Isocural 10 mgBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules
Isotretinoïne
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is ISOCURAL 5 mg, 10 mg, 20 mg, zachte capsules (hierna ISOCURAL
genoemd) en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is ISOCURAL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
ISOCURAL bevat isotretinoïne, de werkzame stof, behorend tot een klasse van
geneesmiddelen die men als retinoïden kent.
ISOCURAL is aangewezen voor de behandeling van ernstige acne (zoals nodulaire acne of
acne conglobata of acne die de oorzaak is van blijvende littekens) die resistent is voor zowel
een standaardbehandeling met orale antibiotica als een lokale behandeling (crème, gel, zalf of
lotion).
ISOCURAL mag enkel door en onder toezicht van artsen worden voorgeschreven die
ervaring hebben met het gebruik en met de controle van retinoïden bij de behandeling van
ernstige acne.
ISOCURAL is niet aangewezen voor de behandeling van acne die vóór de puberteit optreedt
en wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar.
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
1/12
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
als u zwanger bent of borstvoeding geeft, als u zwanger wilt worden of als u op
vruchtbare leeftijd bent en u geen enkele van de maatregelen neemt die voor deze
behandeling verplicht zijn om een zwangerschap te voorkomen
(zie het vakje
“Zwangerschap en borstvoeding, belangrijk” hieronder).
u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel, vooral pindanoten of
soja. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
als u leverinsufficiëntie hebt (een ernstige leveraandoening).
bij hypervitaminose A (zeer hoog gehalte van vitamine A in het lichaam).
als u een hoog lipidengehalte in het bloed hebt (cholesterol, triglyceriden).
als u antibiotica van de familie van tetracyclinen inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
als u een voorgeschiedenis van depressie of andere mentale problemen hebt (zie
hoofdstuk 4: mogelijke bijwerkingen).
als u problemen met uw nieren hebt. Het is mogelijk dat uw arts de dosering van
isotretinoïne aanpast.
als u overgewicht of diabetes mellitus, hoge cholesterol- of triglyceridengehaltes in het
bloed hebt, of in grote mate alcohol gebruikt.
In deze gevallen is het mogelijk dat een verhoging van de lipiden- en
glyceridengehaltes in het bloed wordt waargenomen.
Als een van deze situaties bij u van toepassing is, kan uw arts regelmatige bloedtests
voorschrijven.
Als u diabetes mellitus hebt, controleer dan uw bloedglucosegehaltes nauwgezetter
tijdens de behandeling.
als u problemen met uw lever hebt.
ISOCURAL kan uw transaminasegehaltes (leverenzymen) doen stijgen. Uw arts zal
vóór en tijdens de behandeling regelmatige bloedtests voorschrijven om de toestand
van uw lever te controleren.
Een aanhoudende verhoging van deze enzymen kan ertoe leiden dat uw arts de
dosering van ISOCURAL vermindert of de behandeling stopzet.
als u een voorgeschiedenis van darmaandoeningen hebt.
Stop de behandeling onmiddellijk en raadpleeg snel een arts:
als u tijdens de behandeling of de maand na de behandeling zwanger wordt.
als u last hebt van:
o
ademhalingsmoeilijkheden, jeuk en/of huiduitslag.
Deze symptomen kunnen het gevolg zijn van een allergische reactie.
o
hoofdpijn met misselijkheid, braken of gezichtsstoornissen.
o
ernstige buikpijn, misselijkheid of braken, of ernstige diarree met bloed in uw
stoelgang.
o
moeilijk kunnen plassen of zelfs niet kunnen plassen.
2/12
o
o
nachtblindheid en/of visusstoornissen.
psychiatrische stoornissen, voornamelijk tekenen van depressie (zich zeer
verdrietig voelen of huilbuien hebben, gedachten hebben over zichzelf pijn
doen of zich terugtrekken van familie of vrienden).
als u een gele verkleuring van de ogen of huid waarneemt en zich duizelig voelt.
Speciale waarschuwingen voor vrouwelijke patiënten:
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding:
Het gebruik van ISOCURAL is ten strengste verboden tijdens een zwangerschap of bij
borstvoeding (zie het vakje “Zwangerschap en borstvoeding, belangrijk” hieronder).
3/12
Zwangerschap en borstvoeding, belangrijk
Zwangerschap en borstvoeding zijn een absolute contra-indicatie bij een behandeling met isotretinoïne.
ISOCURAL is teratogeen.
Dit betekent dat, wanneer u tijdens de behandeling of in de maand na de
behandeling zwanger wordt, dit geneesmiddel
ernstige misvormingen bij uw ongeboren kind
kan
veroorzaken:
Diagram van mogelijke
uitwendige misvormingen
bij een
zwangerschap tijdens een behandeling met isotretinoïne: geen
oor (oren) of oren ver naar beneden, groot hoofd en kleine kin,
oogafwijkingen, misvormingen van het verhemelte.
Inwendige misvormingen
komen ook vaak voor. Deze
betreffen het hart, de thymus, het zenuwstelsel en de bijschildklier.
Dit geneesmiddel kan ook een miskraam veroorzaken.
U mag ISOCURAL niet innemen als:
u zwanger bent of zwanger wilt worden tijdens uw behandeling of in de maand na uw behandeling.
u borstvoeding geeft, omdat isotretinoïne in uw moedermelk kan terechtkomen en uw baby kan
schaden.
PROGRAMMA TER VOORKOMING VAN ZWANGERSCHAP
Isocural is gecontra-indiceerd voor vrouwen op vruchtbare leeftijd, tenzij aan alle voorwaarden van het
Programma ter voorkoming van zwangerschap wordt voldaan.
Voorwaarden voor het voorschrijven en afleveren van ISOCURAL aan vrouwen op vruchtbare leeftijd:
U hebt het teratogene risico begrepen.
U hebt begrepen waarom u niet mag zwanger worden.
Uw arts heeft u informatie gegeven over de maatregelen die moeten worden genomen om te
voorkomen dat u zwanger wordt en heeft u een brochure gegeven met uitleg over diverse
anticonceptiemethoden.
Indien nodig kan uw arts u naar een gynaecoloog verwijzen.
U stemde erin toe ten minste één en bij voorkeur twee doeltreffende anticonceptiemethoden te
gebruiken, waaronder een barrièremethode:
o
gedurende ten minste 1 maand vóór aanvang van de behandeling met ISOCURAL,
o
tijdens de volledige duur van de behandeling,
o
gedurende 5 weken na beëindiging van de behandeling.
U moet een anticonceptiemiddel gebruiken, zelfs als u niet seksueel actief bent of als u geen
menstruatie hebt.
U begrijpt de noodzaak van een maandelijkse medische controle en gaat daarmee akkoord. Daarom
zal uw arts u een zwangerschapstest voorschrijven:
o
1 maand vóór aanvang van ISOCURAL. De test wordt tijdens de eerste 3 dagen van de
menstruatiecyclus uitgevoerd.
o
elke maand tijdens de behandeling,
o
en 5 weken na beëindiging ervan.
Het resultaat van elke test moet negatief zijn: tijdens de behandeling of in de maand na de behandeling
mag u in geen geval zwanger worden.
U (zelf of de volwassene die voor u verantwoordelijk is) moet een toestemmingsformulier
ondertekenen over de behandeling en de anticonceptie, waarmee u verklaart dat:
o
o
u op de hoogte werd gebracht van de risico’s die gepaard gaan met een behandeling met
ISOCURAL,
4/12
u ermee akkoord gaat het Programma ter voorkoming van zwangerschap na te leven.
Speciale waarschuwingen voor mannelijke patiënten:
Voor mannelijke patiënten zijn er geen specifieke voorwaarden bij het voorschrijven van dit
geneesmiddel: er is geen bewijs dat erop wijst dat de inname van isotretinoïne een invloed
heeft op de vruchtbaarheid of de nakomelingen van mannelijke patiënten.
Denk eraan dat u uw geneesmiddel aan niemand anders mag doorgeven, zeker niet aan een
vrouw.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast ISOCURAL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Neem tijdens een behandeling met ISOCURAL geen geneesmiddel dat vitamine A of
tetracyclinen bevat.
Gelijktijdige toediening van isotretinoïne en topische keratolytische of exfoliatieve anti-
acnemiddelen dient vermeden te worden omdat lokale irritatie kan toenemen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Wees voorzichtig wanneer u ’s nachts een voertuig bestuurt of machines gebruikt, omdat uw
zicht ’s nachts – soms plotseling – verstoord kan zijn wanneer u deze behandeling volgt.
Na stopzetting van de behandeling blijft de stoornis zelden duren.
ISOCURAL bevat sojaboonolie:
Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor pinda’s of soja.
Advies voor het dagelijkse leven:
Breng een vochtinbrengende zalf of crème op uw huid aan en gebruik een
lippenbalsem tijdens de behandeling als u last hebt van een droge huid of droge lippen.
Over het algemeen moet u tijdens de behandeling vermijden een irriterend product op
de huid aan te brengen (bijvoorbeeld: een peeling).
Vermijd overmatige blootstelling aan de zon: ISOCURAL kan tijdens een behandeling
gevoeligheid voor de zon verergeren.
Breng een beschermende zonnecrème (ten minste beschermingsfactor) aan als
desondanks blootstelling aan de zon niet kan worden vermeden.
Gebruik geen UV-lampen of zonnebanken of -tunnels.
Vermijd het epileren met was tijdens en gedurende ten minste 6 maanden na
beëindiging van de behandeling. Vermijd bovendien chirurgische dermabrasie of een
laserbehandeling (cosmetische procedures die bedoeld zijn om uw huid gladder te
maken om littekens of tekenen van veroudering te verminderen). Deze procedures
kunnen littekens, hypo-/hyperpigmentatie van de huid (minder sterke of sterkere
kleuring van de huid) of loslaten van de opperhuid veroorzaken.
Draag tijdens de behandeling eerder een bril dan contactlenzen als u last hebt van zeer
droge ogen.
Het is mogelijk dat u een zonnebril moet dragen om uw ogen tegen verblinding te
beschermen.
5/12
Wees altijd voorzichtig als u ’s nachts een voertuig bestuurt of een machine gebruikt
omdat visuswijzigingen (nachtblindheid) plotseling kunnen optreden.
Lever tijdens een behandeling met ISOCURAL geen zware fysieke inspanningen
omdat tijdens een behandeling soms gewrichts- of spierpijn kan optreden.
U mag tijdens de behandeling en gedurende één maand na beëindiging van de
behandeling geen bloed geven als donor. Als een zwangere vrouw uw bloed zou
krijgen, kan haar baby geboren worden met ernstige misvormingen.
3. Hoe neemt u dit middel in?
Dosering:
Volg bij het innemen van ISOCURAL altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke aanvangsdosis is 0,5 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag (0,5
mg/kg/dag).
Bij de meeste patiënten ligt de dosis tussen 0,5 en 1,0 mg/kg/dag.
Als u de indruk hebt dat het effect van ISOCURAL te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw
arts.
De capsules moeten eenmaal of tweemaal per dag bij een maaltijd worden ingenomen. Slik de
capsules in hun geheel in, zonder erop te kauwen of te zuigen.
Patiënten met ernstige nierinsufficiëntie
Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie dient de behandeling met een lagere dosis (bv. 10
mg/dag) te worden gestart.
Gebruik bij kinderen
ISOCURAL is niet geïndiceerd voor de behandeling van prepuberale acne en wordt niet
aanbevolen bij patiënten jonger dan 12 jaar.
Patiënten met intolerantie
Bij patiënten met een ernstige intolerantie voor de aanbevolen dosis kan de arts de
behandeling voortzetten met de hoogste dosis die men verdraagt.
Duur van de behandeling:
Een kuur met ISOCURAL duurt 16 tot 24 weken. Tot 8 weken na beëindiging van de
behandeling kan uw huid blijven verbeteren.
Wacht daarom tot tenminste deze periode van 8 weken is verstreken voordat u, indien nodig,
een nieuwe behandelingskuur start. De meeste patiënten hebben slechts één behandelingskuur
nodig.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van ISOCURAL heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Als u meer van ISOCURAL hebt genomen dan u zou mogen, is het mogelijk dat u aan
hypervitaminose A lijdt, wat zich uit in de vorm van intense hoofdpijn, misselijkheid of
braken, slaperigheid, prikkelbaarheid en jeuk.
Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts, uw apotheker of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
6/12
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Ga vervolgens verder met uw gebruikelijke doseringsschema.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Vaak verminderen deze effecten tijdens de behandeling of na stopzetting van de behandeling
of een wijziging van de dosering (bespreek dit met uw arts). Uw arts kan u bij dergelijke
gevallen helpen.
Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn
In zeldzame gevallen werden sommige patiënten die isotretinoïne innamen of kort na
het stopzetten van isotretinoïne depressief of werd hun depressie erger of ontwikkelden
ze andere ernstige mentale problemen.
De symptomen omvatten verdrietig zijn, angst, stemmingswisselingen, huilbuien,
prikkelbaarheid, geen plezier of belangstelling meer in sport of sociale activiteiten, te
veel of te weinig slapen, veranderingen in gewicht of eetlust, zwakkere prestatie op
school of op het werk of concentratieproblemen.
In zeer zeldzame gevallen hadden sommige patiënten gedachten om zichzelf pijn te
doen of hun leven te beëindigen (zelfmoordgedachten), wat soms effectief gebeurde. Er
zijn meldingen dat sommige van deze patiënten niet depressief leken te zijn.
In zeer zeldzame gevallen zijn er meldingen van patiënten die ISOCURAL innemen die
agressief of gewelddadig worden.
Vertel uw arts als u een voorgeschiedenis hebt van een mentale ziekte, waaronder
depressie, zelfmoordgedrag of psychose (verlies van contact met de realiteit, zoals
stemmen horen of dingen zien die er niet zijn), of als een familielid van u een mentaal
probleem heeft of gehad heeft.
Vertel uw arts als u geneesmiddelen inneemt voor een van deze aandoeningen.
Als u denkt dat u een van deze aandoeningen hebt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
Het is mogelijk dat men u zegt de inname van isotretinoïne stop te zetten.
Het is echter mogelijk dat het stopzetten van isotretinoïne niet voldoende is om uw
symptomen te doen verdwijnen en mogelijk hebt u andere hulp nodig waar uw arts voor
kan zorgen.
Een plotselinge, levensbedreigende allergische reactie (anafylactische reacties)
Ernstige vormen van huiduitslag (zoals erythema multiforme, Stevens-
Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse), welke levensbedreigend kunnen
zijn en onmiddellijke medische aandacht vereisen. Dit soort huiduitslag verschijnt
aanvankelijk in de vorm van ronde plekken, vaak met blaren in het midden, meestal op
de armen en handen of de benen en voeten; bij ernstiger huiduitslag kan ook
blaarvorming op de borst en rug voorkomen. Er kunnen bijkomende symptomen
7/12
ontstaan, zoals ooginfectie (conjunctivitis) of zweren in de mond, keel of neus. Ernstige
vormen van huiduitslag kunnen verergeren tot het verregaand loslaten van de huid, wat
levensbedreigend kan zijn. Deze ernstige vormen van huiduitslag worden vaak
voorafgegaan door hoofdpijn, koorts en pijn overal in het lichaam (griepachtige
symptomen).
Als u huiduitslag of deze huidsymptomen krijgt, stop dan met het innemen van
ISOCURAL en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
Alle andere bijwerkingen staan hieronder volgens frequentie vermeld.
Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen: kunnen bij meer dan 1 op de 10 mensen optreden
Laag aantal rode bloedcellen (bloedarmoede of anemie), laag aantal bloedplaatjes, verhoogd aantal
bloedplaatjes.
Verhoogde bloedbezinkingssnelheid (een teken van acute ontsteking).
Verhoogde vetzuren (verhoogde triglyceriden in het bloed), verlaagde vet/eiwitverhouding
(verlaagd high-densitylipoproteïne).
Verhoogde leverenzymen (verhoogde transaminasen).
Het kan zijn dat uw arts een bloedonderzoek moet uitvoeren en de nodige maatregelen moet
treffen.
Rode zweren of diepe kloven in de hoeken van de mond of op de lippen, ontsteking van de huid,
droge huid, lokale afschilfering van de huid, jeuk, plotselinge rode huiduitslag, gevoelige huid.
Ontsteking van de oogleden, oogafscheiding met jeukende ogen en korstige oogleden
(conjunctivitis), oogirritatie en droge ogen.
Rugpijn, spier- en gewrichtspijn. Het is daarom raadzaam om tijdens de behandeling inspannende
lichamelijke activiteiten te beperken. Al deze effecten zijn omkeerbaar wanneer de behandeling
wordt stopgezet.
Bijwerkingen die vaak voorkomen: kunnen bij maximum 1 op 10 mensen optreden
Verhoging van de bloedsuikerspiegel en een soort van vet in het bloed (cholesterol), aanwezigheid
van eiwitten of bloed in de urine.
Laag aantal witte bloedcellen, waardoor u vatbaarder kunt zijn voor infecties.
Hoofdpijn.
Droge neus, neusbloedingen en ontsteking van de neus- en keelslijmvliezen (rinofaryngitis).
Bijwerkingen die zelden voorkomen: kunnen bij maximum 1 op 1.000 mensen optreden
Allergische huidreacties, overgevoeligheid.
Haarverlies (alopecie).
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen: kunnen bij maximum 1 op 10.000 mensen optreden
Ontsteking van de alvleesklier, maag-darmbloeding of inflammatoire darmziekte. Wanneer u last
krijgt van hevige pijn in de buik, met of zonder bloederige diarree, misselijkheid en braken, moet
u met de inname van isotretinoïne stoppen en zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw arts.
Leverziekte (hepatitis) met misselijkheid, braken, verlies van eetlust, algemeen gevoel van
onwelzijn, koorts, jeuk, vergeling van de huid en ogen.
Nierziekte met ernstige vermoeidheid, problemen bij het plassen of zelfs helemaal niet kunnen
plassen en gezwollen oogleden. Als u last krijgt van deze symptomen terwijl u isotretinoïne
gebruikt, stop dan met de behandeling en neem contact op met uw arts.
Te hoog suikergehalte in het bloed (suikerziekte of diabetes) met symptomen waaronder hevige
dorst, veel meer moeten plassen, verhoogde eetlust met gewichtsverlies, gevoel van vermoeidheid,
sufheid, zwakte, neerslachtigheid, prikkelbaarheid en algemeen onwelzijn. In dit geval moet u
contact opnemen met uw arts.
Benigne intracraniële hypertensie is waargenomen bij patiënten die isotretinoïne gebruikten in
combinatie met bepaalde antibiotica (tetracyclines).
8/12
Deze vorm van verhoogde bloeddruk (hypertensie) komt tot uiting in aanhoudende hoofdpijn met
misselijkheid, braken of wazig zien. Stop met de inname van ISOCURAL en neem zo spoedig
mogelijk contact op met uw arts.
Insulten (convulsies).
Vernauwing of blokkade van bloedvaten.
Verergering van acne gedurende de eerste weken van de behandeling, met ontstoken huidletsels,
ernstige vorm van acne (acne fulminans).
Over het algemeen zullen de acne en andere symptomen echter geleidelijk aan verdwijnen
wanneer de behandeling wordt verdergezet.
Ontsteking van de dikke darm.
Een lokale, bacteriële infectie kan optreden.
Erytheem van het gezicht, huiduitslag.
Haaraandoeningen, abnormale beharing, afwijkingen van de nagelplaat, ontstoken dwangnagel.
Goedaardige vasculaire letsels van de huid en slijmvliezen.
Verhoogde gevoeligheid voor de zon (fotosensibiliteitsreactie, zie hoofdstuk 2 ‘Advies voor het
dagelijkse leven’).
Verhoogde pigmentatie, overmatig zweten.
Vergrote lymfeklieren.
Hoge concentraties urinezuur in het bloed, wat jicht kan veroorzaken.
Dit geneesmiddel kan het nachtzicht verstoren en gezichtsstoornissen kunnen plotseling optreden.
Deze effecten blijven zelden aanhouden na stopzetting van de behandeling.
Gestoord kleurenzicht, hevige oogirritatie, vertroebeling van het hoornvlies, irritatie of het gevoel
dat er iets in uw oog zit (keratitis), wazig zien, problemen met zien (cataract), verhoogde
gevoeligheid voor licht, gezichtsstoornissen en het moeilijk verdragen van contactlenzen. Het kan
zijn dat u een zonnebril moet gebruiken om uw ogen te beschermen tegen verblinding.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u door dit geneesmiddel problemen krijgt met zien,
zelfs als dit beperkt is.
Gehoorverlies.
Droge keel, misselijkheid, een abnormale verandering van uw stem (heesheid).
Algemeen gevoel van onwelzijn (malaise).
Een ziekte die voornamelijk op de gewrichten werkt met pijn en zwelling, beenderafwijkingen,
vertraagde groei en verminderde botdichtheid, verkalking van weke delen, peesontstekingen. Bij
patiënten die isotretinoïne gebruiken, kan de concentratie van een bepaald enzym in het bloed
(creatinefosfokinase) dat tijdens de afbraak van spierweefsel vrijkomt, verhoogd zijn na
inspannende lichamelijke activiteit. De afbraak van spieren kan tot nierproblemen leiden.
Sufheid, duizeligheid.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem :
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
9/12
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking
zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen licht.
Wanneer u uw behandeling voltooid hebt, moet u alle resterende capsules bij uw
apotheker inleveren.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
ISOCURAL 5 mg, 10 mg, 20 mg, zachte capsule
- De werkzame stof in dit middel is:
Voor een zachte capsule van 5 mg: isotretinoïne .......................................... 5 mg
Voor een zachte capsule van 10 mg: isotretinoïne ........................................10 mg
Voor een zachte capsule van 20 mg: isotretinoïne ........................................20 mg
- De andere stoffen in dit middel zijn:
geraffineerde sojaboonolie, gehydrogeneerde
plantaardige olie, gele bijenwas.
Samenstelling van het omhulsel van de capsule van 5 mg en 20 mg: gelatine, glycerol,
gezuiverd water, rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172), titaandioxide 25% (E171) in
glycerol.
Samenstelling van het omhulsel van de capsule van 10 mg: gelatine, glycerol, gezuiverd
water, rood ijzeroxide (E172).
Samenstelling van de zwarte inkt: SDA 35 alcohol, propyleenglycol, zwart ijzeroxide,
polyvinylacetaatftalaat, water, isopropylalcohol, polyethyleenglycol, ammoniumhydroxide.
Hoe ziet ISOCURAL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel wordt afgeleverd in de vorm van zachte capsules in dozen van 30, 28, 50,
56, 60. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Elke capsule van 5 mg heeft een tweekleurig, ondoorzichtig, rood/bruin en crèmekleurig
gelatineomhulsel met een felle gele/oranje vulling en is aan één zijde met het logo “5”
bedrukt.
Elke capsule van 10 mg heeft een rood/bruin gelatineomhulsel met een felle gele/oranje
vulling en is aan één zijde met het logo “I 10” bedrukt.
10/12
Elke capsule van 20 mg heeft een tweekleurig, ondoorzichtig, rood/bruin en crèmekleurig
gelatineomhulsel met een felle gele/oranje vulling en is aan één zijde met het logo “I 20”
bedrukt.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
PIERRE FABRE BENELUX
Henri-Joseph Genesse straat 1
B-1070 Brussel
Fabrikant
CATALENT FRANCE BEINHEIM S.A.
74, rue Principale
67930 BEINHEIM, FRANKRIJK
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Isocural 5 mg :
BE280402
Isocural 10 mg :
BE280411
Isocural 20 mg :
BE280427
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België
ISOCURAL
Tsjechië
CURACNE
Frankrijk
CURACNE
Griekenland CURACNE
Luxemburg CURACNE
Polen
CURACNE
Portugal
ISOTRETINOINA Pierre Fabre
Slowakije
CURACNE
Spanje
ISOACNE
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2015
Voorwaarden voor het voorschrijven en het afleveren:
ISOCURAL is een geneesmiddel op medisch voorschrift, d.w.z. een geneesmiddel dat tijdens
de behandeling een speciale controle vereist.
Voor vrouwen op vruchtbare leeftijd:
Voordat het geneesmiddel wordt voorgeschreven, moet de toestemming van de patiënte
voor de zorg en de anticonceptie bekomen worden.
De duur van het voorschrift is beperkt tot een behandeling van één maand. Een
voortzetting van de behandeling vereist een nieuw voorschrift.
De behandeling moet ten laatste 7 dagen na de datum van het voorschrift worden
afgeleverd.
Een behandeling wordt pas afgeleverd wanneer de aanwezigheid van de volgende
verplichte verklaringen is gecontroleerd:
o
Voor het eerste voorschrift:
11/12
Handtekening op het toestemmingsformulier m.b.t. het instemmen met
de zorg en anticonceptie.
Het gebruik van ten minste één doeltreffende anticonceptiemethode, ten
minste één maand eerder verklaard.
Beoordeling van het begripsvermogen van de patiënte.
Datum van de zwangerschapstest (hCG in plasma).
o
Voor volgende voorschriften:
Een doeltreffende anticonceptie blijven toepassen.
Beoordeling van het begripsvermogen van de patiënte.
Datum van de laatste zwangerschapstest (hCG in plasma).
U kunt aanvullende informatie over ISOCURAL bij uw arts of apotheker krijgen.
12/12

ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules
Isotretinoïne
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter.
Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is ISOCURAL 5 mg, 10 mg, 20 mg, zachte capsules (hierna ISOCURAL
genoemd) en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is ISOCURAL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
ISOCURAL bevat isotretinoïne, de werkzame stof, behorend tot een klasse van
geneesmiddelen die men als retinoïden kent.
ISOCURAL is aangewezen voor de behandeling van ernstige acne (zoals nodulaire acne of
acne conglobata of acne die de oorzaak is van blijvende littekens) die resistent is voor zowel
een standaardbehandeling met orale antibiotica als een lokale behandeling (crème, gel, zalf of
lotion).
ISOCURAL mag enkel door en onder toezicht van artsen worden voorgeschreven die
ervaring hebben met het gebruik en met de controle van retinoïden bij de behandeling van
ernstige acne.
ISOCURAL is niet aangewezen voor de behandeling van acne die vóór de puberteit optreedt
en wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft, als u zwanger wilt worden of als u op
vruchtbare leeftijd bent en u geen enkele van de maatregelen neemt die voor deze
behandeling verplicht zijn om een zwangerschap te voorkomen
(zie het vakje
'Zwangerschap en borstvoeding, belangrijk' hieronder)
.
- u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel, vooral pindanoten of
soja. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- als u leverinsufficiëntie hebt (een ernstige leveraandoening).
- bij hypervitaminose A (zeer hoog gehalte van vitamine A in het lichaam).
- als u een hoog lipidengehalte in het bloed hebt (cholesterol, triglyceriden).
- als u antibiotica van de familie van tetracyclinen inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

- als u een voorgeschiedenis van depressie of andere mentale problemen hebt (zie
hoofdstuk 4: mogelijke bijwerkingen).
- als u problemen met uw nieren hebt. Het is mogelijk dat uw arts de dosering van
isotretinoïne aanpast.
- als u overgewicht of diabetes mellitus, hoge cholesterol- of triglyceridengehaltes in het
bloed hebt, of in grote mate alcohol gebruikt.
In deze gevallen is het mogelijk dat een verhoging van de lipiden- en
glyceridengehaltes in het bloed wordt waargenomen.
Als een van deze situaties bij u van toepassing is, kan uw arts regelmatige bloedtests
voorschrijven.
Als u diabetes mellitus hebt, controleer dan uw bloedglucosegehaltes nauwgezetter
tijdens de behandeling.
- als u problemen met uw lever hebt.

ISOCURAL kan uw transaminasegehaltes (leverenzymen) doen stijgen. Uw arts zal
vóór en tijdens de behandeling regelmatige bloedtests voorschrijven om de toestand
van uw lever te controleren.
Een aanhoudende verhoging van deze enzymen kan ertoe leiden dat uw arts de
dosering van ISOCURAL vermindert of de behandeling stopzet.
- als u een voorgeschiedenis van darmaandoeningen hebt.
Stop de behandeling onmiddellijk en raadpleeg snel een arts:
- als u tijdens de behandeling of de maand na de behandeling zwanger wordt.
- als u last hebt van:
o
ademhalingsmoeilijkheden, jeuk en/of huiduitslag.
Deze symptomen kunnen het gevolg zijn van een allergische reactie.
o
hoofdpijn met misselijkheid, braken of gezichtsstoornissen.
o
ernstige buikpijn, misselijkheid of braken, of ernstige diarree met bloed in uw
stoelgang.
o
moeilijk kunnen plassen of zelfs niet kunnen plassen.
nachtblindheid en/of visusstoornissen.
o
psychiatrische stoornissen, voornamelijk tekenen van depressie (zich zeer
verdrietig voelen of huilbuien hebben, gedachten hebben over zichzelf pijn
doen of zich terugtrekken van familie of vrienden).
- als u een gele verkleuring van de ogen of huid waarneemt en zich duizelig voelt.
Speciale waarschuwingen voor vrouwelijke patiënten:
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding:
Het gebruik van ISOCURAL is ten strengste verboden tijdens een zwangerschap of bij
borstvoeding (zie het vakje 'Zwangerschap en borstvoeding, belangrijk' hieronder).
Zwangerschap en borstvoeding zijn een absolute contra-indicatie bij een behandeling met isotretinoïne.
ISOCURAL is teratogeen. Dit betekent dat, wanneer u tijdens de behandeling of in de maand na de
behandeling zwanger wordt, dit geneesmiddel
ernstige misvormingen bij uw ongeboren kind kan
veroorzaken:
Diagram van mogelijke
uitwendige misvormingen bij een
zwangerschap tijdens een behandeling met isotretinoïne: geen
oor (oren) of oren ver naar beneden, groot hoofd en kleine kin,
oogafwijkingen, misvormingen van het verhemelte.
Inwendige misvormingen komen ook vaak voor. Deze
betreffen het hart, de thymus, het zenuwstelsel en de bijschildklier.
Dit geneesmiddel kan ook een miskraam veroorzaken.
U mag ISOCURAL niet innemen als:
- u zwanger bent of zwanger wilt worden tijdens uw behandeling of in de maand na uw behandeling.
- u borstvoeding geeft, omdat isotretinoïne in uw moedermelk kan terechtkomen en uw baby kan
schaden.
PROGRAMMA TER VOORKOMING VAN ZWANGERSCHAP
Isocural is gecontra-indiceerd voor vrouwen op vruchtbare leeftijd, tenzij aan alle voorwaarden van het
Programma ter voorkoming van zwangerschap wordt voldaan.
Voorwaarden voor het voorschrijven en afleveren van ISOCURAL aan vrouwen op vruchtbare leeftijd:
- U hebt het teratogene risico begrepen.
- U hebt begrepen waarom u niet mag zwanger worden.
Uw arts heeft u informatie gegeven over de maatregelen die moeten worden genomen om te
voorkomen dat u zwanger wordt en heeft u een brochure gegeven met uitleg over diverse
anticonceptiemethoden.
Indien nodig kan uw arts u naar een gynaecoloog verwijzen.
- U stemde erin toe ten minste één en bij voorkeur twee doeltreffende anticonceptiemethoden te
gebruiken, waaronder een barrièremethode:
o
gedurende ten minste 1 maand vóór aanvang van de behandeling met ISOCURAL,
o
tijdens de volledige duur van de behandeling,
o
gedurende 5 weken na beëindiging van de behandeling.
U moet een anticonceptiemiddel gebruiken, zelfs als u niet seksueel actief bent of als u geen
menstruatie hebt.
- U begrijpt de noodzaak van een maandelijkse medische controle en gaat daarmee akkoord. Daarom
zal uw arts u een zwangerschapstest voorschrijven:
o
1 maand vóór aanvang van ISOCURAL. De test wordt tijdens de eerste 3 dagen van de
menstruatiecyclus uitgevoerd.
o
elke maand tijdens de behandeling,
o
en 5 weken na beëindiging ervan.
Het resultaat van elke test moet negatief zijn: tijdens de behandeling of in de maand na de behandeling
mag u in geen geval zwanger worden.
- U (zelf of de volwassene die voor u verantwoordelijk is) moet een toestemmingsformulier
ondertekenen over de behandeling en de anticonceptie, waarmee u verklaart dat:
o
u op de hoogte werd gebracht van de risico's die gepaard gaan met een behandeling met
ISOCURAL,
4/12
o
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast ISOCURAL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Neem tijdens een behandeling met ISOCURAL geen geneesmiddel dat vitamine A of
tetracyclinen bevat.
Gelijktijdige toediening van isotretinoïne en topische keratolytische of exfoliatieve anti-
acnemiddelen dient vermeden te worden omdat lokale irritatie kan toenemen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Wees voorzichtig wanneer u 's nachts een voertuig bestuurt of machines gebruikt, omdat uw
zicht 's nachts ­ soms plotseling ­ verstoord kan zijn wanneer u deze behandeling volgt.
Na stopzetting van de behandeling blijft de stoornis zelden duren.
ISOCURAL bevat sojaboonolie:
Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor pinda's of soja.
Advies voor het dagelijkse leven:
- Breng een vochtinbrengende zalf of crème op uw huid aan en gebruik een
lippenbalsem tijdens de behandeling als u last hebt van een droge huid of droge lippen.
- Over het algemeen moet u tijdens de behandeling vermijden een irriterend product op
de huid aan te brengen (bijvoorbeeld: een peeling).
- Vermijd overmatige blootstelling aan de zon: ISOCURAL kan tijdens een behandeling
gevoeligheid voor de zon verergeren.
Breng een beschermende zonnecrème (ten minste beschermingsfactor) aan als
desondanks blootstelling aan de zon niet kan worden vermeden.
Gebruik geen UV-lampen of zonnebanken of -tunnels.
- Vermijd het epileren met was tijdens en gedurende ten minste 6 maanden na
beëindiging van de behandeling. Vermijd bovendien chirurgische dermabrasie of een
laserbehandeling (cosmetische procedures die bedoeld zijn om uw huid gladder te
maken om littekens of tekenen van veroudering te verminderen). Deze procedures
kunnen littekens, hypo-/hyperpigmentatie van de huid (minder sterke of sterkere
kleuring van de huid) of loslaten van de opperhuid veroorzaken.
- Draag tijdens de behandeling eerder een bril dan contactlenzen als u last hebt van zeer
droge ogen.
- Het is mogelijk dat u een zonnebril moet dragen om uw ogen tegen verblinding te
beschermen.
Wees altijd voorzichtig als u 's nachts een voertuig bestuurt of een machine gebruikt
omdat visuswijzigingen (nachtblindheid) plotseling kunnen optreden.
- Lever tijdens een behandeling met ISOCURAL geen zware fysieke inspanningen
omdat tijdens een behandeling soms gewrichts- of spierpijn kan optreden.
- U mag tijdens de behandeling en gedurende één maand na beëindiging van de
behandeling geen bloed geven als donor. Als een zwangere vrouw uw bloed zou
krijgen, kan haar baby geboren worden met ernstige misvormingen.
3. Hoe neemt u dit middel in?
Dosering:
Volg bij het innemen van ISOCURAL altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke aanvangsdosis is 0,5 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag (0,5
mg/kg/dag).
Bij de meeste patiënten ligt de dosis tussen 0,5 en 1,0 mg/kg/dag.
Als u de indruk hebt dat het effect van ISOCURAL te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw
arts.
De capsules moeten eenmaal of tweemaal per dag bij een maaltijd worden ingenomen. Slik de
capsules in hun geheel in, zonder erop te kauwen of te zuigen.
Patiënten met ernstige nierinsufficiëntie
Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie dient de behandeling met een lagere dosis (bv. 10
mg/dag) te worden gestart.
Gebruik bij kinderen
ISOCURAL is niet geïndiceerd voor de behandeling van prepuberale acne en wordt niet
aanbevolen bij patiënten jonger dan 12 jaar.
Patiënten met intolerantie
Bij patiënten met een ernstige intolerantie voor de aanbevolen dosis kan de arts de
behandeling voortzetten met de hoogste dosis die men verdraagt.
Duur van de behandeling:
Een kuur met ISOCURAL duurt 16 tot 24 weken. Tot 8 weken na beëindiging van de
behandeling kan uw huid blijven verbeteren.
Wacht daarom tot tenminste deze periode van 8 weken is verstreken voordat u, indien nodig,
een nieuwe behandelingskuur start. De meeste patiënten hebben slechts één behandelingskuur
nodig.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van ISOCURAL heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Als u meer van ISOCURAL hebt genomen dan u zou mogen, is het mogelijk dat u aan
hypervitaminose A lijdt, wat zich uit in de vorm van intense hoofdpijn, misselijkheid of
braken, slaperigheid, prikkelbaarheid en jeuk.
Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts, uw apotheker of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Vaak verminderen deze effecten tijdens de behandeling of na stopzetting van de behandeling
of een wijziging van de dosering (bespreek dit met uw arts). Uw arts kan u bij dergelijke
gevallen helpen.
Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn
- In zeldzame gevallen werden sommige patiënten die isotretinoïne innamen of kort na
het stopzetten van isotretinoïne depressief of werd hun depressie erger of ontwikkelden
ze andere ernstige mentale problemen.
De symptomen omvatten verdrietig zijn, angst, stemmingswisselingen, huilbuien,
prikkelbaarheid, geen plezier of belangstelling meer in sport of sociale activiteiten, te
veel of te weinig slapen, veranderingen in gewicht of eetlust, zwakkere prestatie op
school of op het werk of concentratieproblemen.
In zeer zeldzame gevallen hadden sommige patiënten gedachten om zichzelf pijn te
doen of hun leven te beëindigen (zelfmoordgedachten), wat soms effectief gebeurde. Er
zijn meldingen dat sommige van deze patiënten niet depressief leken te zijn.
In zeer zeldzame gevallen zijn er meldingen van patiënten die ISOCURAL innemen die
agressief of gewelddadig worden.
Vertel uw arts als u een voorgeschiedenis hebt van een mentale ziekte, waaronder
depressie, zelfmoordgedrag of psychose (verlies van contact met de realiteit, zoals
stemmen horen of dingen zien die er niet zijn), of als een familielid van u een mentaal
probleem heeft of gehad heeft.
Vertel uw arts als u geneesmiddelen inneemt voor een van deze aandoeningen.
Als u denkt dat u een van deze aandoeningen hebt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
Het is mogelijk dat men u zegt de inname van isotretinoïne stop te zetten.
Het is echter mogelijk dat het stopzetten van isotretinoïne niet voldoende is om uw
symptomen te doen verdwijnen en mogelijk hebt u andere hulp nodig waar uw arts voor
kan zorgen.
- Een plotselinge, levensbedreigende allergische reactie (anafylactische reacties)
- Ernstige vormen van huiduitslag (zoals erythema multiforme, Stevens-
Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse), welke levensbedreigend kunnen
zijn en onmiddellijke medische aandacht vereisen. Dit soort huiduitslag verschijnt
aanvankelijk in de vorm van ronde plekken, vaak met blaren in het midden, meestal op
de armen en handen of de benen en voeten; bij ernstiger huiduitslag kan ook
blaarvorming op de borst en rug voorkomen. Er kunnen bijkomende symptomen
Alle andere bijwerkingen staan hieronder volgens frequentie vermeld.
Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen: kunnen bij meer dan 1 op de 10 mensen optreden
· Laag aantal rode bloedcellen (bloedarmoede of anemie), laag aantal bloedplaatjes, verhoogd aantal
bloedplaatjes.
· Verhoogde bloedbezinkingssnelheid (een teken van acute ontsteking).
· Verhoogde vetzuren (verhoogde triglyceriden in het bloed), verlaagde vet/eiwitverhouding
(verlaagd high-densitylipoproteïne).
· Verhoogde leverenzymen (verhoogde transaminasen).
Het kan zijn dat uw arts een bloedonderzoek moet uitvoeren en de nodige maatregelen moet
treffen.
· Rode zweren of diepe kloven in de hoeken van de mond of op de lippen, ontsteking van de huid,
droge huid, lokale afschilfering van de huid, jeuk, plotselinge rode huiduitslag, gevoelige huid.
· Ontsteking van de oogleden, oogafscheiding met jeukende ogen en korstige oogleden
(conjunctivitis), oogirritatie en droge ogen.
· Rugpijn, spier- en gewrichtspijn. Het is daarom raadzaam om tijdens de behandeling inspannende
lichamelijke activiteiten te beperken. Al deze effecten zijn omkeerbaar wanneer de behandeling
wordt stopgezet.
Bijwerkingen die vaak voorkomen: kunnen bij maximum 1 op 10 mensen optreden
· Verhoging van de bloedsuikerspiegel en een soort van vet in het bloed (cholesterol), aanwezigheid
van eiwitten of bloed in de urine.
· Laag aantal witte bloedcellen, waardoor u vatbaarder kunt zijn voor infecties.
· Hoofdpijn.
· Droge neus, neusbloedingen en ontsteking van de neus- en keelslijmvliezen (rinofaryngitis).
Bijwerkingen die zelden voorkomen: kunnen bij maximum 1 op 1.000 mensen optreden
· Allergische huidreacties, overgevoeligheid.
· Haarverlies (alopecie).
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen: kunnen bij maximum 1 op 10.000 mensen optreden
· Ontsteking van de alvleesklier, maag-darmbloeding of inflammatoire darmziekte. Wanneer u last
krijgt van hevige pijn in de buik, met of zonder bloederige diarree, misselijkheid en braken, moet
u met de inname van isotretinoïne stoppen en zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw arts.
· Leverziekte (hepatitis) met misselijkheid, braken, verlies van eetlust, algemeen gevoel van
onwelzijn, koorts, jeuk, vergeling van de huid en ogen.
· Nierziekte met ernstige vermoeidheid, problemen bij het plassen of zelfs helemaal niet kunnen
plassen en gezwollen oogleden. Als u last krijgt van deze symptomen terwijl u isotretinoïne
gebruikt, stop dan met de behandeling en neem contact op met uw arts.
· Te hoog suikergehalte in het bloed (suikerziekte of diabetes) met symptomen waaronder hevige
dorst, veel meer moeten plassen, verhoogde eetlust met gewichtsverlies, gevoel van vermoeidheid,
sufheid, zwakte, neerslachtigheid, prikkelbaarheid en algemeen onwelzijn. In dit geval moet u
contact opnemen met uw arts.
· Benigne intracraniële hypertensie is waargenomen bij patiënten die isotretinoïne gebruikten in
combinatie met bepaalde antibiotica (tetracyclines).
· Insulten (convulsies).
· Vernauwing of blokkade van bloedvaten.
· Verergering van acne gedurende de eerste weken van de behandeling, met ontstoken huidletsels,
ernstige vorm van acne (acne fulminans).
Over het algemeen zullen de acne en andere symptomen echter geleidelijk aan verdwijnen
wanneer de behandeling wordt verdergezet.
· Ontsteking van de dikke darm.
· Een lokale, bacteriële infectie kan optreden.
· Erytheem van het gezicht, huiduitslag.
· Haaraandoeningen, abnormale beharing, afwijkingen van de nagelplaat, ontstoken dwangnagel.
· Goedaardige vasculaire letsels van de huid en slijmvliezen.
· Verhoogde gevoeligheid voor de zon (fotosensibiliteitsreactie, zie hoofdstuk 2 `Advies voor het
dagelijkse leven').
Verhoogde pigmentatie, overmatig zweten.
· Vergrote lymfeklieren.
· Hoge concentraties urinezuur in het bloed, wat jicht kan veroorzaken.
· Dit geneesmiddel kan het nachtzicht verstoren en gezichtsstoornissen kunnen plotseling optreden.
Deze effecten blijven zelden aanhouden na stopzetting van de behandeling.
· Gestoord kleurenzicht, hevige oogirritatie, vertroebeling van het hoornvlies, irritatie of het gevoel
dat er iets in uw oog zit (keratitis), wazig zien, problemen met zien (cataract), verhoogde
gevoeligheid voor licht, gezichtsstoornissen en het moeilijk verdragen van contactlenzen. Het kan
zijn dat u een zonnebril moet gebruiken om uw ogen te beschermen tegen verblinding.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u door dit geneesmiddel problemen krijgt met zien,
zelfs als dit beperkt is.
· Gehoorverlies.
· Droge keel, misselijkheid, een abnormale verandering van uw stem (heesheid).
· Algemeen gevoel van onwelzijn (malaise).
· Een ziekte die voornamelijk op de gewrichten werkt met pijn en zwelling, beenderafwijkingen,
vertraagde groei en verminderde botdichtheid, verkalking van weke delen, peesontstekingen. Bij
patiënten die isotretinoïne gebruiken, kan de concentratie van een bepaald enzym in het bloed
(creatinefosfokinase) dat tijdens de afbraak van spierweefsel vrijkomt, verhoogd zijn na
inspannende lichamelijke activiteit. De afbraak van spieren kan tot nierproblemen leiden.
· Sufheid, duizeligheid.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem :
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking
zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen licht.
Wanneer u uw behandeling voltooid hebt, moet u alle resterende capsules bij uw
apotheker inleveren.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
ISOCURAL 5 mg, 10 mg, 20 mg, zachte capsule

- De werkzame stof in dit middel is:
Voor een zachte capsule van 5 mg: isotretinoïne .......................................... 5 mg
Voor een zachte capsule van 10 mg: isotretinoïne ........................................10 mg
Voor een zachte capsule van 20 mg: isotretinoïne ........................................20 mg
- De andere stoffen in dit middel zijn: geraffineerde sojaboonolie, gehydrogeneerde
plantaardige olie, gele bijenwas.
Samenstelling van het omhulsel van de capsule van 5 mg en 20 mg: gelatine, glycerol,
gezuiverd water, rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172), titaandioxide 25% (E171) in
glycerol.
Samenstelling van het omhulsel van de capsule van 10 mg: gelatine, glycerol, gezuiverd
water, rood ijzeroxide (E172).
Samenstelling van de zwarte inkt: SDA 35 alcohol, propyleenglycol, zwart ijzeroxide,
polyvinylacetaatftalaat, water, isopropylalcohol, polyethyleenglycol, ammoniumhydroxide.
Hoe ziet ISOCURAL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel wordt afgeleverd in de vorm van zachte capsules in dozen van 30, 28, 50,
56, 60. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Elke capsule van 5 mg heeft een tweekleurig, ondoorzichtig, rood/bruin en crèmekleurig
gelatineomhulsel met een felle gele/oranje vulling en is aan één zijde met het logo '5'
bedrukt.
Elke capsule van 10 mg heeft een rood/bruin gelatineomhulsel met een felle gele/oranje
vulling en is aan één zijde met het logo 'I 10' bedrukt.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
PIERRE FABRE BENELUX
Henri-Joseph Genesse straat 1
B-1070 Brussel
Fabrikant
CATALENT FRANCE BEINHEIM S.A.
74, rue Principale
67930 BEINHEIM, FRANKRIJK
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Isocural 5 mg :
BE280402
Isocural 10 mg :
BE280411
Isocural 20 mg :
BE280427
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
· België
ISOCURAL
· Tsjechië
CURACNE
· Frankrijk
CURACNE
· Griekenland CURACNE
· Luxemburg
CURACNE
· Polen
CURACNE
· Portugal
ISOTRETINOINA Pierre Fabre
· Slowakije
CURACNE
· Spanje
ISOACNE
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2015
Voorwaarden voor het voorschrijven en het afleveren:
ISOCURAL is een geneesmiddel op medisch voorschrift, d.w.z. een geneesmiddel dat tijdens
de behandeling een speciale controle vereist.
Voor vrouwen op vruchtbare leeftijd:
· Voordat het geneesmiddel wordt voorgeschreven, moet de toestemming van de patiënte
voor de zorg en de anticonceptie bekomen worden.
· De duur van het voorschrift is beperkt tot een behandeling van één maand. Een
voortzetting van de behandeling vereist een nieuw voorschrift.
· De behandeling moet ten laatste 7 dagen na de datum van het voorschrift worden
afgeleverd.
· Een behandeling wordt pas afgeleverd wanneer de aanwezigheid van de volgende
verplichte verklaringen is gecontroleerd:
o Voor het eerste voorschrift:
de zorg en anticonceptie.
Het gebruik van ten minste één doeltreffende anticonceptiemethode, ten
minste één maand eerder verklaard.
Beoordeling van het begripsvermogen van de patiënte.
Datum van de zwangerschapstest (hCG in plasma).
o Voor volgende voorschriften:
Een doeltreffende anticonceptie blijven toepassen.
Beoordeling van het begripsvermogen van de patiënte.
Datum van de laatste zwangerschapstest (hCG in plasma).
U kunt aanvullende informatie over ISOCURAL bij uw arts of apotheker krijgen.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG