Taktic

Etikettering en Bijsluiter – NL versie
Taktic
GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
{Etiket op metalen/plastic bidon}
DEEL A
1.
Taktic
2.
-
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
FARMACEUTISCHE VORM
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
12,5% Emulgeerbaar amitraz-concentraat voor uitwendig gebruik.
Concentré d’amitraz 12,5% émulsifiable pour usage externe.
12,5% Amitraz Konzentrat zur Herstellung einer Emulsion für äusserliche Anwendung.
4.
VERPAKKINGSGROOTTE
250 ml / 1L / 5 L
5.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Pictogram koe, varken schaap
6.
INDICATIES
Voor de bestrijding van teken, schurftmijten, en luizen.
Pour la lutte contre les tiques, les acariens de la gale et les poux.
Zur Bekämpfung von Zecken, Räudemilben und Läuse.
7.
WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN
Uitwendig gebruik.
Usage externe.
Für äusserliche Anwendung.
8.
WACHTTERMIJN
Wachttijden:
Rund / Varken: vlees: 7 dagen
Schaap:
vlees en slachtafval: 24 dagen
Rund / Schaap: melk: 7 dagen
Temps d'attente:
Bovin / Porc:
viande: 7 jours
Mouton:
viande et abats: 24 jours
Bovin / mouton: lait: 7 jours
Wartezeite:
Rind / Schwein:
Schaf:
Rind / Schaf:
Fleisch: 7 Tage
Essbare Gewebe: 24 Tage
Milch: 7 Tage
1/5
Etikettering en Bijsluiter – NL versie
Taktic
9.
-
10.
EXP.:
11.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NOODZAKELIJK
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren bij kamertemperatuur. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking op een veilige plaats weg
van voedingsmiddelen. Vrijwaren tegen bevriezing.
Conserver à température ambiante. Conserver dans l’emballage original dans un endroit sûr en dehors
des aliments. Protéger contre le gel.
Aufbewahren bei Zimmertemperatur und Frostfrei. Aufbewahren in der originalen Verpackung an
einem sicheren Ort weg von Nahrungsmitteln. Vor Froscht schützen.
12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
-
13.
VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING
Voor diergeneeskundig gebruik / À usage vétérinaire / Zum tierärztlichen Gebrauch
Voorschrift / Ordonnance / Verschreibungspflichtig
14.
VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Ausser Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
15.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN
Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland vertegenwoordigd door / Représenté par / Vertreten
durch: MSD Animal Health BVBA – Lynx Binnenhof 5 – 1200 Brussel
16.
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
BE-V118395 (plastic flacons).
BE-V285047 (metalen flacons).
17.
Lot:
PARTIJNUMMER FABRIKANT
2/5
Etikettering en Bijsluiter – NL versie
Taktic
(De bijsluiter wordt vermeld op het etiket)
GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD>
{Etiket op metalen/plastic bidon}
DEEL B
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder:
Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland vertegenwoordigd door
MSD Animal Health BVBA – Lynx Binnenhof 5 – 1200 Brussel
Fabrikant: Intervet Productions S.A. - 27460 Igoville - Frankrijk
2.
Taktic
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Amitraz 125 mg pro ml
4.
INDICATIES
Voor de behandeling van teken, schurftmijten en luizen (bijt- en steekluizen) bij varkens, runderen en
schapen en de stallen waarin de dieren verblijven.
5.
Geen.
6.
BIJWERKINGEN
CONTRA-INDICATIES
Geen, indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Bij een toevallige overdosering kan sedatie voorkomen. Normaal herstelt het dier uit zichzelf zonder
klinische interventie, maar indien nodig zal een symptomatische behandeling ingesteld worden.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Zie deel A.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN
Als spray voor varkens en runderen of voor spray- of dipbehandeling bij schapen.
Varkens
Meng een verhouding van 40 ml Taktic met 10 liter water. De oplossing aanmaken op de dag van
behandeling en met gebruik van zuiver water.
Het voer uit de hokken verwijderen en de drinkbakken afdekken. Alle strooisel dient uit de stallen
verwijderd te worden en de hokken dienen gereinigd te worden.
Alle dieren in een groep tegelijkertijd behandelen, of ze zichtbaar aangetast zijn of niet. Gebruik
voldoende spray-oplossing zodat de dieren doordrenkt zijn en besteed bijzondere aandacht aan de
3/5
Etikettering en Bijsluiter – NL versie
Taktic
oren, de gewrichten en de huid tussen de voorpoten. Schurftkorsten hoeven niet van te voren
verwijderd te worden.
Aanbevolen controleprogramma:
Behandel de gehele groep met Taktic en herhaal na 7 – 10 dagen.
Routinebehandelingen dienen te gebeuren als volgt:
Dekberen: behandel routinematig iedere 2 – 3 maanden.
Zeugen en gelten: behandel bij het binnenkomen van de kraamhokken.
Biggen: behandel na het spenen of voor opleg als vleesvarken.
Nieuwe dieren die aan een groep worden toegevoegd, behandelen voor ze in de groep gelaten worden.
Gebouwen: voor het desinfecteren van lege gebouwen kan een enkelvoudige behandeling van 80 ml
Taktic in 10 L water gebruikt worden.
Runderen
Meng een verhouding van 20 ml Taktic met 10 liter water. De oplossing aanmaken op de dag van
behandeling en met gebruik van zuiver water. Ieder dier besproeien met 5 – 10 liter oplossing
afhankelijk van het gewicht. Besproei het gehele lichaam tot het dier grondig nat is. In ernstige
gevallen de behandeling na 7 tot 10 dagen herhalen. Behandel de groep routinematig iedere 2 – 3
maanden om ze vrij van mijten en luizen te houden. Behandel alle dieren in een groep, of ze zichtbaar
aangetast zijn of niet. Voor de behandeling van teken dienen de runderen tijdens de risicoperiode
iedere 9 tot 10 dagen behandeld te worden.
Schapen
Voor de behandeling van teken, schapenluisvliegen en schurft dienen alle risicodieren behandeld te
worden. De behandeling herhalen na 14 dagen en telkens in geval van herinfectie. Taktic heeft geen
sterke geur en verstoort de herkenning tussen ooi en lam niet.
Een enkelvoudige behandeling zal teken doden en bescherming bieden tegen herinfectie voor een
periode van 6 weken.
Initiële concentratie:
meng een verhouding van 1 liter Taktic met 250 liter water.
Voor bijvullen:
meng een verhouding van 1,5 liter Taktic met 250 liter water.
Het bad bijvullen vooraleer het volume van de dippingtank onder de 10 % komt.
Methode:
maak de dipoplossing klaar op de dag van behandeling. Vul de dippingtank met zuiver
water en voeg de vereiste hoeveelheid Taktic direct aan de dippingtank toe en meng zorgvuldig door te
roeren. Verwijder de gebruikte dipoplossing na gebruik.
Gebruik:
volwassen schapen dienen een dipbehandeling te krijgen net voor de infecties te verwachten
zijn. Schapen in de groeifase behandelen voor ze op de met teken besmette weide komen. Lammeren
kunnen veilig behandeld worden vanaf 3 tot 4 dagen oud en dienen een herhalingsbehandeling te
krijgen na 3 tot 4 weken omdat de korte vacht niet voldoende oplossing kan vasthouden om een
langere bescherming te garanderen. Laat de schapen voor behandeling voldoende rusten en drinken.
Houd de schapen voor tenminste 60 seconden in het bad en dip de kop minstens een keer onder.
Spray-oplossing van Taktic. Gebruik een verhouding van 40 ml Taktic in 10 liter water.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Zie deel 8.
10.
WACHTTERMIJN
Zie deel A.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Zie deel A.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Vermoeide of dorstige dieren geen dipbehandeling geven.
Niet gebruiken bij paarden.
Reinig ook de omgeving van de dieren om herbesmetting te voorkomen.
4/5
Etikettering en Bijsluiter – NL versie
Taktic
Bij gebruik van het concentraat of tijdens het sprayen:
Draag waterdichte schorten, rubberen handschoenen, rubberen laarzen en gezichtsbescherming bij het
openen van flacons, het verdunnen of besproeien van dieren met verdund product of bij het wassen
van lege hokken.
Bij dipbehandelingen:
Draag rubberen handschoenen, rubberen laarzen, waterdichte broeken of pakken en
gezichtsbescherming bij gebruik van het concentraat. Dippen dient te gebeuren in een goed
geventileerde ruimte en bij voorkeur buiten.
Tijdens gebruik niet drinken, eten of roken. Spuitnevel niet inademen. Vermijd contact met mond, huid
en ogen.
In geval van contact, onmiddellijk afspoelen met water. Beschermende kleding na gebruik grondig
wassen, vooral de binnenzijde van de handschoenen.
De handen en blootgestelde huid na het werk wassen voor het eten, drinken of roken.
Informatie voor de arts:
Amitraz is geen organofosfaat. Indien een vergiftiging vermoed wordt, dient
de behandeling symptomatisch en ondersteunend te gebeuren, met vooral aandacht voor de
ademhaling en de hartfuncties. Herstel treedt echter meestal spontaan op. Gebruik GEEN atropine en
induceer het braken NIET.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen
tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015
15.
OVERIGE INFORMATIE
Zie deel A.
BE-V118395 (plastic flacons).
BE-V285047 (metalen flacons).
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
5/5
Taktic
GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
{Etiket op metalen/plastic bidon}
DEEL A
1.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Taktic
2.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
-
3.
FARMACEUTISCHE VORM
12,5% Emulgeerbaar amitraz-concentraat voor uitwendig gebruik.
Concentré d'amitraz 12,5% émulsifiable pour usage externe.
12,5% Amitraz Konzentrat zur Herstellung einer Emulsion für äusserliche Anwendung.
4.
VERPAKKINGSGROOTTE
250 ml / 1L / 5 L
5.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Pictogram koe, varken schaap
6.
INDICATIES
Voor de bestrijding van teken, schurftmijten, en luizen.
Pour la lutte contre les tiques, les acariens de la gale et les poux.
Zur Bekämpfung von Zecken, Räudemilben und Läuse.
7.
WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN
Uitwendig gebruik.
Usage externe.
Für äusserliche Anwendung.
8.
WACHTTERMIJN
Wachttijden:
Rund / Varken: vlees: 7 dagen
Schaap:
vlees en slachtafval: 24 dagen
Rund / Schaap: melk: 7 dagen
Temps d'attente:
Bovin / Porc:
viande: 7 jours
Mouton:
viande et abats: 24 jours
Bovin / mouton:
lait: 7 jours
Wartezeite:
Rind / Schwein:
Fleisch: 7 Tage
Schaf:
Essbare Gewebe: 24 Tage
Rind / Schaf:
Milch: 7 Tage
Taktic
9.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NOODZAKELIJK
-
10.
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
EXP.:
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren bij kamertemperatuur. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking op een veilige plaats weg
van voedingsmiddelen. Vrijwaren tegen bevriezing.
Conserver à température ambiante. Conserver dans l'emballage original dans un endroit sûr en dehors
des aliments. Protéger contre le gel.
Aufbewahren bei Zimmertemperatur und Frostfrei. Aufbewahren in der originalen Verpackung an
einem sicheren Ort weg von Nahrungsmitteln. Vor Froscht schützen.
12.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
-
13.
VERMELDING 'UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK' EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING
Voor diergeneeskundig gebruik / À usage vétérinaire / Zum tierärztlichen Gebrauch
Voorschrift / Ordonnance / Verschreibungspflichtig
14.
VERMELDING 'BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN'
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Ausser Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
15.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN
Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland vertegenwoordigd door / Représenté par / Vertreten
durch: MSD Animal Health BVBA ­ Lynx Binnenhof 5 ­ 1200 Brussel
16.
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
BE-V118395 (plastic flacons).
BE-V285047 (metalen flacons).
17.
PARTIJNUMMER FABRIKANT
Lot:
Taktic
(De bijsluiter wordt vermeld op het etiket)
GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD>
{Etiket op metalen/plastic bidon}
DEEL B
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder:
Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland vertegenwoordigd door
MSD Animal Health BVBA ­ Lynx Binnenhof 5 ­ 1200 Brussel
Fabrikant: Intervet Productions S.A. - 27460 Igoville - Frankrijk
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Taktic
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Amitraz 125 mg pro ml
4.
INDICATIES
Voor de behandeling van teken, schurftmijten en luizen (bijt- en steekluizen) bij varkens, runderen en
schapen en de stallen waarin de dieren verblijven.
5.
CONTRA-INDICATIES
Geen.
6.
BIJWERKINGEN
Geen, indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Bij een toevallige overdosering kan sedatie voorkomen. Normaal herstelt het dier uit zichzelf zonder
klinische interventie, maar indien nodig zal een symptomatische behandeling ingesteld worden.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Zie deel A.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN
Als spray voor varkens en runderen of voor spray- of dipbehandeling bij schapen.
Varkens
Meng een verhouding van 40 ml Taktic met 10 liter water. De oplossing aanmaken op de dag van
behandeling en met gebruik van zuiver water.
Het voer uit de hokken verwijderen en de drinkbakken afdekken. Alle strooisel dient uit de stallen
verwijderd te worden en de hokken dienen gereinigd te worden.
Alle dieren in een groep tegelijkertijd behandelen, of ze zichtbaar aangetast zijn of niet. Gebruik
voldoende spray-oplossing zodat de dieren doordrenkt zijn en besteed bijzondere aandacht aan de
Taktic
oren, de gewrichten en de huid tussen de voorpoten. Schurftkorsten hoeven niet van te voren
verwijderd te worden.
Aanbevolen controleprogramma:
Behandel de gehele groep met Taktic en herhaal na 7 ­ 10 dagen.
Routinebehandelingen dienen te gebeuren als volgt:
Dekberen: behandel routinematig iedere 2 ­ 3 maanden.
Zeugen en gelten: behandel bij het binnenkomen van de kraamhokken.
Biggen: behandel na het spenen of voor opleg als vleesvarken.
Nieuwe dieren die aan een groep worden toegevoegd, behandelen voor ze in de groep gelaten worden.
Gebouwen: voor het desinfecteren van lege gebouwen kan een enkelvoudige behandeling van 80 ml
Taktic in 10 L water gebruikt worden.
Runderen
Meng een verhouding van 20 ml Taktic met 10 liter water. De oplossing aanmaken op de dag van
behandeling en met gebruik van zuiver water. Ieder dier besproeien met 5 ­ 10 liter oplossing
afhankelijk van het gewicht. Besproei het gehele lichaam tot het dier grondig nat is. In ernstige
gevallen de behandeling na 7 tot 10 dagen herhalen. Behandel de groep routinematig iedere 2 ­ 3
maanden om ze vrij van mijten en luizen te houden. Behandel alle dieren in een groep, of ze zichtbaar
aangetast zijn of niet. Voor de behandeling van teken dienen de runderen tijdens de risicoperiode
iedere 9 tot 10 dagen behandeld te worden.
Schapen
Voor de behandeling van teken, schapenluisvliegen en schurft dienen alle risicodieren behandeld te
worden. De behandeling herhalen na 14 dagen en telkens in geval van herinfectie. Taktic heeft geen
sterke geur en verstoort de herkenning tussen ooi en lam niet.
Een enkelvoudige behandeling zal teken doden en bescherming bieden tegen herinfectie voor een
periode van 6 weken.
Initiële concentratie: meng een verhouding van 1 liter Taktic met 250 liter water.
Voor bijvullen: meng een verhouding van 1,5 liter Taktic met 250 liter water.
Het bad bijvullen vooraleer het volume van de dippingtank onder de 10 % komt.
Methode: maak de dipoplossing klaar op de dag van behandeling. Vul de dippingtank met zuiver
water en voeg de vereiste hoeveelheid Taktic direct aan de dippingtank toe en meng zorgvuldig door te
roeren. Verwijder de gebruikte dipoplossing na gebruik.
Gebruik: volwassen schapen dienen een dipbehandeling te krijgen net voor de infecties te verwachten
zijn. Schapen in de groeifase behandelen voor ze op de met teken besmette weide komen. Lammeren
kunnen veilig behandeld worden vanaf 3 tot 4 dagen oud en dienen een herhalingsbehandeling te
krijgen na 3 tot 4 weken omdat de korte vacht niet voldoende oplossing kan vasthouden om een
langere bescherming te garanderen. Laat de schapen voor behandeling voldoende rusten en drinken.
Houd de schapen voor tenminste 60 seconden in het bad en dip de kop minstens een keer onder.
Spray-oplossing van Taktic. Gebruik een verhouding van 40 ml Taktic in 10 liter water.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Zie deel 8.
10.
WACHTTERMIJN
Zie deel A.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Zie deel A.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Vermoeide of dorstige dieren geen dipbehandeling geven.
Niet gebruiken bij paarden.
Reinig ook de omgeving van de dieren om herbesmetting te voorkomen.
Taktic
Bij gebruik van het concentraat of tijdens het sprayen:
Draag waterdichte schorten, rubberen handschoenen, rubberen laarzen en gezichtsbescherming bij het
openen van flacons, het verdunnen of besproeien van dieren met verdund product of bij het wassen
van lege hokken.
Bij dipbehandelingen:
Draag rubberen handschoenen, rubberen laarzen, waterdichte broeken of pakken en
gezichtsbescherming bij gebruik van het concentraat. Dippen dient te gebeuren in een goed
geventileerde ruimte en bij voorkeur buiten.
Tijdens gebruik niet drinken, eten of roken. Spuitnevel niet inademen. Vermijd contact met mond, huid
en ogen.
In geval van contact, onmiddellijk afspoelen met water. Beschermende kleding na gebruik grondig
wassen, vooral de binnenzijde van de handschoenen.
De handen en blootgestelde huid na het werk wassen voor het eten, drinken of roken.

Informatie voor de arts:
Amitraz is geen organofosfaat. Indien een vergiftiging vermoed wordt, dient
de behandeling symptomatisch en ondersteunend te gebeuren, met vooral aandacht voor de
ademhaling en de hartfuncties. Herstel treedt echter meestal spontaan op. Gebruik GEEN atropine en
induceer het braken NIET.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen
tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015
15.
OVERIGE INFORMATIE
Zie deel A.
BE-V118395 (plastic flacons).
BE-V285047 (metalen flacons).
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG