Imodium duo 2 mg - 125 mgBijsluiter
May 2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten
Loperamidehydrochloride
Simeticon
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik Imodium Duo wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Imodium Duo gebruikt?
2. Wanneer mag u Imodium Duo niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Imodium Duo?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imodium Duo?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT IMODIUM DUO GEBRUIKT?
De tabletten worden gebruikt voor de behandeling van kort durende diarreeaanvallen die zich voordoen
met krampen, opgeblazen gevoel en winderigheid.
De tabletten bevatten twee werkzame stoffen:
Loperamidehydrochloride helpt diarree te verminderen door een overactieve darm te vertragen.
Het helpt het lichaam ook om meer water en mineralen uit de darm te absorberen.
Simeticon breekt de gasbellen af die de oorzaak zijn van krampen en een opgeblazen gevoel.
2. WANNEER MAG U IMODIUM DUO NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Imodium Duo niet gebruiken?
Als u een kind bent jonger dan 12 jaar.
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride, simeticon of één van de
andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
Als u koorts heeft (bv. meer dan 38º C) of bloed in uw stoelgang.
Als u een opstoot heeft van een ontstekingsziekte in de darm zoals colitis ulcerosa.
Als u ernstige diarree heeft na de inname van antibiotica.
Als u geconstipeerd bent of uw buik gezwollen lijkt.
Imodium Duo tabletten
v7.1_B7.0
1
Bijsluiter
May 2013
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Imodium Duo?
Imodium Duo behandelt enkel de symptomen van diarree. In sommige gevallen kan het zijn dat
de oorzaak van uw diarree behandeld moet worden. Als de symptomen aanhouden of
verergeren, neem contact op met uw arts. Als u ernstige diarree heeft, verliest uw lichaam meer
vocht, suikers en mineralen dan normaal. Compenseer dit vochtverlies door meer te drinken dan
u normaal zou doen. Vraag uw apotheker om speciale poeders die de verloren suikers en
mineralen kunnen aanvullen.
Als u aids heeft en uw maag opzwelt, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van de
tabletten en contact opnemen met uw arts.
Als u een leveraandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u de tabletten gebruikt.
Sommige van de bijwerkingen zouden lastiger kunnen zijn.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Spreek erover met uw arts of apotheker als u andere medicijnen inneemt, zoals:
kinidine (voor de behandeling van abnormaal hartritme of malaria),
itraconazol of ketoconazol (schimmelwerende middelen),
gemfibrozil (voor de behandeling van hoge cholesterolspiegels),
ritonavir (gebruikt voor de behandeling van infectie met hiv en aids),
desmopressine (gebruikt voor het controleren van de dorst en de urineproductie bij patiënten
met diabetes insipidus).
Gebruikt u naast Imodium Duo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap: Als u zwanger bent of als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, vraag dan uw arts of
apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding: Neem Imodium Duo niet in als u borstvoeding geeft. Kleine hoeveelheden van het
geneesmiddel kunnen in de melk terechtkomen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan duizeligheid, vermoeidheid of slaperigheid veroorzaken. Als u dit gewaarwordt,
mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.
3. HOE GEBRUIKT U IMODIUM DUO?
Volg deze instructies op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven:
Slik het juiste aantal tabletten in hun geheel door met een slok water.
Alleen voor oraal gebruik
Gebruik niet meer dan de aangegeven dosis
Volwassenen vanaf 18 jaar:
Beginnen met twee tabletten, daarna één tablet na elke losse stoelgang.
Niet meer dan 4 tabletten innemen per 24 uur. Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of
niet verbeteren na twee dagen en stop met het innemen van de tabletten.
Adolescenten van 12 tot 18 jaar:
Beginnen met één tablet, daarna één tablet na elke losse stoelgang.
Niet meer dan 4 tabletten innemen per 24 uur. Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of
niet verbeteren na twee dagen en stop met het innemen van de tabletten.
Imodium Duo tabletten
v7.1_B7.0
2
Bijsluiter
May 2013
Geef de tabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.
Heeft u te veel van Imodium Duo ingenomen?
Bij inname van te veel tabletten kunt u zich suf voelen, of moeilijkheden hebben om helder te denken of
normale activiteiten uit te voeren. Uw spieren kunnen stijf aanvoelen of u kunt
ademhalingsmoeilijkheden ondervinden. U kunt een droge mond hebben of de pupillen van uw ogen
kunnen kleiner worden. U kunt last hebben van maagpijn, misselijkheid of braken, constipatie of
moeilijkheden ondervinden met urineren.
Wanneer u te veel van Imodium Duo heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Bent u vergeten Imodium Duo in te nemen?
Neem één tablet na de volgende losse stoelgang. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te
halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Imodium Duo bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Als u een van de volgende verschijnselen vaststelt, dient u het gebruik van het geneesmiddel stop
te zetten en onmiddellijk medische hulp te zoeken:
Allergische reacties, zoals zwelling van het aangezicht, de tong of de keel, slikmoeilijkheden, niet te
verklaren fluitende ademhaling en kortademigheid, die gepaard kan gaan met huiduitslag of netelroos.
Als u één van de volgende verschijnselen vaststelt, dient u het gebruik van het geneesmiddel stop
te zetten en uw arts te raadplegen:
- moeilijkheden om te urineren
- ernstige buikpijn, een uitpuilende of gezwollen buik of koorts die het gevolg kunnen zijn van een
verstopte of vergrote darm
- ernstige constipatie
Andere effecten die zich kunnen voordoen, zijn onder meer:
Vaak voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10, maar meer dan 1 op de 100 personen
vertonen deze bijwerkingen):
- hoofdpijn
- misselijkheid
- een verandering van smaak voor bepaalde zaken
Soms voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1000 personen
vertonen deze bijwerkingen):
- sufheid
- duizeligheid
- zwakte
- constipatie
- braken
- indigestie
- winderigheid
Imodium Duo tabletten
v7.1_B7.0
3
Bijsluiter
May 2013
- droge mond
- uitslag
Zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 1000 maar meer dan 1 op de 10.000 personen
vertonen deze bijwerkingen):
- verlies of vermindering van bewustzijn
- overmatige vernauwing van de pupil van het oog
- huiduitslag, wat kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid
- netelroos
- jeuk
- vermoeidheid
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U IMODIUM DUO?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Imodium Duo?
De werkzame stoffen in dit middel zijn loperamidehydrochloride (2 mg per tablet) en simeticon
(gemeten als 125 mg dimeticon per tablet).
De andere stoffen in dit middel zijn: watervrij dicalciumfosfaat, microkristallijne cellulose,
kaliumacesulfaam, kunstmatige vanillesmaak (met propyleenglycol, maltodextrine en benzylalcohol),
natriumzetmeelglycolaat (type A) en stearinezuur.
Hoe ziet Imodium Duo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De tabletten zijn witte, capsulevormige tabletten met een lijn tussen “2” en “125” langs één zijde en de
vermelding “IMO” langs de andere zijde van de tablet.
Elke verpakking bevat 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 of 20 tabletten in blisterverpakking.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Imodium Duo tabletten
v7.1_B7.0
4
Bijsluiter
May 2013
Fabrikant
Janssen-Cilag SpA
Via C. Janssen
Borgo San Michele
Latina
Italië
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE294341: Imodium Duo tabletten, PCTFE/PVC/heat/Alu doordrukblister
BE294366: Imodium Duo tabletten, PCTFE/PVC/heat/Alu/Pet/papier plooiblisters
Afleveringwijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 06/2013
Imodium Duo tabletten
v7.1_B7.0
5
May 2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten
Loperamidehydrochloride
Simeticon
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik Imodium Duo wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Imodium Duo gebruikt?
2. Wanneer mag u Imodium Duo niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Imodium Duo?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imodium Duo?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT IMODIUM DUO GEBRUIKT?
De tabletten worden gebruikt voor de behandeling van kort durende diarreeaanvallen die zich voordoen
met krampen, opgeblazen gevoel en winderigheid.
De tabletten bevatten twee werkzame stoffen:
· Loperamidehydrochloride helpt diarree te verminderen door een overactieve darm te vertragen.
Het helpt het lichaam ook om meer water en mineralen uit de darm te absorberen.
· Simeticon breekt de gasbellen af die de oorzaak zijn van krampen en een opgeblazen gevoel.
2. WANNEER MAG U IMODIUM DUO NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Imodium Duo niet gebruiken?
· Als u een kind bent jonger dan 12 jaar.
· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride, simeticon of één van de
andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
· Als u koorts heeft (bv. meer dan 38º C) of bloed in uw stoelgang.
· Als u een opstoot heeft van een ontstekingsziekte in de darm zoals colitis ulcerosa.
· Als u ernstige diarree heeft na de inname van antibiotica.
· Als u geconstipeerd bent of uw buik gezwollen lijkt.
Imodium Duo tabletten
v7.1_B7.0
May 2013
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Imodium Duo?
· Imodium Duo behandelt enkel de symptomen van diarree. In sommige gevallen kan het zijn dat
de oorzaak van uw diarree behandeld moet worden. Als de symptomen aanhouden of
verergeren, neem contact op met uw arts. Als u ernstige diarree heeft, verliest uw lichaam meer
vocht, suikers en mineralen dan normaal. Compenseer dit vochtverlies door meer te drinken dan
u normaal zou doen. Vraag uw apotheker om speciale poeders die de verloren suikers en
mineralen kunnen aanvullen.
· Als u aids heeft en uw maag opzwelt, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van de
tabletten en contact opnemen met uw arts.
· Als u een leveraandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u de tabletten gebruikt.
Sommige van de bijwerkingen zouden lastiger kunnen zijn.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Spreek erover met uw arts of apotheker als u andere medicijnen inneemt, zoals:
· kinidine (voor de behandeling van abnormaal hartritme of malaria),
· itraconazol of ketoconazol (schimmelwerende middelen),
· gemfibrozil (voor de behandeling van hoge cholesterolspiegels),
· ritonavir (gebruikt voor de behandeling van infectie met hiv en aids),
· desmopressine (gebruikt voor het controleren van de dorst en de urineproductie bij patiënten
met diabetes insipidus).
Gebruikt u naast Imodium Duo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap: Als u zwanger bent of als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, vraag dan uw arts of
apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding: Neem Imodium Duo niet in als u borstvoeding geeft. Kleine hoeveelheden van het
geneesmiddel kunnen in de melk terechtkomen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan duizeligheid, vermoeidheid of slaperigheid veroorzaken. Als u dit gewaarwordt,
mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.
3. HOE GEBRUIKT U IMODIUM DUO?
Volg deze instructies op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven:
· Slik het juiste aantal tabletten in hun geheel door met een slok water.
· Alleen voor oraal gebruik
· Gebruik niet meer dan de aangegeven dosis
Volwassenen vanaf 18 jaar: Beginnen met twee tabletten, daarna één tablet na elke losse stoelgang.
Niet meer dan 4 tabletten innemen per 24 uur. Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of
niet verbeteren na twee dagen en stop met het innemen van de tabletten.
Adolescenten van 12 tot 18 jaar: Beginnen met één tablet, daarna één tablet na elke losse stoelgang.
Niet meer dan 4 tabletten innemen per 24 uur. Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of
niet verbeteren na twee dagen en stop met het innemen van de tabletten.
Imodium Duo tabletten
v7.1_B7.0
May 2013
Geef de tabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.
Heeft u te veel van Imodium Duo ingenomen?
Bij inname van te veel tabletten kunt u zich suf voelen, of moeilijkheden hebben om helder te denken of
normale activiteiten uit te voeren. Uw spieren kunnen stijf aanvoelen of u kunt
ademhalingsmoeilijkheden ondervinden. U kunt een droge mond hebben of de pupillen van uw ogen
kunnen kleiner worden. U kunt last hebben van maagpijn, misselijkheid of braken, constipatie of
moeilijkheden ondervinden met urineren.
Wanneer u te veel van Imodium Duo heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Bent u vergeten Imodium Duo in te nemen?
Neem één tablet na de volgende losse stoelgang. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te
halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Imodium Duo bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Als u een van de volgende verschijnselen vaststelt, dient u het gebruik van het geneesmiddel stop
te zetten en onmiddellijk medische hulp te zoeken:
Allergische reacties, zoals zwelling van het aangezicht, de tong of de keel, slikmoeilijkheden, niet te
verklaren fluitende ademhaling en kortademigheid, die gepaard kan gaan met huiduitslag of netelroos.
Als u één van de volgende verschijnselen vaststelt, dient u het gebruik van het geneesmiddel stop
te zetten en uw arts te raadplegen:
- moeilijkheden om te urineren
- ernstige buikpijn, een uitpuilende of gezwollen buik of koorts die het gevolg kunnen zijn van een
verstopte of vergrote darm
- ernstige constipatie
Andere effecten die zich kunnen voordoen, zijn onder meer:
Vaak voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10, maar meer dan 1 op de 100 personen
vertonen deze bijwerkingen):
- hoofdpijn
- misselijkheid
- een verandering van smaak voor bepaalde zaken
Soms voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1000 personen
vertonen deze bijwerkingen):
- sufheid
- duizeligheid
- zwakte
- constipatie
- braken
- indigestie
- winderigheid
Imodium Duo tabletten
v7.1_B7.0
May 2013
- droge mond
- uitslag
Zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 1000 maar meer dan 1 op de 10.000 personen
vertonen deze bijwerkingen):
- verlies of vermindering van bewustzijn
- overmatige vernauwing van de pupil van het oog
- huiduitslag, wat kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid
- netelroos
- jeuk
- vermoeidheid
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U IMODIUM DUO?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Imodium Duo?
De werkzame stoffen in dit middel zijn loperamidehydrochloride (2 mg per tablet) en simeticon
(gemeten als 125 mg dimeticon per tablet).
De andere stoffen in dit middel zijn: watervrij dicalciumfosfaat, microkristallijne cellulose,
kaliumacesulfaam, kunstmatige vanillesmaak (met propyleenglycol, maltodextrine en benzylalcohol),
natriumzetmeelglycolaat (type A) en stearinezuur.
Hoe ziet Imodium Duo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De tabletten zijn witte, capsulevormige tabletten met een lijn tussen '2' en '125' langs één zijde en de
vermelding 'IMO' langs de andere zijde van de tablet.
Elke verpakking bevat 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 of 20 tabletten in blisterverpakking.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Imodium Duo tabletten
v7.1_B7.0
May 2013
Fabrikant
Janssen-Cilag SpA
Via C. Janssen
Borgo San Michele
Latina
Italië
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE294341: Imodium Duo tabletten, PCTFE/PVC/heat/Alu doordrukblister
BE294366: Imodium Duo tabletten, PCTFE/PVC/heat/Alu/Pet/papier plooiblisters
Afleveringwijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 06/2013
Imodium Duo tabletten
v7.1_B7.0

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG