Injectafer 50 mg/mlBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Injectafer 50 mg ijzer/ml oplossing voor injectie/infusie
IJzer(III)carboxymaltose (ferric carboxymaltose)
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van
alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt
doen.
Lees goed de hele bijsluiter voordat dit geneesmiddel aan u wordt toegediend want er staat
belangrijke informatie voor u in.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Injectafer en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Injectafer niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe wordt Injectafer toegediend?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Injectafer?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS INJECTAFER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Injectafer is een preparaat tegen anemie, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van
bloedarmoede. Het bevat ijzer in de vorm van een ijzerkoolhydraat. IJzer is een essentieel element voor
het zuurstofdragend vermogen van hemoglobine in rode bloedcellen en van myoglobine in
spierweefsel. Bovendien is ijzer betrokken bij veel andere functies die noodzakelijk zijn voor het in
stand houden van leven in het menselijk lichaam.
Injectafer wordt gebruikt voor het behandelen van patiënten met ijzergebrek als oraal toegediende
ijzerpreparaten niet werken of niet gebruikt kunnen worden. Het doel van de behandeling is het
aanvullen van ijzervoorraden in het lichaam en voor het behandelen van anemie, een tekort aan rode
bloedcellen als gevolg van ijzerdeficiëntie.
Voorafgaand aan toediening zal uw arts een bloedtest doen om de door u benodigde dosis Injectafer te
bepalen.
2.
WANNEER MAG U INJECTAFER NIET TOEGEDIEND KRIJGEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Injectafer niet toegediend krijgen?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
U heeft ernstige allergische (overgevoeligheids-) reacties gehad na gebruik van andere
injecteerbare ijzerpreparaten.
U heeft anemie die
niet
het gevolg is van ijzerdeficiëntie.
U heeft een ijzerstapeling (teveel ijzer in uw lichaam) of stoornissen in het ijzergebruik.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel krijgt toegediend:
140110 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E15 T BE01_nl
1/5
als u een voorgeschiedenis van geneesmiddelenallergie heeft
als u systemische lupus erythematosus heeft
als u reumatoïde artritis heeft
als u een ernstige astma, eczeem of andere allergische stoornissen heeft
als u een infectie heeft
als u een leverstoornis heeft.
Injectafer mag niet aan kinderen jonger dan 14 jaar worden gegeven.
Het onjuist toedienen van Injectafer kan lekkage van het product op de injectieplaats veroorzaken.
Dit kan leiden tot irritatie van de huid en mogelijk een langdurige bruine verkleuring op de
plaats van de injectie. Wanneer dit optreedt, moet de toediening onmiddellijk gestopt worden.
Hoe wordt Injectafer toegediend?
Uw arts of verpleegkundige zal Injectafer onverdund toedienen door injectie, tijdens dialyse, of
verdund in een infuus. Injectafer zal worden toegediend in een omgeving waar immunoallergische
reacties snel en op de juiste wijze behandeld kunnen worden.
U zult ten minste 30 minuten na elke toediening door uw arts of verpleegkundige worden
geobserveerd.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Injectafer nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Wanneer Injectafer samen met orale ijzerpreparaten wordt gegeven, kunnen deze orale preparaten
minder effectief zijn.
Zwangerschap
Injectafer is niet onderzocht bij zwangere vrouwen. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u
zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend.
Als u zwanger wordt tijdens de behandeling, moet u uw arts om advies vragen. Uw arts zal dan
besluiten of u dit geneesmiddel wel of niet dient te krijgen.
Borstvoeding
Geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend.
Het is niet waarschijnlijk dat Injectafer een risico inhoudt voor zuigelingen die borstvoeding krijgen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Injectafer heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te
bedienen.
Stoffen in Injectafer waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat 0,24 mmol (of 5,5 mg) natrium per milliliter van de onverdunde oplossing.
Hiermee dient rekening te worden gehouden door patiënten die een natriumarm dieet volgen.
3.
HOE WORDT INJECTAFER TOEGEDIEND?
Uw arts kan Injectafer via drie mogelijke routes toedienen: onverdund door middel van injectie, tijdens
dialyse of verdund door middel van infusie.
Door middel van injectie mag u eens per week maximaal 20 ml Injectafer direct in de ader krijgen.
Dit komt overeen met 1.000 mg ijzer.
Wanneer u gedialyseerd wordt, kunt u tijdens een hemodialysesessie Injectafer toegediend krijgen
via het dialyseapparaat.
Door middel van infusie kunt u eens per week maximaal 20 ml Injectafer direct in de ader krijgen.
Dit komt overeen met 1.000 mg ijzer. Doordat Injectafer is verdund met
natriumchlorideoplossing voor de infusie, kan het een volume hebben van maximaal 250 ml en
het uiterlijk hebben van een bruine oplossing.
140110 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E15 T BE01_nl
2/5
Heeft u te veel Injectafer toegediend gekregen?
Uw arts zal verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de juiste dosis en het kiezen van de route,
frequentie en duur van uw behandeling.
Een overdosis kan ijzerstapeling veroorzaken in de stapelingslocaties. Uw arts zal uw ijzerparameters
volgen, zoals serumferritine en transferrine, om ijzerstapeling te voorkomen.
Wanneer u te veel van Injectafer heeft gekregen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Ernstige bijwerkingen:
Meld onmiddellijk aan uw arts indien u een van volgende tekens of symptomen ervaart die op een
ernstige allergische reactie kunnen wijzen: uitslag (bijv. netelroos), jeuk, moeilijke ademhaling,
piepende ademhaling en/of opzwellen van de lippen, tong, keel of lichaam.
Bij sommige patiënten kunnen deze allergische reacties (bij minder dan 1 van de 1.000 personen)
ernstig of levensbedreigend (gekend als anafylactoïde reacties) worden en gepaard gaan met hart- en
bloedvatproblemen of bewustzijnsverlies.
Uw arts is op de hoogte van deze bijwerkingen en zal u tijdens en na de behandeling met Injectafer
begeleiden.
Andere bijwerkingen die u aan uw arts moet melden indien ze ernstig worden:
Vaak voorkomende bijwerkingen
(kunnen voorkomen bij 1 op 10 personen): hoofdpijn,
duizeligheid, hoge bloeddruk, misselijkheid en reacties op de injectieplaats (zie ook rubriek 2).
Soms voorkomende bijwerkingen
(kunnen voorkomen bij 1 op 100 personen): gevoelloosheid,
tintelend of prikkelend gevoel van de huid, verandering van smaak, hoge hartslag, lage bloeddruk,
roodheid in het gezicht, moeilijke ademhaling, braken, indigestie, maagpijn, constipatie, diarree, jeuk,
netelroos, roodheid van de huid, huiduitslag, spier-, gewrichts- en/of rugpijn, spierkrampen, koorts,
moeheid, pijn in de borst, opgezwollen handen en/of voeten, het koud hebben.
Zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen voorkomen bij 1 op 1.000 personen): ontsteking van
een ader, rillingen en een algemeen gevoel van ongemak, bewustzijnsverlies, angstigheid, flauwvallen,
slap voelen, piepende ademhaling, winderigheid (flatulentie), snel opzwellen van diepe huidlagen,
bleekheid en opgezwollen gezicht.
Sommige bloedparameters kunnen tijdelijk veranderen. Dit kan opgemerkt worden bij
laboratoriumtests.
De volgende veranderingen in bloedparameters komen vaak voor: daling in de fosforspiegel in het
bloed en stijging in een leverenzym met de naam alanineaminotransferase.
De volgende veranderingen in bloedparameters komen soms voor: stijging in bepaalde leverenzymen
met de naam aspartaataminotransferase, gamma-glutamyltransferase en alkalinefosfatase, en stijging
in een enzym met de naam lactaatdehydrogenase.
Vraag uw arts om meer informatie.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via
140110 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E15 T BE01_nl
3/5
België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.
Luxemburg
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet:
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U INJECTAFER?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket. Daar
staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet bewaren boven 30°C. Niet in de vriezer bewaren.
Na het openen dienen de Injectafer-injectieflacons onmiddellijk gebruikt te worden. Na verdunning
met natriumchlorideoplossing dient de verdunde oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.
Injectafer wordt gewoonlijk door uw arts of het ziekenhuis voor u bewaard.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Injectafer?
De werkzame stof in dit middel is ijzer(III)carboxymaltose (een ijzerkoolhydraatverbinding). De
concentratie aan ijzer in het product is 50 mg ijzer per milliliter. De andere stoffen in dit middel zijn
natriumhydroxide (voor pH-regeling), zoutzuur (voor pH-regeling) en water voor injecties.
Hoe ziet Injectafer eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Injectafer is een donkerbruine, ondoorzichtige oplossing voor injectie/infusie.
Injectafer wordt geleverd in glazen injectieflacons. Een flacon bevat:
2 ml oplossing, equivalent aan 100 mg ijzer. Beschikbaar in verpakkingsgrootten van 1, 2
en 5 injectieflacons
10 ml oplossing, equivalent aan 500 mg ijzer. Beschikbaar in verpakkingsgrootten van 1, 2
en 5 injectieflacons
20 ml oplossing, equivalent aan 1000 mg ijzer. Beschikbaar in een verpakkingsgrootte van
1 injectieflacon.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vifor France SA
140110 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E15 T BE01_nl
4/5
7-13, Bd Paul Emile Victor
92200 Neuilly-sur-Seine
Frankrijk
Tel. +33 (0)1 41 06 58 90
Fax +33 (0)1 41 06 58 99
Lokale vertegenwoordiger
Vifor Pharma België NV
Uitbreidingstraat 84
2600 Antwerpen
België
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
België:
Injectafer 2 ml : BE371393
Injectafer 10 ml : BE371402
Injectafer 20 ml :
BE452711
Luxembourg: 1308/10110018
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden: Ferinject
®
.
België, Luxemburg: Injectafer
®
.
Slovenië: Iroprem
®
.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2014
140110 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E15 T BE01_nl
5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Injectafer 50 mg ijzer/ml oplossing voor injectie/infusie
IJzer(III)carboxymaltose (ferric carboxymaltose)
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van
alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt
doen.
Lees goed de hele bijsluiter voordat dit geneesmiddel aan u wordt toegediend want er staat
belangrijke informatie voor u in.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Injectafer en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Injectafer niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe wordt Injectafer toegediend?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Injectafer?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS INJECTAFER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Injectafer is een preparaat tegen anemie, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van
bloedarmoede. Het bevat ijzer in de vorm van een ijzerkoolhydraat. IJzer is een essentieel element voor
het zuurstofdragend vermogen van hemoglobine in rode bloedcellen en van myoglobine in
spierweefsel. Bovendien is ijzer betrokken bij veel andere functies die noodzakelijk zijn voor het in
stand houden van leven in het menselijk lichaam.
Injectafer wordt gebruikt voor het behandelen van patiënten met ijzergebrek als oraal toegediende
ijzerpreparaten niet werken of niet gebruikt kunnen worden. Het doel van de behandeling is het
aanvullen van ijzervoorraden in het lichaam en voor het behandelen van anemie, een tekort aan rode
bloedcellen als gevolg van ijzerdeficiëntie.
Voorafgaand aan toediening zal uw arts een bloedtest doen om de door u benodigde dosis Injectafer te
bepalen.
2.
WANNEER MAG U INJECTAFER NIET TOEGEDIEND KRIJGEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u Injectafer niet toegediend krijgen?
·
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- U heeft ernstige allergische (overgevoeligheids-) reacties gehad na gebruik van andere
injecteerbare ijzerpreparaten.
- U heeft anemie die
niet het gevolg is van ijzerdeficiëntie.
- U heeft een ijzerstapeling (teveel ijzer in uw lichaam) of stoornissen in het ijzergebruik.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel krijgt toegediend:
140110 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E15 T BE01_nl
als u een voorgeschiedenis van geneesmiddelenallergie heeft
- als u systemische lupus erythematosus heeft
- als u reumatoïde artritis heeft
- als u een ernstige astma, eczeem of andere allergische stoornissen heeft
- als u een infectie heeft
- als u een leverstoornis heeft.
- Injectafer mag niet aan kinderen jonger dan 14 jaar worden gegeven.
- Het onjuist toedienen van Injectafer kan lekkage van het product op de injectieplaats veroorzaken.
Dit kan leiden tot irritatie van de huid en mogelijk een langdurige bruine verkleuring op de
plaats van de injectie. Wanneer dit optreedt, moet de toediening onmiddellijk gestopt worden.
Hoe wordt Injectafer toegediend?
Uw arts of verpleegkundige zal Injectafer onverdund toedienen door injectie, tijdens dialyse, of
verdund in een infuus. Injectafer zal worden toegediend in een omgeving waar immunoallergische
reacties snel en op de juiste wijze behandeld kunnen worden.
U zult ten minste 30 minuten na elke toediening door uw arts of verpleegkundige worden
geobserveerd.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Injectafer nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Wanneer Injectafer samen met orale ijzerpreparaten wordt gegeven, kunnen deze orale preparaten
minder effectief zijn.
Zwangerschap
Injectafer is niet onderzocht bij zwangere vrouwen. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u
zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend.
Als u zwanger wordt tijdens de behandeling, moet u uw arts om advies vragen. Uw arts zal dan
besluiten of u dit geneesmiddel wel of niet dient te krijgen.
Borstvoeding
Geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend.
Het is niet waarschijnlijk dat Injectafer een risico inhoudt voor zuigelingen die borstvoeding krijgen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Injectafer heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te
bedienen.
Stoffen in Injectafer waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat 0,24 mmol (of 5,5 mg) natrium per milliliter van de onverdunde oplossing.
Hiermee dient rekening te worden gehouden door patiënten die een natriumarm dieet volgen.
3.
HOE WORDT INJECTAFER TOEGEDIEND?
Uw arts kan Injectafer via drie mogelijke routes toedienen: onverdund door middel van injectie, tijdens
dialyse of verdund door middel van infusie.
·
Door middel van injectie mag u eens per week maximaal 20 ml Injectafer direct in de ader krijgen.
Dit komt overeen met 1.000 mg ijzer.
- Wanneer u gedialyseerd wordt, kunt u tijdens een hemodialysesessie Injectafer toegediend krijgen
via het dialyseapparaat.
- Door middel van infusie kunt u eens per week maximaal 20 ml Injectafer direct in de ader krijgen.
Dit komt overeen met 1.000 mg ijzer. Doordat Injectafer is verdund met
natriumchlorideoplossing voor de infusie, kan het een volume hebben van maximaal 250 ml en
het uiterlijk hebben van een bruine oplossing.
140110 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E15 T BE01_nl
Wanneer u te veel van Injectafer heeft gekregen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen:
Meld onmiddellijk aan uw arts indien u een van volgende tekens of symptomen ervaart die op een
ernstige allergische reactie kunnen wijzen: uitslag (bijv. netelroos), jeuk, moeilijke ademhaling,
piepende ademhaling en/of opzwellen van de lippen, tong, keel of lichaam.
Bij sommige patiënten kunnen deze allergische reacties (bij minder dan 1 van de 1.000 personen)
ernstig of levensbedreigend (gekend als anafylactoïde reacties) worden en gepaard gaan met hart- en
bloedvatproblemen of bewustzijnsverlies.
Uw arts is op de hoogte van deze bijwerkingen en zal u tijdens en na de behandeling met Injectafer
begeleiden.

Andere bijwerkingen die u aan uw arts moet melden indien ze ernstig worden:
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op 10 personen): hoofdpijn,
duizeligheid, hoge bloeddruk, misselijkheid en reacties op de injectieplaats (zie ook rubriek 2).
Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op 100 personen): gevoelloosheid,
tintelend of prikkelend gevoel van de huid, verandering van smaak, hoge hartslag, lage bloeddruk,
roodheid in het gezicht, moeilijke ademhaling, braken, indigestie, maagpijn, constipatie, diarree, jeuk,
netelroos, roodheid van de huid, huiduitslag, spier-, gewrichts- en/of rugpijn, spierkrampen, koorts,
moeheid, pijn in de borst, opgezwollen handen en/of voeten, het koud hebben.
Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op 1.000 personen): ontsteking van
een ader, rillingen en een algemeen gevoel van ongemak, bewustzijnsverlies, angstigheid, flauwvallen,
slap voelen, piepende ademhaling, winderigheid (flatulentie), snel opzwellen van diepe huidlagen,
bleekheid en opgezwollen gezicht.
Sommige bloedparameters kunnen tijdelijk veranderen. Dit kan opgemerkt worden bij
laboratoriumtests.
De volgende veranderingen in bloedparameters komen vaak voor: daling in de fosforspiegel in het
bloed en stijging in een leverenzym met de naam alanineaminotransferase.
De volgende veranderingen in bloedparameters komen soms voor: stijging in bepaalde leverenzymen
met de naam aspartaataminotransferase, gamma-glutamyltransferase en alkalinefosfatase, en stijging
in een enzym met de naam lactaatdehydrogenase.
Vraag uw arts om meer informatie.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via
140110 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E15 T BE01_nl
Luxemburg
Direction de la Santé ­ Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny ­ Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U INJECTAFER?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket. Daar
staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet bewaren boven 30°C. Niet in de vriezer bewaren.
Na het openen dienen de Injectafer-injectieflacons onmiddellijk gebruikt te worden. Na verdunning
met natriumchlorideoplossing dient de verdunde oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.
Injectafer wordt gewoonlijk door uw arts of het ziekenhuis voor u bewaard.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Injectafer?
De werkzame stof in dit middel is ijzer(III)carboxymaltose (een ijzerkoolhydraatverbinding). De
concentratie aan ijzer in het product is 50 mg ijzer per milliliter. De andere stoffen in dit middel zijn
natriumhydroxide (voor pH-regeling), zoutzuur (voor pH-regeling) en water voor injecties.
Hoe ziet Injectafer eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Injectafer is een donkerbruine, ondoorzichtige oplossing voor injectie/infusie.
Injectafer wordt geleverd in glazen injectieflacons. Een flacon bevat:
·
2 ml oplossing, equivalent aan 100 mg ijzer. Beschikbaar in verpakkingsgrootten van 1, 2
en 5 injectieflacons
- 10 ml oplossing, equivalent aan 500 mg ijzer. Beschikbaar in verpakkingsgrootten van 1, 2
en 5 injectieflacons
- 20 ml oplossing, equivalent aan 1000 mg ijzer. Beschikbaar in een verpakkingsgrootte van
1 injectieflacon.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vifor France SA
140110 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E15 T BE01_nl
Tel. +33 (0)1 41 06 58 90
Fax +33 (0)1 41 06 58 99
Lokale vertegenwoordiger
Vifor Pharma België NV
Uitbreidingstraat 84
2600 Antwerpen
België
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
België:
Injectafer 2 ml : BE371393
Injectafer 10 ml : BE371402
Injectafer 20 ml : BE452711
Luxembourg: 1308/10110018
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden: Ferinject®.
België, Luxemburg: Injectafer®.
Slovenië: Iroprem®.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2014
140110 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E15 T BE01_nl

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG