Isopto-carpine 1 %BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
ISOPTO CARPINE 1% oogdruppels, oplossing
ISOPTO CARPINE 2% oogdruppels, oplossing
ISOPTO CARPINE 3% oogdruppels, oplossing
ISOPTO CARPINE 4% oogdruppels, oplossing
Pilocarpinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt ISOPTO CARPINE gebruikt?
2. Wanneer mag u ISOPTO CARPINE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u ISOPTO CARPINE?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ISOPTO CARPINE?
6. Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT ISOPTO CARPINE GEBRUIKT?
ISOPTO CARPINE zijn oogdruppels tegen verhoogde oogdruk (bevat pilocarpinehydrochloride).
Het wordt gebruikt voor de behandeling van:
verhoogde oogdruk
glaucoom (een oogziekte veroorzaakt door een verhoogde druk in het oog).
Het kan ook gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen tegen glaucoom.
2.
WANNEER MAG U ISOPTO CARPINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u ISOPTO CARPINE niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden in rubriek 6.
U hebt een aandoening waarbij een vernauwing van de pupil vermeden moet worden, zoals
een plotse ontsteking van het regenboogvlies (iris).
U lijdt aan glaucoom veroorzaakt door een pupilblok (oogziekte waarbij het oogvocht niet
meer door de pupil kan wegvloeien) en uw arts heeft de toestand van uw netvlies nog niet
grondig onderzocht.
1/6
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ISOPTO CARPINE?
Gebruik ISOPTO CARPINE enkel om in uw
ogen
te druppelen.
Uw oogdruk moet bij het begin van de behandeling door uw arts gecontroleerd worden.
Deze controle moet regelmatig herhaald worden.
Als u bijziend bent, mag u ISOPTO CARPINE enkel gebruiken nadat uw arts de toestand
van uw netvlies heeft gecontroleerd. Er bestaat immers een gevaar dat uw netvlies loskomt
van de oogbol.
Als u contactlenzen draagt:
-
Draag geen zachte contactlenzen wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.
-
Als u contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u ISOPTO CARPINE gebruikt
en wacht ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Vertel uw arts als u een heelkundige ingreep moet ondergaan. ISOPTO CARPINE kan het effect
van bepaalde middelen voor algemene verdoving mogelijk versterken.
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u minstens 5 minuten wachten tussen elke
toediening. Als u ook een oogzalf gebruikt, breng deze dan als laatste aan.
Gebruikt u naast ISOPTO CARPINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik ISOPTO CARPINE niet tijdens de zwangerschap en borstvoeding, tenzij uw arts het
absoluut noodzakelijk vindt.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Door ISOPTO CARPINE kan u minder duidelijk zien in het donker of bij slechte verlichting. Let
dan goed op bij het autorijden of bij het gebruik van gevaarlijke machines.
Als u na het gebruik van ISOPTO CARPINE een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen
machines totdat uw zicht weer helder is.
Stoffen in ISOPTO CARPINE waarmee u rekening moet houden
Het bewaarmiddel in ISOPTO CARPINE (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en
zachte contactlenzen doen verkleuren. Voorkom contact met zachte contactlenzen.
2/6
Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het
terugplaatsen.
3.
HOE GEBRUIKT U ISOPTO CARPINE?
Gebruik ISOPTO CARPINE altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter, tenzij uw arts u
iets anders gezegd heeft. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De gebruikelijke dosering:
1 of 2 druppels in het aangedane oog, 2 tot 4 maal per dag.
In sommige gevallen, zoals bij acuut glaucoom, kan het nodig zijn ISOPTO CARPINE tot 6
maal per dag in te druppelen.
Gebruik ISOPTO CARPINE op regelmatige tijdstippen.
Laat uw oogdruk controleren door uw arts aan het begin van de behandeling en later op
regelmatige tijdstippen.
Wijze van gebruik:
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
3
Was uw handen
voordat u ISOPTO CARPINE gebruikt.
Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
Draai de dop van het flesje.
Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt,
anders kan de inhoud ervan
verontreinigd geraken.
Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
Houd uw hoofd achterover.
Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger van uw
andere hand (Afbeelding 1).
Breng de druppelteller dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk
zachtjes
op de
onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat 1 of 2 druppels in de ruimte
tussen uw oog en het onderste ooglid vallen.
Sluit uw oog en druk met een vinger in uw ooghoek naast de neus gedurende 2
minuten
(Afbeelding 3). Dit beperkt de hoeveelheid geneesmiddel die in uw bloed
terechtkomt.
Herhaal indien nodig de stappen 5 tot en met 9 voor uw andere oog. Schroef de dop weer
stevig op het flesje.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen,
probeer het dan opnieuw.
Duur van de behandeling:
3/6
Als uw arts u ISOPTO CARPINE heeft voorgeschreven, zal uw arts u zeggen hoe lang u het
moet gebruiken. Stop de behandeling niet plotseling of voortijdig.
Contacteer uw arts als uw symptomen verergeren of niet verbeteren.
Heeft u te veel van ISOPTO CARPINE gebruikt?
Als u meer ISOPTO CARPINE
in uw oog
heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er dan
uit met lauw water.
Wanneer u teveel van ISOPTO CARPINE heeft gebruikt of het per ongeluk heeft
ingeslikt,
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Na een overdosis zijn de eerste symptomen misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.
Daarna kunnen ook pupilvernauwing, kramp van inwendige oogspieren, verhevigde
beweging van darm en urinebuis, verlaagde bloeddruk en kortademigheid voorkomen.
Bent u vergeten ISOPTO CARPINE te gebruiken?
Dien zo vlug mogelijk de vergeten dosis toe.
Gebruik echter geen dubbele dosis om de
gemiste dosis in te halen.
Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste
dosis over en schakel opnieuw over op het gewone doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van ISOPTO CARPINE
Onderbreek de behandeling niet plotseling. Dit kan leiden tot een plotse stijging van de
inwendige oogdruk.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ISOPTO CARPINE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Oogaandoeningen:
- Roodheid – tranenvloed – irritatie – lichtgevoeligheid – jeuk – allergische ontsteking –
gezichtsstoornissen, zoals verminderde gezichtsscherpte (veroorzaakt door krampen
van inwendige oogspieren) – vaatverwijding – korrelvorming (granulatie) van het
hoornvlies.
- In zeldzame gevallen: netvliesloslating.
- Bij langdurig gebruik: vertroebeling van de ooglens.
Reacties in andere delen van uw lichaam:
- Hoofdpijn ter hoogte van de slapen of boven de oogkassen.
- Bij hogere doseringen: toegenomen speeksel- en zweetafscheiding – vertraagde
hartslag – lage bloeddruk – misselijkheid – braken – diarree – bronchospasmen
(verkramping van de spieren rond de luchtpijp).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4/6
5.
HOE BEWAART U ISOPTO CARPINE?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik ISOPTO CARPINE niet langer dan 4 weken na eerste opening.
Gebruik ISOPTO CARPINE niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het etiket en het doosje na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in ISOPTO CARPINE?
De werkzame stof is pilocarpinehydrochloride:
-
ISOPTO CARPINE 1%:
10 mg/ml
-
ISOPTO CARPINE 2%:
20 mg/ml
-
ISOPTO CARPINE 3%:
30 mg/ml
-
ISOPTO CARPINE 4%:
40 mg/ml
De andere stoffen zijn
-
ISOPTO CARPINE 1%: benzalkoniumchloride, boorzuur, natriumchloride, natriumcitraat,
hypromellose, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumhydroxide en gezuiverd water.
-
ISOPTO CARPINE 2%, 3%, 4%: benzalkoniumchloride, boorzuur, natriumcitraat,
hypromellose, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumhydroxide en gezuiverd water.
Hoe ziet ISOPTO CARPINE eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
ISOPTO CARPINE 1%, 2%, 4% oogdruppels, oplossing wordt geleverd in een plastic
container met druppelpipet van 5, 10 of 15 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
ISOPTO CARPINE 3% oogdruppels, oplossing wordt geleverd in een plastic container met
druppelpipet van 10 of 15 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
5/6
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
ISOPTO CARPINE 1%:
BE038692
ISOPTO CARPINE 2%:
BE038717
ISOPTO CARPINE 3%:
BE118736
ISOPTO CARPINE 4%:
BE038735
Wijze van aflevering:
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is herzien in december 2012.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 02/2013.
6/6

ISOPTO CARPINE 1% oogdruppels, oplossing
ISOPTO CARPINE 2% oogdruppels, oplossing
ISOPTO CARPINE 3% oogdruppels, oplossing
ISOPTO CARPINE 4% oogdruppels, oplossing

Pilocarpinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt ISOPTO CARPINE gebruikt?
2. Wanneer mag u ISOPTO CARPINE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u ISOPTO CARPINE?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ISOPTO CARPINE?
6. Aanvul ende informatie
1.
WAARVOOR WORDT ISOPTO CARPINE GEBRUIKT?
ISOPTO CARPINE zijn oogdruppels tegen verhoogde oogdruk (bevat pilocarpinehydrochloride).
Het wordt gebruikt voor de behandeling van:
- verhoogde oogdruk
- glaucoom (een oogziekte veroorzaakt door een verhoogde druk in het oog).
Het kan ook gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen tegen glaucoom.
2.
WANNEER MAG U ISOPTO CARPINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u ISOPTO CARPINE niet gebruiken?
- U bent al ergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden in rubriek 6.
- U hebt een aandoening waarbij een vernauwing van de pupil vermeden moet worden, zoals
een plotse ontsteking van het regenboogvlies (iris).
- U lijdt aan glaucoom veroorzaakt door een pupilblok (oogziekte waarbij het oogvocht niet
meer door de pupil kan wegvloeien) en uw arts heeft de toestand van uw netvlies nog niet
grondig onderzocht.
Gebruik ISOPTO CARPINE enkel om in uw
ogen te druppelen.
- Uw oogdruk moet bij het begin van de behandeling door uw arts gecontroleerd worden.
Deze controle moet regelmatig herhaald worden.
- Als u bijziend bent, mag u ISOPTO CARPINE enkel gebruiken nadat uw arts de toestand
van uw netvlies heeft gecontroleerd. Er bestaat immers een gevaar dat uw netvlies loskomt
van de oogbol.
-
Als u contactlenzen draagt:
- Draag geen zachte contactlenzen wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.
- Als u contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u ISOPTO CARPINE gebruikt
en wacht ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Vertel uw arts als u een heelkundige ingreep moet ondergaan. ISOPTO CARPINE kan het effect
van bepaalde middelen voor algemene verdoving mogelijk versterken.
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u minstens 5 minuten wachten tussen elke
toediening. Als u ook een oogzalf gebruikt, breng deze dan als laatste aan.
Gebruikt u naast ISOPTO CARPINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik ISOPTO CARPINE niet tijdens de zwangerschap en borstvoeding, tenzij uw arts het
absoluut noodzakelijk vindt.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Door ISOPTO CARPINE kan u minder duidelijk zien in het donker of bij slechte verlichting. Let
dan goed op bij het autorijden of bij het gebruik van gevaarlijke machines.
Als u na het gebruik van ISOPTO CARPINE een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen
machines totdat uw zicht weer helder is.
Stoffen in ISOPTO CARPINE waarmee u rekening moet houden
Het bewaarmiddel in ISOPTO CARPINE (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en
zachte contactlenzen doen verkleuren. Voorkom contact met zachte contactlenzen.
3.
HOE GEBRUIKT U ISOPTO CARPINE?
Gebruik ISOPTO CARPINE altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter, tenzij uw arts u
iets anders gezegd heeft. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De gebruikelijke dosering:
- 1 of 2 druppels in het aangedane oog, 2 tot 4 maal per dag.
- In sommige geval en, zoals bij acuut glaucoom, kan het nodig zijn ISOPTO CARPINE tot 6
maal per dag in te druppelen.
- Gebruik ISOPTO CARPINE op regelmatige tijdstippen.
Laat uw oogdruk controleren door uw arts aan het begin van de behandeling en later op
regelmatige tijdstippen.
Wijze van gebruik:
1
2
3
1.
Was uw handen voordat u ISOPTO CARPINE gebruikt.
2. Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
3. Draai de dop van het flesje.
4.
Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt, anders kan de inhoud ervan
verontreinigd geraken.
5. Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
6. Houd uw hoofd achterover.
7. Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger van uw
andere hand (Afbeelding 1).
8. Breng de druppeltel er dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk
zachtjes op de
onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat 1 of 2 druppels in de ruimte
tussen uw oog en het onderste ooglid vallen.
9.
Sluit uw oog en druk met een vinger in uw ooghoek naast de neus gedurende 2
minuten (Afbeelding 3). Dit beperkt de hoeveelheid geneesmiddel die in uw bloed
terechtkomt.
10. Herhaal indien nodig de stappen 5 tot en met 9 voor uw andere oog. Schroef de dop weer
stevig op het flesje.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer het dan opnieuw.
Duur van de behandeling:
Heeft u te veel van ISOPTO CARPINE gebruikt?
- Als u meer ISOPTO CARPINE
in uw oog heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er dan
uit met lauw water.
- Wanneer u teveel van ISOPTO CARPINE heeft gebruikt of het per ongeluk heeft
ingeslikt,
neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(
070/245.245).
- Na een overdosis zijn de eerste symptomen misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.
Daarna kunnen ook pupilvernauwing, kramp van inwendige oogspieren, verhevigde
beweging van darm en urinebuis, verlaagde bloeddruk en kortademigheid voorkomen.
Bent u vergeten ISOPTO CARPINE te gebruiken?
Dien zo vlug mogelijk de vergeten dosis toe.
Gebruik echter geen dubbele dosis om de
gemiste dosis in te halen.
Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste
dosis over en schakel opnieuw over op het gewone doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van ISOPTO CARPINE
Onderbreek de behandeling niet plotseling. Dit kan leiden tot een plotse stijging van de
inwendige oogdruk.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ISOPTO CARPINE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
-
Oogaandoeningen:
- Roodheid ­ tranenvloed ­ irritatie ­ lichtgevoeligheid ­ jeuk ­ al ergische ontsteking ­
gezichtsstoornissen, zoals verminderde gezichtsscherpte (veroorzaakt door krampen
van inwendige oogspieren) ­ vaatverwijding ­ korrelvorming (granulatie) van het
hoornvlies.
- In zeldzame gevallen: netvliesloslating.
- Bij langdurig gebruik: vertroebeling van de ooglens.
-
Reacties in andere delen van uw lichaam:
- Hoofdpijn ter hoogte van de slapen of boven de oogkassen.
- Bij hogere doseringen: toegenomen speeksel- en zweetafscheiding ­ vertraagde
hartslag ­ lage bloeddruk ­ misselijkheid ­ braken ­ diarree ­ bronchospasmen
(verkramping van de spieren rond de luchtpijp).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik ISOPTO CARPINE niet langer dan 4 weken na eerste opening.
Gebruik ISOPTO CARPINE niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het etiket en het doosje na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in ISOPTO CARPINE?
- De werkzame stof is pilocarpinehydrochloride:
- ISOPTO CARPINE 1%:
10 mg/ml
- ISOPTO CARPINE 2%:
20 mg/ml
- ISOPTO CARPINE 3%:
30 mg/ml
- ISOPTO CARPINE 4%:
40 mg/ml
- De andere stoffen zijn
- ISOPTO CARPINE 1%: benzalkoniumchloride, boorzuur, natriumchloride, natriumcitraat,
hypromel ose, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumhydroxide en gezuiverd water.
- ISOPTO CARPINE 2%, 3%, 4%: benzalkoniumchloride, boorzuur, natriumcitraat,
hypromel ose, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumhydroxide en gezuiverd water.
Hoe ziet ISOPTO CARPINE eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
- ISOPTO CARPINE 1%, 2%, 4% oogdruppels, oplossing wordt geleverd in een plastic
container met druppelpipet van 5, 10 of 15 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
- ISOPTO CARPINE 3% oogdruppels, oplossing wordt geleverd in een plastic container met
druppelpipet van 10 of 15 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
BE038692
ISOPTO CARPINE 2%:
BE038717
ISOPTO CARPINE 3%:
BE118736
ISOPTO CARPINE 4%:
BE038735
Wijze van aflevering: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is herzien in december 2012.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 02/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG