Isuprel 0,2 mg/mlBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
ISUPREL 0,2 mg/ml oplossing voor injectie
isoprenaline hydrochloride
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker
In deze bijsluiter:
1.
Wat is Isuprel en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Isuprel gebruikt
3.
Hoe wordt Isuprel gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Isuprel
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS ISUPREL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van abnormaal trage polsslag en spastische contracties
van de bronchi.
Geïndiceerd bij:
* Reanimatie:
Behandeling van zeer ernstige stoornissen in de bloedsomloop, vooral wanneer ze gepaard gaan met
een plotse daling van het hartdebiet en een stijging van de centraal veneuze druk (wanneer algemene
maatregelen ontoereikend zijn en de meer klassieke behandelingen niet beschikbaar of gecontra-
indiceerd zijn)
Op cardiovasculair gebied:
- Behandeling van permanent trage polsslag door blokkering van de geleiding van de stimuli ter
hoogte van het hart, in afwachting van een pacemaker of indien een pacemaker gecontra-indiceerd is.
- Behandeling van de ziekte van Adams-Stokes.
De beslissing om bij deze indicaties een behandeling met Isuprel te starten of verder te zetten, kan
alleen door een arts worden genomen.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ISUPREL GEBRUIKT
Gebruik Isuprel niet
-
indien u allergisch (overgevoelig) bent voor isoprenaline hydrochloride of voor een van de andere
bestanddelen van Isuprel
-
Dien
Isuprel
nooit toe samen met mono-amine-oxidase remmers (MAO-remmers).
1
-
Terughoudendheid bij het gebruik van
Isuprel
is geboden in geval van overmatige werking van de
schildklier en aandoeningen aan de hartslagaders wanneer gevreesd kan worden voor een
buitensporige stijging van het hartritme.
Wees extra voorzichtig met Isuprel
Isupril bevat sulfieten die eventueel anafylactische reacties kunnen veroorzaken of verergeren.
Gebruik van Isuprel vereist monitoring van het ECG en verlaging van de doses bij optreden van
overmatige prikkelbaarheid van ventriculair myocard, (polymorfe, repetitief optredende
extrasystolen, of ventriculaire tachycardie)
In geval van hypovolemische shock, Isuprel slechts gebruiken na herstelling van het bloedvolume
(volemie)
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met coronaire aandoeningen
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes
Voorzichtigheid is geboden bij gedigitaliseerde patiënten
Voorzichtigheid is geboden in geval van hyperthyreoïdie (overmatige werking van de schildklier).
In geval van niet gecontroleerde hyperthyreoïdie wordt de toediening van het middel bij voorkeur
vermeden.
Voorzichtigheid is geboden bij cardiovasculaire aandoeningen, vooral coronaire insufficiëntie,
hartritmestoornissen en verhoogde bloeddruk.
Voorzichtigheid is geboden bij convulsieve stoornissen
Voorzichtigheid is geboden bij doses die een hartritme kunnen veroorzaken hoger dan 130
slagen/minuut
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die ongewoon reageren op sympathomimetische aminen
Gebruik met andere geneesmiddelen
De toxiciteit van isoprenaline neemt toe wanneer het samen wordt toegediend met andere stimulerende
middelen voor het hart of voor het centrale zenuwstelsel..
Isoprenaline mag niet worden gecombineerd met adrenaline. Het kan echter wel worden gebruikt
samen met dopamine en fenylefrine.
Isoprenaline mag niet gebruikt worden bij digitalisintoxicatie. Het mag niet worden toegediend bij
anesthesie met chloroform, cyclopropaan, halothaan of andere halogeen anesthecia omdat isoprenaline
ventriculaire ritmestoornissen kan veroorzaken of verergeren.
Isoprenaline mag niet worden toegediend samen met
mono-amine-oxidase remmers (MAO-
remmers).
Isoprenaline kan de ongewenste cardiovasculaire effecten van antidepressiva (zoals imipramine)
verergeren.
Gelijktijdige toediening van isoprenaline en geneesmiddelen die zelf grotendeels geconjugeerd zijn
met sulfaten, zoals salicylamide, kan de farmacologische effecten van isoprenaline versterken.
De toediening van Entacapone kan het effect van isoprenaline verhogen.
Doxapram kan risico op hypertensie met zich meebrengen.
Isuprel kan het risico van ergotisme vergroten, indien het samen met Ergotamine wordt toegediend.
Er kan hypertensie optreden door het verhoogde vasopressieve effect van de sympathomimetische
vasoconstrictor (Ocytocine).
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Zwangerschap en borstvoeding
Isuprel
werd vaak toegediend tijdens de zwangerschap en dierexperimenten brachten geen
misvormingen aan het licht.
Hoe dan ook, vooraleer eender welk geneesmiddel toe te dienen aan een zwangere vrouw
moeten de verwachte klinische voordelen zorgvuldig worden afgewogen tegen de mogelijke
risico’s voor moeder of kind.
2
Toediening van
Isuprel
tijdens de borstvoeding wordt niet aangeraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt
3.
HOE WORDT ISUPREL GEBRUIKT
Volg bij het innemen van Isuprel nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Toediening via continu intraveneus druppelinfuus, verdund in 500 ml fysiologische
zoutoplossing of isotone glucoseoplossing.
De doses kunnen variëren van 0,2 mg tot 4 mg per 24 uur, d.w.z. 1 à 20 ampullen per dag.
Aanbevelingen:
Isuprel
in geen geval samen met adrenaline inspuiten. Indien gebruik van beide
geneesmiddelen noodzakelijk is, kunnen ze elke 4 uur beurtelings worden toegediend.
Wat u moet doen als u meer van Isuprel heeft ingenomen dan u zou mogen
Symptomen:
Misselijkheid, hoofdpijn, te hoge hartfrequentie, bijkomende hartcontracties.
Behandeling:
Het volstaat om het infuus met
Isuprel
stop te zetten. Gezien de snelheid van de inactivering,
zal de therapeutische activiteit na enkele minuten verdwijnen. Indien nodig kan daarna een
transfusie met plasma of vol bloed worden uitgevoerd.
Wanneer u meer Isuprel heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, uw apotheker of het antigifcentrum ( (070/245.245).
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Isuprel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Isuprel
kan versnelling van het hartritme veroorzaken, hartritmestoornissen, misselijkheid,
pijn ter hoogte van het hart, hoofdpijn, nervositeit, bevingen, duizeligheid, een gevoel van
zwakte en transpiratie.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5
HOE BEWAART U ISUPREL
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren in de koelkast (2°C-8 °C).
3
De vervaldatum staat vermeld op de verpakking na de afkorting “EXP”, de twee eerste cijfers
geven de maand aan, de vier laatste het jaartal. Gebruik het product niet meer na de
vervaldatum.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Isuprel
-
Het werkzame bestanddeel is isoprenaline hydrochloride.
-
De andere bestanddelen zijn natriumlactaat, melkzuur, natrium metabisulfiet, natriumchloride,
zoutzuur, stikstof en water voor injecties
Hoe ziet Isuprel er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Doos met 5 ampullen van 1 ml met 0,2 mg isoprenaline hydrochloride per ml. voor
intraveneuze toediening.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Hospira Benelux BVBA, Noorderplaats 9, BE-2000 Antwerpen, België
Fabrikant:
Hospira S.p.A, Via Fosse Ardeatine 2, 20060 Liscate, Milaan, Italië
Registratienummer: BE 043976
Wijze van aflevering
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 10/2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4

ISUPREL 0,2 mg/ml oplossing voor injectie
isoprenaline hydrochloride
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker
In deze bijsluiter:
1.
Wat is Isuprel en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Isuprel gebruikt
3.
Hoe wordt Isuprel gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Isuprel
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS ISUPREL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van abnormaal trage polsslag en spastische contracties
van de bronchi.
Geïndiceerd bij:
* Reanimatie:
Behandeling van zeer ernstige stoornissen in de bloedsomloop, vooral wanneer ze gepaard gaan met
een plotse daling van het hartdebiet en een stijging van de centraal veneuze druk (wanneer algemene
maatregelen ontoereikend zijn en de meer klassieke behandelingen niet beschikbaar of gecontra-
indiceerd zijn)
Op cardiovasculair gebied:
- Behandeling van permanent trage polsslag door blokkering van de geleiding van de stimuli ter
hoogte van het hart, in afwachting van een pacemaker of indien een pacemaker gecontra-indiceerd is.
- Behandeling van de ziekte van Adams-Stokes.
De beslissing om bij deze indicaties een behandeling met Isuprel te starten of verder te zetten, kan
alleen door een arts worden genomen.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ISUPREL GEBRUIKT
Gebruik Isuprel niet
-
indien u allergisch (overgevoelig) bent voor isoprenaline hydrochloride of voor een van de andere
bestanddelen van Isuprel
- Dien
Isuprel nooit toe samen met mono-amine-oxidase remmers (MAO-
remmers).
Terughoudendheid bij het gebruik van
Isuprel is geboden in geval van overmatige werking van de
schildklier en aandoeningen aan de hartslagaders wanneer gevreesd kan worden voor een
buitensporige stijging van het hartritme.
Wees extra voorzichtig met Isuprel
· Isupril bevat sulfieten die eventueel anafylactische reacties kunnen veroorzaken of verergeren.
· Gebruik van Isuprel vereist monitoring van het ECG en verlaging van de doses bij optreden van
overmatige prikkelbaarheid van ventriculair myocard, (polymorfe, repetitief optredende
extrasystolen, of ventriculaire tachycardie)
· In geval van hypovolemische shock, Isuprel slechts gebruiken na herstelling van het bloedvolume
(volemie)
· Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met coronaire aandoeningen
· Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes
· Voorzichtigheid is geboden bij gedigitaliseerde patiënten
· Voorzichtigheid is geboden in geval van hyperthyreoïdie (overmatige werking van de schildklier).
In geval van niet gecontroleerde hyperthyreoïdie wordt de toediening van het middel bij voorkeur
vermeden.
· Voorzichtigheid is geboden bij cardiovasculaire aandoeningen, vooral coronaire insufficiëntie,
hartritmestoornissen en verhoogde bloeddruk.
· Voorzichtigheid is geboden bij convulsieve stoornissen
· Voorzichtigheid is geboden bij doses die een hartritme kunnen veroorzaken hoger dan 130
slagen/minuut
· Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die ongewoon reageren op sympathomimetische aminen
Gebruik met andere geneesmiddelen
De toxiciteit van isoprenaline neemt toe wanneer het samen wordt toegediend met andere stimulerende
middelen voor het hart of voor het centrale zenuwstelsel..
Isoprenaline mag niet worden gecombineerd met adrenaline. Het kan echter wel worden gebruikt
samen met dopamine en fenylefrine.
Isoprenaline mag niet gebruikt worden bij digitalisintoxicatie. Het mag niet worden toegediend bij
anesthesie met chloroform, cyclopropaan, halothaan of andere halogeen anesthecia omdat isoprenaline
ventriculaire ritmestoornissen kan veroorzaken of verergeren.
Isoprenaline mag niet worden toegediend samen met mono-amine-oxidase remmers (MAO-
remmers).
Isoprenaline kan de ongewenste cardiovasculaire effecten van antidepressiva (zoals imipramine)
verergeren.
Gelijktijdige toediening van isoprenaline en geneesmiddelen die zelf grotendeels geconjugeerd zijn
met sulfaten, zoals salicylamide, kan de farmacologische effecten van isoprenaline versterken.
De toediening van Entacapone kan het effect van isoprenaline verhogen.
Doxapram kan risico op hypertensie met zich meebrengen.
Isuprel kan het risico van ergotisme vergroten, indien het samen met Ergotamine wordt toegediend.
Er kan hypertensie optreden door het verhoogde vasopressieve effect van de sympathomimetische
vasoconstrictor (Ocytocine).
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Zwangerschap en borstvoeding
Isuprel
werd vaak toegediend tijdens de zwangerschap en dierexperimenten brachten geen
misvormingen aan het licht.
Hoe dan ook, vooraleer eender welk geneesmiddel toe te dienen aan een zwangere vrouw
moeten de verwachte klinische voordelen zorgvuldig worden afgewogen tegen de mogelijke
risico's voor moeder of kind.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt
3.
HOE WORDT ISUPREL GEBRUIKT
Volg bij het innemen van Isuprel nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Toediening via continu intraveneus druppelinfuus, verdund in 500 ml fysiologische
zoutoplossing of isotone glucoseoplossing.
De doses kunnen variëren van 0,2 mg tot 4 mg per 24 uur, d.w.z. 1 à 20 ampullen per dag.
Aanbevelingen:
Isuprel
in geen geval samen met adrenaline inspuiten. Indien gebruik van beide
geneesmiddelen noodzakelijk is, kunnen ze elke 4 uur beurtelings worden toegediend.
Wat u moet doen als u meer van Isuprel heeft ingenomen dan u zou mogen
Symptomen:
Misselijkheid, hoofdpijn, te hoge hartfrequentie, bijkomende hartcontracties.
Behandeling:
Het volstaat om het infuus met
Isuprel stop te zetten. Gezien de snelheid van de inactivering,
zal de therapeutische activiteit na enkele minuten verdwijnen. Indien nodig kan daarna een
transfusie met plasma of vol bloed worden uitgevoerd.
Wanneer u meer Isuprel heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, uw apotheker of het antigifcentrum ( (070/245.245).
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Isuprel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Isuprel kan versnelling van het hartritme veroorzaken, hartritmestoornissen, misselijkheid,
pijn ter hoogte van het hart, hoofdpijn, nervositeit, bevingen, duizeligheid, een gevoel van
zwakte en transpiratie.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5
HOE BEWAART U ISUPREL
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren in de koelkast (2°C-8 °C).
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Isuprel
-
Het werkzame bestanddeel is isoprenaline hydrochloride.
- De andere bestanddelen zijn natriumlactaat, melkzuur, natrium metabisulfiet, natriumchloride,
zoutzuur, stikstof en water voor injecties
Hoe ziet Isuprel er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Doos met 5 ampullen van 1 ml met 0,2 mg isoprenaline hydrochloride per ml. voor
intraveneuze toediening.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Hospira Benelux BVBA, Noorderplaats 9, BE-2000 Antwerpen, België
Fabrikant:
Hospira S.p.A, Via Fosse Ardeatine 2, 20060 Liscate, Milaan, Italië
Registratienummer: BE 043976
Wijze van aflevering
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 10/2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG