Ingelvac circoflexBIJSLUITER
Ingelvac CircoFLEX suspensie voor injectie voor varkens
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder en fabrikant verantwoordelijk voor de vrijgifte
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Ingelvac CircoFLEX suspensie voor injectie voor varkens
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Elke dosis van 1 ml bevat:
Porcine Circovirus type 2 ORF2 eiwit
RP* 1,0-3,75
* Relatieve Potentie (ELISA-test) in vergelijking met een referentievaccin
Adjuvans: carbomeer
4.
INDICATIE(S)
Voor actieve immunisatie van varkens vanaf de leeftijd van 2 weken tegen Porcine Circovirus Type 2
(PCV2) om de sterfte, klinische verschijnselen – inclusief gewichtsverlies - en letsels in lymfatisch
weefsel geassocieerd met PCV2 gerelateerde aandoeningen (PCVD) te verminderen.
Tevens is bewezen dat vaccinatie de nasale verspreiding van PCV2, de virus load in bloed en
lymfatisch weefsel, en de duur van de viremie vermindert.
Start van de bescherming:
Duur van de bescherming:
2 weken na vaccinatie
tenminste 17 weken
5.
Geen.
CONTRA-INDICATIE(S)
6.
BIJWERKINGEN
Een milde en voorbijgaande hyperthermie op de dag van vaccinatie treedt erg vaak op.
In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden en dienen symptomatisch te
worden behandeld.
De frequentie van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling:
-
zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één
behandeling)
-
vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
-
soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
-
zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
18
-
zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens (vanaf 2 weken oud)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
Enkelvoudige intramusculaire (IM) injectie van één dosis (1 ml) bij varkens, ongeacht het
lichaamsgewicht.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Goed schudden voor gebruik.
Vermijd contaminatie tijdens gebruik.
Vermijd meerdere malen aanprikken.
Instrumenten voor vaccinatie dienen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant te
worden gebruikt.
Indien gemengd wordt met Ingelvac MycoFLEX
- Vaccineer alleen varkens vanaf de leeftijd van 3 weken.
Wanneer gemengd wordt met Ingelvac MycoFLEX dienen de volgende benodigdheden gebruikt te
worden:
Gebruik dezelfde volumes van Ingelvac CircoFLEX en Ingelvac MycoFLEX.
Gebruik een pre-gesteriliseerde overloopnaald. Pre-gesteriliseerde overloopnaalden (CE
gecertificeerd) zijn gewoonlijk verkrijgbaar via leveranciers van medische hulpmiddelen.
Volg de stappen hieronder beschreven om verzekerd te zijn van een juiste menging:
1.
Verbind één uiteinde van de overloopnaald met de vaccinflacon van Ingelvac MycoFLEX.
2.
-
Verbind het tegenovergestelde uiteinde van de overloopnaald met devaccinflacon van
Ingelvac CircoFLEX.
-
Breng het Ingelvac CircoFLEX vaccin over in de vaccinflacon van Ingelvac MycoFLEX.
Indien nodig, kan de vaccinflacon van Ingelvac CircoFLEX voorzichtig worden ingedrukt
om de overloop te vergemakkelijken.
-
Maak na de overloop van de volledige inhoud van Ingelvac CircoFLEX de overloopnaald
en de lege vaccinflacon van Ingelvac CircoFLEX los en verwijder deze.
3.
Zwenk de vaccinflacon van Ingelvac MycoFLEX voorzichtig totdat het mengsel homogeen
oranje tot roodachtig gekleurd is voor de juiste vermenging van de vaccins. Tijdens vaccinatie
dient de homogeniteit van het gekleurde mengsel te worden gecontroleerd en behouden door
constante beweging.
4.
Dien per varken een enkelvoudige injectiedosis (2
ml)
van het mengsel intramusculair toe,
ongeacht het lichaamsgewicht. Bij toediening dienen de instrumenten voor vaccinatie gebruikt
te worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
19
Gebruik het gehele vaccinmengsel onmiddellijk na menging. Enig ongebruikt mengsel of
afvalmateriaal dient in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
10.
WACHTTERMIJN
Nul dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren en transporteren bij 2 °C - 8 °C
Niet invriezen.
Bescherm tegen licht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum die is vermeld op de doos en de flacon na(EXP).
Houdbaarheid na eerste opening van de container: Na aanbreken direct gebruiken.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Alleen gezonde dieren dienen te worden gevaccineerd.
Dracht en lactatie
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht of lactatie.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn gegevens over veiligheid en effectiviteit beschikbaar die aantonen dat dit vaccin gemengd kan
worden met Ingelvac MycoFLEX van Boehringer Ingelheim en op één injectieplek kan worden
toegediend.
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in
combinatie met enig ander diergeneesmiddel behalve het hierboven genoemde product. Ten aanzien
van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te
worden genomen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Na het toedienen van een viervoudige overdosering van het vaccin, zijn geen bijwerkingen, anders dan
die vermeld in rubriek Bijwerkingen waargenomen.
Onverenigbaarheid
Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel, behalve met Ingelvac MycoFLEX van Boehringer
Ingelheim.
20
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of afvalmateriaal dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen
tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau:
http://www.ema.europa.eu
15.
OVERIGE INFORMATIE
Dit vaccin is ontwikkeld om een actieve immuunreactie op Porcine Circovirus type 2 te stimuleren.
Eén of 12 flacons van 10 ml (10 doses), 50 ml (50 doses), 100 ml (100 doses) of 250 ml (250 doses)
verpakt in een kartonnen doos.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Het kan voorkomen dat in bepaalde lidstaten Ingelvac MycoFLEX niet is goedgekeurd.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
België/Belgique/Belgien
SCS Boehringer Ingelheim Comm. V
Avenue Ariane/Arianelaan 16
1200 Bruxelles
Tel. : +32 (0) 2 773 33 11
Република България
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Вие½а
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Česká republika
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Vídeň
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Danmark
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
2100 København Ø
Tlf: +45-39 15 88 88
Luxembourg/Luxemburg
SCS Boehringer Ingelheim Comm. V
Avenue Ariane/Arianelaan 16
1200 Bruxelles
Tel. : +32 (0) 2 773 33 11
Magyarország
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Magyarországi Fióktelepe
Lechner Ödön fasor 6.
1095 Budapest
Tel: +36 1 299 8900
Malta
Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim/Rhein
Tel. +49 6132 77 6720
Nederland
Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS Alkmaar
Tel: +31 (0) 72 566 2411
21
Deutschland
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim/Rhein
Tel. +49-(0) 6132 77 92 888
Norge
Boehringer Ingelheim Vetmedica A/S
Billingstadsletta 30
Postboks 155
1376 Billingstad
Tlf: +47-66 85 05 70
Österreich
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Wien
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Polska
Boehringer Ingelheim Sp.z o.o.
ul.Wołoska 5
02-675 Warszawa
Tel: +48- (0) 22 – 699 0 699
Portugal
Vetlima - Sociedade Distribuidora de Produtos
Agro-Pecuários, S.A.
Centro Empresarial da Rainha, Lote 27
2050-501 Vila Nova da Rainha
Tel: +351 - 263 406 570
România
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Viena
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Eesti
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Viin
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Ελλάδα
Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
Binger Str. 173,
55216 Ingelheim/Rhein
Tel. +49 6132 77 6720
España
Boehringer Ingelheim España, S.A.
Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 93 404 51 00
France
Boehringer Ingelheim France
Division Santé Animale
12, rue André Huet
51100 Reims
Tél. : +33 03 26 50 47 50
Télécopie : +33 03 26 50 47 43
Ireland
Boehringer Ingelheim Limited,
Ellesfield Avenue,
Bracknell, Berkshire, RG12 8YS,
Tel: +44- (0) 1344 424 600
Slovenija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Dunaj
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Slovenská republika
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Viedeň
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354- 535 7000
22
Italia
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Via Lorenzini 8
20139 Milano
Tel: +39 02 5355 1
Κύπρος
Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
Binger Str. 173,
55216 Ingelheim/Rhein
Tel. +49 6132 77 6720
Latvija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Vīne
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Lietuva
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Viena
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Suomi/Finland
Vetcare Oy
PL/PB 99
FI-24101 Salo
Puh/Tel: +358- (0) 20 144 3360
Sverige
Boehringer Ingelheim Vetmedica
Box 467
SE-201 24 Malmö
Tel: +46- (0) 40 23 34 00
United Kingdom
Boehringer Ingelheim Limited,
Ellesfield Avenue,
Bracknell, Berkshire, RG12 8YS,
Tel: +44- (0) 1344 424 600
Republika Hrvatska
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Beč
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
23

BIJSLUITER
Ingelvac CircoFLEX suspensie voor injectie voor varkens

1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder en fabrikant verantwoordelijk voor de vrijgifte
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Ingelvac CircoFLEX suspensie voor injectie voor varkens
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Elke dosis van 1 ml bevat:
Porcine Circovirus type 2 ORF2 eiwit
RP* 1,0-3,75
* Relatieve Potentie (ELISA-test) in vergelijking met een referentievaccin
Adjuvans:
carbomeer


4.
INDICATIE(S)
Voor actieve immunisatie van varkens vanaf de leeftijd van 2 weken tegen Porcine Circovirus Type 2
(PCV2) om de sterfte, klinische verschijnselen ­ inclusief gewichtsverlies - en letsels in lymfatisch
weefsel geassocieerd met PCV2 gerelateerde aandoeningen (PCVD) te verminderen.
Tevens is bewezen dat vaccinatie de nasale verspreiding van PCV2, de virus load in bloed en
lymfatisch weefsel, en de duur van de viremie vermindert.
Start van de bescherming:
2 weken na vaccinatie
Duur van de bescherming:
tenminste 17 weken
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Geen.
6.
BIJWERKINGEN
Een milde en voorbijgaande hyperthermie op de dag van vaccinatie treedt erg vaak op.
In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden en dienen symptomatisch te
worden behandeld.
De frequentie van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling:
-
zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één
behandeling)
-
vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
-
soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
-
zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens (vanaf 2 weken oud)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
Enkelvoudige intramusculaire (IM) injectie van één dosis (1 ml) bij varkens, ongeacht het
lichaamsgewicht.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Goed schudden voor gebruik.
Vermijd contaminatie tijdens gebruik.
Vermijd meerdere malen aanprikken.
Instrumenten voor vaccinatie dienen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant te
worden gebruikt.
Indien gemengd wordt met Ingelvac MycoFLEX
- Vaccineer alleen varkens vanaf de leeftijd van 3 weken.
Wanneer gemengd wordt met Ingelvac MycoFLEX dienen de volgende benodigdheden gebruikt te
worden:
· Gebruik dezelfde volumes van Ingelvac CircoFLEX en Ingelvac MycoFLEX.
· Gebruik een pre-gesteriliseerde overloopnaald. Pre-gesteriliseerde overloopnaalden (CE
gecertificeerd) zijn gewoonlijk verkrijgbaar via leveranciers van medische hulpmiddelen.
Volg de stappen hieronder beschreven om verzekerd te zijn van een juiste menging:
1.
Verbind één uiteinde van de overloopnaald met de vaccinflacon van Ingelvac MycoFLEX.
2.
-
Verbind het tegenovergestelde uiteinde van de overloopnaald met devaccinflacon van
Ingelvac CircoFLEX.
-
Breng het Ingelvac CircoFLEX vaccin over in de vaccinflacon van Ingelvac MycoFLEX.
Indien nodig, kan de vaccinflacon van Ingelvac CircoFLEX voorzichtig worden ingedrukt
om de overloop te vergemakkelijken.
-
Maak na de overloop van de volledige inhoud van Ingelvac CircoFLEX de overloopnaald
en de lege vaccinflacon van Ingelvac CircoFLEX los en verwijder deze.
3.
Zwenk de vaccinflacon van Ingelvac MycoFLEX voorzichtig totdat het mengsel homogeen
oranje tot roodachtig gekleurd is voor de juiste vermenging van de vaccins. Tijdens vaccinatie
dient de homogeniteit van het gekleurde mengsel te worden gecontroleerd en behouden door
constante beweging.
4.
Dien per varken een enkelvoudige injectiedosis (
2 ml) van het mengsel intramusculair toe,
ongeacht het lichaamsgewicht. Bij toediening dienen de instrumenten voor vaccinatie gebruikt
te worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Gebruik het gehele vaccinmengsel onmiddellijk na menging. Enig ongebruikt mengsel of
afvalmateriaal dient in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
10.
WACHTTERMIJN
Nul dagen.
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren en transporteren bij 2 °C - 8 °C
Niet invriezen.
Bescherm tegen licht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum die is vermeld op de doos en de flacon na(EXP).
Houdbaarheid na eerste opening van de container: Na aanbreken direct gebruiken.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Alleen gezonde dieren dienen te worden gevaccineerd.
Dracht en lactatie
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht of lactatie.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn gegevens over veiligheid en effectiviteit beschikbaar die aantonen dat dit vaccin gemengd kan
worden met Ingelvac MycoFLEX van Boehringer Ingelheim en op één injectieplek kan worden
toegediend.
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in
combinatie met enig ander diergeneesmiddel behalve het hierboven genoemde product. Ten aanzien
van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te
worden genomen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Na het toedienen van een viervoudige overdosering van het vaccin, zijn geen bijwerkingen, anders dan
die vermeld in rubriek Bijwerkingen waargenomen.
Onverenigbaarheid
Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel, behalve met Ingelvac MycoFLEX van Boehringer
Ingelheim.

GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of afvalmateriaal dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen
tevens ter bescherming van het milieu.
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu


15. OVERIGE INFORMATIE
Dit vaccin is ontwikkeld om een actieve immuunreactie op Porcine Circovirus type 2 te stimuleren.
Eén of 12 flacons van 10 ml (10 doses), 50 ml (50 doses), 100 ml (100 doses) of 250 ml (250 doses)
verpakt in een kartonnen doos.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Het kan voorkomen dat in bepaalde lidstaten Ingelvac MycoFLEX niet is goedgekeurd.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
SCS Boehringer Ingelheim Comm. V
SCS Boehringer Ingelheim Comm. V
Avenue Ariane/Arianelaan 16
Avenue Ariane/Arianelaan 16
1200 Bruxelles
1200 Bruxelles
Tel. : +32 (0) 2 773 33 11
Tel. : +32 (0) 2 773 33 11


Magyarország
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Magyarországi Fióktelepe
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
Lechner Ödön fasor 6.
1121
1095 Budapest
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Tel: +36 1 299 8900

Ceská republika
Malta
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
Animal Health
Binger Str. 173
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
55216 Ingelheim/Rhein
1121 Víde
Tel. +49 6132 77 6720
Tel. +43- (0) 1 80 105 0

Danmark
Nederland
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Boehringer Ingelheim bv
Strødamvej 52
Comeniusstraat 6
2100 København Ø
1817 MS Alkmaar
Tlf: +45-39 15 88 88
Tel: +31 (0) 72 566 2411

Norge
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Boehringer Ingelheim Vetmedica A/S
Binger Str. 173
Billingstadsletta 30
55216 Ingelheim/Rhein
Postboks 155
Tel. +49-(0) 6132 77 92 888
1376 Billingstad
Tlf: +47-66 85 05 70

Eesti
Österreich
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Viin
1121 Wien
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Tel. +43- (0) 1 80 105 0


Polska
Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
Boehringer Ingelheim Sp.z o.o.
Binger Str. 173,
ul.Woloska 5
55216 Ingelheim/Rhein
02-675 Warszawa
Tel. +49 6132 77 6720
Tel: +48- (0) 22 ­ 699 0 699

España
Portugal
Boehringer Ingelheim España, S.A.
Vetlima - Sociedade Distribuidora de Produtos
Prat de la Riba, 50
Agro-Pecuários, S.A.
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Centro Empresarial da Rainha, Lote 27
Tel: +34 93 404 51 00
2050-501 Vila Nova da Rainha
Tel: +351 - 263 406 570

France
România
Boehringer Ingelheim France
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Division Santé Animale
Animal Health
12, rue André Huet
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
51100 Reims
1121 Viena
Tél. : +33 03 26 50 47 50
Télécopie : +33 03 26 50 47 43
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Ireland
Slovenija
Boehringer Ingelheim Limited,
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Ellesfield Avenue,
Animal Health
Bracknell, Berkshire, RG12 8YS,
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
Tel: +44- (0) 1344 424 600
1121 Dunaj
Tel. +43- (0) 1 80 105 0

Ísland
Slovenská republika
Vistor hf.
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Sími: +354- 535 7000
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Viede
Tel. +43- (0) 1 80 105 0

Suomi/Finland
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Vetcare Oy
Via Lorenzini 8
PL/PB 99
20139 Milano
FI-24101 Salo
Tel: +39 02 5355 1
Puh/Tel: +358- (0) 20 144 3360


Sverige
Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
Boehringer Ingelheim Vetmedica
Binger Str. 173,
Box 467
55216 Ingelheim/Rhein
SE-201 24 Malmö
Tel. +49 6132 77 6720
Tel: +46- (0) 40 23 34 00


Latvija

United Kingdom
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Boehringer Ingelheim Limited,
Animal Health
Ellesfield Avenue,
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
Bracknell, Berkshire, RG12 8YS,
1121 Vne
Tel: +44- (0) 1344 424 600
Tel. +43- (0) 1 80 105 0

Lietuva
Republika Hrvatska
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Animal Health
Animal Health
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
1121 Viena
1121 Bec
Tel. +43- (0) 1 80 105 0
Tel. +43- (0) 1 80 105 0

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG