Imonogas 240 mgJuni 2014
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
IMONOGAS 240 mg, zachte capsules
simeticon
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1
1. Waarvoor wordt IMONOGAS gebruikt?
2
2. Wanneer mag u IMONOGAS niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3
3. Hoe gebruikt u IMONOGAS?
4
4. Mogelijke bijwerkingen
5
5. Hoe bewaart u IMONOGAS?
6
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT IMONOGAS GEBRUIKT?
Tegen opgeblazen gevoel (winderigheid).
IMONOGAS werkt door het afbreken van de ingesloten gassen die verantwoordelijk zijn voor het
opgeblazen gevoel.
IMONOGAS is een geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van gasophoping (winderigheid)
in de maag verantwoordelijk voor het opgeblazen gevoel.
2. WANNEER MAG U IMONOGAS NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u IMONOGAS niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met IMONOGAS?
Raadpleeg uw arts wanneer:
de winderigheid na 10 dagen behandeling niet beter wordt;
u aan constipatie lijdt die niet beter wordt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Imonogas
v3.0_B2.1
1
Juni 2014
Omdat simeticon niet wordt geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal, is de systemische blootstelling aan
simeticon verwaarloosbaar en kan IMONOGAS wel worden gebruikt bij zwangere vrouwen en vrouwen
die borstvoeding geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
IMONOGAS heeft geen bekende effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.
Stoffen in IMONOGAS waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U IMONOGAS?
De gebruikelijke dosering:
Als u 15 jaar of ouder bent:
neemt u één capsule op het einde van elke hoofdmaaltijd. Neem de capsule
in met een groot glas water. Neem niet meer dan 3 zachte capsules per dag. Neem de capsules niet langer
dan 10 dagen in. Geef IMONOGAS niet aan kinderen jonger dan 15 jaar.
Heeft u te veel van IMONOGAS gebruikt?
Wanneer u te veel van IMONOGAS heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten IMONOGAS te gebruiken?
Neem een capsule na de volgende hoofdmaaltijd in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te
halen.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan IMONOGAS bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen werden gemeld met een “onbekende” frequentie:
- buikpijn, misselijkheid, braken en constipatie;
- allergische reacties, zoals huiduitslag, jeuk, zwelling van het aangezicht, lippen, keel en de tong of
ademhalingsmoeilijkheden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie,
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; patientinfo@fagg-afmps.be).
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U IMONOGAS?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Imonogas
v3.0_B2.1
2
Juni 2014
Gebruik IMONOGAS niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en de buitenverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in IMONOGAS?
De werkzame stof in dit middel is simeticon. Iedere capsule bevat 240 mg simeticon.
De andere stoffen in dit middel zijn gelatine en glycerol.
Hoe ziet IMONOGAS eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
IMONOGAS is een transparante, zachte gelatinecapsule. Een verpakking bevat 10, 20 of 30 capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse
Fabrikant:
Catalent France Beinheim SA, 74 rue Principale, 67930 Beinheim, Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE291383
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Denemarken:
IMOGAS
Zweden:
IMOGAZE 240 mg kapsel, mjuk kapsel
Noorwegen:
IMOGAS kapsel, 240 mg
Ierland:
IMOGAS 240 mg soft capsule
België:
IMONOGAS
Luxemburg:
IMONOGAS
IJsland:
IMOGAZE 240 mg, mjúk hylki
Spanje:
IMONOGAS 240 mg cápsulas blandas
Portugal:
IMOGAS 240 mg, cápsulas moles
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2014.
Imonogas
v3.0_B2.1
3
Juni 2014
Advies inzake gezondheidsopvoeding
Wat moet u doen bij maagdarmproblemen?
Moeilijke spijsvertering:
Deze problemen komen vaak voor als u:
te veel eet of te rijk voedsel eet;
te snel eet, zonder goed te kauwen;
te veel alcohol drinkt bij de maaltijd.
Probeer deze uitlokkende factoren te vermijden.
Opgeblazen gevoel – Winderigheid:
Bepaalde voedingsmiddelen kunnen meer winderigheid veroorzaken dan andere, omdat:
ze zelf veel lucht bevatten (bijvoorbeeld bruisdranken, vers brood);
ze veel koolhydraten bevatten die niet geabsorbeerd kunnen worden (bijvoorbeeld gedroogde
groenten, kool, rauwe groenten, uien).
Probeer deze voedingsmiddelen te vermijden.
Vraag uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie.
Imonogas
v3.0_B2.1
4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
IMONOGAS 240 mg, zachte capsules
simeticon
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
· Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1
1. Waarvoor wordt IMONOGAS gebruikt?
2
2. Wanneer mag u IMONOGAS niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3
3. Hoe gebruikt u IMONOGAS?
4
4. Mogelijke bijwerkingen
5
5. Hoe bewaart u IMONOGAS?
6
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT IMONOGAS GEBRUIKT?
Tegen opgeblazen gevoel (winderigheid).
IMONOGAS werkt door het afbreken van de ingesloten gassen die verantwoordelijk zijn voor het
opgeblazen gevoel.
IMONOGAS is een geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van gasophoping (winderigheid)
in de maag verantwoordelijk voor het opgeblazen gevoel.
2. WANNEER MAG U IMONOGAS NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u IMONOGAS niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met IMONOGAS?
Raadpleeg uw arts wanneer:
· de winderigheid na 10 dagen behandeling niet beter wordt;
· u aan constipatie lijdt die niet beter wordt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Imonogas
v3.0_B2.1
Omdat simeticon niet wordt geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal, is de systemische blootstelling aan
simeticon verwaarloosbaar en kan IMONOGAS wel worden gebruikt bij zwangere vrouwen en vrouwen
die borstvoeding geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
IMONOGAS heeft geen bekende effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.
Stoffen in IMONOGAS waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U IMONOGAS?
De gebruikelijke dosering:
Als u 15 jaar of ouder bent: neemt u één capsule op het einde van elke hoofdmaaltijd. Neem de capsule
in met een groot glas water. Neem niet meer dan 3 zachte capsules per dag. Neem de capsules niet langer
dan 10 dagen in. Geef IMONOGAS niet aan kinderen jonger dan 15 jaar.
Heeft u te veel van IMONOGAS gebruikt?
Wanneer u te veel van IMONOGAS heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten IMONOGAS te gebruiken?
Neem een capsule na de volgende hoofdmaaltijd in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te
halen.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan IMONOGAS bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen werden gemeld met een 'onbekende' frequentie:
-
buikpijn, misselijkheid, braken en constipatie;
- allergische reacties, zoals huiduitslag, jeuk, zwelling van het aangezicht, lippen, keel en de tong of
ademhalingsmoeilijkheden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie,
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; patientinfo@fagg-afmps.be).
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U IMONOGAS?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Imonogas
v3.0_B2.1
Gebruik IMONOGAS niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en de buitenverpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in IMONOGAS?
De werkzame stof in dit middel is simeticon. Iedere capsule bevat 240 mg simeticon.
De andere stoffen in dit middel zijn gelatine en glycerol.
Hoe ziet IMONOGAS eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
IMONOGAS is een transparante, zachte gelatinecapsule. Een verpakking bevat 10, 20 of 30 capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse
Fabrikant:
Catalent France Beinheim SA, 74 rue Principale, 67930 Beinheim, Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
B
E291383
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Denemarken: IMOGAS
Zweden: IMOGAZE 240 mg kapsel, mjuk kapsel
Noorwegen: IMOGAS kapsel, 240 mg
Ierland: IMOGAS 240 mg soft capsule
België: IMONOGAS
Luxemburg: IMONOGAS
IJsland: IMOGAZE 240 mg, mjúk hylki
Spanje: IMONOGAS 240 mg cápsulas blandas
Portugal: IMOGAS 240 mg, cápsulas moles
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2014.
Imonogas
v3.0_B2.1
Advies inzake gezondheidsopvoeding
Wat moet u doen bij maagdarmproblemen?
Moeilijke spijsvertering:
Deze problemen komen vaak voor als u:
· te veel eet of te rijk voedsel eet;
· te snel eet, zonder goed te kauwen;
· te veel alcohol drinkt bij de maaltijd.
Probeer deze uitlokkende factoren te vermijden.
Opgeblazen gevoel ­ Winderigheid:
Bepaalde voedingsmiddelen kunnen meer winderigheid veroorzaken dan andere, omdat:
· ze zelf veel lucht bevatten (bijvoorbeeld bruisdranken, vers brood);
· ze veel koolhydraten bevatten die niet geabsorbeerd kunnen worden (bijvoorbeeld gedroogde
groenten, kool, rauwe groenten, uien).
Probeer deze voedingsmiddelen te vermijden.
Vraag uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie.
Imonogas
v3.0_B2.1

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG