Imodium instant 2 mgBijsluiter
juni 2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Imodium Instant 2 mg orodispergeerbare tabletten
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Imodium Instant
zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 2 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Imodium Instant en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Imodium Instant gebruikt?
3. Hoe wordt Imodium Instant gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imodium Instant?
6. Aanvullende informatie
1. Wat is Imodium Instant en waarvoor wordt het gebruikt?
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op de tong te
leggen en met het speeksel door te slikken.
Imodium Instant is een snel werkend middel tegen diarree.
Imodium Instant is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling optredende of
langdurige diarree. Imodium Instant kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree.
2. Wat u moet weten voordat u Imodium Instant gebruikt?
Gebruik Imodium Instant niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride of voor één van de andere
bestanddelen van Imodium Instant;
- bij kinderen onder de 6 jaar; bij kinderen van 2 tot 6 jaar moet een andere vorm van Imodium
gebruikt worden, zoals de drank;
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De toediening
moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling;
- bij verschillende vormen van dikke-darmontsteking (bv. ulceratieve colitis of pseudo-membraneuze
colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica);
- bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door invasieve
organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter;
- als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.
Wees extra voorzichtig met Imodium Instant
- In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen en bejaarden) er eerst voor zorgen dat
voldoende vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel moeten drinken.
Vraag uw arts of apotheker welke dranken (bv. orale rehydratiezouten) u daarvoor het best gebruikt;
- Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de toediening van Imodium
Instant stopzetten en uw arts raadplegen;
- Als u AIDS heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium Instant. Bij de eerste tekenen van
buikzwelling moet u stoppen met de inname van Imodium Instant en uw arts raadplegen.
- Indien u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker; in dat geval kan medisch
toezicht nodig zijn;
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0
1
Bijsluiter
juni 2013
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek ‘Gebruik met andere
geneesmiddelen’ te lezen.
Bewaar Imodium Instant steeds buiten het bereik van kinderen.
Hoewel Imodium Instant de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet
ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u een van de onderstaande geneesmiddelen inneemt:
- geneesmiddelen die de activiteit van maag en darmen vertragen (bv. anticholinergica), omdat ze
het effect van Imodium Instant kunnen versterken.
- ritonavir (behandelen van aids)
- kinidine (behandelen van hartritmestoornissen)
- oraal desmopressine (behandelen van urine incontinentie)
- itraconacole of ketoconazole (behandelen van schimmelinfecties)
- gemfibrozil (om cholesterol te verlagen)
Gebruik van Imodium Instant met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Imodium Instant gedurende de zwangerschap, vooral
tijdens de eerste drie maanden.
U kunt beter geen Imodium Instant gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat
kleine hoeveelheden Imodium Instant in de moedermelk kunnen terechtkomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het raadzaam
voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Imodium Instant
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam als zoetmiddel. Personen met
fenylketonurie dienen er rekening mee houden dat één orodispergeerbare tablet 0,75 mg aspartaam
bevat, hetgeen overeenkomt met 0,42 mg fenylalanine.
3. Hoe wordt Imodium Instant gebruikt?
Orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op de tong te leggen en met het
speeksel door te slikken.
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel?
Bij ernstige diarree met veel vochtverlies moet u in de eerste plaats veel drinken. Bij zuigelingen en
kinderen wordt het vochtverlies bij voorkeur behandeld door vocht toe te dienen via de mond of een
inspuiting (zie rubriek ‘Wees extra voorzichtig met Imodium Instant’).
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0
2
Bijsluiter
juni 2013
Een Imodium Instant verpakking bevat 2 of 6 blisterverpakkingen van 10 tabletten.
Handel als volgt om de tabletten uit de blisterverpakking te nemen:
1. Trek de rand van de folie omhoog.
2. Trek de folie volledig weg.
3. Druk de tablet voorzichtig omhoog (zonder de tablet aan te raken).
4. Neem de tablet uit de blisterverpakking.
Daar de orodispergeerbare tabletten breekbaar zijn, kunnen ze niet doorheen de folie worden gedrukt.
Dit zou de tablet verpulveren.
De orodispergeerbare tablet wordt op de tong gelegd, smelt vanzelf weg en wordt doorgeslikt met het
speeksel. Er moet geen vloeistof worden ingenomen.
Volwassenen en kinderen boven de 6 jaar:
- kortdurende (acute) diarree:
De aanvangsdosis bedraagt 2 tabletten (4 mg) voor volwassenen en 1 tablet (2 mg) voor kinderen;
vervolgens 1 tablet innemen na elke daaropvolgende losse stoelgang.
- langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden:
Men start met 2 tabletten per dag voor volwassenen en 1 tablet per dag voor kinderen. Die dosis
wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat effect bereikt men gewoonlijk
met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 tabletten per dag.
Volwassenen mogen nooit meer dan 8 tabletten per dag innemen en kinderen nooit meer dan 3
tabletten per 20 kg lichaamsgewicht. Bij kinderen dient men er tevens op te letten dat men nooit meer
dan 8 tabletten per dag toedient.
Opgelet, voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per kilogram
lichaamsgewicht!
Het aantal tabletten dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht
van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Lichaamsgewicht in kilogram (kg)
14-20 kg
20-27 kg
27-34 kg
34-40 kg
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
maximaal
aantal Imodium Instant orodispergeerbare
tabletten per dag
Niet meer dan 2 tabletten
Niet meer dan 3 tabletten
Niet meer dan 4 tabletten
Niet meer dan 5 tabletten
v4.1_B4.0
3
Bijsluiter
juni 2013
40-47 kg
47-54 kg
meer dan 54 kg
Niet meer dan 6 tabletten
Niet meer dan 7 tabletten
Niet meer dan 8 tabletten
Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u de
toediening stopzetten. U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden.
Ouderen
Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.
Verminderde nierfunctie
Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
Verminderde functie van de lever
Imodium Instant moet voorzichtig gebruikt worden bij deze patiënten vanwege het verminderde
‘first-pass’ metabolisme (Zie rubriek 2. ‘Wat u moet weten voordat u Imodium Instant gebruikt’).
Wat u moet doen als u meer van Imodium Instant heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Imodium Instant heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). In geval van overdosering kunnen
volgende verschijnselen optreden: verminderd bewustzijn, ongecoördineerde bewegingen,
slaperigheid, pupilvernauwing, verhoogde spierspanning en ademhalingsstoornissen. Ook kunnen
darmverstopping en moeilijk urineren worden vastgesteld. Kinderen zijn gevoeliger voor te grote
dosissen van dit geneesmiddel dan volwassenen.
Informatie voor de arts: naloxon kan worden gegeven als antidotum; de patiënt moet minstens 48 uur
van nabij worden gevolgd.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Imodium Instant te gebruiken
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Imodium Instant
Niet van toepassing
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Imodium Instant bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Stop de behandeling met Imodium Instant en raadpleeg uw arts indien de volgende verschijnselen
zich voordoen:
Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en anafylactoïde
reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam)
Zenuwstelselaandoeningen
Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning, coördinatieafwijkingen
Maagdarmstelselaandoeningen
Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik
Huid- en onderhuidaandoeningen
Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid,
vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-
syndroom, Lyell-syndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0
4
Bijsluiter
juni 2013
De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische
ziektetekens van diarree:
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
Oogaandoeningen
Vernauwing van de pupil
Maagdarmstelselaandoeningen
Constipatie, misselijkheid, winderigheid,
buikpijn,
abdominaal
ongemak,
droge mond, pijn in de
bovenbuik, braken, dyspepsie
Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag
Nier- en urinewegaandoeningen
Urineretentie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vermoeidheid
Bij het gebruik van Imodium Instant orodispergeerbare tabletten kan onmiddellijk na inname een
brandend of prikkelend gevoel op de tong optreden dat snel weer verdwijnt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Imodium Instant?
Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Imodium Instant niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaar de tabletten op een droge plaats, gezien ze gevoelig zijn voor vocht. Als de tabletten
gekrompen zijn, mag u ze niet meer gebruiken.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. Aanvullende informatie
Wat bevat Imodium Instant?
- Het werkzaam bestanddeel is loperamidehydrochloride. Elke orodispergeerbare tablet bevat 2
mg loperamidehydrochloride.
- De andere bestanddelen zijn: gelatine, mannitol, aspartaam, muntsmaakstof en
natriumbicarbonaat.
Hoe ziet Imodium Instant er uit en wat is de inhoud van de verpakking?
De tabletten zijn beschikbaar in een verpakking met 20 of 60 tabletten.
De tabletten zijn per blisterverpakking van 10 tabletten verpakt.
Afleveringswijze
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten zijn vrij van medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0
5
Bijsluiter
juni 2013
Fabrikant
Janssen-Cilag SpA
Via C. Janssen, Borgo S. Michele
04010 Latina
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE181422
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: 06/2013
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0
6
juni 2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Imodium Instant 2 mg orodispergeerbare tabletten
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Imodium Instant
zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 2 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Imodium Instant en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Imodium Instant gebruikt?
3. Hoe wordt Imodium Instant gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imodium Instant?
6. Aanvullende informatie
1. Wat is Imodium Instant en waarvoor wordt het gebruikt?
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op de tong te
leggen en met het speeksel door te slikken.
Imodium Instant is een snel werkend middel tegen diarree.
Imodium Instant is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling optredende of
langdurige diarree. Imodium Instant kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree.
2. Wat u moet weten voordat u Imodium Instant gebruikt?
Gebruik Imodium Instant niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride of voor één van de andere
bestanddelen van Imodium Instant;
- bij kinderen onder de 6 jaar; bij kinderen van 2 tot 6 jaar moet een andere vorm van Imodium
gebruikt worden, zoals de drank;
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De toediening
moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling;
- bij verschillende vormen van dikke-darmontsteking (bv. ulceratieve colitis of pseudo-membraneuze
colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica);
- bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door invasieve
organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter;
- als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.
Wees extra voorzichtig met Imodium Instant
- In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen en bejaarden) er eerst voor zorgen dat
voldoende vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel moeten drinken.
Vraag uw arts of apotheker welke dranken (bv. orale rehydratiezouten) u daarvoor het best gebruikt;
- Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de toediening van Imodium
Instant stopzetten en uw arts raadplegen;
- Als u AIDS heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium Instant. Bij de eerste tekenen van
buikzwelling moet u stoppen met de inname van Imodium Instant en uw arts raadplegen.
- Indien u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker; in dat geval kan medisch
toezicht nodig zijn;
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0
juni 2013
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek `Gebruik met andere
geneesmiddelen' te lezen.
Bewaar Imodium Instant steeds buiten het bereik van kinderen.
Hoewel Imodium Instant de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet
ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u een van de onderstaande geneesmiddelen inneemt:
- geneesmiddelen die de activiteit van maag en darmen vertragen (bv. anticholinergica), omdat ze
het effect van Imodium Instant kunnen versterken.
- ritonavir (behandelen van aids)
- kinidine (behandelen van hartritmestoornissen)
- oraal desmopressine (behandelen van urine incontinentie)
- itraconacole of ketoconazole (behandelen van schimmelinfecties)
- gemfibrozil (om cholesterol te verlagen)
Gebruik van Imodium Instant met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Imodium Instant gedurende de zwangerschap, vooral
tijdens de eerste drie maanden.
U kunt beter geen Imodium Instant gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat
kleine hoeveelheden Imodium Instant in de moedermelk kunnen terechtkomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het raadzaam
voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Imodium Instant
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam als zoetmiddel. Personen met
fenylketonurie dienen er rekening mee houden dat één orodispergeerbare tablet 0,75 mg aspartaam
bevat, hetgeen overeenkomt met 0,42 mg fenylalanine.
3. Hoe wordt Imodium Instant gebruikt?
Orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op de tong te leggen en met het
speeksel door te slikken.
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel?
Bij ernstige diarree met veel vochtverlies moet u in de eerste plaats veel drinken. Bij zuigelingen en
kinderen wordt het vochtverlies bij voorkeur behandeld door vocht toe te dienen via de mond of een
inspuiting (zie rubriek `Wees extra voorzichtig met Imodium Instant').
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0
juni 2013
Een Imodium Instant verpakking bevat 2 of 6 blisterverpakkingen van 10 tabletten.
Handel als volgt om de tabletten uit de blisterverpakking te nemen:
1. Trek de rand van de folie omhoog.
2. Trek de folie volledig weg.
3. Druk de tablet voorzichtig omhoog (zonder de tablet aan te raken).
4. Neem de tablet uit de blisterverpakking.
Daar de orodispergeerbare tabletten breekbaar zijn, kunnen ze niet doorheen de folie worden gedrukt.
Dit zou de tablet verpulveren.
De orodispergeerbare tablet wordt op de tong gelegd, smelt vanzelf weg en wordt doorgeslikt met het
speeksel. Er moet geen vloeistof worden ingenomen.
Volwassenen en kinderen boven de 6 jaar:
- kortdurende (acute) diarree:
De aanvangsdosis bedraagt 2 tabletten (4 mg) voor volwassenen en 1 tablet (2 mg) voor kinderen;
vervolgens 1 tablet innemen na elke daaropvolgende losse stoelgang.
- langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden:
Men start met 2 tabletten per dag voor volwassenen en 1 tablet per dag voor kinderen. Die dosis
wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat effect bereikt men gewoonlijk
met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 tabletten per dag.
Volwassenen mogen nooit meer dan 8 tabletten per dag innemen en kinderen nooit meer dan 3
tabletten per 20 kg lichaamsgewicht. Bij kinderen dient men er tevens op te letten dat men nooit meer
dan 8 tabletten per dag toedient.
Opgelet, voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per kilogram
lichaamsgewicht!
Het aantal tabletten dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht
van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Lichaamsgewicht in kilogram (kg)
maximaal aantal Imodium Instant orodispergeerbare
tabletten per dag
14-20 kg
Niet meer dan 2 tabletten
20-27 kg
Niet meer dan 3 tabletten
27-34 kg
Niet meer dan 4 tabletten
34-40 kg
Niet meer dan 5 tabletten
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0
juni 2013
40-47 kg
Niet meer dan 6 tabletten
47-54 kg
Niet meer dan 7 tabletten
meer dan 54 kg
Niet meer dan 8 tabletten
Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u de
toediening stopzetten. U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden.
Ouderen
Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.
Verminderde nierfunctie
Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
Verminderde functie van de lever
Imodium Instant moet voorzichtig gebruikt worden bij deze patiënten vanwege het verminderde
`first-pass' metabolisme (Zie rubriek 2. `Wat u moet weten voordat u Imodium Instant gebruikt').
Wat u moet doen als u meer van Imodium Instant heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Imodium Instant heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). In geval van overdosering kunnen
volgende verschijnselen optreden: verminderd bewustzijn, ongecoördineerde bewegingen,
slaperigheid, pupilvernauwing, verhoogde spierspanning en ademhalingsstoornissen. Ook kunnen
darmverstopping en moeilijk urineren worden vastgesteld.
Kinderen zijn gevoeliger voor te grote
dosissen van dit geneesmiddel dan volwassenen.
Informatie voor de arts: naloxon kan worden gegeven als antidotum; de patiënt moet minstens 48 uur
van nabij worden gevolgd.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Imodium Instant te gebruiken
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Imodium Instant
Niet van toepassing
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Imodium Instant bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Stop de behandeling met Imodium Instant en raadpleeg uw arts indien de volgende verschijnselen
zich voordoen:
Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en anafylactoïde
reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam)
Zenuwstelselaandoeningen
Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning, coördinatieafwijkingen
Maagdarmstelselaandoeningen
Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik
Huid- en onderhuidaandoeningen
Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid,
vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-
syndroom, Lyell-syndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0
juni 2013
De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische
ziektetekens van diarree:
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
Oogaandoeningen
Vernauwing van de pupil
Maagdarmstelselaandoeningen
Constipatie, misselijkheid, winderigheid, buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in de
bovenbuik, braken, dyspepsie
Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag
Nier- en urinewegaandoeningen
Urineretentie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vermoeidheid
Bij het gebruik van Imodium Instant orodispergeerbare tabletten kan onmiddellijk na inname een
brandend of prikkelend gevoel op de tong optreden dat snel weer verdwijnt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Imodium Instant?
Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Imodium Instant niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaar de tabletten op een droge plaats, gezien ze gevoelig zijn voor vocht. Als de tabletten
gekrompen zijn, mag u ze niet meer gebruiken.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. Aanvullende informatie
Wat bevat Imodium Instant?

- Het werkzaam bestanddeel is loperamidehydrochloride. Elke orodispergeerbare tablet bevat 2
mg loperamidehydrochloride.
- De andere bestanddelen zijn: gelatine, mannitol, aspartaam, muntsmaakstof en
natriumbicarbonaat.
Hoe ziet Imodium Instant er uit en wat is de inhoud van de verpakking?
De tabletten zijn beschikbaar in een verpakking met 20 of 60 tabletten.
De tabletten zijn per blisterverpakking van 10 tabletten verpakt.
Afleveringswijze
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten zijn vrij van medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0
juni 2013
Fabrikant
Janssen-Cilag SpA
Via C. Janssen, Borgo S. Michele
04010 Latina
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE181422
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: 06/2013
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten
v4.1_B4.0

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG