dag op dezelfde tijdstippen innemen. De werking
van Taloxa tabletten wordt niet beïnvloed door de inname van voedsel en Taloxa kan dus worden
ingenomen tijdens de maaltijd.
In geval u bemerkt dat Taloxa te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat u moet doen als u meer van Taloxa heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Taloxa heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Taloxa in te nemen
Neem
de vergeten dosis zo snel mogelijk in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Het is belangrijk zo snel mogelijk terug te keren naar uw normale toedieningsschema.
Als u stopt met het innemen van Taloxa
U mag niet met dit geneesmiddel stoppen zonder goedkeuring van uw arts. Het abrupt stopzetten van
anti-epileptica, waaronder Taloxa, kan de kans op epileptische aanvallen verhogen.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Taloxa bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Taloxa tabletten zijn in verband gebracht met zeldzame gevallen van ernstige, mogelijk
levensbedreigende bloed- en leverstoornissen.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u tijdens het gebruik van Taloxa tabletten ongewone symptomen
opmerkt zoals bloedingen, kwetsuren, veelvuldige infecties, vermoeidheid, geelzucht (gele
verkleuring van het oogwit of de huid), gewichtsverlies, braken of buikpijn.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u last krijgt van blaasjes in de mond, neus, ogen of blaren en
afschilferen van de huid, van spier- of gewrichtspijn, koorts, huiduitslag, ongecontroleerd braken,
opgeblazen gevoel of verstopping (constipatie).
Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers)
Gewichtsverlies, gebrek aan eetlust, slapeloosheid, slaperigheid, wankele tred, duizeligheid,
hoofdpijn, veranderingen in gezichtsvermogen zoals dubbelzien of abnormaal zien, misselijkheid,
braken, maaglast, buikpijn, vermoeidheid.
Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers)
Abnormaal laag fosfaatgehalte in het bloed (hypofosfatemie), spraakstoornissen, depressie,
gevoelloosheid, angst, huiduitslag (rash), abnormale loopwijze.
Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers)
Bloedstoornissen waaronder trombocytopenie (verminderd aantal bloedplaatjes), leukopenie
(verminderd aantal witte bloedcellen), neutropenie (verminderd aantal witte bloedcellen) en anemie
(verminderd aantal rode bloedcellen). Er kunnen ook combinaties van deze drie afwijkingen ontstaan
IB014
waaronder een afname van alle 3 soorten cellen tegelijk en het onvermogen van het beenmerg om alle
IB014
drie soorten cellen aan te maken.
Toename aantal toevallen (convulsies), anafylactische shock (ernstige allergische reactie over het
gehele lichaam), andere ernstige overgevoeligheidsreacties zoals blaasjes in de mond, neus, ogen en
andere slijmvliezen (syndroom van Stevens-Johnson, bulleuze eruptie), toxische epidermale
necrolyse (blaren en afschilferen van de opperhuid), spier- of gewrichtspijn, koorts.
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers)
Verstopping (constipatie), leverstoornis die ernstig en dodelijk kan zijn, ontstaan van kristallen in de
urine (kristalurie).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TALOXA
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Taloxa niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de
blisterverpakking/fles na {EXP}. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 25°C.
De blisterverpakking/fles in de buitenverpakking bewaren.
De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Gebruik Taloxa niet zonder advies van uw arts of apotheker als u veranderingen in het uiterlijk van
Taloxa bemerkt.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Taloxa
Taloxa-TABS 600 mg tabletten
-
Het werkzame bestanddeel is felbamaat. Elke tablet bevat 600 mg felbamaat.
-
De andere bestanddelen zijn: gepregelatineerd zetmeel, microkristallijne cellulose,
natriumcroscarmellose, lactose monohydraat, magnesiumstearaat.
Hoe ziet Taloxa er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Taloxa-TABS 600 mg tabletten
Taloxa-TABS 600 zijn witte capsulevormige tabletten, met een gleuf die de lengteas doormidden
deelt. Het Schering-Plough handelsmerk is gegraveerd op de ene zijde en “600” op de andere zijde.
De breukgleuf is alleen bestemd om het breken voor inslikken te vergemakkelijken en niet om de
tablet in gelijke doseringen te verdelen.
Taloxa-TABS 600 is beschikbaar in verschillende verpakkingsgrootten:
- 40 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
IB014
- 50 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 60 Tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 90 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 100 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 120 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 200 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 400 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu) (klinische verpakking =10*40)
- 40 tabletten in fles (PEHD)
- 50 tabletten in fles (PEHD)
- 60 tabletten in fles (PEHD)
- 90 tabletten in fles (PEHD)
- 100 tabletten in fles (PEHD)
- 120 tabletten in fles (PEHD)
- 200 tabletten in fles (PEHD)
- 400 tabletten in fles (PEHD) (klinische verpakking =10*40)
De flessen zijn uitsluitend voor ziekenhuisgebruik
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
MSD Belgium BVBA/SPRL
Lynx Binnenhof, 5
B-1200 Brussel
Tel: 0800/38693 /+32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
Fabrikant:
Schering-Plough Labo N.V, Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg of Schering-
Plough S.A., Km. 36, Ctra Nacional I, E-28750 San Agustín de Guadalix - Madrid
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Taloxa-TABS 600 mg tabletten (blisterverpakking): BE171823
Taloxa-TABS 600 mg tabletten (fles): BE375103
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Taloxa-TABS 600 mg tabletten
BE:
Taloxa-TABS 600 mg comprimés
DE:
Taloxa 600
FR:
Taloxa 600 comprimé
IT:
Taloxa 600 mg compresse
LU:
Taloxa-TABS 600 mg comprimés
NL:
Taloxa-TABS 600 mg, tabletten PT:
Taloxa, 600 mg comprimidos
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 04/2014.
IB014
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Taloxa-TABS 600 mg tabletten
Felbamaat
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde
zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is Taloxa en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Taloxa inneemt
3.
Hoe wordt Taloxa ingenomen
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Taloxa
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS TALOXA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Taloxa wordt gebruikt als geneesmiddel tegen epileptische aanvallen (anti-epilepticum).
Taloxa is niet bestemd voor gebruik bij kinderen jonger dan vier jaar.
Taloxa tabletten worden samen met andere geneesmiddelen gebruikt om epileptische aanvallen of
toevallen (convulsies) onder controle te houden bij volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar die het
Lennox-Gastaut-syndroom hebben en bij wie de epileptische stoornis niet onder controle te houden is
met andere relevante anti-epileptica.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U TALOXA INNEEMT
Neem Taloxa niet in
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor felbamaat of voor één van de andere bestanddelen van
Taloxa.
als u in het verleden bloedproblemen (zoals bloedarmoede, een lage bloedceltelling,
bloedingsstoornissen, makkelijke kwetsuren, regelmatig infecties) of leverstoornissen (zoals
geelzucht [gele verkleuring van het oogwit of de huid] of hepatitis) heeft gehad. Wanneer u in
het verleden bloed- of leverstoornissen gehad heeft, breng dan uw arts hiervan op de hoogte
voordat u Taloxa tabletten begint te nemen.
Terwijl u dit geneesmiddel neemt, zal uw arts regelmatig bloedonderzoeken voorschrijven (om de 2
weken) om uw toestand te controleren.
Als u regelmatig Taloxa of andere geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen inneemt, beëindig de
behandeling niet abrupt zonder de aanbeveling van uw arts.
Als u Taloxa tabletten met andere geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen inneemt, kunt u een
verhoging van bijwerkingen opmerken. Raadpleeg uw arts als een bijwerking lastig wordt.
IB014
Wees extra voorzichtig met Taloxa
-
Wanneer u ongewone reacties (zoals netelroos, piepende ademhaling of andere
ademhalingsmoeilijkheden) heeft gehad na gebruik van tabletten of één van de andere
bestanddelen.
-
Wanneer u huiduitslag, koorts, zwelling van de oogleden, neus of keel, of netelroos krijgt, zoek
dan onmiddellijk medische hulp.
-
Zorg ervoor dat u goed gehydrateerd bent door veel water te drinken wanneer u dit
geneesmiddel inneemt. Op die manier voorkomt u dat er kristallen in de urine ontstaan
(kristalurie) en zorgt u ervoor dat het geneesmiddel uit uw lichaam verwijderd wordt.
-
Een klein aantal mensen dat wordt behandeld met anti-epileptica zoals felbamaat, krijgen
gedachten om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen. Als u op eender welk moment deze
gedachten krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Inname met andere geneesmiddelen
Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van alle andere geneesmiddelen die u neemt tegen
epileptische aanvallen, zodat de dosering voor u kan worden aangepast.
Taloxa kan de werkzaamheid van orale voorbehoedmiddelen (anticonceptiva) beïnvloeden.
Raadpleeg uw arts indien u orale voorbehoedmiddelen inneemt.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Inname van Taloxa met voedsel en drank
De werking van Taloxa tabletten wordt niet beïnvloed door de inname van voedsel en Taloxa kan dus
worden ingenomen tijdens de maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Taloxa mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Als u zwanger bent of zwanger wenst te worden, zal uw arts u adviseren of u door moet gaan met het
gebruik van Taloxa.
Taloxa wordt niet aanbevolen aan moeders die borstvoeding geven.
Als u borstvoeding geeft, zal uw arts u adviseren of u door moet gaan met het gebruik van Taloxa.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Gebruik geen gereedschap of machines. Als u duizeligheid of zwakheid opmerkt tijdens het gebruik
van dit geneesmiddel, mag u niet rijden of geen machines gebruiken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Taloxa
Taloxa tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen `natriumvrij'.
3. HOE WORDT TALOXA INGENOMEN
IB014
geschikt is. Gedurende de eerste paar weken kan het zijn dat uw arts de dosering aanpast. Als de
dosering vaststaat, moet u het geneesmiddel elke dag op dezelfde tijdstippen innemen. De werking
van Taloxa tabletten wordt niet beïnvloed door de inname van voedsel en Taloxa kan dus worden
ingenomen tijdens de maaltijd.
In geval u bemerkt dat Taloxa te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat u moet doen als u meer van Taloxa heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Taloxa heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Taloxa in te nemen
N
eem de vergeten dosis zo snel mogelijk in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Het is belangrijk zo snel mogelijk terug te keren naar uw normale toedieningsschema.
Als u stopt met het innemen van Taloxa
U mag niet met dit geneesmiddel stoppen zonder goedkeuring van uw arts. Het abrupt stopzetten van
anti-epileptica, waaronder Taloxa, kan de kans op epileptische aanvallen verhogen.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Taloxa bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Taloxa tabletten zijn in verband gebracht met zeldzame gevallen van ernstige, mogelijk
levensbedreigende bloed- en leverstoornissen.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u tijdens het gebruik van Taloxa tabletten ongewone symptomen
opmerkt zoals bloedingen, kwetsuren, veelvuldige infecties, vermoeidheid, geelzucht (gele
verkleuring van het oogwit of de huid), gewichtsverlies, braken of buikpijn.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u last krijgt van blaasjes in de mond, neus, ogen of blaren en
afschilferen van de huid, van spier- of gewrichtspijn, koorts, huiduitslag, ongecontroleerd braken,
opgeblazen gevoel of verstopping (constipatie).
Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers)
Gewichtsverlies, gebrek aan eetlust, slapeloosheid, slaperigheid, wankele tred, duizeligheid,
hoofdpijn, veranderingen in gezichtsvermogen zoals dubbelzien of abnormaal zien, misselijkheid,
braken, maaglast, buikpijn, vermoeidheid.
Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers)
Abnormaal laag fosfaatgehalte in het bloed (hypofosfatemie), spraakstoornissen, depressie,
gevoelloosheid, angst, huiduitslag (rash), abnormale loopwijze.
IB014
IB014
drie soorten cellen aan te maken.
Toename aantal toevallen (convulsies), anafylactische shock (ernstige allergische reactie over het
gehele lichaam), andere ernstige overgevoeligheidsreacties zoals blaasjes in de mond, neus, ogen en
andere slijmvliezen (syndroom van Stevens-Johnson, bulleuze eruptie), toxische epidermale
necrolyse (blaren en afschilferen van de opperhuid), spier- of gewrichtspijn, koorts.
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers)
Verstopping (constipatie), leverstoornis die ernstig en dodelijk kan zijn, ontstaan van kristallen in de
urine (kristalurie).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TALOXA
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Taloxa niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de
blisterverpakking/fles na {EXP}. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 25°C.
De blisterverpakking/fles in de buitenverpakking bewaren.
De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Gebruik Taloxa niet zonder advies van uw arts of apotheker als u veranderingen in het uiterlijk van
Taloxa bemerkt.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Taloxa
T
a l oxa - T
A B
S 6 00 m
g t ab l et t en
-
Het werkzame bestanddeel is felbamaat. Elke tablet bevat 600 mg felbamaat.
- De andere bestanddelen zijn: gepregelatineerd zetmeel, microkristallijne cellulose,
natriumcroscarmellose, lactose monohydraat, magnesiumstearaat.
Hoe ziet Taloxa er uit en wat is de inhoud van de verpakking
T
a l oxa - T
A B
S 600
m
g t ab l et t en
Taloxa-TABS 600 zijn witte capsulevormige tabletten, met een gleuf die de lengteas doormidden
deelt. Het Schering-Plough handelsmerk is gegraveerd op de ene zijde en '600' op de andere zijde.
De breukgleuf is alleen bestemd om het breken voor inslikken te vergemakkelijken en niet om de
tablet in gelijke doseringen te verdelen.
IB014
- 50 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 60 Tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 90 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 100 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 120 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 200 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu)
- 400 tabletten in blisterverpakking (Aclar/PELD/PVC - Alu) (klinische verpakking =10*40)
- 40 tabletten in fles (PEHD)
- 50 tabletten in fles (PEHD)
- 60 tabletten in fles (PEHD)
- 90 tabletten in fles (PEHD)
- 100 tabletten in fles (PEHD)
- 120 tabletten in fles (PEHD)
- 200 tabletten in fles (PEHD)
- 400 tabletten in fles (PEHD) (klinische verpakking =10*40)
De flessen zijn uitsluitend voor ziekenhuisgebruik
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
MSD Belgium BVBA/SPRL
Lynx Binnenhof, 5
B-1200 Brussel
Tel: 0800/38693 /+32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
Fabrikant: Schering-Plough Labo N.V, Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg of Schering-
Plough S.A., Km. 36, Ctra Nacional I, E-28750 San Agustín de Guadalix - Madrid
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Taloxa-TABS 600 mg tabletten (blisterverpakking): BE171823
Taloxa-TABS 600 mg tabletten (fles): BE375103
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
T
a l oxa - T
A B
S 6 00 m
g t ab l et t en
BE:
Taloxa-TABS 600 mg comprimés
DE:
Taloxa 600
FR:
Taloxa 600 comprimé
IT:
Taloxa 600 mg compresse
LU:
Taloxa-TABS 600 mg comprimés
NL:
Taloxa-TABS 600 mg, tabletten PT:
Taloxa, 600 mg comprimidos

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG