Impromen 2 mg/mlVersion 3.0, 04/2013
BIJSLUITER
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IMPROMEN, 2 mg/mL, druppels voor oraal gebruik, oplossing
Bromperidol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Impromen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en
overige
informatie
1.
WAT IS IMPROMEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Middel tegen waanvoorstellingen en zinsbegoochelingen.
Impromen is aangewezen bij de behandeling van stoornissen in het gevoelsleven die soms gepaard
gaan met een verwarde gedachtengang.
1
Vooral als symptomen zoals teruggetrokkenheid en gebrek aan energie op de voorgrond treden, is
Impromen aangewezen.
Impromen bevordert het contact met andere mensen en vergemakkelijkt op die manier een hernieuwde
inschakeling in de maatschappij.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- U lijdt aan de ziekte van Parkinson.
- U voelt zich abnormaal suf ten gevolge van een ziekte of het gebruik van geneesmiddelen of
alcohol.
- Ook personen die lijden aan ernstige zwaarmoedigheid, mogen Impromen niet alleen gebruiken.
Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
- Uw arts zal alle nodige voorzorgen nemen voor en tijdens de behandeling met Impromen. Hij zal
de dosering aanpassen indien nodig (b.v. bij oudere personen) en u vertellen wat u moet doen als
er zich ongewenste effecten zouden voordoen.
- Als u aan vallende ziekte (epilepsie) lijdt, als u een hart- of vaataandoening hebt of als u weet dat
de werking van uw lever verstoord is, moet u dat aan uw arts melden.
- U moet het gebruik van alcohol vermijden tijdens de behandeling met Impromen, omdat
Impromen de werking van alcohol kan versterken (zie ook rubriek "Waarop moet u letten met
alcohol?").
- Als u borstkanker hebt, raadpleeg dan uw arts alvorens Impromen in te nemen.
- Impromen wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.
- Impromen kan onwillekeurig herhaalde bewegingen in het aangezicht veroorzaken. Raadpleeg dan
uw arts.
- Soms kunnen hoge koorts, versnelde ademhaling, zweten en verminderd bewustzijn voorkomen.
Raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts.
- Indien u of een familielid een voorgeschiedenis van bloedklonters heeft aangezien dit type
geneesmiddelen in verband wordt gebracht met de vorming van bloedklonters.
Kinderen
Impromen wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Impromen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Impromen kan de werking van andere geneesmiddelen versterken of verminderen. Uw arts of
apotheker kan u zeggen welke geneesmiddelen u samen met Impromen mag innemen en welke niet.
Raadpleeg hem steeds vooraleer u dit geneesmiddel inneemt samen met andere middelen, zoals slaap-
en kalmeringsmiddelen, sommige sterke pijnstillers, sommige geneesmiddelen tegen de ziekte van
Parkinson, vallende ziekte (epilepsie), hoge bloeddruk of allergie.
Waarop moet u letten met alcohol?
Als u regelmatig rookt of alcoholische dranken gebruikt en u moet Impromen innemen, verwittig dan
uw arts. Hij kan een aanpassing van de dosis noodzakelijk vinden.
Zwangerschap en borstvoeding
2
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Er bestaan nog niet voldoende gegevens over het gebruik van Impromen tijdens de zwangerschap bij
de mens. Uw arts zal bepalen of het geneesmiddel bij u aangewezen is als u zwanger bent. De
volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Impromen in het laatste
trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke
spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last
krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.
Borstvoeding
Als u Impromen moet innemen, mag u geen borstvoeding geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Impromen kan de waakzaamheid en rijvaardigheid beïnvloeden. Daarom doet u er goed aan geen
machines of voertuigen te bedienen tot uw persoonlijke gevoeligheid voor Impromen gekend is.
Bespreek dit met uw arts.
Impromen bevat propylparahydroxybenzoaat (E216) en methylparahydroxybenzoaat (E218)
wat kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Druppels voor oraal gebruik.
Uw arts zal bepalen hoeveel Impromen u moet innemen en wanneer.
Hij houdt daarbij rekening met uw leeftijd en het verloop van de ziekte.
Hij zal steeds beginnen met een lage dosis en die geleidelijk opvoeren tot de voor u optimale dosering
is bereikt. Die dosering kan op ieder ogenblik worden aangepast naargelang van de omstandigheden en
het effect van het geneesmiddel. De maximale dagdosis bij volwassenen is 50 mg. Bij oudere personen
is een halve dosis meestal voldoende.
Belangrijk:Het kan enige tijd duren vóór het geneesmiddel ten volle werkzaam is. U mag de
behandeling met Impromen pas stopzetten als uw arts daarin toestemt. Als u te vroeg en zonder
toestemming van uw arts stopt, kunnen uw klachten terugkomen
Volg de raadgevingen van uw arts voor het stopzetten van de behandeling nauwkeurig op.
Gebruiksaanwijzing voor het openen van de fles en het gebruik van de druppelteller:
Bij het eerste gebruik van een nieuwe fles:
1. De fles dient als volgt te worden geopend:
Duw de plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen wijzerzin draait. Verwijder de
losgeschroefde dop (Figuur 1).
2. Trek de druppelteller uit de houder en schroef hem op de fles (Figuur 2).
Bij elke toediening:
1. Duw de schroefdop van de druppelteller naar beneden terwijl u tegen wijzerzin draait (Figuur 3).
2. Zuig de nodige hoeveelheid vloeistof op uit de fles. De hoeveelheden op de druppelteller zijn
aangeduid in milliliter (mL).
3. Schroef de druppelteller opnieuw op de fles tot bij de volgende inname.
3
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Impromen heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of the Antigifcentrum (070/245.245).
Raadpleeg een arts wanneer iemand te veel Impromen heeft gebruikt. In ernstige gevallen zal die
meteen de nodige maatregelen nemen.
Te hoge dosissen van dit geneesmiddel kunnen de volgende verschijnselen veroorzaken:
onverschilligheid, neiging tot slapen, verlaging van de bloeddruk, wegdraaien van de ogen,
overvloedige speekselafscheiding, ongewone bewegingen van mond en ledematen, spierstijfheid,
onvermogen om stil te blijven zitten, onvermogen om te bewegen, onregelmatige hartslag.
Informatie voor de arts: De behandeling is vooral ondersteunend. Maagspoeling en toediening van
actieve kool kunnen aangewezen zijn. Antiparkinsongeneesmiddelen kunnen de extrapiramidale
reacties helpen tegengaan.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
4
-
-
-
-
-
-
-
-
Als hoge koorts, polsversnelling, zweten, bewegingsonmacht, spierstijfheid, versnelde ademhaling
of verminderd bewustzijn optreden, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
Bij het begin van de behandeling (meestal binnen de 4 tot 7 dagen) kunnen zich
bewegingsstoornissen, zoals spierstijfheid, moeilijkheden bij het gaan, beven, ongecontroleerde
bewegingen en onvermogen om stil te blijven zitten, voordoen. Uw arts zal de dosering verlagen
of een middel toedienen dat die bewegingsstoornissen doet verdwijnen.
Bij langdurig gebruik kunnen er zenuwtrekkingen voorkomen ter hoogte van de tong, het gezicht,
de mond en de kaken. Indien u daarvan last heeft, dient u uw arts te verwittigen.
Soms kunnen zwelling van de borstklier, afscheiding van melk of menstruatiestoornissen
optreden.
Overgevoeligheid voor Impromen is zeldzaam. Het kan worden herkend door b.v. huiduitslag,
jeuk, kortademigheid of een gezwollen gezicht. Zeer zelden kan een langdurige verstoring van de
lichaamstemperatuur voorkomen. In die gevallen moet u uw arts raadplegen.
De bloeddruk kan tijdelijk lichtjes dalen, voornamelijk bij plots rechtstaan. Soms geeft dat
aanleiding tot een kortstondige duizeligheid, die overgaat als u gaat neerzitten.
Ook overdreven zenuwachtigheid, zwaarmoedigheid, sufheid, slaapstoornissen, veranderingen in
de samenstelling van het bloed, hoofdpijn of duizeligheid kunnen in zeldzame gevallen optreden.
Bloedklonters in de aders, in het bijzonder in de benen (symptomen zijn zwelling, pijn en roodheid
van de benen), die zich via de bloedbaan naar de longen kunnen verplaatsen en pijn op de borst en
ademhalingsmoeilijkheden kunnen veroorzaken. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u
denkt dat u een van deze symptomen heeft.
Als zich andere ongewenste effecten zouden voordoen, moet u die meteen aan uw arts of apotheker
melden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
België: door internet:
www.fagg.be
of door email:
patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg: http://www.ms.public.lu/fr/activities/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Impromen wordt bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof is bromperidol 2 mg/mL druppels (1 mL = 20 druppels).
- De andere hulpstoffen zijn melkzuur, methylparahydroxybenzoaat (E218),
propylparahydroxybenzoaat (E216) en gezuiverd water tot 1 mL (1 mL = 20 druppels).
5
Hoe ziet Impromen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Druppels voor oraal gebruik, oplossing: fles met druppelpipet met 30 ml of 100 mL druppelvloeistof
van 2 mg/ml (1 druppel = 0,1 mg).
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
EUMEDICA N.V.
Winston Churchill Avenue, 67
BE-1180 Brussels
BELGIUM
Fabrikanten
Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso 69 B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal
Eumedica S.A. / N.V.
Chemin de Nauwelette 1
BE-7170 Manage
Belgium
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 116042
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014.
6

BIJSLUITER
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IMPROMEN, 2 mg/mL, druppels voor oraal gebruik, oplossing
Bromperidol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Impromen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS IMPROMEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Middel tegen waanvoorstellingen en zinsbegoochelingen.
Impromen is aangewezen bij de behandeling van stoornissen in het gevoelsleven die soms gepaard
gaan met een verwarde gedachtengang.
Impromen bevordert het contact met andere mensen en vergemakkelijkt op die manier een hernieuwde
inschakeling in de maatschappij.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- U lijdt aan de ziekte van Parkinson.
- U voelt zich abnormaal suf ten gevolge van een ziekte of het gebruik van geneesmiddelen of
alcohol.
- Ook personen die lijden aan ernstige zwaarmoedigheid, mogen Impromen niet alleen gebruiken.
Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
-
Uw arts zal alle nodige voorzorgen nemen voor en tijdens de behandeling met Impromen. Hij zal
de dosering aanpassen indien nodig (b.v. bij oudere personen) en u vertellen wat u moet doen als
er zich ongewenste effecten zouden voordoen.
- Als u aan vallende ziekte (epilepsie) lijdt, als u een hart- of vaataandoening hebt of als u weet dat
de werking van uw lever verstoord is, moet u dat aan uw arts melden.
- U moet het gebruik van alcohol vermijden tijdens de behandeling met Impromen, omdat
Impromen de werking van alcohol kan versterken (zie ook rubriek "Waarop moet u letten met
alcohol?").
- Als u borstkanker hebt, raadpleeg dan uw arts alvorens Impromen in te nemen.
- Impromen wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.
- Impromen kan onwillekeurig herhaalde bewegingen in het aangezicht veroorzaken. Raadpleeg dan
uw arts.
- Soms kunnen hoge koorts, versnelde ademhaling, zweten en verminderd bewustzijn voorkomen.
Raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts.
- Indien u of een familielid een voorgeschiedenis van bloedklonters heeft aangezien dit type
geneesmiddelen in verband wordt gebracht met de vorming van bloedklonters.
Kinderen
Impromen wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Impromen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Impromen kan de werking van andere geneesmiddelen versterken of verminderen. Uw arts of
apotheker kan u zeggen welke geneesmiddelen u samen met Impromen mag innemen en welke niet.
Raadpleeg hem steeds vooraleer u dit geneesmiddel inneemt samen met andere middelen, zoals slaap-
en kalmeringsmiddelen, sommige sterke pijnstillers, sommige geneesmiddelen tegen de ziekte van
Parkinson, vallende ziekte (epilepsie), hoge bloeddruk of allergie.
Waarop moet u letten met alcohol?
Als u regelmatig rookt of alcoholische dranken gebruikt en u moet Impromen innemen, verwittig dan
uw arts. Hij kan een aanpassing van de dosis noodzakelijk vinden.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Er bestaan nog niet voldoende gegevens over het gebruik van Impromen tijdens de zwangerschap bij
de mens. Uw arts zal bepalen of het geneesmiddel bij u aangewezen is als u zwanger bent. De
volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Impromen in het laatste
trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke
spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last
krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.
Borstvoeding
Als u Impromen moet innemen, mag u geen borstvoeding geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Impromen kan de waakzaamheid en rijvaardigheid beïnvloeden. Daarom doet u er goed aan geen
machines of voertuigen te bedienen tot uw persoonlijke gevoeligheid voor Impromen gekend is.
Bespreek dit met uw arts.
Impromen bevat propylparahydroxybenzoaat (E216) en methylparahydroxybenzoaat (E218)
wat kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Druppels voor oraal gebruik.
Uw arts zal bepalen hoeveel Impromen u moet innemen en wanneer.
Hij houdt daarbij rekening met uw leeftijd en het verloop van de ziekte.
Hij zal steeds beginnen met een lage dosis en die geleidelijk opvoeren tot de voor u optimale dosering
is bereikt. Die dosering kan op ieder ogenblik worden aangepast naargelang van de omstandigheden en
het effect van het geneesmiddel. De maximale dagdosis bij volwassenen is 50 mg. Bij oudere personen
is een halve dosis meestal voldoende.
Belangrijk:Het kan enige tijd duren vóór het geneesmiddel ten volle werkzaam is. U mag de
behandeling met Impromen pas stopzetten als uw arts daarin toestemt. Als u te vroeg en zonder
toestemming van uw arts stopt, kunnen uw klachten terugkomen
Volg de raadgevingen van uw arts voor het stopzetten van de behandeling nauwkeurig op.
Gebruiksaanwijzing voor het openen van de fles en het gebruik van de druppelteller:
Bij het eerste gebruik van een nieuwe fles:
1. De fles dient als volgt te worden geopend:
Duw de plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen wijzerzin draait. Verwijder de
losgeschroefde dop (Figuur 1).
2. Trek de druppelteller uit de houder en schroef hem op de fles (Figuur 2).
Bij elke toediening:
1. Duw de schroefdop van de druppelteller naar beneden terwijl u tegen wijzerzin draait (Figuur 3).
2. Zuig de nodige hoeveelheid vloeistof op uit de fles. De hoeveelheden op de druppelteller zijn
aangeduid in milliliter (mL).
3. Schroef de druppelteller opnieuw op de fles tot bij de volgende inname.
Raadpleeg een arts wanneer iemand te veel Impromen heeft gebruikt. In ernstige gevallen zal die
meteen de nodige maatregelen nemen.
Te hoge dosissen van dit geneesmiddel kunnen de volgende verschijnselen veroorzaken:
onverschilligheid, neiging tot slapen, verlaging van de bloeddruk, wegdraaien van de ogen,
overvloedige speekselafscheiding, ongewone bewegingen van mond en ledematen, spierstijfheid,
onvermogen om stil te blijven zitten, onvermogen om te bewegen, onregelmatige hartslag.
Informatie voor de arts: De behandeling is vooral ondersteunend. Maagspoeling en toediening van
actieve kool kunnen aangewezen zijn. Antiparkinsongeneesmiddelen kunnen de extrapiramidale
reacties helpen tegengaan.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als hoge koorts, polsversnelling, zweten, bewegingsonmacht, spierstijfheid, versnelde ademhaling
of verminderd bewustzijn optreden, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
- Bij het begin van de behandeling (meestal binnen de 4 tot 7 dagen) kunnen zich
bewegingsstoornissen, zoals spierstijfheid, moeilijkheden bij het gaan, beven, ongecontroleerde
bewegingen en onvermogen om stil te blijven zitten, voordoen. Uw arts zal de dosering verlagen
of een middel toedienen dat die bewegingsstoornissen doet verdwijnen.
- Bij langdurig gebruik kunnen er zenuwtrekkingen voorkomen ter hoogte van de tong, het gezicht,
de mond en de kaken. Indien u daarvan last heeft, dient u uw arts te verwittigen.
- Soms kunnen zwelling van de borstklier, afscheiding van melk of menstruatiestoornissen
optreden.
- Overgevoeligheid voor Impromen is zeldzaam. Het kan worden herkend door b.v. huiduitslag,
jeuk, kortademigheid of een gezwollen gezicht. Zeer zelden kan een langdurige verstoring van de
lichaamstemperatuur voorkomen. In die gevallen moet u uw arts raadplegen.
- De bloeddruk kan tijdelijk lichtjes dalen, voornamelijk bij plots rechtstaan. Soms geeft dat
aanleiding tot een kortstondige duizeligheid, die overgaat als u gaat neerzitten.
- Ook overdreven zenuwachtigheid, zwaarmoedigheid, sufheid, slaapstoornissen, veranderingen in
de samenstelling van het bloed, hoofdpijn of duizeligheid kunnen in zeldzame gevallen optreden.
- Bloedklonters in de aders, in het bijzonder in de benen (symptomen zijn zwelling, pijn en roodheid
van de benen), die zich via de bloedbaan naar de longen kunnen verplaatsen en pijn op de borst en
ademhalingsmoeilijkheden kunnen veroorzaken. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u
denkt dat u een van deze symptomen heeft.
Als zich andere ongewenste effecten zouden voordoen, moet u die meteen aan uw arts of apotheker
melden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
België: door internet: www.fagg.be of door email: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg: http://www.ms.public.lu/fr/activities/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Impromen wordt bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof is bromperidol 2 mg/mL druppels (1 mL = 20 druppels).
- De andere hulpstoffen zijn melkzuur, methylparahydroxybenzoaat (E218),
propylparahydroxybenzoaat (E216) en gezuiverd water tot 1 mL (1 mL = 20 druppels).
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
EUMEDICA N.V.
Winston Churchill Avenue, 67
BE-1180 Brussels
BELGIUM
Fabrikanten
Lusomedicamenta ­ Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso 69 B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal
Eumedica S.A. / N.V.
Chemin de Nauwelette 1
BE-7170 Manage
Belgium
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 116042
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG