ImprovacBIJSLUITER
Improvac, oplossing voor injectie
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder:
Zoetis Belgium S.A.
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
België
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Pfizer Animal Health S.A.
1 Rue Laid Burniat
B-1348 Louvain-la-Neuve
België
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Improvac oplossing voor injectie voor varkens
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Eén dosis (2 ml) bevat:
Werkzaam bestanddeel:
Gonadotropine releasing factor (GnRF) analoog-proteïne conjugaat
(een synthetische peptide analoog van GnRF geconjugeerd met Difterie Toxoid),
min. 300 µg.
Adjuvans:
Diethylaminoethyl (DEAE)-Dextran, een waterig, niet op een minerale olie gebaseerd, adjuvans
300 mg.
Hulpstoff(en):
Thiomersal
4.
INDICATIE(S)
0,2 mg.
Inductie van antilichamen tegen GnRF om een tijdelijke immunologische onderdrukking van de
testiculaire functies te bewerkstelligen. Voor gebruik als een alternatief voor fysieke castratie voor de
vermindering van berengeur, veroorzaakt door de voornaamste substantie die berengeur veroorzaakt,
androstenon, bij intacte mannelijke varkens na het intreden van de puberteit.
Skatol, een andere substantie die een belangrijke bijdrage levert aan de berengeur, kan door een
indirect effect ook verminderd worden. Er is ook een afname van agressief en seksueel gedrag
(dekgedrag).
De aanvang van de immuniteit (inductie van anti-GnRF antilichamen) is binnen 1 week na de tweede
vaccinatie te verwachten. Verlaging van androstenon en skatol spiegels is aangetoond vanaf 4 tot 6
weken na de tweede vaccinatie. Dit geeft de tijd weer die nodig is om stoffen die de berengeur
veroorzaken, die al aanwezig waren ten tijde van de vaccinatie, kwijt te raken alsmede de variabiliteit
21
in respons tussen de individuele dieren. Afname van agressief en seksueel gedrag (dekgedrag) kan
verwacht worden vanaf 1 tot 2 weken na de tweede vaccinatie.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Niet gebruiken bij vrouwelijke varkens.
Niet gebruiken bij mannelijke varkens die bestemd zijn voor de fokkerij.
6.
BIJWERKINGEN
Bij toediening aan varkens van de geadviseerde jongste leeftijd (8 weken) is het zeer gebruikelijk dat
er op de injectieplaats zwellingen tot 4 x 8 cm worden waargenomen. De lokale reacties verdwijnen
geleidelijk, maar bij 20-30 % van de dieren kunnen ze meer dan 42 dagen aanwezig blijven.
Bij toediening aan oudere varkens (14-23 weken oud) worden gewoonlijk reacties op de injectieplaats
waargenomen variërend in diameter van 2 tot 5 cm, en het is gebruikelijk dat reacties op de
injectieplaats bij het slachten worden waargenomen indien de tweede vaccinatie slechts 4 weken voor
het slachten is gegeven.
Er kan gedurende een periode van 24 uur na de vaccinatie een voorbijgaande verhoging van de rectale
lichaamstemperatuur (post-vaccinatie hyperthermie) van ongeveer 0,5 ºC waargenomen worden.
In zeer zeldzame gevallen zijn, binnen een paar minuten na de eerste vaccinatie, anafylaxie-achtige
reacties waargenomen (dyspneu, collaps, cyanose en overmatig speekselen, al dan niet gepaard gaande
met spiertrillingen of braken), die tot 30 minuten kunnen duren. Bij een klein aantal dieren leidde dit
na deze reactie tot de dood, de meeste dieren herstelden echter zonder behandeling en bleken na
opvolgende vaccinaties niet te reageren.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Mannelijke varkens (vanaf een leeftijd van 8 weken).
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
2 ml, per subcutane injectie (injectie onder de huid).
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Intacte mannelijke varkens vanaf een leeftijd van 8 weken dienen gevaccineerd te worden met 2 doses
van 2 ml met een interval van tenminste 4 weken, waarbij de tweede dosis gewoonlijk 4 tot 6 weken
vóór het slachten gegeven wordt. Als het slachten later dan 10 weken na de tweede dosis gepland is,
dient er 4 tot 6 weken voor de geplande slachtdatum een 3
e
dosis gegeven worden. In geval van de
verdenking op foutief doseren dient het dier onmiddellijk te worden gehervaccineerd.
Toedienen door middel van een subcutane injectie in de nek, direct achter het oor, waarbij gebruik
gemaakt wordt van een veiligheidsinjector met een korte naald die 12 tot 15 mm doordringt. De naald
dient loodrecht op het huidoppervlak gericht te worden. Vermijd het inbrengen van verontreiniging.
Vermijd het injecteren van varkens die nat en vuil zijn.
10.
WACHTTERMIJN
Nul dagen
22
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren en transporteren bij 2 °C – 8 °C
Vrijwaren tegen bevriezing.
Bescherm tegen licht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.
Na eerste aanprikken met een steriele naald dient de container weer in de koelkast teruggeplaatst te
worden. De container kan daarna nogmaals binnen de volgende 28 dagen aangeprikt worden, daarna na
gebruik onmiddellijk wegdoen.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Uitsluitend gezonde dieren vaccineren. Er is aangetoond dat Improvac veilig is voor mannelijke
varkens vanaf een leeftijd van 8 weken.
Onbedoelde vaccinatie van mannelijke fokdieren kan de vruchtbaarheid beïnvloeden.
Het aanbevolen tijdstip voor het slachten is 4 tot 6 weken na de laatste injectie. Als de varkens niet
binnen de aanbevolen periode geslacht kunnen worden, wordt door de beschikbare gegevens uit
proeven ondersteund dat de varkens nog tot 10 weken na de laatste injectie met een minimaal risico op
berengeur geslacht kunnen worden.
Een toenemend deel zal na dit tijdstip terugkeren naar de normale functies.
Daar de skatolspiegels niet geheel afhankelijk zijn van de sexuele status, zijn ook management
maatregelen op zowel het gebied van voeding als van hygiëne van belang om de skatolspiegels te
verminderen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:
Accidentele zelfinjectie kan bij mensen soortgelijke effecten veroorzaken als die bij varkens
gezien worden. Dit kan een tijdelijke reductie van geslachtshormonen en voortplantingsfuncties,
zowel bij mannen als bij vrouwen, en een ongunstig effect op de zwangerschap inhouden. Het
risico op het optreden van deze effecten is groter na een tweede of volgende accidentele injectie
dan na de eerste injectie.
Schenk bijzondere aandacht aan het voorkómen van accidentele zelfinjectie en
naaldprikverwondingen bij het toedienen van het product. Het product mag alleen gebruikt
worden met een veiligheidsinjector met een dubbel veiligheidssysteem, voorzien van een
naaldbeschermer en een mechanisme om te voorkomen dat de handgreep onbedoeld ingedrukt
wordt.
Het product mag niet toegediend worden door zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger
zouden kunnen zijn.
In geval van contact met het oog direct ruimschoots spoelen met water. In geval
van contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Het product dient op veilige wijze
bewaard te worden, buiten het bereik van kinderen.
Advies aan de gebruiker bij accidentele zelfinjectie:
In geval van accidentele zelfinjectie de verwonding grondig wassen met schoon stromend water.
Raadpleeg onmiddellijk een arts en zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft. Het product in de
toekomst niet meer toedienen.
Advies aan de arts:
23
Accidentele zelfinjectie kan de voortplantingsfysiologie van zowel mannen als vrouwen aantasten en
kan de zwangerschap ongunstig beïnvloeden. Als zelfinjectie met Improvac wordt vermoed, dient de
voortplantingsfysiologie gevolgd te worden door het testen van de testosteron- of oestrogeenspiegels
(zoals van toepassing). Het risico op een fysiologisch effect is groter na een tweede of volgende
accidentele injectie dan na de eerste injectie. Een onderdrukking van de functie van de gonaden van
klinische betekenis dient behandeld te worden met een ondersteunende endocriene
vervangingstherapie totdat de normale functie terugkeert. Aan de patiënt dient het advies gegeven te
worden om Improvac en/of enig ander product met een soortgelijke werking in de toekomst niet meer
toe te dienen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in
combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na
enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu/.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Immunisatie met Improvac induceert een immuun respons tegen de endogene gonadotrofine releasing
factor (GnRF), een factor die het functioneren van de testikels reguleert via de gonadotrofe hormonen
LH en FSH. Het werkzame bestanddeel van dit immunologisch product is een synthetisch
geproduceerde analoog van GnRF, die geconjugeerd is met een immunogeen dragereiwit. Aan het
conjugaat is een adjuvans toegevoegd om het niveau en de duur van de werking te verhogen.
Het effect van de immunisatie komt voort uit de vermindering van het functioneren van de testikels
door de gereduceerde GnRF activiteit. Dit leidt tot een verminderde productie en concentratie van
testosteron en andere testiculaire steroïden waaronder androstenon, één van de hoofdsubstanties
verantwoordelijk voor berengeur. Bovendien ontwikkelen volledig geïmmuniseerde beren metabole
kenmerken die typerend zijn voor chirurgisch gecastreerde dieren, inclusief een verlaging van de
skatol concentraties, een andere substantie die een belangrijke bijdrage levert aan de berengeur.
Na de tweede vaccinatie is er een afname van typisch mannelijk gedrag als dekgedrag en agressiviteit
te verwachten.
De beren waaraan een eerste dosis Improvac gegeven is, zijn immunologisch voorbereid maar
behouden hun volledige testiculaire functies totdat ze de tweede dosis ontvangen, die een sterke
immunologische respons tegen GnRF induceert en een tijdelijke onderdrukking van de testiculaire
functies tot gevolg heeft. Dit effect is binnen één week na behandeling waarneembaar maar het kan tot
3 weken duren voordat eventueel al bestaande concentraties van substanties die berengeur veroorzaken
tot een onbeduidend niveau verminderd zijn.
Polyethyleen flacon van 20 ml (10 doses), 100 ml (50 doses) of 250 ml (125 doses), afgesloten met
een rubberen stop en beveiligd met een aluminium cap.
Verpakkingsgrootten:
24
Kartonnen doos met 1 flacon van 20 ml.
Kartonnen doos met 12 flacons van 20 ml.
Kartonnen doos met 1 flacon van 100 ml.
Kartonnen doos met 10 flacons van 100 ml.
Kartonnen doos met 1 flacon van 250 ml.
Kartonnen doos met 4 flacons van 250 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
België/Belgique/Belgien
Zoetis Belgium S.A.
Tél/Tel.: +32 (0)2 715 75 29
Република България
Zoetis Luxembourg Holding Sarl
Teл: + 359 2 970 41 71
Česká
republika
Zoetis
Česká
republika s.r.o.
Tel: +420 283 004 111
Danmark
Orion Pharma Animal Health
Tlf: +45 49 12 67 65
Deutschland
Zoetis Deutschland GmbH
Tel: +49 30 330063 0
Eesti
Zoetis Lietuva UAB
Tel: +370 525 14000
Ελλάδα
Zoetis Hellas S.A
Τηλ.:
+30 210 6785800
España
Zoetis Spain, S.L.
Tel: +34 91 4909900
France
Zoetis France SAS
Tél: +33 (0)1 58 07 46 00
Ireland
Zoetis Ireland Limited
Tel: +353 (0) 1 467 6650
Luxembourg
Zoetis Belgium S.A.
Tél/Tel.: +32 (0)2 715 75 29
Magyarország
Zoetis Hungary Kft.
Tel: +361 488 3695
Malta
Agrimed Limited
Tel: +356 21 465 797
Nederland
Zoetis B.V.
Tel: +31 (0)10 4064 600
Norge
Orion Pharma Animal Health
Tlf: +47 40 00 41 90
Österreich
Zoetis Österreich GmbH
Tel: +43 1 2701100 110
Polska
Zoetis Polska S.p.z.o.o.
Tel: +48 22 335 61 00
Portugal
Zoetis Portugal, Lda.
Tel: +351 21 423 55 00
Romania
Zoetis România SRL
Tel: + 0040 21 207 28 00
Slovenija
Zoetis Luxembourg Holding Sarl
Tel: +386 (0) 1 52 11 670
25
Ìsland
Icepharma hf.
Sími: +354 540 80 00
Italia
Zoetis Italia S.r.l.
Tel: +39 06 3318 2933
Kύπρος
Zoetis Hellas S.A.
Τηλ.:
+30 210 6785800
Latvija
Zoetis Lietuva UAB
Tel: +370 525 14000
Lietuva
Zoetis Lietuva UAB
Tel: +370 525 14000
Slovenská republika
Zoetis Luxembourg Holding Sarl, o.z.
Tel: + 421 2 3355 5500
Suomi/Finland
Zoetis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 4300 40
Sverige
Orion Pharma Animal Health
Tel: +46(0)8 623 64 40
United Kingdom
Zoetis UK Ltd
Tel: +44 (0) 845 300 8034
26


Improvac, oplossing voor injectie


1.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND


Registratiehouder:
Zoetis Belgium S.A.
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
België
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Pfizer Animal Health S.A.
1 Rue Laid Burniat
B-1348 Louvain-la-Neuve
België

2. BENAMING
VAN
HET
DIERGENEESMIDDEL
Improvac oplossing voor injectie voor varkens

3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Eén dosis (2 ml) bevat:
Werkzaam bestanddeel:
Gonadotropine releasing factor (GnRF) analoog-proteïne conjugaat
min. 300 µg.
(een synthetische peptide analoog van GnRF geconjugeerd met Difterie Toxoid),

Adjuvans:

Diethylaminoethyl (DEAE)-Dextran, een waterig, niet op een minerale olie gebaseerd, adjuvans
300 mg.

Hulpstoff(en):
Thiomersal
0,2 mg.
4. INDICATIE(S)
Inductie van antilichamen tegen GnRF om een tijdelijke immunologische onderdrukking van de
testiculaire functies te bewerkstelligen. Voor gebruik als een alternatief voor fysieke castratie voor de
vermindering van berengeur, veroorzaakt door de voornaamste substantie die berengeur veroorzaakt,
androstenon, bij intacte mannelijke varkens na het intreden van de puberteit.
Skatol, een andere substantie die een belangrijke bijdrage levert aan de berengeur, kan door een
indirect effect ook verminderd worden. Er is ook een afname van agressief en seksueel gedrag
(dekgedrag).
De aanvang van de immuniteit (inductie van anti-GnRF antilichamen) is binnen 1 week na de tweede
vaccinatie te verwachten. Verlaging van androstenon en skatol spiegels is aangetoond vanaf 4 tot 6
weken na de tweede vaccinatie. Dit geeft de tijd weer die nodig is om stoffen die de berengeur
veroorzaken, die al aanwezig waren ten tijde van de vaccinatie, kwijt te raken alsmede de variabiliteit
21
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Mannelijke varkens (vanaf een leeftijd van 8 weken).

8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

2 ml, per subcutane injectie (injectie onder de huid).

9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Intacte mannelijke varkens vanaf een leeftijd van 8 weken dienen gevaccineerd te worden met 2 doses
van 2 ml met een interval van tenminste 4 weken, waarbij de tweede dosis gewoonlijk 4 tot 6 weken
vóór het slachten gegeven wordt. Als het slachten later dan 10 weken na de tweede dosis gepland is,
dient er 4 tot 6 weken voor de geplande slachtdatum een 3e dosis gegeven worden. In geval van de
verdenking op foutief doseren dient het dier onmiddellijk te worden gehervaccineerd.
Toedienen door middel van een subcutane injectie in de nek, direct achter het oor, waarbij gebruik
gemaakt wordt van een veiligheidsinjector met een korte naald die 12 tot 15 mm doordringt. De naald
dient loodrecht op het huidoppervlak gericht te worden. Vermijd het inbrengen van verontreiniging.
Vermijd het injecteren van varkens die nat en vuil zijn.

10. WACHTTERMIJN

Nul dagen
22
WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Uitsluitend gezonde dieren vaccineren. Er is aangetoond dat Improvac veilig is voor mannelijke
varkens vanaf een leeftijd van 8 weken.
Onbedoelde vaccinatie van mannelijke fokdieren kan de vruchtbaarheid beïnvloeden.
Het aanbevolen tijdstip voor het slachten is 4 tot 6 weken na de laatste injectie. Als de varkens niet
binnen de aanbevolen periode geslacht kunnen worden, wordt door de beschikbare gegevens uit
proeven ondersteund dat de varkens nog tot 10 weken na de laatste injectie met een minimaal risico op
berengeur geslacht kunnen worden.
Een toenemend deel zal na dit tijdstip terugkeren naar de normale functies.
Daar de skatolspiegels niet geheel afhankelijk zijn van de sexuele status, zijn ook management
maatregelen op zowel het gebied van voeding als van hygiëne van belang om de skatolspiegels te
verminderen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:
Accidentele zelfinjectie kan bij mensen soortgelijke effecten veroorzaken als die bij varkens
gezien worden. Dit kan een tijdelijke reductie van geslachtshormonen en voortplantingsfuncties,
zowel bij mannen als bij vrouwen, en een ongunstig effect op de zwangerschap inhouden. Het
risico op het optreden van deze effecten is groter na een tweede of volgende accidentele injectie
dan na de eerste injectie.

Schenk bijzondere aandacht aan het voorkómen van accidentele zelfinjectie en
naaldprikverwondingen bij het toedienen van het product. Het product mag alleen gebruikt
worden met een veiligheidsinjector met een dubbel veiligheidssysteem, voorzien van een
naaldbeschermer en een mechanisme om te voorkomen dat de handgreep onbedoeld ingedrukt
wordt.
Het product mag niet toegediend worden door zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger
zouden kunnen zijn.
In geval van contact met het oog direct ruimschoots spoelen met water. In geval
van contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Het product dient op veilige wijze
bewaard te worden, buiten het bereik van kinderen.
Advies aan de gebruiker bij accidentele zelfinjectie:
In geval van accidentele zelfinjectie de verwonding grondig wassen met schoon stromend water.
Raadpleeg onmiddellijk een arts en zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft. Het product in de
toekomst niet meer toedienen.
Advies aan de arts:
23
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu/.

15. OVERIGE
INFORMATIE
Immunisatie met Improvac induceert een immuun respons tegen de endogene gonadotrofine releasing
factor (GnRF), een factor die het functioneren van de testikels reguleert via de gonadotrofe hormonen
LH en FSH. Het werkzame bestanddeel van dit immunologisch product is een synthetisch
geproduceerde analoog van GnRF, die geconjugeerd is met een immunogeen dragereiwit. Aan het
conjugaat is een adjuvans toegevoegd om het niveau en de duur van de werking te verhogen.
Het effect van de immunisatie komt voort uit de vermindering van het functioneren van de testikels
door de gereduceerde GnRF activiteit. Dit leidt tot een verminderde productie en concentratie van
testosteron en andere testiculaire steroïden waaronder androstenon, één van de hoofdsubstanties
verantwoordelijk voor berengeur. Bovendien ontwikkelen volledig geïmmuniseerde beren metabole
kenmerken die typerend zijn voor chirurgisch gecastreerde dieren, inclusief een verlaging van de
skatol concentraties, een andere substantie die een belangrijke bijdrage levert aan de berengeur.
Na de tweede vaccinatie is er een afname van typisch mannelijk gedrag als dekgedrag en agressiviteit
te verwachten.
De beren waaraan een eerste dosis Improvac gegeven is, zijn immunologisch voorbereid maar
behouden hun volledige testiculaire functies totdat ze de tweede dosis ontvangen, die een sterke
immunologische respons tegen GnRF induceert en een tijdelijke onderdrukking van de testiculaire
functies tot gevolg heeft. Dit effect is binnen één week na behandeling waarneembaar maar het kan tot
3 weken duren voordat eventueel al bestaande concentraties van substanties die berengeur veroorzaken
tot een onbeduidend niveau verminderd zijn.
Polyethyleen flacon van 20 ml (10 doses), 100 ml (50 doses) of 250 ml (125 doses), afgesloten met
een rubberen stop en beveiligd met een aluminium cap.
Verpakkingsgrootten:
24
Luxembourg
Zoetis Belgium S.A.
Zoetis Belgium S.A.
Tél/Tel.: +32 (0)2 715 75 29
Tél/Tel.: +32 (0)2 715 75 29


Magyarország
Zoetis Luxembourg Holding Sarl
Zoetis Hungary Kft.
Te: + 359 2 970 41 71
Tel: +361 488 3695


Ceská republika
Malta
Zoetis Ceská republika s.r.o.
Agrimed Limited
Tel: +420 283 004 111
Tel: +356 21 465 797


Danmark
Nederland
Orion Pharma Animal Health
Zoetis B.V.
Tlf: +45 49 12 67 65
Tel: +31 (0)10 4064 600

Deutschland
Norge
Zoetis Deutschland GmbH
Orion Pharma Animal Health
Tel: +49 30 330063 0
Tlf: +47 40 00 41 90

Eesti
Österreich
Zoetis Lietuva UAB
Zoetis Österreich GmbH
Tel: +370 525 14000
Tel: +43 1 2701100 110Polska
Zoetis Hellas S.A
Zoetis Polska S.p.z.o.o.
.: +30 210 6785800
Tel: +48 22 335 61 00

España
Portugal
Zoetis Spain, S.L.
Zoetis Portugal, Lda.
Tel: +34 91 4909900
Tel: +351 21 423 55 00
France
Romania
Zoetis France SAS
Zoetis România SRL
Tél: +33 (0)1 58 07 46 00
Tel: + 0040 21 207 28 00
Ireland
Slovenija
Zoetis Ireland Limited
Zoetis Luxembourg Holding Sarl
Tel: +353 (0) 1 467 6650
Tel: +386 (0) 1 52 11 670
25
Slovenská republika
Icepharma hf.
Zoetis Luxembourg Holding Sarl, o.z.
Sími: +354 540 80 00
Tel: + 421 2 3355 5500

Italia
Suomi/Finland
Zoetis Italia S.r.l.
Zoetis Finland Oy
Tel: +39 06 3318 2933
Puh/Tel: +358 (0) 9 4300 40

K
Sverige
Zoetis Hellas S.A.
Orion Pharma Animal Health
.: +30 210 6785800
Tel: +46(0)8 623 64 40

Latvija
United Kingdom
Zoetis Lietuva UAB
Zoetis UK Ltd
Tel: +370 525 14000
Tel: +44 (0) 845 300 8034

Lietuva
Zoetis Lietuva UAB
Tel: +370 525 1400026

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG