Impromen decanoas 50 mg/mlVersion 3.0, 04/2013
BIJSLUITER
1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IMPROMEN DECANOAS, eq. 50 mg/mL, oplossing voor injectie
bromperidol decanoaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Impromen Decanoas en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en
overige
informatie
1.
WAT IS IMPROMEN DECANOAS EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
GEBRUIKT?
Impromen Decanoas is een lang werkend middel tegen stoornissen in het gevoelsleven.
Impromen Decanoas is aangewezen bij het onderhoud van de behandeling van stoornissen in het
gevoelsleven die soms gepaard gaan met een verwarde gedachtengang. Het wordt meestal toegediend
om het bekomen resultaat van een vroegere behandeling te bestendigen.
Dankzij zijn lange werkingsduur hoeft Impromen Decanoas slechts eenmaal per maand te worden
toegediend. Daardoor kan de patiënt zich vlotter en gemakkelijker opnieuw in de maatschappij
inschakelen.
Impromen Decanoas heeft ook een gunstig effect op symptomen zoals teruggetrokkenheid en gebrek
aan energie, en het bevordert op die manier het contact met andere mensen.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- U lijdt aan de ziekte van Parkinson
- U voelt zich abnormaal suf ten gevolge van een ziekte of het gebruik van geneesmiddelen of
alcohol
- Ook personen die lijden aan ernstige zwaarmoedigheid mogen geen Impromen Decanoas
toegediend krijgen.
Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uw arts zal alle nodige voorzorgen nemen voor en tijdens de behandeling met Impromen
Decanoas. Hij zal de dosering aanpassen indien nodig (b.v. bij oudere personen) en u vertellen wat
u moet doen als er zich ongewenste effecten zouden voordoen.
Als u aan vallende ziekte (epilepsie) lijdt, als u een hart- of vaataandoening hebt of als u weet dat
de werking van uw lever verstoord is, moet u dat aan uw arts melden.
Bij een intensieve of langdurige behandeling kan uw bloeddruk tijdelijk lichtjes dalen.
U moet het gebruik van alcohol vermijden tijdens de behandeling met Impromen Decanoas omdat
Impromen Decanoas de werking van alcohol kan versterken (zie ook rubriek "Waarop moet u
letten met alcohol?").
Als u borstkanker hebt, raadpleeg dan uw arts alvorens Impromen Decanoas te laten toedienen.
Impromen Decanoas wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Improemen Decanoas kan onwillekeurig herhaalde bewegingen in het aangezicht veroorzaken.
Raadpleeg dan uw arts.
Soms kunnen hoge koorts, versnelde ademhaling, zweten en verminderd bewustzijn voorkomen.
Raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts.
Indien u of een familielid een voorgeschiedenis van bloedklonters heeft aangezien dit type
geneesmiddelen in verband wordt gebracht met de vorming van bloedklonters.
Kinderen
Impromen Decanoas wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Impromen Decanoas nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker
.
Impromen Decanoas kan de werking van andere geneesmiddelen versterken of verminderen.
Uw arts of apotheker weet welke geneesmiddelen samen met Impromen Decanoas mogen
worden toegediend en welke niet.
Raadpleeg hem steeds vooraleer u dit geneesmiddel gebruikt samen met andere middelen,
zoals slaap- en kalmeringsmiddelen, sommige sterke pijnstillers, sommige geneesmiddelen
tegen de ziekte van Parkinson, vallende ziekte (epilepsie), hoge bloeddruk of allergie.
Waarop moet u letten met alcohol?
Als u regelmatig rookt of alcoholische dranken gebruikt en u moet worden behandeld met Impromen
Decanoas, verwittig dan uw arts. Hij kan een aanpassing van de dosis noodzakelijk vinden.
Zwangerschap en borstvoeding
B
ent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Er bestaan nog niet voldoende gegevens over het gebruik van Impromen Decanoas tijdens de
zwangerschap bij de mens. Uw arts zal bepalen of het geneesmiddel bij u aangewezen is als u
zwanger bent.
De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Impromen
Decanoas in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben
gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen
en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan
contact op met uw arts.
Borstvoeding
Als u Impromen Decanoas krijgt toegediend, mag u geen borstvoeding geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
3
Impromen Decanoas kan de waakzaamheid en rijvaardigheid beïnvloeden. Daarom doet u er goed aan
geen machines of voertuigen te bedienen tot uw persoonlijke gevoeligheid voor Impromen Decanoas
gekend is. Bespreek dit met uw arts.
Impromen Decanoas bevat 15 mg benzylalcohol per mL.
Impromen decanoas bevat sesamolie wat kan in zeldzame gevallen ernstige allergische reacties
veroorzaken.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld
.
Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
.
Ampullen om diep in de spieren in te spuiten.
Impromen Decanoas wordt om de vier weken diep in de spieren ingespoten.
De toe te dienen dosis wordt door uw arts berekend op basis van de geneesmiddelen die u voordien
hebt ingenomen. Hij zal daarbij rekening houden met uw leeftijd en het verloop van de ziekte.
De dosis kan steeds worden aangepast naargelang van de omstandigheden en het effect van het
geneesmiddel.
Belangrijk: Na de eerste inspuiting kan het 3 dagen tot 1 week duren vóór het geneesmiddel ten volle
werkzaam is.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Impromen Decanoas heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of the Antigifcentrum (070/245.245).
Raadpleeg een arts wanneer iemand te veel Impromen Decanoas heeft gebruikt. In ernstige gevallen
zal die meteen de nodige maatregelen nemen.
Te hoge dosissen van dit geneesmiddel kunnen de volgende verschijnselen veroorzaken:
onverschilligheid, neiging tot slapen, verlaging van de bloeddruk, wegdraaien van de ogen,
overvloedige speekselafscheiding, ongewone bewegingen van mond en ledematen, spierstijfheid,
onvermogen om stil te blijven zitten, onvermogen om te bewegen, onregelmatige hartslag.
Informatie voor de arts: De behandeling is vooral ondersteunend. Antiparkinsongeneesmiddelen
kunnen de extrapiramidale reacties helpen tegengaan.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
-
-
Als hoge koorts, polsversnelling, zweten, bewegingsonmacht, spierstijfheid, versnelde ademhaling
en verminderd bewustzijn optreden, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
Bij het begin van de behandeling (meestal binnen de 4 tot 7 dagen) kunnen zich
bewegingsstoornissen, zoals spierstijfheid, moeilijkheden bij het gaan, beven, ongecontroleerde
4
-
-
-
-
-
-
-
bewegingen en onvermogen om stil te blijven zitten, voordoen. Uw arts zal de dosering verlagen
of een middel toedienen dat die bewegingsstoornissen doet verdwijnen.
Bij langdurig gebruik kunnen er zenuwtrekkingen voorkomen ter hoogte van de tong, het gezicht,
de mond en de kaken. Indien u daarvan last heeft, dient u uw arts te verwittigen.
Soms kunnen zwelling van de borstklier, afscheiding van melk of menstruatiestoornissen
optreden.
Overgevoeligheid voor Impromen Decanoas is zeldzaam. Het kan worden herkend door b.v.
huiduitslag, jeuk, kortademigheid of een gezwollen gezicht. Zeer zelden kan een langdurige
verstoring van de lichaamstemperatuur voorkomen. In die gevallen moet u uw arts raadplegen.
De bloeddruk kan tijdelijk lichtjes dalen, voornamelijk bij plots rechtstaan. Soms geeft dat
aanleiding tot een kortstondige duizeligheid, die overgaat als u gaat neerzitten.
Ook overdreven zenuwachtigheid, zwaarmoedigheid, sufheid, slaapstoornissen, hoofdpijn of
duizeligheid kunnen in zeldzame gevallen optreden.
Op de plaats van inspuiting kunnen soms prikkelingsverschijnselen optreden.
Bloedklonters in de aders, in het bijzonder in de benen (symptomen zijn zwelling, pijn en roodheid
van de benen), die zich via de bloedbaan naar de longen kunnen verplaatsen en pijn op de borst en
ademhalingsmoeilijkheden kunnen veroorzaken. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u
denkt dat u een van deze symptomen heeft.
Als zich andere ongewenste effecten zouden voordoen, moet u die meteen aan uw arts of apotheker
melden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
België: door internet:
www.fagg.be
of door email:
patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg: http://www.ms.public.lu/fr/activities/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is bromperidoldecanoaat 68,4 mg (= 50 mg bromperidol) per mL
oplossing voor injectie.
- De andere hulpstoffen in dit middel zijn benzylalcohol (zie rubriek 2) en sesamolie.
Hoe ziet Impromen Decanoas eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De ampullen zijn beschikbaar in een verpakking met 1 of 5 ampullen van 1 mL.
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
5
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
EUMEDICA N.V.
Winston Churchill Avenue, 67
BE-1180 Brussels
BELGIUM
Fabrikanten
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.
Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc San Polo)
I - 43056 Torrile (PR)
Eumedica S.A. / N.V.
Chemin de Nauwelette 1
BE-7170 Manage
Belgium
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 130295
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014.
6

BIJSLUITER
IMPROMEN DECANOAS, eq. 50 mg/mL, oplossing voor injectie
bromperidol decanoaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Impromen Decanoas en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS IMPROMEN DECANOAS EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
GEBRUIKT?
Impromen Decanoas is een lang werkend middel tegen stoornissen in het gevoelsleven.
Impromen Decanoas is aangewezen bij het onderhoud van de behandeling van stoornissen in het
gevoelsleven die soms gepaard gaan met een verwarde gedachtengang. Het wordt meestal toegediend
om het bekomen resultaat van een vroegere behandeling te bestendigen.
Dankzij zijn lange werkingsduur hoeft Impromen Decanoas slechts eenmaal per maand te worden
toegediend. Daardoor kan de patiënt zich vlotter en gemakkelijker opnieuw in de maatschappij
inschakelen.
Impromen Decanoas heeft ook een gunstig effect op symptomen zoals teruggetrokkenheid en gebrek
aan energie, en het bevordert op die manier het contact met andere mensen.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- U lijdt aan de ziekte van Parkinson
- U voelt zich abnormaal suf ten gevolge van een ziekte of het gebruik van geneesmiddelen of
alcohol
- Ook personen die lijden aan ernstige zwaarmoedigheid mogen geen Impromen Decanoas
toegediend krijgen.
Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Uw arts zal alle nodige voorzorgen nemen voor en tijdens de behandeling met Impromen
Decanoas. Hij zal de dosering aanpassen indien nodig (b.v. bij oudere personen) en u vertellen wat
u moet doen als er zich ongewenste effecten zouden voordoen.
- Als u aan vallende ziekte (epilepsie) lijdt, als u een hart- of vaataandoening hebt of als u weet dat
de werking van uw lever verstoord is, moet u dat aan uw arts melden.
- Bij een intensieve of langdurige behandeling kan uw bloeddruk tijdelijk lichtjes dalen.
- U moet het gebruik van alcohol vermijden tijdens de behandeling met Impromen Decanoas omdat
Impromen Decanoas de werking van alcohol kan versterken (zie ook rubriek "Waarop moet u
letten met alcohol?").
- Als u borstkanker hebt, raadpleeg dan uw arts alvorens Impromen Decanoas te laten toedienen.
- Impromen Decanoas wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.
- Improemen Decanoas kan onwillekeurig herhaalde bewegingen in het aangezicht veroorzaken.
Raadpleeg dan uw arts.
- Soms kunnen hoge koorts, versnelde ademhaling, zweten en verminderd bewustzijn voorkomen.
Raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts.
- Indien u of een familielid een voorgeschiedenis van bloedklonters heeft aangezien dit type
geneesmiddelen in verband wordt gebracht met de vorming van bloedklonters.
Kinderen
Impromen Decanoas wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Impromen Decanoas nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
Impromen Decanoas kan de werking van andere geneesmiddelen versterken of verminderen.
Uw arts of apotheker weet welke geneesmiddelen samen met Impromen Decanoas mogen
worden toegediend en welke niet.
Raadpleeg hem steeds vooraleer u dit geneesmiddel gebruikt samen met andere middelen,
zoals slaap- en kalmeringsmiddelen, sommige sterke pijnstillers, sommige geneesmiddelen
tegen de ziekte van Parkinson, vallende ziekte (epilepsie), hoge bloeddruk of allergie.
Waarop moet u letten met alcohol?
Als u regelmatig rookt of alcoholische dranken gebruikt en u moet worden behandeld met Impromen
Decanoas, verwittig dan uw arts. Hij kan een aanpassing van de dosis noodzakelijk vinden.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Er bestaan nog niet voldoende gegevens over het gebruik van Impromen Decanoas tijdens de
zwangerschap bij de mens. Uw arts zal bepalen of het geneesmiddel bij u aangewezen is als u
zwanger bent.
De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Impromen
Decanoas in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben
gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen
en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan
contact op met uw arts.
Borstvoeding
Als u Impromen Decanoas krijgt toegediend, mag u geen borstvoeding geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Impromen Decanoas bevat 15 mg benzylalcohol per mL.
Impromen decanoas bevat sesamolie wat kan in zeldzame gevallen ernstige allergische reacties
veroorzaken.

3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Ampullen om diep in de spieren in te spuiten.
Impromen Decanoas wordt om de vier weken diep in de spieren ingespoten.
De toe te dienen dosis wordt door uw arts berekend op basis van de geneesmiddelen die u voordien
hebt ingenomen. Hij zal daarbij rekening houden met uw leeftijd en het verloop van de ziekte.
De dosis kan steeds worden aangepast naargelang van de omstandigheden en het effect van het
geneesmiddel.
Belangrijk: Na de eerste inspuiting kan het 3 dagen tot 1 week duren vóór het geneesmiddel ten volle
werkzaam is.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Impromen Decanoas heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of the Antigifcentrum (070/245.245).
Raadpleeg een arts wanneer iemand te veel Impromen Decanoas heeft gebruikt. In ernstige gevallen
zal die meteen de nodige maatregelen nemen.
Te hoge dosissen van dit geneesmiddel kunnen de volgende verschijnselen veroorzaken:
onverschilligheid, neiging tot slapen, verlaging van de bloeddruk, wegdraaien van de ogen,
overvloedige speekselafscheiding, ongewone bewegingen van mond en ledematen, spierstijfheid,
onvermogen om stil te blijven zitten, onvermogen om te bewegen, onregelmatige hartslag.
Informatie voor de arts: De behandeling is vooral ondersteunend. Antiparkinsongeneesmiddelen
kunnen de extrapiramidale reacties helpen tegengaan.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
- Als hoge koorts, polsversnelling, zweten, bewegingsonmacht, spierstijfheid, versnelde ademhaling
en verminderd bewustzijn optreden, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
- Bij het begin van de behandeling (meestal binnen de 4 tot 7 dagen) kunnen zich
bewegingsstoornissen, zoals spierstijfheid, moeilijkheden bij het gaan, beven, ongecontroleerde
- Bij langdurig gebruik kunnen er zenuwtrekkingen voorkomen ter hoogte van de tong, het gezicht,
de mond en de kaken. Indien u daarvan last heeft, dient u uw arts te verwittigen.
- Soms kunnen zwelling van de borstklier, afscheiding van melk of menstruatiestoornissen
optreden.
- Overgevoeligheid voor Impromen Decanoas is zeldzaam. Het kan worden herkend door b.v.
huiduitslag, jeuk, kortademigheid of een gezwollen gezicht. Zeer zelden kan een langdurige
verstoring van de lichaamstemperatuur voorkomen. In die gevallen moet u uw arts raadplegen.
- De bloeddruk kan tijdelijk lichtjes dalen, voornamelijk bij plots rechtstaan. Soms geeft dat
aanleiding tot een kortstondige duizeligheid, die overgaat als u gaat neerzitten.
- Ook overdreven zenuwachtigheid, zwaarmoedigheid, sufheid, slaapstoornissen, hoofdpijn of
duizeligheid kunnen in zeldzame gevallen optreden.
- Op de plaats van inspuiting kunnen soms prikkelingsverschijnselen optreden.
- Bloedklonters in de aders, in het bijzonder in de benen (symptomen zijn zwelling, pijn en roodheid
van de benen), die zich via de bloedbaan naar de longen kunnen verplaatsen en pijn op de borst en
ademhalingsmoeilijkheden kunnen veroorzaken. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u
denkt dat u een van deze symptomen heeft.
Als zich andere ongewenste effecten zouden voordoen, moet u die meteen aan uw arts of apotheker
melden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
België: door internet: www.fagg.be of door email: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg: http://www.ms.public.lu/fr/activities/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is bromperidoldecanoaat 68,4 mg (= 50 mg bromperidol) per mL
oplossing voor injectie.
- De andere hulpstoffen in dit middel zijn benzylalcohol (zie rubriek 2) en sesamolie.
Hoe ziet Impromen Decanoas eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De ampullen zijn beschikbaar in een verpakking met 1 of 5 ampullen van 1 mL.
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Fabrikanten
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.
Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc San Polo)
I - 43056 Torrile (PR)
Eumedica S.A. / N.V.
Chemin de Nauwelette 1
BE-7170 Manage
Belgium
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 130295
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG