Isoptine 40 mgBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
ISOPTINE 40 mg filmomhulde tabletten
ISOPTINE 80 mg filmomhulde tabletten
ISOPTINE 120 mg filmomhulde tabletten
Verapamilhydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
•Bewaar
deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
•Heeft
u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
•Geef
dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
•Krijgt
u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker..
Inhoud van deze bijsluiter:
1.Waarvoor wordt Isoptine gebruikt?
2.Wanneer mag u Isoptine niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.Hoe neemt u Isoptine in?
4.Mogelijke bijwerkingen
5.Hoe bewaart u Isoptine?
6.Aanvullende informatie
1.WAARVOOR WORDT ISOPTINE GEBRUIKT?
Isoptine bevat verapamilhydrochloride als werkzame stof. Deze stof remt de werking van calcium.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar in de vorm van filmomhulde tabletten.
De filmomhulde tabletten worden gebruikt in geval van:
hartkramp (angina pectoris)
hartritmestoornissen
te hoge bloeddruk (hypertensie).
2.WANNEER MAG U ISOPTINE NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor verapamilhydrochloride of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
U heeft onlangs een hartaanval met complicaties gehad.
U heeft bepaalde hartritmestoornissen.
U heeft andere hartaandoeningen zoals hartfalen.
U heeft een lage bloeddruk.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
als u met Isoptine wordt behandeld voor te hoge bloeddruk: regelmatige controle door uw arts is
noodzakelijk
als u hartproblemen heeft: met name geleidingsstoornissen, hartritmestoornissen, hartfalen of als u
een pacemaker heeft
als u leverfalen heeft: de dosis moet worden aangepast (zie rubriek 3,
Hoe neemt u Isoptine in?)
als u nierfalen heeft
Leaf 01
1/6
Mar 2013
geprint op 1-Aug-13 15:58
als u neuromusclulaire aandoeningen heeft (myasthenia pravis, syndroom van Lambert-Eaton of
gevorderde Duchenne spierdystrofie)
als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt
u nog andere
geneesmiddelen?"
te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Er moeten gepaste maatregelen genomen worden wanneer de volgende producten worden gebruikt:
flecaïnide, kinidine, disopyramide (tegen hartritmestoornissen). Gebruik disopyramide niet in de 48
uur voor en de 24 uur na inname van Isoptine.
colchicine (tegen jicht): gelijktijdige toediening van Isoptine en colchicine wordt niet aangeraden
inhalatieanesthetica: de dosis van deze producten moeten met voorzichtigheid worden bepaald
(risico op een bloeddrukdaling)
lovastatine, simvastatine, atorvastatine (tegen hyperlipidemie): een aanpassing van de dosis van deze
producten kan nodig zijn
ritonavir (tegen aids): een verlaging van de dosis Isoptine kan soms nodig zijn
Isoptine versterkt de bijwerkingen van de volgende producten:
acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine): kan een verhoogde bloedingsneiging veroorzaken
carbamazepine (tegen epilepsie): de toxiciteit van dit middel voor het zenuwstelsel neemt toe
lithium (tegen depressie): de toxiciteit van dit middel voor het zenuwstelsel neemt toe
Bij gelijktijdige inname kan de werking van Isoptine of van de volgende producten versterkt of
afgezwakt zijn:
metoprolol, propranolol (tegen te hoge bloeddruk)
prazosine, terazosine (tegen te hoge bloeddruk)
reserpine, alfamethyldopa (tegen te hoge bloeddruk)
fenobarbital, fenytoïne (tegen epilepsie)
sulfinpyrazon (tegen jicht)
erythromycine, rifampicine, telithromycine, clarithromycine (antibiotica)
Er treedt ook een wisselwerking op tussen Isoptine en de volgende geneesmiddelen:
digitoxine, digoxine (tegen hartfalen)
buspiron, midazolam (kalmeermiddelen)
imipramine (tegen depressie)
sint-janskruid (tegen depressie)
cafeïne: de concentratie van cafeïne in het bloed is verhoogd
almotriptan (tegen migraine)
cimetidine (tegen zweren in de maag of de twaalfvingerige darm)
glyburide (tegen suikerziekte)
itraconazol (tegen schimmels)
doxorubicine (gebruikt bij kanker)
ciclosporine, everolimus, sirolimus, tacrolimus (geneesmiddelen die inwerken op het
immuunsysteem)
theofylline (tegen astma)
Gebruikt u naast Isoptine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Leaf 01
2/6
Mar 2013
geprint op 1-Aug-13 15:58
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Vermijd gelijktijdig gebruik van Isoptine en alcohol. Het effect van alcohol is versterkt.
Drink geen pompelmoessap tijdens de behandeling met Isoptine. De concentratie van Isoptine in het
bloed zal stijgen.
Zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de zwangerschap mag Isoptine slechts op uitdrukkelijke aanwijzing van de arts ingenomen
worden.
De werkzame stof van Isoptine gaat over in de moedermelk.
Zet de borstvoeding stop tijdens de behandeling met Isoptine. Geef een alternatieve voeding aan uw
kind.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines als u last heeft van duizeligheid, gezichtsstoornissen
of slaperigheid.
De rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen kan ook verminderd zijn door een daling
van de bloeddruk. Dit treedt voornamelijk op in het begin van de behandeling, bij wijziging van de
medicatie of bij gelijktijdig gebruik van alcohol.
3.HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als er geen verbetering optreedt, raadpleeg dan opnieuw uw arts.
Wijze van gebruik
Filmomhulde tabletten: zonder kauwen en met een beetje vloeistof inslikken, liefst een half uur voor
de maaltijden.
Oplossing voor injectie: zal via injectie in een ader toegediend worden.
De gebruikelijke dosering
Voor de filmomhulde tabletten:
a) Bij volwassenen:
Hartkramp (angina pectoris)
Tussen 320 en 360 mg per dag, d.w.z. 4 tabletten van 80 mg of 3 tabletten van 120 mg.
In sommige gevallen: 4 tabletten van 120 mg per dag.
Hartritmestoornissen
Tussen 120 en 480 mg per dag, verdeeld over 3 of 4 innamen per dag.
Te hoge bloeddruk
Tussen 240 en 480 mg per dag, verdeeld over 2 of 3 innamen per dag.
De maximale dosis voor volwassenen is 160 mg per inname.
b) Bij kinderen:
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij kinderen van 12 jaar of ouder kan Isoptine
aanbevolen worden onder strikte medische controle en bij bepaalde hartritmestoornissen.
De gebruikelijke dosering is 40 tot 120 mg 3 maal per dag.
De maximale dosis is 120 mg per inname.
c) In geval van leverfalen:
De dosis moet met voorzichtigheid worden bepaald, te beginnen met 40 mg 3 maal per dag.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u Isoptine moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.
Leaf 01
3/6
Mar 2013
geprint op 1-Aug-13 15:58
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Isoptine heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De volgende symptomen kunnen optreden: daling van de bloeddruk, daling van het hartritme,
toename van het suikergehalte in het bloed, toestand van futloosheid en gevoelloosheid, toegenomen
zuurtegraad van het bloed. Er werden fatale gevallen gemeld.
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of ander beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg.
De behandeling van een overdosering dient voornamelijk ondersteunend te zijn, hoewel parenterale
toediening van calcium, bèta-adrenerge stimulatie en gastro-intestinale irrigatie gebruikt zijn bij de
behandeling van een overdosering met verapamil. Verapamilhydrochloride kan niet geëlimineerd
worden door hemodialyse.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stop de behandeling niet op eigen initiatief. Raadpleeg altijd uw arts indien u overweegt om te
stoppen.
4.MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Isoptine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Stop de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts indien de volgende effecten
bij u optreden:
zwelling van de huid en de slijmvliezen (de tong, de keel, …) (Quincke-oedeem)
letsels van de huid en de slijmvliezen, die lijken op brandwonden, met rode vlekken (syndroom van
Stevens-Johnson)
De andere mogelijke bijwerkingen zijn:
Hart en bloedvaten
verstoorde hartfrequentie (aantal hartslagen per minuut)
daling van de bloeddruk
hartfalen
vochtophoping (oedeem)
warmte-opwellingen
Maag en darmen
verstopping
diarree
misselijkheid
braken
buikpijn
stilvallen van de darmwerking
overdreven ontwikkeling van het tandvlees
Bloed
daling van het suiker- en kaliumgehalte in het bloed
toename van de concentratie van het hormoon prolactine
daling van de tolerantie voor glucose (suiker)
Algemene toestand en zenuwstelsel
hoofdpijn
Leaf 01
4/6
Mar 2013
geprint op 1-Aug-13 15:58
sufheid
evenwichtsstoornissen
opwinding
abnormale gevoelswaarneming ter hoogte van de huid
slaperigheid
beven
vermoeidheid
wijzigingen van de spiertonus en van de regeling van onwillekeurige bewegingen
aandoening van het zenuwstelsel
Oren en evenwichtsorgaan
duizeligheid
oorsuizingen
Ademhaling
kortademigheid
vochtophoping in de longen (longoedeem)
Huid
rode vlekken (purpura)
andere huidletsels (maculopapulaire rash, erythema multiforme)
allergische huidreacties zoals jeuk en netelroos
overmatig zweten
haaruitval
Voortplantingsorganen
impotentie
abnormale vergroting van de borsten bij mannen
melkafscheiding door de borsten
Spieren en skelet
spierzwakte
spierpijn
gewrichtspijn
Immuunsysteem
allergische reacties
Zicht
gezichtsstoornissen
Onderzoeken
toename van de leverenzymen en van de concentratie van het hormoon prolactine
Nadat Isoptine in de handel werd gebracht, is er één enkele melding van verlamming geweest bij
gelijktijdig gebruik van Isoptine en colchicine (een geneesmiddel tegen jicht).
Gelijktijdige toediening van Isoptine en colchicine wordt niet aangeraden.
Er zijn gevallen van stuipen gemeld.
In zeldzame gevallen van overgevoeligheid is melding gemaakt van een spasmodische samentrekking
van de bronchiën gepaard gaande met jeuk en netelroos.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.HOE BEWAART U ISOPTINE?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15 – 25 C°).
Leaf 01
5/6
Mar 2013
geprint op 1-Aug-13 15:58
Gebruik Isoptine niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6.AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is verapamilhydrochloride
Een filmomhulde tablet Isoptine 40 mg bevat 40 mg verapamilhydrochloride.
Een filmomhulde tablet Isoptine 80 mg bevat 80 mg verapamilhydrochloride.
Een filmomhulde tablet Isoptine 120 mg bevat 120 mg verapamilhydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Voor de filmomhulde tabletten van 40 mg: Calcium(waterstoffosfaat) dihydraat / Microkristallijne
cellulose / Watervrij colloïdaal siliciumdioxide / Natriumcroscarmellose / Magnesiumstearaat /
Methylhydroxypropylcellulose / Natriumlaurylsulfaat / Macrogol 6000 / Talk / Titaniumdioxide E171.
Voor de filmomhulde tabletten van 80 mg: Calcium(waterstoffosfaat) dihydraat / Microkristallijne
cellulose / Watervrij colloïdaal siliciumdioxide / Natriumcroscarmellose / Magnesiumstearaat /
Methylhydroxypropylcellulose / Natriumlaurylsulfaat / Macrogol 6000 / Talk / Titaniumdioxide E171.
Voor de filmomhulde tabletten van 120 mg: Calcium(waterstoffosfaat) dihydraat / Microkristallijne
cellulose / Watervrij colloïdaal siliciumdioxide / Natriumcroscarmellose / Magnesiumstearaat /
Methylhydroxypropylcellulose / Natriumlaurylsulfaat / Macrogol 6000 / Talk / Titaniumdioxide E171.
Hoe ziet Isoptine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De filmomhulde tabletten zitten in PVC/PVDC blisterverpakkingen.
Isoptine 40 mg filmomhulde tabletten: dozen met 30, 50, 100 en 150 filmomhulde tabletten.
Isoptine 80 mg filmomhulde tabletten: dozen met 50 en 100 filmomhulde tabletten.
Isoptine 120 mg filmomhulde tabletten: dozen met 50, 63, 100 en 126 filmomhulde tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Abbott sa/nv, Avenue Einstein 14, 1300 Wavre, België
Fabrikant
Voor de filmomhulde tabletten:
Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen, Duitsland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Isoptine 40 mg filmomhulde tabletten: BE 083535
Isoptine 80 mg filmomhulde tabletten: BE 083194
Isoptine 120 mg filmomhulde tabletten: BE 125675
Afleveringswijze:
geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2013.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2013
Leaf 01
6/6
Mar 2013
geprint op 1-Aug-13 15:58

ISOPTINE 40 mg filmomhulde tabletten
ISOPTINE 80 mg filmomhulde tabletten

ISOPTINE 120 mg filmomhulde tabletten
Verapamilhydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
·Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
·Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
·Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
·Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker..
Inhoud van deze bijsluiter:
1.Waarvoor wordt Isoptine gebruikt?
2.Wanneer mag u Isoptine niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.Hoe neemt u Isoptine in?
4.Mogelijke bijwerkingen
5.Hoe bewaart u Isoptine?
6.Aanvullende informatie
1.WAARVOOR WORDT ISOPTINE GEBRUIKT?
Isoptine bevat verapamilhydrochloride als werkzame stof. Deze stof remt de werking van calcium.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar in de vorm van filmomhulde tabletten.
De filmomhulde tabletten worden gebruikt in geval van:
· hartkramp (angina pectoris)
· hartritmestoornissen
· te hoge bloeddruk (hypertensie).
2.WANNEER MAG U ISOPTINE NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor verapamilhydrochloride of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
· U heeft onlangs een hartaanval met complicaties gehad.
· U heeft bepaalde hartritmestoornissen.
· U heeft andere hartaandoeningen zoals hartfalen.
· U heeft een lage bloeddruk.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· als u met Isoptine wordt behandeld voor te hoge bloeddruk: regelmatige controle door uw arts is
noodzakelijk
· als u hartproblemen heeft: met name geleidingsstoornissen, hartritmestoornissen, hartfalen of als u
een pacemaker heeft
· als u leverfalen heeft: de dosis moet worden aangepast (zie rubriek 3, Hoe neemt u Isoptine in?)
· als u nierfalen heeft
Leaf 01
1/6
Mar 2013
gevorderde Duchenne spierdystrofie)
· als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Er moeten gepaste maatregelen genomen worden wanneer de volgende producten worden gebruikt:
· flecaïnide, kinidine, disopyramide (tegen hartritmestoornissen). Gebruik disopyramide niet in de 48
uur voor en de 24 uur na inname van Isoptine.
· colchicine (tegen jicht): gelijktijdige toediening van Isoptine en colchicine wordt niet aangeraden
· inhalatieanesthetica: de dosis van deze producten moeten met voorzichtigheid worden bepaald
(risico op een bloeddrukdaling)
· lovastatine, simvastatine, atorvastatine (tegen hyperlipidemie): een aanpassing van de dosis van deze
producten kan nodig zijn
· ritonavir (tegen aids): een verlaging van de dosis Isoptine kan soms nodig zijn
Isoptine versterkt de bijwerkingen van de volgende producten:
· acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine): kan een verhoogde bloedingsneiging veroorzaken
· carbamazepine (tegen epilepsie): de toxiciteit van dit middel voor het zenuwstelsel neemt toe
· lithium (tegen depressie): de toxiciteit van dit middel voor het zenuwstelsel neemt toe
Bij gelijktijdige inname kan de werking van Isoptine of van de volgende producten versterkt of
afgezwakt zijn:
· metoprolol, propranolol (tegen te hoge bloeddruk)
· prazosine, terazosine (tegen te hoge bloeddruk)
· reserpine, alfamethyldopa (tegen te hoge bloeddruk)
· fenobarbital, fenytoïne (tegen epilepsie)
· sulfinpyrazon (tegen jicht)
· erythromycine, rifampicine, telithromycine, clarithromycine (antibiotica)
Er treedt ook een wisselwerking op tussen Isoptine en de volgende geneesmiddelen:
· digitoxine, digoxine (tegen hartfalen)
· buspiron, midazolam (kalmeermiddelen)
· imipramine (tegen depressie)
· sint-janskruid (tegen depressie)
· cafeïne: de concentratie van cafeïne in het bloed is verhoogd
· almotriptan (tegen migraine)
· cimetidine (tegen zweren in de maag of de twaalfvingerige darm)
· glyburide (tegen suikerziekte)
· itraconazol (tegen schimmels)
· doxorubicine (gebruikt bij kanker)
· ciclosporine, everolimus, sirolimus, tacrolimus (geneesmiddelen die inwerken op het
immuunsysteem)
· theofylline (tegen astma)
Gebruikt u naast Isoptine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Leaf 01
2/6
Mar 2013
Zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de zwangerschap mag Isoptine slechts op uitdrukkelijke aanwijzing van de arts ingenomen
worden.
De werkzame stof van Isoptine gaat over in de moedermelk.
Zet de borstvoeding stop tijdens de behandeling met Isoptine. Geef een alternatieve voeding aan uw
kind.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines als u last heeft van duizeligheid, gezichtsstoornissen
of slaperigheid.
De rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen kan ook verminderd zijn door een daling
van de bloeddruk. Dit treedt voornamelijk op in het begin van de behandeling, bij wijziging van de
medicatie of bij gelijktijdig gebruik van alcohol.
3.HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als er geen verbetering optreedt, raadpleeg dan opnieuw uw arts.
Wijze van gebruik
· Filmomhulde tabletten: zonder kauwen en met een beetje vloeistof inslikken, liefst een half uur voor
de maaltijden.
· Oplossing voor injectie: zal via injectie in een ader toegediend worden.
De gebruikelijke dosering
· Voor de filmomhulde tabletten:
a) Bij volwassenen:
· Hartkramp (angina pectoris)
Tussen 320 en 360 mg per dag, d.w.z. 4 tabletten van 80 mg of 3 tabletten van 120 mg.
In sommige gevallen: 4 tabletten van 120 mg per dag.
· Hartritmestoornissen
Tussen 120 en 480 mg per dag, verdeeld over 3 of 4 innamen per dag.
· Te hoge bloeddruk
Tussen 240 en 480 mg per dag, verdeeld over 2 of 3 innamen per dag.
De maximale dosis voor volwassenen is 160 mg per inname.
b) Bij kinderen:
· Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij kinderen van 12 jaar of ouder kan Isoptine
aanbevolen worden onder strikte medische controle en bij bepaalde hartritmestoornissen.
· De gebruikelijke dosering is 40 tot 120 mg 3 maal per dag.
· De maximale dosis is 120 mg per inname.
c) In geval van leverfalen:
De dosis moet met voorzichtigheid worden bepaald, te beginnen met 40 mg 3 maal per dag.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u Isoptine moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.
Leaf 01
3/6
Mar 2013
· Wanneer u te veel van Isoptine heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
· De volgende symptomen kunnen optreden: daling van de bloeddruk, daling van het hartritme,
toename van het suikergehalte in het bloed, toestand van futloosheid en gevoelloosheid, toegenomen
zuurtegraad van het bloed. Er werden fatale gevallen gemeld.
· De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of ander beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg.
De behandeling van een overdosering dient voornamelijk ondersteunend te zijn, hoewel parenterale
toediening van calcium, bèta-adrenerge stimulatie en gastro-intestinale irrigatie gebruikt zijn bij de
behandeling van een overdosering met verapamil. Verapamilhydrochloride kan niet geëlimineerd
worden door hemodialyse.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stop de behandeling niet op eigen initiatief. Raadpleeg altijd uw arts indien u overweegt om te
stoppen.
4.MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Isoptine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Stop de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts indien de volgende effecten
bij u optreden:

· zwelling van de huid en de slijmvliezen (de tong, de keel, ...) (Quincke-oedeem)
· letsels van de huid en de slijmvliezen, die lijken op brandwonden, met rode vlekken (syndroom van
Stevens-Johnson)
De andere mogelijke bijwerkingen zijn:
·
Hart en bloedvaten
· verstoorde hartfrequentie (aantal hartslagen per minuut)
· daling van de bloeddruk
· hartfalen
· vochtophoping (oedeem)
· warmte-opwellingen
·
Maag en darmen
· verstopping
· diarree
· misselijkheid
· braken
· buikpijn
· stilvallen van de darmwerking
· overdreven ontwikkeling van het tandvlees
·
Bloed
· daling van het suiker- en kaliumgehalte in het bloed
· toename van de concentratie van het hormoon prolactine
· daling van de tolerantie voor glucose (suiker)
·
Algemene toestand en zenuwstelsel
· hoofdpijn
Leaf 01
4/6
Mar 2013
· evenwichtsstoornissen
· opwinding
· abnormale gevoelswaarneming ter hoogte van de huid
· slaperigheid
· beven
· vermoeidheid
· wijzigingen van de spiertonus en van de regeling van onwillekeurige bewegingen
· aandoening van het zenuwstelsel
·
Oren en evenwichtsorgaan
· duizeligheid
· oorsuizingen
·
Ademhaling
· kortademigheid
· vochtophoping in de longen (longoedeem)
·
Huid
· rode vlekken (purpura)
· andere huidletsels (maculopapulaire rash, erythema multiforme)
· allergische huidreacties zoals jeuk en netelroos
· overmatig zweten
· haaruitval
·
Voortplantingsorganen
· impotentie
· abnormale vergroting van de borsten bij mannen
· melkafscheiding door de borsten
·
Spieren en skelet
· spierzwakte
· spierpijn
· gewrichtspijn
·
Immuunsysteem
· allergische reacties
·
Zicht
· gezichtsstoornissen
·
Onderzoeken
· toename van de leverenzymen en van de concentratie van het hormoon prolactine
Nadat Isoptine in de handel werd gebracht, is er één enkele melding van verlamming geweest bij
gelijktijdig gebruik van Isoptine en colchicine (een geneesmiddel tegen jicht).
Gelijktijdige toediening van Isoptine en colchicine wordt niet aangeraden.
Er zijn gevallen van stuipen gemeld.
In zeldzame gevallen van overgevoeligheid is melding gemaakt van een spasmodische samentrekking
van de bronchiën gepaard gaande met jeuk en netelroos.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.HOE BEWAART U ISOPTINE?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15 ­ 25 C°).
Leaf 01
5/6
Mar 2013
6.AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is verapamilhydrochloride
Een filmomhulde tablet Isoptine 40 mg bevat 40 mg verapamilhydrochloride.
Een filmomhulde tablet Isoptine 80 mg bevat 80 mg verapamilhydrochloride.
Een filmomhulde tablet Isoptine 120 mg bevat 120 mg verapamilhydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Voor de filmomhulde tabletten van 40 mg: Calcium(waterstoffosfaat) dihydraat / Microkristallijne
cellulose / Watervrij colloïdaal siliciumdioxide / Natriumcroscarmellose / Magnesiumstearaat /
Methylhydroxypropylcellulose / Natriumlaurylsulfaat / Macrogol 6000 / Talk / Titaniumdioxide E171.
Voor de filmomhulde tabletten van 80 mg: Calcium(waterstoffosfaat) dihydraat / Microkristallijne
cellulose / Watervrij colloïdaal siliciumdioxide / Natriumcroscarmellose / Magnesiumstearaat /
Methylhydroxypropylcellulose / Natriumlaurylsulfaat / Macrogol 6000 / Talk / Titaniumdioxide E171.
Voor de filmomhulde tabletten van 120 mg: Calcium(waterstoffosfaat) dihydraat / Microkristallijne
cellulose / Watervrij colloïdaal siliciumdioxide / Natriumcroscarmellose / Magnesiumstearaat /
Methylhydroxypropylcellulose / Natriumlaurylsulfaat / Macrogol 6000 / Talk / Titaniumdioxide E171.
Hoe ziet Isoptine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De filmomhulde tabletten zitten in PVC/PVDC blisterverpakkingen.
Isoptine 40 mg filmomhulde tabletten: dozen met 30, 50, 100 en 150 filmomhulde tabletten.
Isoptine 80 mg filmomhulde tabletten: dozen met 50 en 100 filmomhulde tabletten.
Isoptine 120 mg filmomhulde tabletten: dozen met 50, 63, 100 en 126 filmomhulde tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Abbott sa/nv, Avenue Einstein 14, 1300 Wavre, België
Fabrikant
Voor de filmomhulde tabletten:
Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen, Duitsland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Isoptine 40 mg filmomhulde tabletten: BE 083535
Isoptine 80 mg filmomhulde tabletten: BE 083194
Isoptine 120 mg filmomhulde tabletten: BE 125675
Afleveringswijze: geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2013.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2013

Leaf 01
6/6
Mar 2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG