Indapamide eg 2,5 mgBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Indapamide EG 2,5 mg omhulde tabletten
Indapamide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Indapamide EG ingenomen?
2. Wanneer mag u Indapamide EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Indapamide EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Indapamide EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt Indapamide EG ingenomen?
Indapamide EG is een diuretische bloeddrukverlager: de druk in de slagaders wordt verlaagd wanneer
deze te hoog ligt.
Indapamide EG is aangewezen voor de behandeling van een te hoge bloeddruk (zonder gekende
oorzaak).
2. Wanneer mag u Indapamide EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Indapamide EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
- U bent overgevoelig voor sulfamiden.
- U hebt ernstige nierproblemen.
- U hebt een erge leveraantasting.
- U hebt hypokaliëmie (daling van de kaliumwaarden in het bloed).
In geval van twijfel dient u uw arts of apotheker om raad te vragen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Indapamide EG?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.
1/5
Bijsluiter
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?” te lezen.
Zoals met alle antihypertensiva dient de behandeling onder regelmatig medisch toezicht te staan.
Gebruik dit geneesmiddel met voorzorg in geval van problemen met water- en elektrolytenbalans, van
diabetes, jicht en nierproblemen.
Zoals met alle diuretica kan Indapamide EG stoornissen van bepaalde bloedwaarden uitlokken
waaronder hyponatriëmie (daling van natriumwaarden in het bloed), hypokaliëmie (daling van de
kaliumwaarden in het bloed) en hypercalciëmie (verhoging van de calciumwaarden in het bloed).
Het risico op een hypokaliëmie moet worden voorkomen bij bepaalde risicopatiënten (in het bijzonder
oudere patiënten, ondervoede patiënten, cirrosepatiënten, patiënten met een aandoening van de
kransslagaders en patiënten met onvoldoende hartwerking) aangezien hypokaliëmie de harttoxiciteit
kan verhogen van bepaalde andere geneesmiddelen (in het bijzonder de digitalisglycosiden) en de
kans op hartritmestoornissen kan verhogen, in het bijzonder kan dit leiden tot een zeer snelle
hartwerking (torsades de pointes).
De toediening van het product moet worden onderbroken bij een leveraantasting.
Er zijn gevallen van lichtovergevoeligheid gerapporteerd. Het is aangeraden de behandeling te
stoppen indien een lichtovergevoeligheidsreactie optreedt. Indien een nieuwe toediening van
indapamide nodig is, wordt aangeraden de blootgestelde oppervlakken te beschermen tegen de zon of
tegen artificiële UVA-stralen.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Indapamide EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Vooral bij nierziekten is het belangrijk dat u aan uw arts meedeelt welke andere geneesmiddelen u
neemt.
Combinatie van Indapamide EG met lithium (middel gebruikt in geval van depressie), met diazoxide
(antihypertensivum) en met bepaalde geneesmiddelen die het elektrocardiogram beïnvloeden of zeer
snelle hartwerking (torsades de pointes) uitlokken wordt afgeraden.
Bijzondere voorzorgen moeten worden genomen bij combinatie met:
- anti-inflammatoire geneesmiddelen, hoge dosis aspirine.
- geneesmiddelen die een buitensporig kaliumverlies kunnen uitlokken zoals amphotericine B
(antischimmel) langs intraveneuze weg, corticoïden, bepaalde laxativa of bepaalde diuretica
(waterafdrijvende geneesmiddelen).
- baclofen (spierrelaxatiemiddel voor de behandeling van neurologische spasmen).
- digitalisglycosiden (voor de behandeling van onvoldoende hartwerking en bepaalde
ritmestoornissen).
- Geneesmiddelen die aanleiding kunnen geven tot een zeer snelle hartwerking (torsades de
pointes), zoals anti-aritmica (geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen) en
bepaalde antipsychotica.
De combinatie met volgende geneesmiddelen moet eveneens in beschouwing worden genomen:
2/5
Bijsluiter
-
-
-
-
-
-
-
-
kaliumsparende diuretica.
angiotensin-converting enzyme-inhibitoren (gebruikt voor de behandeling van hypertensie of
onvoldoende hartwerking).
metformine (antidiabetisch).
iodiumhoudende contrastmiddelen.
bepaalde antidepressiva, stoffen die de werking van het centraal zenuwstelsel onderdrukken.
calciumzouten.
ciclosporine,
tacrolimus
(immunosupressoren
gebruikt voor de
preventie
van
transplantaatrejectie).
corticoïden.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen te nemen. Indapamide EG kan worden genomen met voedsel of
drank.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zoals andere diuretica wordt Indapamide EG niet aangeraden tijdens de zwangerschap en
borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Indapamide EG heeft geen invloed op de waakzaamheid bij therapeutische dosissen, maar bij
bepaalde patiënten kunnen individuele reacties optreden als gevolg van een daling van de bloeddruk.
De rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken kan dus gedaald zijn.
Indapamide EG bevat:
-
Lactose:
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Sportbeoefenaars moeten ervan op de hoogte worden gebracht dat deze specialiteit een actief
bestanddeel bevat dat tot een positieve reactie bij de dopingcontroles kan leiden.
3. Hoe neemt u Indapamide EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
De gebruikelijke dosering is 1 tablet per dag bij voorkeur ’s ochtends met een glas water.
Het geneesmiddel kan zowel op een nuchtere maag als tijdens het ontbijt worden ingenomen.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Indapamide EG moet gebruiken.
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van Indapamide EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Indapamide EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De voorziene symptomen in een dergelijk geval zijn stoornissen van bepaalde bloedparameters, een
belangrijke bloeddrukdaling en stoornissen van de waakzaamheid.
3/5
Bijsluiter
De aangewezen behandeling, bovenop een maagspoeling en/of toediening van actieve kool, is een
toezicht en aanpassing van de stoornissen van bloedparameters.
Bent u vergeten Indapamide EG in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Indapamide EG
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
-
-
-
-
-
misselijkheid, constipatie, droge mond
duizeligheid, krachteloosheid, tintelingen, hoofdpijn, krampen
vermindering van de bloeddruk, ritmestoornissen
allergische reacties, huiduitslag, lichtovergevoeligheidsreacties
verhoogd dehydratatierisico bij oudere personen en personen met onvoldoende hartwerking
Zelden werden leverstoornissen geobserveerd.
Zeer zelden werd nierfalen geobserveerd.
Mogelijk doen zich variaties van de bloedwaarden voor, in het bijzonder een buitensporig
kaliumverlies (ion aanwezig in het bloed) meerbepaald bij oudere personen of personen die niet
voldoende eten. Andere ionstoornissen kunnen ook voorkomen, zoals een daling van het natrium in
het bloed en een verhoging van het calcium in het bloed. Uw arts kan vragen
laboratoriumonderzoeken te ondergaan om deze waarden te controleren.
In geval van voortdurende problemen, waarschuw uw arts.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
5. Hoe bewaart u Indapamide EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
of de buitenverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
4/5
Bijsluiter
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Indapamide EG?
- De werkzame stof in dit middel is indapamide overeenkomend met 2,5 mg per omhulde tablet.
- De andere stoffen in dit middelzijn: Lactose, Maïszetmeel, Natriumcroscarmellose, Povidone,
Talk, Magnesiumstearaat, Hypromellose, Propyleenglycol, Titaandioxide (E171)
Hoe ziet Indapamide EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Blisterverpakking met 20 of 60 omhulde tabletten.
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant:
Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE163116
Afleveringswijze:
op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2013.
5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Indapamide EG 2,5 mg omhulde tabletten
Indapamide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Indapamide EG ingenomen?
2. Wanneer mag u Indapamide EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Indapamide EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Indapamide EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt Indapamide EG ingenomen?
Indapamide EG is een diuretische bloeddrukverlager: de druk in de slagaders wordt verlaagd wanneer
deze te hoog ligt.
Indapamide EG is aangewezen voor de behandeling van een te hoge bloeddruk (zonder gekende
oorzaak).
2. Wanneer mag u Indapamide EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Indapamide EG niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
- U bent overgevoelig voor sulfamiden.
- U hebt ernstige nierproblemen.
- U hebt een erge leveraantasting.
- U hebt hypokaliëmie (daling van de kaliumwaarden in het bloed).
In geval van twijfel dient u uw arts of apotheker om raad te vragen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Indapamide EG?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?' te lezen.
Zoals met alle antihypertensiva dient de behandeling onder regelmatig medisch toezicht te staan.
Gebruik dit geneesmiddel met voorzorg in geval van problemen met water- en elektrolytenbalans, van
diabetes, jicht en nierproblemen.
Zoals met alle diuretica kan Indapamide EG stoornissen van bepaalde bloedwaarden uitlokken
waaronder hyponatriëmie (daling van natriumwaarden in het bloed), hypokaliëmie (daling van de
kaliumwaarden in het bloed) en hypercalciëmie (verhoging van de calciumwaarden in het bloed).
Het risico op een hypokaliëmie moet worden voorkomen bij bepaalde risicopatiënten (in het bijzonder
oudere patiënten, ondervoede patiënten, cirrosepatiënten, patiënten met een aandoening van de
kransslagaders en patiënten met onvoldoende hartwerking) aangezien hypokaliëmie de harttoxiciteit
kan verhogen van bepaalde andere geneesmiddelen (in het bijzonder de digitalisglycosiden) en de
kans op hartritmestoornissen kan verhogen, in het bijzonder kan dit leiden tot een zeer snelle
hartwerking (torsades de pointes).
De toediening van het product moet worden onderbroken bij een leveraantasting.
Er zijn gevallen van lichtovergevoeligheid gerapporteerd. Het is aangeraden de behandeling te
stoppen indien een lichtovergevoeligheidsreactie optreedt. Indien een nieuwe toediening van
indapamide nodig is, wordt aangeraden de blootgestelde oppervlakken te beschermen tegen de zon of
tegen artificiële UVA-stralen.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Indapamide EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Vooral bij nierziekten is het belangrijk dat u aan uw arts meedeelt welke andere geneesmiddelen u
neemt.
Combinatie van Indapamide EG met lithium (middel gebruikt in geval van depressie), met diazoxide
(antihypertensivum) en met bepaalde geneesmiddelen die het elektrocardiogram beïnvloeden of zeer
snelle hartwerking (torsades de pointes) uitlokken wordt afgeraden.
Bijzondere voorzorgen moeten worden genomen bij combinatie met:
-
anti-inflammatoire geneesmiddelen, hoge dosis aspirine.
- geneesmiddelen die een buitensporig kaliumverlies kunnen uitlokken zoals amphotericine B
(antischimmel) langs intraveneuze weg, corticoïden, bepaalde laxativa of bepaalde diuretica
(waterafdrijvende geneesmiddelen).
- baclofen (spierrelaxatiemiddel voor de behandeling van neurologische spasmen).
- digitalisglycosiden (voor de behandeling van onvoldoende hartwerking en bepaalde
ritmestoornissen).
- Geneesmiddelen die aanleiding kunnen geven tot een zeer snelle hartwerking (torsades de
pointes), zoals anti-aritmica (geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen) en
bepaalde antipsychotica.
De combinatie met volgende geneesmiddelen moet eveneens in beschouwing worden genomen:
- kaliumsparende diuretica.
- angiotensin-converting enzyme-inhibitoren (gebruikt voor de behandeling van hypertensie of
onvoldoende hartwerking).
- metformine (antidiabetisch).
- iodiumhoudende contrastmiddelen.
- bepaalde antidepressiva, stoffen die de werking van het centraal zenuwstelsel onderdrukken.
- calciumzouten.
- ciclosporine, tacrolimus (immunosupressoren gebruikt voor de preventie van
transplantaatrejectie).
- corticoïden.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen te nemen. Indapamide EG kan worden genomen met voedsel of
drank.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zoals andere diuretica wordt Indapamide EG niet aangeraden tijdens de zwangerschap en
borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Indapamide EG heeft geen invloed op de waakzaamheid bij therapeutische dosissen, maar bij
bepaalde patiënten kunnen individuele reacties optreden als gevolg van een daling van de bloeddruk.
De rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken kan dus gedaald zijn.
Indapamide EG bevat:
-
Lactose: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Sportbeoefenaars moeten ervan op de hoogte worden gebracht dat deze specialiteit een actief
bestanddeel bevat dat tot een positieve reactie bij de dopingcontroles kan leiden.
3. Hoe neemt u Indapamide EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
De gebruikelijke dosering is 1 tablet per dag bij voorkeur 's ochtends met een glas water.
Het geneesmiddel kan zowel op een nuchtere maag als tijdens het ontbijt worden ingenomen.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Indapamide EG moet gebruiken.
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van Indapamide EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Indapamide EG
heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De voorziene symptomen in een dergelijk geval zijn stoornissen van bepaalde bloedparameters, een
belangrijke bloeddrukdaling en stoornissen van de waakzaamheid.
De aangewezen behandeling, bovenop een maagspoeling en/of toediening van actieve kool, is een
toezicht en aanpassing van de stoornissen van bloedparameters.
Bent u vergeten Indapamide EG in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Indapamide EG
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
- misselijkheid, constipatie, droge mond
- duizeligheid, krachteloosheid, tintelingen, hoofdpijn, krampen
- vermindering van de bloeddruk, ritmestoornissen
- allergische reacties, huiduitslag, lichtovergevoeligheidsreacties
- verhoogd dehydratatierisico bij oudere personen en personen met onvoldoende hartwerking
Zelden werden leverstoornissen geobserveerd.
Zeer zelden werd nierfalen geobserveerd.
Mogelijk doen zich variaties van de bloedwaarden voor, in het bijzonder een buitensporig
kaliumverlies (ion aanwezig in het bloed) meerbepaald bij oudere personen of personen die niet
voldoende eten. Andere ionstoornissen kunnen ook voorkomen, zoals een daling van het natrium in
het bloed en een verhoging van het calcium in het bloed. Uw arts kan vragen
laboratoriumonderzoeken te ondergaan om deze waarden te controleren.
In geval van voortdurende problemen, waarschuw uw arts.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
5. Hoe bewaart u Indapamide EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
of de buitenverpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Indapamide EG?
-
De werkzame stof in dit middel is indapamide overeenkomend met 2,5 mg per omhulde tablet.
- De andere stoffen in dit middelzijn: Lactose, Maïszetmeel, Natriumcroscarmellose, Povidone,
Talk, Magnesiumstearaat, Hypromellose, Propyleenglycol, Titaandioxide (E171)
Hoe ziet Indapamide EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Blisterverpakking met 20 of 60 omhulde tabletten.
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant:
Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE163116
Afleveringswijze: op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
07/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG