IonolyteBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Ionolyte oplossing voor infusie
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Ionolyte en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3.
Hoe gebruikt u dit middel ?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel ?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Ionolyte en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
Ionolyte is een oplossing voor infusie.
Ionolyte wordt gebruikt voor de behandeling van:
extracellulaire dehydratatie (waterverlies)
hypovolemie (plotselinge vermindering van het volume van het circulerende bloed)
lichte vorm van metabole acidose (verhoogd zuurgehalte in het bloed, veroorzaakt door een
stofwisselingsstoornis)
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor Natriumacetaat-trihydraat, Natriumchloride, Kaliumchloride,
Magnesiumchloride-hexahydraat of één van de andere ingrediënten van dit geneesmiddel (zie
rubriek 6)
hyperhydratatie (te veel vocht in het lichaam) hebt, met name bij longoedeem (vochtophoping
in de longen) en congestief hartfalen (uw hart kan onvoldoende bloed door het lichaam
pompen)
ernstige nierfunctiestoornis
metabole alkalose (verhoogde zuurgraad van het bloed, veroorzaakt door een
stofwisselingsstoornis)
hyperkaliëmie (te hoge kaliumgehaltes in het bloed)
Uw arts zal deze controleren.
Wees extra voorzichtig met het gebruik van Ionolyte als:
u hartfalen hebt
u een ernstige hartritmestoornis hebt
u een nierfunctiestoornis hebt
u sterk afwijkende elektrolytenwaarden hebt (bv. te hoog kalium-, natrium-, magnesium- of
chloridegehalte in het bloed)
u een hoge bloeddruk hebt
1
u eclampsie hebt (een complicatie bij een zwangerschap die zich hoofdzakelijk uit in de vorm van
een hoge bloeddruk en aanzienlijke hoeveelheden eiwit in de urine)
u aldosteronisme hebt (een syndroom van hoge bloeddruk en lage kaliumgehaltes in het bloed,
veroorzaakt door een teveel van het natuurlijke hormoon aldosteron)
u andere behandelingen krijgt of aandoeningen hebt die verband houden met natriumretentie (bv.
corticoïden/steroïden)
u kaliumsparende diuretica inneemt (deze worden gebruikt om het urinevolume te verhogen)
u ernstige kaliumdeficiëntie hebt
u hoge doses digitalis hebt ingenomen (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling
van hartaandoeningen)
u myasthenia gravis hebt (een ziekte die gepaard gaat met een ernstige vorm van spierzwakte)
u onlangs een operatie hebt ondergaan, waarbij een spierverslapper (een neuromusculaire blokker)
is gebruikt
er grotere hoeveelheden van deze oplossing moeten worden gebruikt
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Geen speciale waarschuwingen
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?Gebruikt
u naast Ionolyte nog andere geneesmiddelen of
heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker
Ionolyte wordt niet aanbevolen als u het volgende inneemt/gebruikt:
corticoïden/steroïden en carbenoxolon (voor de behandeling van zweren van het
spijsverteringskanaal), aangezien deze gepaard gaan met natrium- en waterretentie (met
vochtophoping in weefsels en hoge bloeddruk)
kaliumsparende diuretica (deze worden gebruikt om het urinevolume te verhogen, zoals amiloride,
spironolacton, triamtereen, alleen of in een combinatie toegediend)
ACE-remmers en angiotensine II-receptorantagonisten (geneesmiddelen die voornamelijk worden
gebruikt om de bloeddruk onder controle te brengen, voor de behandeling van hartfalen)
tacrolimus en ciclosporine (geneesmiddelen die worden gebruikt om orgaanafstoting te
vermijden)
spierverslappers
salicylaten (deze worden gebruikt om pijn te verlichten en koorts te verminderen)
lithium (een antidepressivum)
alkalische geneesmiddelen, zoals sympathicomimetica (bv. amfetamine)
Waarop moet u letten met eten en drinken?Van
Ionolyte is niet bekend dat deze een negatief effect
heeft wanneer deze gelijktijdig met voedsel en drank wordt gegeven.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Ionolyte kan veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding, mits de elektrolyten- en
vochtbalans wordt gecontroleerd.
Wanneer een ander geneesmiddel aan Ionolyte wordt toegevoegd, moeten de aard van het
geneesmiddel evenals het gebruik ervan tijdens de zwangerschap en borstvoeding apart in overweging
worden genomen. Uw arts zal dit met u bespreken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ionolyte heeft geen effect op de rijvaardigheid of op het gebruik van machines.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
NOTBE115C
Page
2
of
6
Ionolyte zult u door een arts of verpleegkundige in het ziekenhuis toegediend krijgen.
U krijgt uw geneesmiddel met een intraveneus infuus (een infuus in een ader) toegediend.
De hoeveelheid en de snelheid waarmee het infuus wordt gegeven, zijn afhankelijk van uw toestand.
Uw arts zal de voor u correcte dosis bepalen.
Wat u moet doen als u meer van Ionolyte heeft gekregen dan zou mogen
Het is erg onwaarschijnlijk dat u meer met een infuus toegediend krijgt dan zou mogen, omdat uw arts
of verpleegkundige u dit geneesmiddel zal geven en hij/zij u tijdens de behandeling zal opvolgen.
Vertel het echter uw arts of verpleegkundige als u zich zorgen maakt.
Indien per ongeluk een overdosering is toegediend, zal de behandeling worden stopgezet en zal men u
in observatie houden voor tekenen en symptomen die verband houden met het geneesmiddel. Het kan
nodig zijn om een teveel aan vocht therapeutisch te verwijderen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
Wanneer u teveel van Ionolyte heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of voor België het Antigifcentrum (070/245.245).
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
Zeer vaak (meer dan 1 op 10 patiënten):
hyperhydratatie (te veel vocht in uw lichaam) en hartfalen bij patiënten met een
hartaandoening of longoedeem (vochtophoping in de longen)
Vaak (meer dan 1 op 100 patiënten, maar minder dan 1 op 10 patiënten):
grote hoeveelheden van deze oplossing kunnen leiden tot verdunning van componenten van
het bloed en een daling van de hematocrieten (het deel van het bloedvolume dat door rode
bloedcellen wordt ingenomen)
Andere bijwerkingen omvatten:
vochtophoping in weefsels (oedeem)
koorts
infectie op de injectieplaats, lokale pijn of reactie
irritatie van de ader, veneuze trombose (vorming van een klonter) of flebitis (ontsteking van
de ader) die zich verspreidt vanaf de injectieplaats
extravasatie (er lekt vocht uit de ader)
Uw arts of verpleegkundige zal u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel opvolgen. Als een van
deze bijwerkingen optreedt, zal de behandeling worden stopgezet.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Of in
België via
www.fagg.be
of
patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
NOTBE115C
Page
3
of
6
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Het product moet onmiddellijk na opening worden gebruikt.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
injectieflacon en de doos na EXP. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De actieve bestanddelen zijn:
Natriumacetaat-trihydraat
Natriumchloride
Kaliumchloride
Magnesiumchloride-hexahydraat
Elektrolyten:
Na
+
K
+
Mg
++
Cl
-
CH
3
COO
-
137,0 mmol/l
4,0 mmol/l
1,5 mmol/l
110,0 mmol/l
34,0 mmol/l
286,5 mosm/l
< 2,5 mmol NaOH/l
6,9 – 7,9
500 ml
2,32 g
3,01 g
0,15 g
0,15 g
1000 ml
4,63 g
6,02 g
0,30 g
0,30 g
Theoretische osmolariteit:
Titreerbare zuur:
pH:
De andere bestanddelen zijn:
Water voor injectie
Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)
Zoutzuur (voor pH-aanpassing)
Hoe ziet Ionolyte er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Ionolyte is een heldere en kleurloze oplossing in flexibele, verzegelde plastic verpakkingen,
freeflex
®
-
zakken genoemd, of in plastic flessen, KabiPac
®
genoemd.
De oplossing is verkrijgbaar in een presentatie van 500 ml of 1000 ml
Polyolefine zak (freeflex
®
) met omzak: 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml
LDPE fles (KabiPac
®
): 10 x 500 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1.000 ml
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
België:
Nederland:
Fresenius Kabi nv
Fresenius Kabi Nederland BV
Brandekensweg 9
Amersfoortseweg 10 E
2627 Schelle
–3705GJ Zeist
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Page
4
of
6
UR
NOTBE115C
BE 350506 (500 ml zak)
BE 350515 (1000 ml zak)
BE 350524 (500 ml fles)
BE 350533 (1000 ml fles)
Fabrikant
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
61169 Friedberg
Duitsland
Tel: +49 6172 686 8667
Kundenberatung@fresenius-kabi.de
Fresenius Kabi France
6 rue du Rempart
27400 Louviers
Frankrijk
Tel: +33 2 32 09 59 00
RVG 102596
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België
Ionolyte oplossing voor infusie
Frankrijk
Ionoven solution pour perfusion
Hongarije
Isolyte
Nederland
Ionolyte oplossing voor infusie
Noorwegen
Ionolyte
Polen
Venolyte
Portugal
Ionoven
Slovakije
Isolyte
Spanje
Ionolyte
Tsjechië
Isolyte
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 07/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg:
Dosering
Volwassenen en pediatrische patiënten
De dosering en toedieningssnelheid zijn afhankelijk van de leeftijd, het lichaamsgewicht, de klinische
en biologische toestand van de patiënt (met inbegrip van de zuur/base-balans) en de gelijktijdige
behandeling.
Aanbevolen dosering:
De maximale dagelijkse dosis stemt overeen met de vocht- en elektrolytenbehoeften van de patiënt.
Om het bloedvolume tijdelijk te herstellen is 3 tot 5 maal het volume van het verloren bloed nodig.
Kenmerkende aanbevolen doseringen zijn:
Voor volwassenen, ouderen en adolescenten (van 12 jaar en ouder): 500 ml tot 3 liter per 24 uur.
Voor zuigelingen, peuters en kinderen (van 28 dagen tot 11 jaar): 20 ml/kg tot 100 ml/kg per 24 uur.
Toedieningssnelheid:
Page
5
of
6
NOTBE115C
Bij andere ononderbroken behandelingen dan bij acuut vochtverlies bedraagt de infusiesnelheid bij
volwassenen doorgaans 40 ml/kg per 24 uur.
Bij pediatrische patiënten bedraagt de gemiddelde infusiesnelheid 5 ml/kg/uur, maar de snelheid
varieert met de leeftijd: 6-8 ml/kg/uur voor zuigelingen, 4-6 ml/kg/uur voor peuters en 2-4 ml/kg/uur
voor schoolgaande kinderen.
Wijze van toediening
Voor intraveneus gebruik
Page
6
of
6
NOTBE115C

Ionolyte oplossing voor infusie
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Ionolyte en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3.
Hoe gebruikt u dit middel ?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel ?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Ionolyte en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
Ionolyte is een oplossing voor infusie.
Ionolyte wordt gebruikt voor de behandeling van:
·
extracellulaire dehydratatie (waterverlies)
- hypovolemie (plotselinge vermindering van het volume van het circulerende bloed)
- lichte vorm van metabole acidose (verhoogd zuurgehalte in het bloed, veroorzaakt door een
stofwisselingsstoornis)
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor Natriumacetaat-trihydraat, Natriumchloride, Kaliumchloride,
Magnesiumchloride-hexahydraat of één van de andere ingrediënten van dit geneesmiddel (zie
rubriek 6)
· hyperhydratatie (te veel vocht in het lichaam) hebt, met name bij longoedeem (vochtophoping
in de longen) en congestief hartfalen (uw hart kan onvoldoende bloed door het lichaam
pompen)
· ernstige nierfunctiestoornis
· metabole alkalose (verhoogde zuurgraad van het bloed, veroorzaakt door een
stofwisselingsstoornis)
· hyperkaliëmie (te hoge kaliumgehaltes in het bloed)
Uw arts zal deze controleren.
Wees extra voorzichtig met het gebruik van Ionolyte als:
· u hartfalen hebt
· u een ernstige hartritmestoornis hebt
· u een nierfunctiestoornis hebt
· u sterk afwijkende elektrolytenwaarden hebt (bv. te hoog kalium-, natrium-, magnesium- of
chloridegehalte in het bloed)
· u een hoge bloeddruk hebt
een hoge bloeddruk en aanzienlijke hoeveelheden eiwit in de urine)
· u aldosteronisme hebt (een syndroom van hoge bloeddruk en lage kaliumgehaltes in het bloed,
veroorzaakt door een teveel van het natuurlijke hormoon aldosteron)
· u andere behandelingen krijgt of aandoeningen hebt die verband houden met natriumretentie (bv.
corticoïden/steroïden)
· u kaliumsparende diuretica inneemt (deze worden gebruikt om het urinevolume te verhogen)
· u ernstige kaliumdeficiëntie hebt
· u hoge doses digitalis hebt ingenomen (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling
van hartaandoeningen)
· u myasthenia gravis hebt (een ziekte die gepaard gaat met een ernstige vorm van spierzwakte)
· u onlangs een operatie hebt ondergaan, waarbij een spierverslapper (een neuromusculaire blokker)
is gebruikt
· er grotere hoeveelheden van deze oplossing moeten worden gebruikt
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Geen speciale waarschuwingen
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?Gebruikt u naast Ionolyte nog andere geneesmiddelen of
heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker

Ionolyte wordt niet aanbevolen als u het volgende inneemt/gebruikt:
· corticoïden/steroïden en carbenoxolon (voor de behandeling van zweren van het
spijsverteringskanaal), aangezien deze gepaard gaan met natrium- en waterretentie (met
vochtophoping in weefsels en hoge bloeddruk)
· kaliumsparende diuretica (deze worden gebruikt om het urinevolume te verhogen, zoals amiloride,
spironolacton, triamtereen, alleen of in een combinatie toegediend)
· ACE-remmers en angiotensine II-receptorantagonisten (geneesmiddelen die voornamelijk worden
gebruikt om de bloeddruk onder controle te brengen, voor de behandeling van hartfalen)
· tacrolimus en ciclosporine (geneesmiddelen die worden gebruikt om orgaanafstoting te
vermijden)
· spierverslappers
· salicylaten (deze worden gebruikt om pijn te verlichten en koorts te verminderen)
· lithium (een antidepressivum)
· alkalische geneesmiddelen, zoals sympathicomimetica (bv. amfetamine)
Waarop moet u letten met eten en drinken?Van Ionolyte is niet bekend dat deze een negatief effect
heeft wanneer deze gelijktijdig met voedsel en drank wordt gegeven.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Ionolyte kan veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding, mits de elektrolyten- en
vochtbalans wordt gecontroleerd.
Wanneer een ander geneesmiddel aan Ionolyte wordt toegevoegd, moeten de aard van het
geneesmiddel evenals het gebruik ervan tijdens de zwangerschap en borstvoeding apart in overweging
worden genomen.
Uw arts zal dit met u bespreken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ionolyte heeft geen effect op de rijvaardigheid of op het gebruik van machines.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Page
2 of
6
U krijgt uw geneesmiddel met een intraveneus infuus (een infuus in een ader) toegediend.
De hoeveelheid en de snelheid waarmee het infuus wordt gegeven, zijn afhankelijk van uw toestand.
Uw arts zal de voor u correcte dosis bepalen.
Wat u moet doen als u meer van Ionolyte heeft gekregen dan zou mogen
Het is erg onwaarschijnlijk dat u meer met een infuus toegediend krijgt dan zou mogen, omdat uw arts
of verpleegkundige u dit geneesmiddel zal geven en hij/zij u tijdens de behandeling zal opvolgen.
Vertel het echter uw arts of verpleegkundige als u zich zorgen maakt.
Indien per ongeluk een overdosering is toegediend, zal de behandeling worden stopgezet en zal men u
in observatie houden voor tekenen en symptomen die verband houden met het geneesmiddel. Het kan
nodig zijn om een teveel aan vocht therapeutisch te verwijderen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
Wanneer u teveel van Ionolyte heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of voor België het Antigifcentrum (070/245.245).
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
Zeer vaak (meer dan 1 op 10 patiënten):
- hyperhydratatie (te veel vocht in uw lichaam) en hartfalen bij patiënten met een
hartaandoening of longoedeem (vochtophoping in de longen)
Vaak (meer dan 1 op 100 patiënten, maar minder dan 1 op 10 patiënten):
- grote hoeveelheden van deze oplossing kunnen leiden tot verdunning van componenten van
het bloed en een daling van de hematocrieten (het deel van het bloedvolume dat door rode
bloedcellen wordt ingenomen)
Andere bijwerkingen omvatten:
- vochtophoping in weefsels (oedeem)
- koorts
- infectie op de injectieplaats, lokale pijn of reactie
- irritatie van de ader, veneuze trombose (vorming van een klonter) of flebitis (ontsteking van
de ader) die zich verspreidt vanaf de injectieplaats
- extravasatie (er lekt vocht uit de ader)
Uw arts of verpleegkundige zal u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel opvolgen. Als een van
deze bijwerkingen optreedt, zal de behandeling worden stopgezet.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Of in
België via www.fagg.be of patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Page
3 of
6
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
injectieflacon en de doos na EXP. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De actieve bestanddelen zijn:
500 ml
1000 ml
Natriumacetaat-trihydraat
2,32 g
4,63 g
Natriumchloride
3,01 g
6,02 g
Kaliumchloride
0,15 g
0,30 g
Magnesiumchloride-hexahydraat
0,15 g
0,30 g
Elektrolyten:
Na+
137,0 mmol/l
K+
4,0
mmol/l
Mg++
1,5 mmol/l
Cl-
110,0 mmol/l
CH3COO-
34,0 mmol/l
Theoretische osmolariteit:
286,5 mosm/l
Titreerbare zuur:
< 2,5 mmol NaOH/l
pH:
6,9 ­ 7,9
De andere bestanddelen zijn:
Water voor injectie
Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)
Zoutzuur (voor pH-aanpassing)
Hoe ziet Ionolyte er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Ionolyte is een heldere en kleurloze oplossing in flexibele, verzegelde plastic verpakkingen,
freeflex®-
zakken genoemd, of in plastic flessen, KabiPac® genoemd.
De oplossing is verkrijgbaar in een presentatie van 500 ml of 1000 ml
Polyolefine zak (
freeflex®) met omzak: 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml
LDPE fles (KabiPac®): 10 x 500 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1.000 ml
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
België:
Nederland:
Fresenius Kabi nv
Fresenius Kabi Nederland BV
Brandekensweg 9
Amersfoortseweg 10 E
2627 Schelle
­3705GJ Zeist
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
UR
Page
4 of
6
RVG 102596
BE 350515 (1000 ml zak)
BE 350524 (500 ml fles)
BE 350533 (1000 ml fles)
Fabrikant
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
61169 Friedberg
Duitsland
Tel: +49 6172 686 8667
Kundenberatung@fresenius-kabi.de
Fresenius Kabi France
6 rue du Rempart
27400 Louviers
Frankrijk
Tel: +33 2 32 09 59 00
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België
Ionolyte oplossing voor infusie
Frankrijk
Ionoven solution pour perfusion
Hongarije
Isolyte
Nederland
Ionolyte oplossing voor infusie
Noorwegen
Ionolyte
Polen
Venolyte
Portugal
Ionoven
Slovakije
Isolyte
Spanje
Ionolyte
Tsjechië
Isolyte
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 07/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg:
Dosering
Volwassenen en pediatrische patiënten
De dosering en toedieningssnelheid zijn afhankelijk van de leeftijd, het lichaamsgewicht, de klinische
en biologische toestand van de patiënt (met inbegrip van de zuur/base-balans) en de gelijktijdige
behandeling.
Aanbevolen dosering:
De maximale dagelijkse dosis stemt overeen met de vocht- en elektrolytenbehoeften van de patiënt.
Om het bloedvolume tijdelijk te herstellen is 3 tot 5 maal het volume van het verloren bloed nodig.
Kenmerkende aanbevolen doseringen zijn:
Voor volwassenen, ouderen en adolescenten (van 12 jaar en ouder): 500 ml tot 3 liter per 24 uur.
Voor zuigelingen, peuters en kinderen (van 28 dagen tot 11 jaar): 20 ml/kg tot 100 ml/kg per 24 uur.
Toedieningssnelheid:
Page
5 of
6
Wijze van toediening
Voor intraveneus gebruik
Page
6 of
6

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG