Ippracid 20 mgIPPRACID 20 mg – PIL – NL – 05/2012 (otc status)
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IPPRACID
®
20 mg maagsapresistente tabletten
Pantoprazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw arts.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
IPPRACID
bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol, dat de ‘pomp’ die maagzuur produceert,
blokkeert. Hierdoor vermindert het de hoeveelheid zuur in uw maag. Ippracid wordt gebruikt voor de
kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld brandend maagzuur, zure oprispingen) bij
volwassenen. Reflux is het terugvloeien van zuur uit de maag in de slokdarm, die ontstoken en pijnlijk kan
worden. Dit kan symptomen bij u veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst tot aan de
keel (brandend maagzuur) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).
U kan verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag
behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen.
Het kan nodig zijn de tabletten gedurende 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om de symptomen te
verlichten.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor pantoprazol, gesubstitueerde benzimidazolen soja-olie of één van de stoffen die in
dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
-
-
-
als u een geneesmiddel neemt dat atazanavir (voor de behandeling van HIV-infectie) bevat
als u jonger bent dan 18 jaar
als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
IPPRACID 20 mg – PIL – NL – 05/2012 (otc status)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Raadpleeg eerst uw arts als:
-
u eerder continu behandeld werd voor brandend maagzuur of indigestie gedurende 4 of meer
weken
-
u ouder bent dan 55 jaar en dagelijks niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen tegen
spijsverteringsstoornissen inneemt
-
u ouder bent dan 55 jaar met nieuwe of recent gewijzigde symptomen
-
u eerder een maagzweer of maagchirurgie heeft gehad
-
u leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid of ogen) heeft gehad
-
u regelmatig uw arts bezoekt voor ernstige klachten of aandoeningen
-
u een endoscopie of een ademhalingstest genaamd C-ureumtest krijgt.
Raadpleeg uw arts onmiddellijk,
vóór of na het nemen van dit geneesmiddel, als u één van de volgende
symptomen opmerkt, wat een teken van een andere, meer ernstige ziekte zou kunnen zijn:
-
een onbedoeld gewichtsverlies (niet gerelateerd aan een dieet of een fitnessprogramma)
-
(bij herhaald) braken
-
bloedbraken; dit kan eruit zien als donker koffiegruis in uw braaksel
-
bloed in uw stoelgang; die er zwart of teerachtig kan uitzien
-
moeilijkheden of pijn bij het slikken
-
bleek gelaat en gevoel van zwakte (bloedarmoede)
-
pijn op de borst
-
maagpijn
-
ernstige en/of aanhoudende diarree, omdat Ippracid in verband gebracht werd met
een kleine toename in infectieuze diarree.
Uw arts kan beslissen dat u sommige testen moet ondergaan.
Als u een bloedtest dient te ondergaan, vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel inneemt.
U kunt verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag
behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijk verlichting te brengen.
U dient het niet te nemen als een preventieve maatregel.
Als u reeds enige tijd herhaaldelijk lijdt aan brandend maagzuur of indigestiesymptomen, vergeet dan niet
uw arts regelmatig te raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
IPPRACID
kan de werking van sommige andere geneesmiddelen negatief beïnvloeden.
Vertel uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die één van de volgende werkzame
bestanddelen bevat:
-
ketoconazol (gebruikt bij schimmelinfecties)
-
warfarine en fenprocoumon (gebruikt om het bloed te verdunnen en bloedstolsels te
voorkomen). U kan verdere bloedtesten nodig hebben.
-
atazanavir (gebruikt bij de behandeling van HIV-infectie). U mag Ippracid niet
innemen als u atazanavir inneemt.
Neem Ippracid niet in met andere geneesmiddelen die de hoeveelheid zuur geproduceerd in uw maag
beperken, zoals een andere protonpompremmer (omeprazol, lansoprazol of rabeprazol) of een H2-
antagonist (bv. ranitidine, famotidine).
IPPRACID 20 mg – PIL – NL – 05/2012 (otc status)
Desondanks mag u Ippracid innemen met antacida (vb. magaldraat, alginezuur, natriumbicarbonaat,
aluminiumhydroxide, magnesiumcarbonaat, of combinaties hiervan), indien nodig.
Gebruikt u naast Ippracid nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit houdt ook
behandelingen op basis van planten of homeopathie in.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
De tabletten dienen in hun geheel ingeslikt te worden met water vóór een maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Neem Ippracid niet in als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u bijwerkingen ervaart zoals duizeligheid of verstoord zicht, dient u niet te rijden of machines te
bedienen.
Ippracid bevat sojalecithine.
Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor pinda of soja.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Neem één tablet per dag. Overschrijd deze aanbevolen dosis van dagelijks 20 mg Ippracid niet.
U dient dit geneesmiddel minstens 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen. Stop met de inname van
Ippracid als u volledig symptoomvrij bent. U kan verlichting ervaren van uw symptomen van zure
oprispingen en brandend maagzuur na ongeveer één dag behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel
is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen.
Als u na 2 weken continue inname van dit geneesmiddel geen verlichting van symptomen heeft, raadpleeg
dan uw arts.
Neem Ippracid tabletten niet langer dan 4 weken in zonder uw arts te raadplegen.
Neem de tablet in vóór een maaltijd, iedere dag op hetzelfde tijdstip. U dient de tablet in zijn geheel in te
slikken met wat water. De tablet niet kauwen of breken.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Ippracid dient niet gebruikt te worden door kinderen en jongeren onder de 18 jaar.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Ippracid heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddelijk contact op met uw
arts, apotheker, de dichtsbijzijnde afdeling spoedeisende hulp of het Antigifcentrum (070/245.245). Neem
indien mogelijk uw geneesmiddel en deze bijsluiter mee. Er zijn geen bekende symptomen van overdosis.
IPPRACID 20 mg – PIL – NL – 05/2012 (otc status)
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende normale dosis op het
gebruikelijke tijdstip de volgende dag.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts,
of neem contact op met de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van
dit geneesmiddel, maar neem deze bijsluiter en/of de tabletten met u mee.
-
Ernstige allergische reacties (zelden):
Overgevoeligheidsreacties, zogenaamde anafylactische
reacties, anafylactische shock en angio-oedeem. Typische symptomen zijn: zwelling van het
gezicht, de lippen, de tong en/of keel, wat moeilijkheden bij het slikken of ademhalen kan
veroorzaken, galbulten (netelroos), ernstige duizeligheid met zeer hoge hartslag en veel zweten.
Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend):
huiduitslag met zwelling, blaarvorming
of afschilfering van de huid; loslaten van de huid en bloedingen rond de ogen, neus, mond of
geslachtsdelen en snelle verslechtering van uw algemene gezondheid, of huiduitslag bij
blootstelling aan de zon.
Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend):
gele verkleuring van de huid en ogen (te
wijten aan ernstige leverschade), of nierproblemen zoals pijn bij het plassen en lage rugpijn met
koorts.
-
-
Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden:
zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
niet bekend: frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens.
Soms voorkomende bijwerkingen:
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezwollen gevoel en winderigheid;
verstopping; droge mond; pijn en onaangenaam gevoel in de buik; huiduitslag of netelroos;
jeuk; zich zwak, uitgeput en algemeen onwel voelen; slaapstoornissen; toename in
leverenzymen in een bloedtest.
Zelden voorkomende bijwerkingen:
volledig gebrek aan of gewijzigde smaak, stoornissen van het zicht zoals wazig zien;
gewrichtspijn; spierpijn; gewichtsveranderingen; verhoogde lichaamstemperatuur; opzwellen
van de ledematen; allergische reacties; depressie; verhoogde waarden van bilirubine en vet in
-
-
IPPRACID 20 mg – PIL – NL – 05/2012 (otc status)
het bloed (gezien in bloedtesten); borstvergroting bij mannen; hoge koorts en een sterke daling
in het aantal witte bloedcellen (gezien in bloedtesten).
-
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:
desoriëntatie; daling in het aantal bloedplaatjes, wat er voor kan zorgen dat u meer bloedt of
blauwe plekken heeft dan normaal; daling in het aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot
meer frequente infecties; een abnormale afname van zowel het aantal rode en witte bloedcellen,
als van het aantal bloedplaatjes (gezien in bloedtesten).
Frequentie niet bekend:
hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze
symptomen); verminderde hoeveelheid natrium in het bloed; verminderde hoeveelheid
magnesium in het bloed.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, de
doos en de blisterverpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is pantoprazol. Iedere tablet bevat 20 mg pantoprazol (als natrium-
sesquihydraat).
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern:
Maltitol (E965), crospovidon type B, carmellosenatrium, natriumcarbonaat watervrij,
calciumstearaat.
Omhulling:
poly(vinylalcohol), talk, titaniumdioxide (E171), macrogol 3350, sojalecithine, ijzeroxidegeel
(E172), natriumcarbonaat, watervrij, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), natriumlaurylsulfaat,
polysorbaat 80, triëthylcitraat
Hoe ziet Ippracid eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ippracid zijn ovale, gele tabletten
Ippracid is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7 en 14 tabletten en in flessen met 7 en 14 tabletten.
IPPRACID 20 mg – PIL – NL – 05/2012 (otc status)
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland
Fabrikant :
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
21 Wincentego Pola Str.
58-500 Jelenia Góra
Polen
FARMA-APS Produtos Farmacêuticos S.A
Rua João de Deus, no 19, Venda Nova
2700-487 Amadora
Portugal
Sofarimex – Ind. Quimica e Farmaceutica, S.A.
Av. das Indústrias – Alto do Colaride
2735-213 Cacém
Portugal
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Str. 51-61
59320 Ennigerloh
Duitsland
Advance Pharma GmbH
Wallenroder Straße 12-14
13435 Berlin
Duitsland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Apotex NV
E.Demunterlaan 5/8
1090 Brussel
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Blisterverpakking:
BE392786
HDPE-fles:
BE392795
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
IPPRACID 20 mg – PIL – NL – 05/2012 (otc status)
Lidstaat
Duitsland
België
Tsjechië
Nederland
Polen
Benaming
Pantotex 20 mg magensaftresistente Tabletten
Ippracid 20 mg maagsapresistente tabletten
Apo-Panto
Apotex Pantoprazol 20 mg
Pantoprazol Apotex
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2012.
___________________________________________________________________
De volgende aanbevelingen voor levensstijl en veranderingen in voedingspatroon kunnen ook
bijdragen om brandend maagzuur en zuur gerelateerde symptomen te verlichten.
- Vermijden van grote maaltijden
- Niet te snel eten
- Stoppen met roken
- Het gebruik van alcohol en cafeïne beperken
- Proberen af te vallen (in geval van overgewicht)
- Vermijden van nauw aansluitende kleding of riemen
- Vermijden van eten binnen drie uur voor het slapen gaan
- Verhogen van het hoofdeinde van uw bed (indien u ’s nachts symptomen ervaart)
- Beperken van de inname van voedsel dat brandend maagzuur kan veroorzaken. U kunt hierbij
denken aan: chocolade, pepermunt, groene munt, vet en gefrituurd voedsel, zure en gekruide
etenswaren, citrusvruchten en vruchtensappen, tomaten.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IPPRACID® 20 mg maagsapresistente tabletten
Pantoprazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
IPPRACID bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol, dat de `pomp' die maagzuur produceert,
blokkeert. Hierdoor vermindert het de hoeveelheid zuur in uw maag. Ippracid wordt gebruikt voor de
kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld brandend maagzuur, zure oprispingen) bij
volwassenen. Reflux is het terugvloeien van zuur uit de maag in de slokdarm, die ontstoken en pijnlijk kan
worden. Dit kan symptomen bij u veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst tot aan de
keel (brandend maagzuur) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).
U kan verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag
behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen.
Het kan nodig zijn de tabletten gedurende 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om de symptomen te
verlichten.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor pantoprazol, gesubstitueerde benzimidazolen soja-olie of één van de stoffen die in
dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
-
als u een geneesmiddel neemt dat atazanavir (voor de behandeling van HIV-infectie) bevat
-
als u jonger bent dan 18 jaar
-
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Raadpleeg eerst uw arts als:
-
u eerder continu behandeld werd voor brandend maagzuur of indigestie gedurende 4 of meer
weken
-
u ouder bent dan 55 jaar en dagelijks niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen tegen
spijsverteringsstoornissen inneemt
-
u ouder bent dan 55 jaar met nieuwe of recent gewijzigde symptomen
-
u eerder een maagzweer of maagchirurgie heeft gehad
-
u leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid of ogen) heeft gehad
-
u regelmatig uw arts bezoekt voor ernstige klachten of aandoeningen
-
u een endoscopie of een ademhalingstest genaamd C-ureumtest krijgt.
Raadpleeg uw arts onmiddellijk, vóór of na het nemen van dit geneesmiddel, als u één van de volgende
symptomen opmerkt, wat een teken van een andere, meer ernstige ziekte zou kunnen zijn:
-
een onbedoeld gewichtsverlies (niet gerelateerd aan een dieet of een fitnessprogramma)
-
(bij herhaald) braken
-
bloedbraken; dit kan eruit zien als donker koffiegruis in uw braaksel
-
bloed in uw stoelgang; die er zwart of teerachtig kan uitzien
- moeilijkheden of pijn bij het slikken
-
bleek gelaat en gevoel van zwakte (bloedarmoede)
-
pijn op de borst
-
maagpijn
-
ernstige en/of aanhoudende diarree, omdat Ippracid in verband gebracht werd met
een kleine toename in infectieuze diarree.
Uw arts kan beslissen dat u sommige testen moet ondergaan.
Als u een bloedtest dient te ondergaan, vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel inneemt.
U kunt verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag
behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijk verlichting te brengen.
U dient het niet te nemen als een preventieve maatregel.
Als u reeds enige tijd herhaaldelijk lijdt aan brandend maagzuur of indigestiesymptomen, vergeet dan niet
uw arts regelmatig te raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
IPPRACID kan de werking van sommige andere geneesmiddelen negatief beïnvloeden.
Vertel uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die één van de volgende werkzame
bestanddelen bevat:
-
ketoconazol (gebruikt bij schimmelinfecties)
-
warfarine en fenprocoumon (gebruikt om het bloed te verdunnen en bloedstolsels te
voorkomen). U kan verdere bloedtesten nodig hebben.
-
atazanavir (gebruikt bij de behandeling van HIV-infectie). U mag Ippracid niet
innemen als u atazanavir inneemt.
Desondanks mag u Ippracid innemen met antacida (vb. magaldraat, alginezuur, natriumbicarbonaat,
aluminiumhydroxide, magnesiumcarbonaat, of combinaties hiervan), indien nodig.
Gebruikt u naast Ippracid nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit houdt ook
behandelingen op basis van planten of homeopathie in.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
De tabletten dienen in hun geheel ingeslikt te worden met water vóór een maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Neem Ippracid niet in als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u bijwerkingen ervaart zoals duizeligheid of verstoord zicht, dient u niet te rijden of machines te
bedienen.
Ippracid bevat sojalecithine. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor pinda of soja.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Neem één tablet per dag. Overschrijd deze aanbevolen dosis van dagelijks 20 mg Ippracid niet.
U dient dit geneesmiddel minstens 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen. Stop met de inname van
Ippracid als u volledig symptoomvrij bent. U kan verlichting ervaren van uw symptomen van zure
oprispingen en brandend maagzuur na ongeveer één dag behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel
is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen.
Als u na 2 weken continue inname van dit geneesmiddel geen verlichting van symptomen heeft, raadpleeg
dan uw arts.
Neem Ippracid tabletten niet langer dan 4 weken in zonder uw arts te raadplegen.
Neem de tablet in vóór een maaltijd, iedere dag op hetzelfde tijdstip. U dient de tablet in zijn geheel in te
slikken met wat water. De tablet niet kauwen of breken.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Ippracid dient niet gebruikt te worden door kinderen en jongeren onder de 18 jaar.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende normale dosis op het
gebruikelijke tijdstip de volgende dag.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts, of neem contact op met de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van
dit geneesmiddel, maar neem deze bijsluiter en/of de tabletten met u mee.
-
Ernstige allergische reacties (zelden): Overgevoeligheidsreacties, zogenaamde anafylactische
reacties, anafylactische shock en angio-oedeem. Typische symptomen zijn: zwelling van het
gezicht, de lippen, de tong en/of keel, wat moeilijkheden bij het slikken of ademhalen kan
veroorzaken, galbulten (netelroos), ernstige duizeligheid met zeer hoge hartslag en veel zweten.
-
Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): huiduitslag met zwelling, blaarvorming
of afschilfering van de huid; loslaten van de huid en bloedingen rond de ogen, neus, mond of
geslachtsdelen en snelle verslechtering van uw algemene gezondheid, of huiduitslag bij
blootstelling aan de zon.
-
Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend): gele verkleuring van de huid en ogen (te
wijten aan ernstige leverschade), of nierproblemen zoals pijn bij het plassen en lage rugpijn met
koorts.
Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden:
- zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
- vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
- soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
- zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
- zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
- niet bekend: frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens.
-
Soms voorkomende bijwerkingen:
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezwollen gevoel en winderigheid;
verstopping; droge mond; pijn en onaangenaam gevoel in de buik; huiduitslag of netelroos;
jeuk; zich zwak, uitgeput en algemeen onwel voelen; slaapstoornissen; toename in
leverenzymen in een bloedtest.
-
het bloed (gezien in bloedtesten); borstvergroting bij mannen; hoge koorts en een sterke daling
in het aantal witte bloedcellen (gezien in bloedtesten).
-
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:
desoriëntatie; daling in het aantal bloedplaatjes, wat er voor kan zorgen dat u meer bloedt of
blauwe plekken heeft dan normaal; daling in het aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot
meer frequente infecties; een abnormale afname van zowel het aantal rode en witte bloedcellen,
als van het aantal bloedplaatjes (gezien in bloedtesten).
-
Frequentie niet bekend:
hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze
symptomen); verminderde hoeveelheid natrium in het bloed; verminderde hoeveelheid
magnesium in het bloed.
Krijgt u veel last van een van de bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, de
doos en de blisterverpakking na `EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is pantoprazol. Iedere tablet bevat 20 mg pantoprazol (als natrium-
sesquihydraat).
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern: Maltitol (E965), crospovidon type B, carmellosenatrium, natriumcarbonaat watervrij,
calciumstearaat.
Omhulling: poly(vinylalcohol), talk, titaniumdioxide (E171), macrogol 3350, sojalecithine, ijzeroxidegeel
(E172), natriumcarbonaat, watervrij, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), natriumlaurylsulfaat,
polysorbaat 80, triëthylcitraat

Hoe ziet Ippracid eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ippracid zijn ovale, gele tabletten
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland

Fabrikant :
Przedsibiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
21 Wincentego Pola Str.
58-500 Jelenia Góra
Polen
FARMA-APS Produtos Farmacêuticos S.A
Rua João de Deus, no 19, Venda Nova
2700-487 Amadora
Portugal
Sofarimex ­ Ind. Quimica e Farmaceutica, S.A.
Av. das Indústrias ­ Alto do Colaride
2735-213 Cacém
Portugal
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Str. 51-61
59320 Ennigerloh
Duitsland
Advance Pharma GmbH
Wallenroder Straße 12-14
13435 Berlin
Duitsland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Apotex NV
E.Demunterlaan 5/8
1090 Brussel
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Blisterverpakking:
BE392786
HDPE-fles:
BE392795
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Lidstaat
Benaming
Duitsland
Pantotex 20 mg magensaftresistente Tabletten
België
Ippracid 20 mg maagsapresistente tabletten
Tsjechië
Apo-Panto
Nederland
Apotex Pantoprazol 20 mg
Polen
Pantoprazol Apotex
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2012.
___________________________________________________________________
De volgende aanbevelingen voor levensstijl en veranderingen in voedingspatroon kunnen ook
bijdragen om brandend maagzuur en zuur gerelateerde symptomen te verlichten.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG