Iso-betadine buccale 1 %Bijsluiter : iso-BETADINE Mondwater – mei 2014
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
iso-Betadine Mondwater, 1 %, oplossing voor oromucosaal gebruik
(polyvidon-jodium)
Lees de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden.
Desondanks moet u iso-Betadine Mondwater zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te
bekomen.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is iso-Betadine Mondwater en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS ISO-BETADINE MONDWATER EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Preparaat voor uitwendig gebruik om mond en keel te ontsmetten. Bevat jodium (polyvidon-jodium),
dat microben (bacteriën, virussen, schimmels) doodt en infecties voorkomt.
Indicaties:
-
preventie en behandeling van infecties ter hoogte van mond- en keelholte: slijmvliezen, tong,
tandvlees, amandelen, keel.
-
aanvullende behandeling van keelontsteking, spruw, herpes.
-
verzorging vóór of na het verwijderen van de amandelen.
-
tandverzorging in geval van tandplak, tandvleesaandoeningen, vóór of na een tandextractie.
-
aanvullende behandeling van tandabces.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ISO-BETADINE MONDWATER GEBRUIKT
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor jodium of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u
vinden in rubriek 6.
-
als u een schildklieraandoening heeft.
-
bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of
natriumthiosulfaat bevatten.
-
bij vroeggeborenen of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
iso-Betadine Mondwater nooit inslikken.
-
niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de mond vermengen.
-
niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een arts te raadplegen.
1.
Bijsluiter : iso-BETADINE Mondwater – mei 2014
-
het contact van iso-Betadine Mondwater met de ogen vermijden.
-
frequente en langdurige behandelingen vermijden.
-
in geval van onderzoek van de schildklier, de arts op de hoogte brengen van het gebruik van iso-
Betadine Mondwater.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast iso-Betadine mondwater nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
iso-Betadine Mondwater kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met
producten welke kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gelijktijdig gebruik van iso-Betadine Mondwater en bepaalde producten zoals
ontsmettingsmiddelen op basis van zilver of een oplossing van waterstofperoxyde (gebruikelijk
zuurstofwater genoemd) kan aanleiding geven tot een verminderde werkzaamheid van elk van de
producten. Voornamelijk bij het gebruik van zuurstofwater zal men enkele minuten wachten alvorens
iso-Betadine Mondwater te gebruiken.
iso-Betadine Mondwater kan een onderzoek van de schildklier beïnvloeden.
Waarop moet u letten met eten en drinken
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
iso-Betadine Mondwater wordt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies
aangewend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing;
iso-Betadine Mondwater bevat polyvidon-jodium
Polyvidon-jodium is onstabiel in alkalische pH en wordt geïnactiveerd door natriumthiosulfaat.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker
u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
iso-Betadine Mondwater nooit inslikken.
De aanbevolen dosering is:
-
2 tot 3 maal daags gedurende ½ minuut de mond spoelen of gorgelen met een dosis van 15 ml
(gegradueerd maatbekertje) iso-Betadine Mondwater.
-
de besmette delen 2 tot 3 maal per dag met behulp van een met iso-Betadine Mondwater-oplossing
doordrenkt wattenstaafje tamponneren.
De fles is voorzien van een gegradueerd maatbekertje (streepjes bij 5, 10, 15 en 20 ml) en een
veiligheidsdop voor kinderen. Om de fles te openen, de dop in tegenwijzerzin opendraaien en
gelijktijdig naar beneden drukken. Na gebruik de dop volledig volgens uurwijzerzin dichtdraaien.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
2.
Bijsluiter : iso-BETADINE Mondwater – mei 2014
Wanneer u te veel iso-Betadine Mondwater heeft gebruikt, stop de behandeling en neem contact op
met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).
Het gebruik van te grote hoeveelheden van iso-Betadine Mondwater kan een vergiftiging door jodium
veroorzaken. In geval van toevallige inname van een zware hoeveelheid langs de mond, melk drinken
en dringend een arts raadplegen of in het ziekenhuis opnemen.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddelen kanook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
-
bij frequente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een allergie optreden;
-
bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die gepaard gaan
met symptomen zoals zwelling ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen.
-
enkele gevallen van netelroos en anafylactische shock werden eveneens gemeld.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden.
In België: via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Afdeling
Vigilantie EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
E-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
In Luxemburg: via la Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments (DPM) Allée
Marconi – Villa Louvigny – L-2120 – Luxembourg
Website:
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C. Houdbaarheid na eerste opening: 3 maanden. U kunt de datum van eerste
opening van de fles in de daartoe voorziene plaats op de doos noteren.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
Het werkzaam bestanddeel is polyvidon-jodium.
-
De andere stoffen in dit middel zijn
ethanol - glycerol - natriumsaccharinaat - dinatriumfosfaat dihydraat - natriumhydroxide - citroenzuur
monohydraat - levomenthol - eucalyptol – kaliumjodaat - gezuiverd water
3.
Bijsluiter : iso-BETADINE Mondwater – mei 2014
Hoe ziet iso-Betadine Mondwater eruit en wat zit er in een verpakking?
Waterige bruine oplossing voor oromucosaal gebruik. Doorschijnende PET-fles van 200 ml.
De fles is voorzien van gegradueerd maatbekertje en een veiligheidsdop voor kinderen. Om de fles te
openen, de dop in tegenwijzerzin opendraaien en gelijktijdig naar beneden drukken. Na gebruik de dop
volledig volgens wijzerzin dichtdraaien.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
Fabrikant
Meda Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy - F 33700 Merignac
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE006964
Afleveringswijze : vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 05/2014.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2015
4.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
iso-Betadine Mondwater, 1 %, oplossing voor oromucosaal gebruik
(polyvidon-jodium)
Lees de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden.
Desondanks moet u iso-Betadine Mondwater zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te
bekomen.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is iso-Betadine Mondwater en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS ISO-BETADINE MONDWATER EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Preparaat voor uitwendig gebruik om mond en keel te ontsmetten. Bevat jodium (polyvidon-jodium),
dat microben (bacteriën, virussen, schimmels) doodt en infecties voorkomt.
Indicaties:
- preventie en behandeling van infecties ter hoogte van mond- en keelholte: slijmvliezen, tong,
tandvlees, amandelen, keel.
- aanvul ende behandeling van keelontsteking, spruw, herpes.
- verzorging vóór of na het verwijderen van de amandelen.
- tandverzorging in geval van tandplak, tandvleesaandoeningen, vóór of na een tandextractie.
- aanvul ende behandeling van tandabces.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ISO-BETADINE MONDWATER GEBRUIKT
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent al ergisch voor jodium of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u
vinden in rubriek 6.
-
als u een schildklieraandoening heeft.
- bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of
natriumthiosulfaat bevatten.
-
bij vroeggeborenen of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- iso-Betadine Mondwater nooit inslikken.
- niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de mond vermengen.
- niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een arts te raadplegen.
- het contact van iso-Betadine Mondwater met de ogen vermijden.
-
frequente en langdurige behandelingen vermijden.
- in geval van onderzoek van de schildklier, de arts op de hoogte brengen van het gebruik van iso-
Betadine Mondwater.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast iso-Betadine mondwater nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
iso-Betadine Mondwater kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met
producten welke kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gelijktijdig gebruik van iso-Betadine Mondwater en bepaalde producten zoals
ontsmettingsmiddelen op basis van zilver of een oplossing van waterstofperoxyde (gebruikelijk
zuurstofwater genoemd) kan aanleiding geven tot een verminderde werkzaamheid van elk van de
producten. Voornamelijk bij het gebruik van zuurstofwater zal men enkele minuten wachten alvorens
iso-Betadine Mondwater te gebruiken.
iso-Betadine Mondwater kan een onderzoek van de schildklier beïnvloeden.
Waarop moet u letten met eten en drinken
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
iso-Betadine Mondwater wordt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies
aangewend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing;
iso-Betadine Mondwater bevat polyvidon-jodium
Polyvidon-jodium is onstabiel in alkalische pH en wordt geïnactiveerd door natriumthiosulfaat.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker
u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
iso-Betadine Mondwater nooit inslikken.
De aanbevolen dosering is:
- 2 tot 3 maal daags gedurende ½ minuut de mond spoelen of gorgelen met een dosis van 15 ml
(gegradueerd maatbekertje) iso-Betadine Mondwater.
- de besmette delen 2 tot 3 maal per dag met behulp van een met iso-Betadine Mondwater-oplossing
doordrenkt wattenstaafje tamponneren.
De fles is voorzien van een gegradueerd maatbekertje (streepjes bij 5, 10, 15 en 20 ml) en een
veiligheidsdop voor kinderen. Om de fles te openen, de dop in tegenwijzerzin opendraaien en
gelijktijdig naar beneden drukken. Na gebruik de dop volledig volgens uurwijzerzin dichtdraaien.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel iso-Betadine Mondwater heeft gebruikt, stop de behandeling en neem contact op
met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).
Het gebruik van te grote hoeveelheden van iso-Betadine Mondwater kan een vergiftiging door jodium
veroorzaken. In geval van toeval ige inname van een zware hoeveelheid langs de mond, melk drinken
en dringend een arts raadplegen of in het ziekenhuis opnemen.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddelen kanook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
- bij frequente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een al ergie optreden;
- bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die gepaard gaan
met symptomen zoals zwel ing ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen.
- enkele geval en van netelroos en anafylactische shock werden eveneens gemeld.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden.
In België: via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Afdeling
Vigilantie EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
In Luxemburg: via la Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments (DPM) Al ée
Marconi ­ Vil a Louvigny ­ L-2120 ­ Luxembourg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C. Houdbaarheid na eerste opening: 3 maanden. U kunt de datum van eerste
opening van de fles in de daartoe voorziene plaats op de doos noteren.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- Het werkzaam bestanddeel is polyvidon-jodium.
- De andere stoffen in dit middel zijn
ethanol - glycerol - natriumsaccharinaat - dinatriumfosfaat dihydraat - natriumhydroxide - citroenzuur
monohydraat - levomenthol - eucalyptol ­ kaliumjodaat - gezuiverd water
Waterige bruine oplossing voor oromucosaal gebruik. Doorschijnende PET-fles van 200 ml.
De fles is voorzien van gegradueerd maatbekertje en een veiligheidsdop voor kinderen. Om de fles te
openen, de dop in tegenwijzerzin opendraaien en gelijktijdig naar beneden drukken. Na gebruik de dop
volledig volgens wijzerzin dichtdraaien.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
Fabrikant
Meda Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy - F 33700 Merignac
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE006964
Afleveringswijze : vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 05/2014.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2015

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG