Inhibace 5 mg1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Inhibace 0,5 mg filmomhulde tabletten
Inhibace 5 mg filmomhulde tabletten
Cilazapril
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie
in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk
zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Inhibace bevat het geneesmiddel cilazapril. Dit hoort bij de geneesmiddelengroep van de zogenoemde 'ACE-
remmers' (Angiotensine Converterend Enzym-remmers).
Inhibace wordt gebruikt voor de behandeling van:
-
Hoge bloeddruk (hypertensie)
-
Chronisch (langdurend) hartfalen (een slechtwerkend hart).
Het werkt door uw bloedvaten te laten ontspannen waardoor ze wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te
verlagen. Als u chronisch hartfalen heeft, wordt het door het gebruik van Inhibace makkelijker voor uw hart om
het bloed door uw lichaam te pompen.
Uw arts kan u, naast Inhibace, andere geneesmiddelen geven om uw ziekte te behandelen.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6:
inhoud van de verpakking en overige informatie.
-
Als u allergisch bent voor andere ACE-remmers, bijvoorbeeld captopril, enalapril, lisinopril en ramipril.
-
Als u de ernstige bijwerking 'angio-oedeem' heeft gehad na het gebruik van andere ACE-remmers of als u
erfelijk angio-oedeem of angio-oedeem met een onbekende oorzaak heeft. De tekenen hiervan kunnen zijn
zwelling van gezicht, lippen, mond of tong. Er is een verhoogd risico op angio-oedeem indien u orale
geneesmiddelen inneemt ter behandeling van diabetes of om het immuunsysteem te onderdrukken.
-
Als u langer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is beter als u Inhibace ook vroeg in de zwangerschap niet
gebruikt - zie de informatie onder 'Zwangerschap en borstvoeding'.)
-
Als u diabetes mellitus hebt of een verminderde nierfunctie en u behandeld wordt met aliskiren, een
geneesmiddel om hoge bloeddruk te verminderen.
2
Neem Inhibace niet in als één of meer van de hierboven vermelde punten op u van toepassing zijn. Als u hier niet
zeker van bent, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Inhibace inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
-
Als u een hartprobleem heeft. Inhibace is niet geschikt voor mensen die bepaalde hartproblemen hebben.
-
Als u een beroerte heeft gehad of problemen heeft met de bloedtoevoer naar uw hersenen.
-
Als u een angiotensine receptor blokker inneemt zoals valsartan, telmisartan, irbesartan.
-
Als u aliskiren inneemt, een geneesmiddel om hoge bloeddruk te verminderen.
-
Als u geneesmiddelen inneemt om het immuunsysteem te onderdrukken.
-
Als u ernstige problemen heeft met uw lever of als u geelzucht krijgt.
-
Als u problemen heeft met uw nieren of een bepaald probleem heeft met de bloedtoevoer naar uw nieren
dat 'nierarteriestenose' heet.
-
Als u dialysepatiënt bent.
-
Als u kort geleden heeft overgegeven of diarree heeft gehad.
-
Als u een zoutarm dieet volgt.
-
Als u van plan bent om een behandeling te volgen om uw allergie voor bijen- of wespensteken te
verminderen (een desensibilisatiekuur).
-
Als u van plan bent om een operatie te ondergaan (dit geldt ook voor een operatie uitgevoerd door een
tandarts of kaakchirurg). Dit is omdat sommige verdovingsmiddelen uw bloeddruk kunnen verlagen,
waardoor die te laag kan worden.
-
Als u een opeenhoping van vocht heeft in uw buik (ascites).
-
Als u suikerpatiënt bent en u geneesmiddelen inneemt om dit te behandelen.
-
Als u een bepaalde bindweefselziekte heeft (collageen-vasculaire ziekte).
-
Als u LDL-aferese met dextraansulfaat ondergaat.
Als één of meer van de hierboven vermelde punten op u van toepassing zijn, overleg dan met uw arts of apotheker
voordat u Inhibace inneemt.
Als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden, vertel dit dan aan uw arts. Het gebruik van Inhibace
wordt niet aanbevolen vroeg in de zwangerschap. Gebruik Inhibace niet als u langer dan 3 maanden zwanger bent,
omdat het heel schadelijk kan zijn voor uw baby als het in die periode gebruikt wordt (zie de informatie onder
‘Zwangerschap’ en ‘Borstvoeding’).
Kinderen
Inhibace is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inhibace nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of
apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en voor
kruidengeneesmiddelen. Dit is omdat Inhibace de werking van andere geneesmiddelen kan veranderen. De
werking van Inhibace kan ook veranderd worden door andere geneesmiddelen.
Neem Inhibace niet in indien u diabetes mellitus hebt of een verminderde nierfunctie en indien u behandeld wordt
met aliskiren, een geneesmiddel om hoge bloeddruk te verminderen.
Vertel het altijd aan uw arts of apotheker als u één of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
-
Diuretica ('plaspillen') – zie 'Hoge bloeddruk (hypertensie)' onder punt 3: Hoe gebruikt u dit middel?
-
Geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk.
-
Geneesmiddelen uit de groep van 'niet-steroïdale ontstekingsremmers' (NSAID's). Dit zijn onder meer
aspirine, indometacine en ibuprofen.
-
Insuline of andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.
-
Lithium (voor de behandeling van een depressie).
-
Steroïde geneesmiddelen (zoals hydrocortison, prednisolon en dexamethason) of andere middelen die het
afweersysteem onderdrukken.
-
Kaliumsupplementen (zoals zoutvervangers) of kaliumsparende diuretica.
-
Aldosteronantagonisten.
-
Sympathomimetica.
3
-
-
-
Anesthetica, narcotica.
Tricyclische antidepressiva, antipsychotica.
Goudverbindingen (gebruikt om reumatoïde artritis te behandelen).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Vertel het aan uw arts of apotheker als u voedingssupplementen gebruikt die kalium bevatten.
Zwangerschap
Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Meestal zal uw arts u vertellen dat
u met Inhibace moet stoppen voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent. Uw arts zal u
adviseren om een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Inhibace. Inhibace is niet aanbevolen vroeg in de
zwangerschap en moet niet gebruikt worden als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het heel schadelijk
kan zijn voor uw baby als het gebruikt wordt na de derde maand van de zwangerschap.
Borstvoeding
Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent om borstvoeding te geven. Inhibace wordt niet
aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u
borstvoeding wilt geven, vooral als uw baby net geboren is of te vroeg geboren werd.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kunt duizelig worden tijdens het gebruik van Inhibace. De kans hierop is groter bij het begin van de
behandeling. Als u duizelig wordt, ga dan niet autorijden en gebruik geen gereedschap of machines.
Inhibace bevat lactose,
een soort suiker. Wanneer uw arts u heeft verteld dat u lactose niet kan verdragen, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoe neemt u dit middel in?
-
Neem elke dag één tablet Inhibace in.
-
Slik het tablet door met wat water.
-
Het maakt niet uit op welk tijdstip u Inhibace inneemt, maar het moet wel elke dag rond dezelfde tijd
ingenomen worden.
-
Inhibace mag vóór of na de maaltijd ingenomen worden.
Hoge bloeddruk (hypertensie)
-
De gebruikelijke startdosis voor volwassenen is 1 mg per dag.
-
Daarna zal uw arts de dosering verhogen totdat uw bloeddruk onder controle is – de gebruikelijke
onderhoudsdosering ligt tussen 2,5 mg en 5 mg per dag.
-
Als u problemen heeft met uw nieren of als u tot de groep ouderen behoort, kan uw arts u een lagere
dosering geven.
-
Als u al een diureticum ('plaspil') gebruikt, kan uw arts u vertellen hiermee te stoppen ongeveer 3 dagen
voordat u start met het gebruik van Inhibace. De gebruikelijke startdosering van Inhibace is in dit geval
0,5 mg per dag. Daarna zal uw arts de dosering verhogen totdat uw bloeddruk onder controle is.
Chronisch hartfalen
-
De gebruikelijke startdosis is 0,5 mg per dag.
-
Daarna zal uw arts de dosering verhogen – de gebruikelijke onderhoudsdosering ligt tussen 1 mg en 2,5 mg
per dag.
-
Als u problemen heeft met uw nieren of als u tot de groep ouderen behoort, kan uw arts u een lagere
dosering geven.
-
Als u levercirrose zonder ascites heeft, zal uw arts u een dosis geven van niet meer dan 0,5 mg per dag en
zal hij/zij uw bloeddruk goed controleren.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
4
Als u meer Inhibace inneemt dan u zou mogen, of als iemand anders uw Inhibace tabletten inneemt, vertel dit dan
meteen aan een arts of aan het Antigifcentrum (tel. 070/245.245) of ga meteen naar een ziekenhuis. Neem de
tabletverpakking mee. De volgende effecten kunnen optreden: duizeligheid of een licht gevoel in uw hoofd,
ondiepe ademhaling, een koude, klamme huid, niet kunnen bewegen of praten, en een trage hartslag.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
-
Als u vergeet een dosis in te nemen, sla de vergeten dosis dan over. Neem de volgende dosis op het normale
tijdstip.
-
Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Ernstige reacties:
Als u een ernstige reactie krijgt die bekend is als angio-oedeem, stop met het gebruik van Inhibace en ga meteen
naar een arts toe. De tekenen hiervan kunnen zijn:
-
Plotselinge zwelling van het gezicht, keel, lippen of mond. Hierdoor kunt u problemen krijgen met
ademhalen of slikken.
Bloedproblemen gemeld met ACE-remmers zijn onder meer:
-
Lage aantallen rode bloedcellen (anemie). Dit kan leiden tot vermoeidheid, een bleke huid, een snelle of
onregelmatige hartslag (palpitaties), en buiten adem raken.
-
Lage aantallen van alle soorten witte bloedcellen. Dit kan leiden tot het vaker voorkomen van infecties,
bijvoorbeeld van uw mond, tandvlees, keel en longen.
-
Lage aantallen bloedplaatjes. Dit kan leiden tot het sneller krijgen van blauwe plekken en neusbloedingen.
Andere mogelijke bijwerkingen:
Vaak voorkomend
(bij minder dan 1 op de 10 mensen)
-
-
-
-
-
Duizeligheid
Hoest
Misselijkheid
Vermoeidheid
Hoofdpijn
Soms voorkomend
(bij minder dan 1 op de 100 mensen)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lage bloeddruk. Hierdoor kunt u zich zwak of duizelig voelen of een licht gevoel in uw hoofd krijgen en
het kan ook leiden tot wazig zien en flauwvallen. Bij bepaalde patiënten kan een extreme verlaging van de
bloeddruk een groter risico geven op een hartinfarct of beroerte
Versnelde hartslag
Gevoel van zwakte
Pijn op de borst
Ademhalingsproblemen, waaronder kortademigheid en een beklemmend gevoel op de borst
Een loopneus of verstopte neus met niezen (rhinitis)
Droge of gezwollen mond
Geen zin in eten
Verandering in hoe dingen smaken
Diarree en overgeven
Huiduitslag (dit kan ernstig zijn)
Spierkrampen of pijn in uw spieren of gewrichten
Erectieproblemen
Meer zweten dan gewoonlijk
Blozen
5
-
Slaapproblemen
Zelden voorkomend
(bij minder dan 1 op de 1.000 mensen)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bloedtesten die een vermindering van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes
(anemie, neutropenie, agranulocytose en trombocytopenie) laten zien
Een soort ernstige allergische reactie (anafylaxie)
Cerebrale ischemie, TIA (voorbijgaande ischemische aanval), ischemische beroerte (kan voorkomen als de
bloeddruk te laag wordt)
Hartinfarct (kan voorkomen als de bloeddruk te laag wordt)
Onregelmatige hartslag
Interstitiële longziekte
Een aandoening die lijkt op systemische lupus erythematose
Tintelingen of verminderd gevoel in de handen of voeten
Piepende ademhaling
Het gevoel van volzitten of een kloppende pijn achter de neus, wangen en ogen (sinusitis).
Pijn op de tong
Pancreatitis (ontsteking van het alvleesklier). Dit kunt u merken aan ernstige pijn in de maag die uitstraalt
naar uw rug
Verandering in de werking van uw lever of nieren (wordt gezien in bloed- en urinetesten)
Leverproblemen zoals hepatitis (ontsteking van de lever) of leverbeschadiging
Ernstige huidreacties, met blaren en vervellen van de huid
Verhoogde gevoeligheid voor licht
Haaruitval (dit kan tijdelijk zijn)
Loskomen of afvallen van de nagels
Het krijgen van borsten bij mannen
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
0,5 mg: bewaren beneden 25°C.
5 mg: voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "EXP".
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat
u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd
en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is cilazapril.
-
De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel, hypromellose 3cP, talk, natrium
stearylfumaraat, hypromellose 6 cP, titaandioxide, (E 171).
-
Inhibace 5 mg: rood ijzeroxide (E 172)
Hoe ziet Inhibace eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Filmomhulde tablet
Witte, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten met een breuklijn aan de ene zijde en de gravering “CIL 0.5” aan
de andere zijde.
6
Rood-bruine, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten met een breuklijn aan de ene zijde en de gravering “CIL 5”
aan de andere zijde.
De tablet kan in 2 gelijke helften verdeeld worden.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
N.V. Roche S.A., Rue Dante 75, B-1070 Bruxelles
Fabrikant
N.V. Roche S.A., Rue Dante 75, B-1070 Bruxelles
Roche Farma S.A., c/ S. Ochoa 13, Leganés (Madrid), Espagne
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Inhibace 0,5 mg filmomhulde tabletten: BE156956 (blister) – BE448586 (fles)
Inhibace 5 mg filmomhulde tabletten: BE156922 (blister) – BE448595(fles)
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk: Inhibace „Roche“
België, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Luxemburg, Polen: Inhibace
Frankrijk: Justor
Duitsland: Dynorm
Griekenland, Ierland, Verenigd Koninkrijk: Vascace
Italië, Portugal: Inibace
Nederland: Vascase
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2014.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Inhibace 0,5 mg filmomhulde tabletten
Inhibace 5 mg filmomhulde tabletten
Cilazapril
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie
in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk
zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Inhibace bevat het geneesmiddel cilazapril. Dit hoort bij de geneesmiddelengroep van de zogenoemde 'ACE-
remmers' (Angiotensine Converterend Enzym-remmers).
Inhibace wordt gebruikt voor de behandeling van:
-
Hoge bloeddruk (hypertensie)
- Chronisch (langdurend) hartfalen (een slechtwerkend hart).
Het werkt door uw bloedvaten te laten ontspannen waardoor ze wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te
verlagen. Als u chronisch hartfalen heeft, wordt het door het gebruik van Inhibace makkelijker voor uw hart om
het bloed door uw lichaam te pompen.
Uw arts kan u, naast Inhibace, andere geneesmiddelen geven om uw ziekte te behandelen.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6:
inhoud van de verpakking en overige informatie.
- Als u allergisch bent voor andere ACE-remmers, bijvoorbeeld captopril, enalapril, lisinopril en ramipril.
- Als u de ernstige bijwerking 'angio-oedeem' heeft gehad na het gebruik van andere ACE-remmers of als u
erfelijk angio-oedeem of angio-oedeem met een onbekende oorzaak heeft. De tekenen hiervan kunnen zijn
zwelling van gezicht, lippen, mond of tong. Er is een verhoogd risico op angio-oedeem indien u orale
geneesmiddelen inneemt ter behandeling van diabetes of om het immuunsysteem te onderdrukken.
- Als u langer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is beter als u Inhibace ook vroeg in de zwangerschap niet
gebruikt - zie de informatie onder 'Zwangerschap en borstvoeding'.)
-
Neem Inhibace niet in als één of meer van de hierboven vermelde punten op u van toepassing zijn. Als u hier niet
zeker van bent, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Inhibace inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
-
Als u een hartprobleem heeft. Inhibace is niet geschikt voor mensen die bepaalde hartproblemen hebben.
- Als u een beroerte heeft gehad of problemen heeft met de bloedtoevoer naar uw hersenen.
- Als u een angiotensine receptor blokker inneemt zoals valsartan, telmisartan, irbesartan.
- Als u aliskiren inneemt, een geneesmiddel om hoge bloeddruk te verminderen.
- Als u geneesmiddelen inneemt om het immuunsysteem te onderdrukken.
- Als u ernstige problemen heeft met uw lever of als u geelzucht krijgt.
- Als u problemen heeft met uw nieren of een bepaald probleem heeft met de bloedtoevoer naar uw nieren
dat 'nierarteriestenose' heet.
- Als u dialysepatiënt bent.
- Als u kort geleden heeft overgegeven of diarree heeft gehad.
- Als u een zoutarm dieet volgt.
- Als u van plan bent om een behandeling te volgen om uw allergie voor bijen- of wespensteken te
verminderen (een desensibilisatiekuur).
- Als u van plan bent om een operatie te ondergaan (dit geldt ook voor een operatie uitgevoerd door een
tandarts of kaakchirurg). Dit is omdat sommige verdovingsmiddelen uw bloeddruk kunnen verlagen,
waardoor die te laag kan worden.
- Als u een opeenhoping van vocht heeft in uw buik (ascites).
- Als u suikerpatiënt bent en u geneesmiddelen inneemt om dit te behandelen.
- Als u een bepaalde bindweefselziekte heeft (collageen-vasculaire ziekte).
- Als u LDL-aferese met dextraansulfaat ondergaat.
Als één of meer van de hierboven vermelde punten op u van toepassing zijn, overleg dan met uw arts of apotheker
voordat u Inhibace inneemt.
Als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden, vertel dit dan aan uw arts. Het gebruik van Inhibace
wordt niet aanbevolen vroeg in de zwangerschap. Gebruik Inhibace niet als u langer dan 3 maanden zwanger bent,
omdat het heel schadelijk kan zijn voor uw baby als het in die periode gebruikt wordt (zie de informatie onder
`Zwangerschap' en `Borstvoeding').
Kinderen
Inhibace is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inhibace nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of
apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en voor
kruidengeneesmiddelen. Dit is omdat Inhibace de werking van andere geneesmiddelen kan veranderen. De
werking van Inhibace kan ook veranderd worden door andere geneesmiddelen.
Neem Inhibace niet in indien u diabetes mellitus hebt of een verminderde nierfunctie en indien u behandeld wordt
met aliskiren, een geneesmiddel om hoge bloeddruk te verminderen.
Vertel het altijd aan uw arts of apotheker als u één of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
-
Diuretica ('plaspillen') ­ zie 'Hoge bloeddruk (hypertensie)' onder punt 3: Hoe gebruikt u dit middel?
- Geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk.
- Geneesmiddelen uit de groep van 'niet-steroïdale ontstekingsremmers' (NSAID's). Dit zijn onder meer
aspirine, indometacine en ibuprofen.
- Insuline of andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.
- Lithium (voor de behandeling van een depressie).
- Steroïde geneesmiddelen (zoals hydrocortison, prednisolon en dexamethason) of andere middelen die het
afweersysteem onderdrukken.
- Kaliumsupplementen (zoals zoutvervangers) of kaliumsparende diuretica.
- Aldosteronantagonisten.
- - Anesthetica, narcotica.
- Tricyclische antidepressiva, antipsychotica.
- Goudverbindingen (gebruikt om reumatoïde artritis te behandelen).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Vertel het aan uw arts of apotheker als u voedingssupplementen gebruikt die kalium bevatten.
Zwangerschap
Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Meestal zal uw arts u vertellen dat
u met Inhibace moet stoppen voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent. Uw arts zal u
adviseren om een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Inhibace. Inhibace is niet aanbevolen vroeg in de
zwangerschap en moet niet gebruikt worden als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het heel schadelijk
kan zijn voor uw baby als het gebruikt wordt na de derde maand van de zwangerschap.
Borstvoeding
Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent om borstvoeding te geven. Inhibace wordt niet
aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u
borstvoeding wilt geven, vooral als uw baby net geboren is of te vroeg geboren werd.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kunt duizelig worden tijdens het gebruik van Inhibace. De kans hierop is groter bij het begin van de
behandeling. Als u duizelig wordt, ga dan niet autorijden en gebruik geen gereedschap of machines.
Inhibace bevat lactose, een soort suiker. Wanneer uw arts u heeft verteld dat u lactose niet kan verdragen, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoe neemt u dit middel in?
-
Neem elke dag één tablet Inhibace in.
- Slik het tablet door met wat water.
- Het maakt niet uit op welk tijdstip u Inhibace inneemt, maar het moet wel elke dag rond dezelfde tijd
ingenomen worden.
- Inhibace mag vóór of na de maaltijd ingenomen worden.
Hoge bloeddruk (hypertensie)
-
De gebruikelijke startdosis voor volwassenen is 1 mg per dag.
- Daarna zal uw arts de dosering verhogen totdat uw bloeddruk onder controle is ­ de gebruikelijke
onderhoudsdosering ligt tussen 2,5 mg en 5 mg per dag.
- Als u problemen heeft met uw nieren of als u tot de groep ouderen behoort, kan uw arts u een lagere
dosering geven.
- Als u al een diureticum ('plaspil') gebruikt, kan uw arts u vertellen hiermee te stoppen ongeveer 3 dagen
voordat u start met het gebruik van Inhibace. De gebruikelijke startdosering van Inhibace is in dit geval
0,5 mg per dag. Daarna zal uw arts de dosering verhogen totdat uw bloeddruk onder controle is.
Chronisch hartfalen
-
De gebruikelijke startdosis is 0,5 mg per dag.
- Daarna zal uw arts de dosering verhogen ­ de gebruikelijke onderhoudsdosering ligt tussen 1 mg en 2,5 mg
per dag.
- Als u problemen heeft met uw nieren of als u tot de groep ouderen behoort, kan uw arts u een lagere
dosering geven.
- Als u levercirrose zonder ascites heeft, zal uw arts u een dosis geven van niet meer dan 0,5 mg per dag en
zal hij/zij uw bloeddruk goed controleren.
Als u meer Inhibace inneemt dan u zou mogen, of als iemand anders uw Inhibace tabletten inneemt, vertel dit dan
meteen aan een arts of aan het Antigifcentrum (tel. 070/245.245) of ga meteen naar een ziekenhuis. Neem de
tabletverpakking mee. De volgende effecten kunnen optreden: duizeligheid of een licht gevoel in uw hoofd,
ondiepe ademhaling, een koude, klamme huid, niet kunnen bewegen of praten, en een trage hartslag.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
-
Als u vergeet een dosis in te nemen, sla de vergeten dosis dan over. Neem de volgende dosis op het normale
tijdstip.
- Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Ernstige reacties:
Als u een ernstige reactie krijgt die bekend is als angio-oedeem, stop met het gebruik van Inhibace en ga meteen
naar een arts toe. De tekenen hiervan kunnen zijn:
-
Plotselinge zwelling van het gezicht, keel, lippen of mond. Hierdoor kunt u problemen krijgen met
ademhalen of slikken.
Bloedproblemen gemeld met ACE-remmers zijn onder meer:
-
Lage aantallen rode bloedcellen (anemie). Dit kan leiden tot vermoeidheid, een bleke huid, een snelle of
onregelmatige hartslag (palpitaties), en buiten adem raken.
- Lage aantallen van alle soorten witte bloedcellen. Dit kan leiden tot het vaker voorkomen van infecties,
bijvoorbeeld van uw mond, tandvlees, keel en longen.
- Lage aantallen bloedplaatjes. Dit kan leiden tot het sneller krijgen van blauwe plekken en neusbloedingen.
Andere mogelijke bijwerkingen:
Vaak voorkomend (bij minder dan 1 op de 10 mensen)
- Duizeligheid
- Hoest
- Misselijkheid
- Vermoeidheid
- Hoofdpijn
Soms
voorkomend (bij minder dan 1 op de 100 mensen)
- Lage bloeddruk. Hierdoor kunt u zich zwak of duizelig voelen of een licht gevoel in uw hoofd krijgen en
het kan ook leiden tot wazig zien en flauwvallen. Bij bepaalde patiënten kan een extreme verlaging van de
bloeddruk een groter risico geven op een hartinfarct of beroerte
- Versnelde hartslag
- Gevoel van zwakte
- Pijn op de borst
- Ademhalingsproblemen, waaronder kortademigheid en een beklemmend gevoel op de borst
- Een loopneus of verstopte neus met niezen (rhinitis)
- Droge of gezwollen mond
- Geen zin in eten
- Verandering in hoe dingen smaken
- Diarree en overgeven
- Huiduitslag (dit kan ernstig zijn)
- Spierkrampen of pijn in uw spieren of gewrichten
- Erectieproblemen
- Meer zweten dan gewoonlijk
- - Slaapproblemen
Zelden
voorkomend (bij minder dan 1 op de 1.000 mensen)
- Bloedtesten die een vermindering van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes
(anemie, neutropenie, agranulocytose en trombocytopenie) laten zien
- Een soort ernstige allergische reactie (anafylaxie)
- Cerebrale ischemie, TIA (voorbijgaande ischemische aanval), ischemische beroerte (kan voorkomen als de
bloeddruk te laag wordt)
- Hartinfarct (kan voorkomen als de bloeddruk te laag wordt)
- Onregelmatige hartslag
- Interstitiële longziekte
- Een aandoening die lijkt op systemische lupus erythematose
- Tintelingen of verminderd gevoel in de handen of voeten
- Piepende ademhaling
- Het gevoel van volzitten of een kloppende pijn achter de neus, wangen en ogen (sinusitis).
- Pijn op de tong
- Pancreatitis (ontsteking van het alvleesklier). Dit kunt u merken aan ernstige pijn in de maag die uitstraalt
naar uw rug
- Verandering in de werking van uw lever of nieren (wordt gezien in bloed- en urinetesten)
- Leverproblemen zoals hepatitis (ontsteking van de lever) of leverbeschadiging
- Ernstige huidreacties, met blaren en vervellen van de huid
- Verhoogde gevoeligheid voor licht
- Haaruitval (dit kan tijdelijk zijn)
- Loskomen of afvallen van de nagels
- Het krijgen van borsten bij mannen
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
0,5 mg: bewaren beneden 25°C.
5 mg: voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "EXP".
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat
u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd
en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is cilazapril.
- De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel, hypromellose 3cP, talk, natrium
stearylfumaraat, hypromellose 6 cP, titaandioxide, (E 171).
- Inhibace 5 mg: rood ijzeroxide (E 172)
Rood-bruine, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten met een breuklijn aan de ene zijde en de gravering 'CIL 5'
aan de andere zijde.
De tablet kan in 2 gelijke helften verdeeld worden.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
N.V. Roche S.A., Rue Dante 75, B-1070 Bruxelles
Fabrikant
N.V. Roche S.A., Rue Dante 75, B-1070 Bruxelles
Roche Farma S.A., c/ S. Ochoa 13, Leganés (Madrid), Espagne
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Inhibace 0,5 mg filmomhulde tabletten: BE156956 (blister) ­ BE448586 (fles)
Inhibace 5 mg filmomhulde tabletten: BE156922 (blister) ­ BE448595(fles)
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk: Inhibace ,,Roche'
België, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Luxemburg, Polen: Inhibace
Frankrijk: Justor
Duitsland: Dynorm
Griekenland, Ierland, Verenigd Koninkrijk: Vascace
Italië, Portugal: Inibace
Nederland: Vascase

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG