Iopidine 5 mg/mlBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
IOPIDINE 5 mg/ml oogdruppels, oplossing
Apraclonidine (als hydrochloride)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
Bewaar deze bijsluiter.
Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen,
want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen
die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER
Waarvoor wordt IOPIDINE gebruikt?
Wanneer mag u IOPIDINE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u IOPIDINE?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u IOPIDINE?
6.
Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT IOPIDINE GEBRUIKT?
IOPIDINE
behoort tot een groep van geneesmiddelen die gekend zijn als alfa-agonisten.
Het wordt gebruikt voor de behandeling
van chronisch glaucoom bij patiënten die reeds
andere geneesmiddelen gebruiken om deze aandoening te behandelen.
Bij deze patiënten helpt IOPIDINE om de vloeistofdruk in het oog te verminderen en kan het de
noodzaak van een drukverlagende chirurgische ingreep aan het oog uitstellen.
2. WANNEER MAG U IOPIDINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u IOPIDINE niet gebruiken?
Als u een voorgeschiedenis heeft van een
ernstige
of instabiele
hartziekte
of
stoornissen in de bloedsomloop.
U bent
allergisch
voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt
u vinden in rubriek 6.
U gebruikt bepaalde geneesmiddelen om een depressie te behandelen (mono-amine-
oxidase-remmers of tricyclische antidepressiva).
U gebruikt via de mond of via injectie geneesmiddelen die behoren tot de groep van
sympaticomimetica.
Bij
KINDEREN jonger dan 12
jaar.
Vraag uw arts om advies.
6/6
1.
2.
3.
4.
5.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met IOPIDINE?
Gebruik IOPIDINE enkel om in uw oog (ogen) te druppelen.
Het is mogelijk dat IOPIDINE uw oogdruk minder controleert, nadat u het een tijdje heeft
gebruikt. Daarom zal uw arts u regelmatig controleren wanneer u IOPIDINE gebruikt om te
kijken of de oogdruppels nog steeds werken.
Omdat IOPIDINE de druk in uw oog (ogen) verlaagt, zal uw oogdruk regelmatig
gecontroleerd moeten worden om te kijken of de druk in uw oog (ogen) onder controle blijft.
Als u een
voorgeschiedenis heeft
of
geneesmiddelen neemt voor de behandeling
van:
een
hartziekte
(waaronder ook hartbeklemming, hartinfarct of hartfalen)
een
hoge bloeddruk
of andere
stoornissen in de bloedsomloop
(waaronder ook een
beroerte, de ziekte van Raynaud en aanvallen van bewustzijnsverlies)
nier- of leverproblemen
depressie
de ziekte van
Parkinson
diabetes of een lage bloedsuikerspiegel.
IOPIDINE kan de tekenen en symptomen van
een plotse daling van de bloedsuikerspiegel, zoals een versnelde hartslag of beven,
verbergen.
Wanneer u een
ingreep
moet ondergaan.
Wanneer één van deze situaties van toepassing is, kan het zijn dat u IOPIDINE nog steeds
mag gebruiken, maar
raadpleeg eerst uw arts.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Tijdens de behandeling met IOPIDINE mag u
geen alcohol
drinken. Het effect van IOPIDINE
kan dan versterkt worden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast IOPIDINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
IOPIDINE mag niet worden gebruikt
wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt om een
depressie te behandelen (mono-amine-oxidase-remmers of tricyclische antidepressiva).
IOPIDINE mag ook niet gebruikt worden wanneer u via de mond of via injectie geneesmiddelen
gebruikt die behoren tot de groep van sympaticomimetica.
IOPIDINE kan de effecten versterken
van sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om
depressie, astma, hoge bloeddruk, sommige vormen van een mentale ziekte en de ziekte van
Parkinson te behandelen en van geneesmiddelen voor het hart die digoxine of digitoxine
bevatten. Het kan ook reageren met sommige pijnstillers, kalmerende middelen, anesthetica,
tricyclische antidepressiva, middelen tegen hoest of verkoudheid, geneesmiddelen tegen
glaucoom zoals timolol of brimonidine en oogdruppels die gebruikt worden om het oog witter te
maken.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met
uw arts of apotheker
voordat u geneesmiddelen gebruikt.
IOPIDINE zou niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.
6/6
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit soort geneesmiddelen kan
slaperigheid en duizeligheid
veroorzaken. Als u last heeft van
slaperigheid en duizeligheid,
niet rijden of geen machines bedienen.
Belangrijke informatie wanneer u contactlenzen draagt
Gebruik
de oogdruppels
niet
terwijl u
contactlenzen
draagt. Doe uw (harde of zachte)
contactlenzen uit voordat u IOPIDINE gaat gebruiken en wacht ten minste 15 minuten na het
gebruik vooraleer uw contactlenzen opnieuw in te zetten. IOPIDINE bevat een bewaarmiddel
(benzalkoniumchloride) dat oogirritatie kan veroorzaken en waarvan bekend is dat het zachte
contactlenzen verkleurt.
3. HOE GEBRUIKT U IOPIDINE?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering
De gebruikelijke dosering is 1 druppel in uw oog (ogen), 3 maal daags.
Verwijder de losse ring
van de dop wanneer het flesje voor de eerste maal wordt geopend.
1
2
3
Wijze van gebruik
Was uw handen vooraleer u begint.
Draai de dop van het flesje.
Houd het flesje ondersteboven tussen uw duim en vingers.
Houd uw hoofd achterover.
Trek met een vinger het onderste ooglid naar beneden zodat er zich een “zakje” vormt
tussen het ooglid en uw oog. De druppel zal hier in vallen (afbeelding 1).
Breng de druppelteller dicht tegen uw oog. Doe dit voor een spiegel indien nodig.
Zorg ervoor dat de druppelteller uw oog of ooglid,
omliggende zones of andere
oppervlakken
niet raakt.
De oogdruppels kunnen hierdoor besmet geraken.
Druk zachtjes op de onderkant van het flesje om één druppel per keer uit het flesje te
laten vallen (afbeelding 2).
Niet in het flesje knijpen,
zachtjes duwen op de onderkant is voldoende.
Druk na gebruik van IOPIDINE met een vinger in uw ooghoek, naast de neus
(afbeelding 3). Dat helpt te verhinderen dat IOPIDINE in de rest van het lichaam komt.
6/6
Indien u de druppels in beide ogen gebruikt, herhaal dan de stappen voor uw ander
oog. Schroef de dop weer stevig op het flesje onmiddellijk na gebruik.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen,
probeer het dan opnieuw.
Wanneer u IOPIDINE vergeet te gebruiken,
dien de volgende dosis toe zoals
voorzien. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis
over en schakel opnieuw over op het gewone doseringsschema.
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Wanneer u IOPIDINE heeft ingeslikt,
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Als u meer van IOPIDINE heeft gebruikt dan nodig,
spoel het er dan uit met warm water.
Gebruik geen druppels meer tot het tijd is voor uw volgende dosis volgens het schema. Indien
u het geneesmiddel per ongeluk heeft ingeslikt kunnen de symptomen van een overdosering
onder andere de volgende zijn: verlaagde bloeddruk, slaperigheid, verlaagde hartslag,
hypoventilatie (verlaagde frequentie en diepte van de ademhaling) en toevallen.
Als u ook nog andere oogdruppels of oogzalven gebruikt,
wacht dan ten minste 5 minuten
tussen ieder geneesmiddel. Breng oogzalven als laatste aan.
Heeft u nog andere vragen
over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan IOPIDINE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
IOPIDINE kan allergische reacties veroorzaken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts wanneer u
last krijgt
van één of meerdere van de volgende
symptomen in uw oog:
roodheid, jeuk,
ongemak, waterige ogen, abnormaal gevoel, zwelling van het oog en ooglid, slecht
gezichtsvermogen.
Stop met het gebruik als uw zicht
direct na gebruik van IOPIDINE
slechter wordt
en
raadpleeg onmiddellijk uw arts.
U kunt sommige of alle volgende reacties in uw oog (ogen) ervaren:
Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten):
toegenomen roodheid, jeuk in het oog,
ontsteking.
Vaak (treedt op bij 1 tot 10 op 100 personen):
ongemak, waterige ogen, zwelling van de
oogleden, korrelig gevoel in het oog, droog oog, schilferige oogleden.
Soms (treedt op bij 1 tot 10 op 1000 personen):
zwelling onder de oogleden, zwelling van het
oog, afwijkend zicht, pijn, ontsteking en irritatie van het oog of de oogleden, beschadiging van
het oppervlak van het hoornvlies (voorste deel van het oog), lichtgevoeligheid, roodheid van het
ooglid, verhoogde of omhooggetrokken oogleden, vergrote pupil, verminderd zicht, wazig zicht,
hangend ooglid, oogafscheiding of wit worden van het oog.
U kunt ook reacties ervaren in andere delen van uw lichaam:
6/6
Vaak:
droge mond, ontsteking binnenin de neus, dermatitis, droge neus, zwakheid, hoofdpijn,
ongebruikelijke smaak.
Soms:
borstkaspijn, zwelling van handen, voeten en uiteinden, onregelmatige hartslag,
verstopping, misselijkheid, gevoel van vermoeidheid, pijnlijke keel, loopneus, pijnlijke spieren,
abnormale coördinatie, slaperigheid, duizeligheid, tintelend gevoel, zenuwachtigheid,
depressie, moeilijk slapen, kortademigheid of moeilijk ademen, ongewoon reukvermogen,
zwelling van het gelaat, geïrriteerdheid, verwijden van de bloedvaten.
Krijgt u veel last van een bijwerking?
Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U IOPIDINE?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Het flesje zorgvuldig in het kartonnen doosje bewaren.
Gebruik IOPIDINE niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
flesje en de buitenverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Gebruik IOPIDINE niet langer dan 4 weken na eerste opening,
om infecties te vermij-
den.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor
hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft
gekregen.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in IOPIDINE?
De werkzame stof is apraclonidine 5 mg/ml (als hydrochloride).
De andere stoffen zijn natriumchloride, natriumacetaat trihydraat, benzalkoniumchloride,
zoutzuur en/of natriumhydroxide (om de pH-waarde op peil te houden) en gezuiverd water.
Hoe ziet IOPIDINE eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
IOPIDINE is een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing, geleverd in een plastic druppelflesje
van 5 of 10 ml met een schroefdop.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
6/6
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE170125
Afleveringswijze:
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 12/2012.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2013.
6/6

IOPIDINE 5 mg/ml
oogdruppels, oplossing
Apraclonidine (als hydrochloride)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
·
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER
1. Waarvoor wordt IOPIDINE gebruikt?
2. Wanneer mag u IOPIDINE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u IOPIDINE?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u IOPIDINE?
6.
Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT IOPIDINE GEBRUIKT?
IOPIDINE behoort tot een groep van geneesmiddelen die gekend zijn als alfa-agonisten.
Het wordt gebruikt voor de behandeling van chronisch glaucoom bij patiënten die reeds
andere geneesmiddelen gebruiken om deze aandoening te behandelen.
Bij deze patiënten helpt IOPIDINE om de vloeistofdruk in het oog te verminderen en kan het de
noodzaak van een drukverlagende chirurgische ingreep aan het oog uitstel en.
2. WANNEER MAG U IOPIDINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?

Wanneer mag u IOPIDINE niet gebruiken?
·
Als u een voorgeschiedenis heeft van een
ernstige of instabiele
hartziekte of
stoornissen in de bloedsomloop.
- U bent
allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt
u vinden in rubriek 6.
- U gebruikt bepaalde geneesmiddelen om een depressie te behandelen (mono-amine-
oxidase-remmers of tricyclische antidepressiva).
- U gebruikt via de mond of via injectie geneesmiddelen die behoren tot de groep van
sympaticomimetica.
- Bij
KINDEREN jonger dan 12 jaar.
Vraag uw arts om advies.
· Het is mogelijk dat IOPIDINE uw oogdruk minder controleert, nadat u het een tijdje heeft
gebruikt. Daarom zal uw arts u regelmatig controleren wanneer u IOPIDINE gebruikt om te
kijken of de oogdruppels nog steeds werken.
· Omdat IOPIDINE de druk in uw oog (ogen) verlaagt, zal uw oogdruk regelmatig
gecontroleerd moeten worden om te kijken of de druk in uw oog (ogen) onder controle blijft.
Als u een
voorgeschiedenis heeft of
geneesmiddelen neemt voor de behandeling van:
· een
hartziekte (waaronder ook hartbeklemming, hartinfarct of hartfalen)
· een
hoge bloeddruk of andere
stoornissen in de bloedsomloop (waaronder ook een
beroerte, de ziekte van Raynaud en aanval en van bewustzijnsverlies)
·
nier- of leverproblemen
·
depressie
· de ziekte van
Parkinson
·
diabetes of een lage bloedsuikerspiegel. IOPIDINE kan de tekenen en symptomen van
een plotse daling van de bloedsuikerspiegel, zoals een versnelde hartslag of beven,
verbergen.
· Wanneer u een
ingreep moet ondergaan.
Wanneer één van deze situaties van toepassing is, kan het zijn dat u IOPIDINE nog steeds
mag gebruiken, maar
raadpleeg eerst uw arts.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Tijdens de behandeling met IOPIDINE mag u
geen alcohol drinken
. Het effect van IOPIDINE
kan dan versterkt worden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast IOPIDINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
IOPIDINE mag niet worden gebruikt wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt om een
depressie te behandelen (mono-amine-oxidase-remmers of tricyclische antidepressiva).
IOPIDINE mag ook niet gebruikt worden wanneer u via de mond of via injectie geneesmiddelen
gebruikt die behoren tot de groep van sympaticomimetica.
IOPIDINE kan de effecten versterken van sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om
depressie, astma, hoge bloeddruk, sommige vormen van een mentale ziekte en de ziekte van
Parkinson te behandelen en van geneesmiddelen voor het hart die digoxine of digitoxine
bevatten. Het kan ook reageren met sommige pijnstil ers, kalmerende middelen, anesthetica,
tricyclische antidepressiva, middelen tegen hoest of verkoudheid, geneesmiddelen tegen
glaucoom zoals timolol of brimonidine en oogdruppels die gebruikt worden om het oog witter te
maken.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met
uw arts of apotheker
voordat u geneesmiddelen gebruikt.
IOPIDINE zou niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.
Belangrijke informatie wanneer u contactlenzen draagt
Gebruik
de oogdruppels
niet terwijl u
contactlenzen draagt. Doe uw (harde of zachte)
contactlenzen uit voordat u IOPIDINE gaat gebruiken en wacht ten minste 15 minuten na het
gebruik vooraleer uw contactlenzen opnieuw in te zetten. IOPIDINE bevat een bewaarmiddel
(benzalkoniumchloride) dat oogirritatie kan veroorzaken en waarvan bekend is dat het zachte
contactlenzen verkleurt.
3. HOE GEBRUIKT U IOPIDINE?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering
De gebruikelijke dosering is 1 druppel in uw oog (ogen), 3 maal daags.
Verwijder de losse ring van de dop wanneer het flesje voor de eerste maal wordt geopend.
1
2
3
Wijze van gebruik
· Was uw handen vooraleer u begint.
· Draai de dop van het flesje.
· Houd het flesje ondersteboven tussen uw duim en vingers.
· Houd uw hoofd achterover.
· Trek met een vinger het onderste ooglid naar beneden zodat er zich een 'zakje' vormt
tussen het ooglid en uw oog. De druppel zal hier in val en (afbeelding 1).
· Breng de druppeltel er dicht tegen uw oog. Doe dit voor een spiegel indien nodig.
·
Zorg ervoor dat de druppelteller uw oog of ooglid, omliggende zones of andere
oppervlakken
niet raakt. De oogdruppels kunnen hierdoor besmet geraken.
· Druk zachtjes op de onderkant van het flesje om één druppel per keer uit het flesje te
laten val en (afbeelding 2).
·
Niet in het flesje knijpen, zachtjes duwen op de onderkant is voldoende.
· Druk na gebruik van IOPIDINE met een vinger in uw ooghoek, naast de neus
(afbeelding 3). Dat helpt te verhinderen dat IOPIDINE in de rest van het lichaam komt.
oog. Schroef de dop weer stevig op het flesje onmiddel ijk na gebruik.
·
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer het dan opnieuw.
·
Wanneer u IOPIDINE vergeet te gebruiken, dien de volgende dosis toe zoals
voorzien. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis
over en schakel opnieuw over op het gewone doseringsschema.
·
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
·
Wanneer u IOPIDINE heeft ingeslikt, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Als u meer van IOPIDINE heeft gebruikt dan nodig, spoel het er dan uit met warm water.
Gebruik geen druppels meer tot het tijd is voor uw volgende dosis volgens het schema. Indien
u het geneesmiddel per ongeluk heeft ingeslikt kunnen de symptomen van een overdosering
onder andere de volgende zijn: verlaagde bloeddruk, slaperigheid, verlaagde hartslag,
hypoventilatie (verlaagde frequentie en diepte van de ademhaling) en toeval en.
Als u ook nog andere oogdruppels of oogzalven gebruikt, wacht dan ten minste 5 minuten
tussen ieder geneesmiddel. Breng oogzalven als laatste aan.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan IOPIDINE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
IOPIDINE kan al ergische reacties veroorzaken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts
wanneer u
last krijgt
van één of meerdere van de volgende
symptomen in uw oog: roodheid, jeuk,
ongemak, waterige ogen, abnormaal gevoel, zwel ing van het oog en ooglid, slecht
gezichtsvermogen.
Stop met het gebruik als uw zicht direct na gebruik van IOPIDINE
slechter wordt en

raadpleeg onmiddellijk uw arts.

·
U kunt sommige of alle volgende reacties in uw oog (ogen) ervaren:
Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten): toegenomen roodheid, jeuk in het oog,
ontsteking.
Vaak (treedt op bij 1 tot 10 op 100 personen): ongemak, waterige ogen, zwel ing van de
oogleden, korrelig gevoel in het oog, droog oog, schilferige oogleden.
Soms (treedt op bij 1 tot 10 op 1000 personen): zwel ing onder de oogleden, zwel ing van het
oog, afwijkend zicht, pijn, ontsteking en irritatie van het oog of de oogleden, beschadiging van
het oppervlak van het hoornvlies (voorste deel van het oog), lichtgevoeligheid, roodheid van het
ooglid, verhoogde of omhooggetrokken oogleden, vergrote pupil, verminderd zicht, wazig zicht,
hangend ooglid, oogafscheiding of wit worden van het oog.
·
U kunt ook reacties ervaren in andere delen van uw lichaam:
Soms: borstkaspijn, zwel ing van handen, voeten en uiteinden, onregelmatige hartslag,
verstopping, misselijkheid, gevoel van vermoeidheid, pijnlijke keel, loopneus, pijnlijke spieren,
abnormale coördinatie, slaperigheid, duizeligheid, tintelend gevoel, zenuwachtigheid,
depressie, moeilijk slapen, kortademigheid of moeilijk ademen, ongewoon reukvermogen,
zwel ing van het gelaat, geïrriteerdheid, verwijden van de bloedvaten.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U IOPIDINE?
- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
- Het flesje zorgvuldig in het kartonnen doosje bewaren.
- Gebruik IOPIDINE niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
flesje en de buitenverpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
-
Gebruik IOPIDINE niet langer dan 4 weken na eerste opening, om infecties te vermij-
den.
- Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor
hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft
gekregen.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in IOPIDINE?
·
De werkzame stof is apraclonidine 5 mg/ml (als hydrochloride).
· De andere stoffen
zijn natriumchloride, natriumacetaat trihydraat, benzalkoniumchloride,
zoutzuur en/of natriumhydroxide (om de pH-waarde op peil te houden) en gezuiverd water.
Hoe ziet IOPIDINE eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
IOPIDINE is een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing, geleverd in een plastic druppelflesje
van 5 of 10 ml met een schroefdop.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE170125
Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 12/2012.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG