Imodium 0.2 mg/mlBijsluiter Imodium drank
juni 2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Imodium 0,2 mg/ml drank
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
In deze bijsluiter:
1. Wat is Imodium en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Imodium gebruikt?
3. Hoe wordt Imodium gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imodium?
6. Aanvullende informatie
1. Wat is Imodium en waarvoor wordt het gebruikt?
Imodium is een snel werkend middel tegen diarree.
Imodium is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling optredende of
langdurige diarree. Imodium kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree.
2. Wat u moet weten voordat u Imodium gebruikt?
Gebruik Imodium niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride of voor één van de andere
bestanddelen van Imodium;
- bij kinderen onder de 2 jaar;
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De
toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling;
- bij verschillende vormen van dikke-darmontsteking (bv. ulceratieve colitis of pseudo-
membraneuze colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica);
- bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door
invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter;
- als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.
Wees extra voorzichtig met Imodium
- In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen en bejaarden) er eerst voor
zorgen dat voldoende vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel
moeten drinken. Vraag uw arts of apotheker welke dranken (bv. orale rehydratiezouten) u
daarvoor het best gebruikt;
- Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de toediening van
Imodium stopzetten en uw arts raadplegen;
- Als u aids heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium. Bij de eerste tekenen van
buikzwelling moet u stoppen met de inname van Imodium en uw arts raadplegen.
- Indien u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker; in dat geval kan
medisch toezicht nodig zijn;
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek ‘Gebruik met andere
geneesmiddelen’ te lezen.
Bewaar Imodium steeds buiten het bereik van kinderen.
Imodium
v7.1_B7.0
1
Bijsluiter Imodium drank
juni 2013
U mag Imodium aan kinderen jonger dan 6 jaar enkel toedienen op voorschrift en onder
toezicht van een arts.
Hoewel Imodium de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet
ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u één van de onderstaande geneesmiddelen
inneemt:
- geneesmiddelen die de activiteit van maag en darmen vertragen (bv.
anticholinergica), omdat ze het effect van Imodium kunnen versterken.
- ritonavir (behandelen van aids)
- kinidine (behandelen van hartritmestoornissen)
- oraal desmopressine (behandelen van urine incontinentie)
- itraconacole of ketoconazole (behandelen van schimmelinfecties)
- gemfibrozil (om cholesterol te verlagen)
Gebruik van Imodium met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Imodium gedurende de zwangerschap, vooral
tijdens de eerste drie maanden.
U kunt beter geen Imodium gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat
kleine hoeveelheden Imodium in de moedermelk kunnen terechtkomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het
raadzaam voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Imodium
Imodium drank is suikervrij. Als zoetstof werd natriumsacharine toegevoegd. De drank bevat
zeer kleine hoeveelheden ethanol (alcohol).
Imodium drank bevat cochenillerood A (E124) als kleurstof en methyl-en
propylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel. Deze bestanddelen kunnen allergische
reacties veroorzaken.
3. Hoe wordt Imodium gebruikt?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel?
Bij ernstige diarree met veel vochtverlies moet u in de eerste plaats veel drinken. Bij
zuigelingen en kinderen wordt het vochtverlies bij voorkeur behandeld door vocht toe te
dienen via de mond of een inspuiting (zie rubriek ‘Wees extra voorzichtig met Imodium’).
Volwassenen en kinderen boven de 6 jaar:
- kortdurende (acute) diarree:
Imodium
v7.1_B7.0
2
Bijsluiter Imodium drank
juni 2013
De aanvangsdosis bedraagt 4 doseerdoppen van de drank voor volwassenen en 2
doseerdoppen voor kinderen; vervolgens 2 doseerdoppen innemen na elke daaropvolgende
losse stoelgang.
- langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden:
Men start met 4 doseerdoppen per dag voor volwassenen en 2 doseerdoppen per dag voor
kinderen. Die dosis wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat
effect bereikt men gewoonlijk met een onderhoudsdosis van 2 tot 12 doseerdoppen per dag.
Volwassenen mogen nooit meer dan 16 doseerdoppen per dag innemen en kinderen nooit
meer dan 6 doseerdoppen per 20 kg lichaamsgewicht. Bij kinderen dient men er tevens op te
letten dat men nooit meer dan 16 doseerdoppen per dag toedient.
Opgelet, voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per
kilogram lichaamsgewicht!
Het aantal doseerdoppen dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het
lichaamsgewicht van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Lichaamsgewicht in kilogram (kg)
14-20 kg
20-27 kg
27-34 kg
34-40 kg
40-47 kg
47-54 kg
meer dan 54 kg
maximaal
aantal Imodium doseerdoppen per dag
Niet meer dan 4 doseerdoppen
Niet meer dan 6 doseerdoppen
Niet meer dan 8 doseerdoppen
Niet meer dan 10 doseerdoppen
Niet meer dan 12 doseerdoppen
Niet meer dan 14 doseerdoppen
Niet meer dan 16 doseerdoppen
Kinderen van 2 tot 6 jaar:
1 doseerdop (= 5 ml) per 10 kg lichaamsgewicht na elke losse stoelgang, 2 tot 3 maal per dag.
Kinderen van 2 tot 6 jaar mogen per dag nooit meer dan 3 doseerdoppen per 10 kg
lichaamsgewicht innemen.
De fles met drank dient als volgt te worden geopend: duw de
plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen wijzerzin draait (zie figuur).
Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u
de toediening stopzetten.
U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden
Ouderen
Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.
Verminderde nierfunctie
Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
Verminderde functie van de lever
Imodium moet voorzichtig gebruikt worden bij deze patiënten vanwege het verminderde
‘first-pass’ metabolisme (Zie rubriek 2. ‘Wat u moet weten voordat u Imodium gebruikt?’).
Imodium
v7.1_B7.0
3
Bijsluiter Imodium drank
juni 2013
Wat u moet doen als u meer van Imodium heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Imodium heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). In geval van overdosering
kunnen volgende verschijnselen optreden: verminderd bewustzijn, ongecoördineerde
bewegingen, slaperigheid, pupilvernauwing, verhoogde spierspanning en
ademhalingsstoornissen. Ook kunnen darmverstopping en moeilijk urineren worden
vastgesteld. Kinderen zijn gevoeliger voor te grote dosissen van dit geneesmiddel dan
volwassenen.
Informatie voor de arts: naloxon kan worden gegeven als antidotum; de patiënt moet minstens
48 uur van nabij worden gevolgd.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Imodium te gebruiken
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Imodium
Niet van toepassing.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Imodium bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
Stop dan de behandeling met Imodium en raadpleeg uw arts indien één of meerdere van deze
verschijnselen zich voordoen.
Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en
anafylactoïde reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam).
Zenuwstelselaandoeningen
Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning,
coördinatieafwijkingen.
Maagdarmstelselaandoeningen
Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid,
vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-
syndroom, Lyell-syndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk.
De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de
typische ziektetekens van diarree:
Imodium
v7.1_B7.0
4
Bijsluiter Imodium drank
juni 2013
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid.
Oogaandoeningen
Vernauwing van de pupil.
Maagdarmstelselaandoeningen
Constipatie, misselijkheid, winderigheid, buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in
de bovenbuik, braken, dyspepsie.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag.
Nier- en urinewegaandoeningen
Urineretentie.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vermoeidheid.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Imodium?
Bewaren beneden 25°C.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Imodium niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. Aanvullende informatie
Wat bevat Imodium?
-
-
Het werkzaam bestanddeel is loperamidehydrochloride. Imodium drank bevat 0,2 mg
loperamidehydrochloride per ml oplossing.
De andere bestanddelen zijn: ethanol 0,073 mg/ml, glycerine, natriumsacharine,
cochenillerood A (E124), methylparahydroxybenzoaat (E218),
propylparahydroxybenzoaat (E216), citroenzuurmonohydraat, frambozenaroma,
aalbessenaroma, water.
Hoe ziet Imodium er uit en wat is de inhoud van de verpakking?
De drank is beschikbaar in een fles van 30 ml of 100 ml (met plastieken doseerdop van 5 ml)
met een heldere rode oplossing.
Afleveringswijze
Imodium drank is enkel op voorschrift van de arts verkrijgbaar.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikant
Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Imodium
v7.1_B7.0
5
Bijsluiter Imodium drank
juni 2013
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE099005
Deze bijsluiter is voor de laatste keergoedgekeurd in: 06/2013
Imodium
v7.1_B7.0
6
juni 2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Imodium 0,2 mg/ml drank
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
In deze bijsluiter:
1. Wat is Imodium en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Imodium gebruikt?
3. Hoe wordt Imodium gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imodium?
6. Aanvullende informatie
1. Wat is Imodium en waarvoor wordt het gebruikt?
Imodium is een snel werkend middel tegen diarree.
Imodium is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling optredende of
langdurige diarree. Imodium kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree.
2. Wat u moet weten voordat u Imodium gebruikt?
Gebruik Imodium niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride of voor één van de andere
bestanddelen van Imodium;
- bij kinderen onder de 2 jaar;
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De
toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling;
- bij verschillende vormen van dikke-darmontsteking (bv. ulceratieve colitis of pseudo-
membraneuze colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica);
- bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door
invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter;
- als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.
Wees extra voorzichtig met Imodium
- In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen en bejaarden) er eerst voor
zorgen dat voldoende vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel
moeten drinken. Vraag uw arts of apotheker welke dranken (bv. orale rehydratiezouten) u
daarvoor het best gebruikt;
- Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de toediening van
Imodium stopzetten en uw arts raadplegen;
- Als u aids heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium. Bij de eerste tekenen van
buikzwelling moet u stoppen met de inname van Imodium en uw arts raadplegen.
- Indien u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker; in dat geval kan
medisch toezicht nodig zijn;
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek `Gebruik met andere
geneesmiddelen' te lezen.
Bewaar Imodium steeds buiten het bereik van kinderen.
Imodium
v7.1_B7.0
juni 2013
U mag Imodium aan kinderen jonger dan 6 jaar enkel toedienen op voorschrift en onder
toezicht van een arts.
Hoewel Imodium de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet
ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u één van de onderstaande geneesmiddelen
inneemt:
- geneesmiddelen die de activiteit van maag en darmen vertragen (bv.
anticholinergica), omdat ze het effect van Imodium kunnen versterken.
- ritonavir (behandelen van aids)
- kinidine (behandelen van hartritmestoornissen)
- oraal desmopressine (behandelen van urine incontinentie)
- itraconacole of ketoconazole (behandelen van schimmelinfecties)
- gemfibrozil (om cholesterol te verlagen)
Gebruik van Imodium met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Imodium gedurende de zwangerschap, vooral
tijdens de eerste drie maanden.
U kunt beter geen Imodium gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat
kleine hoeveelheden Imodium in de moedermelk kunnen terechtkomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het
raadzaam voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Imodium
Imodium drank is suikervrij. Als zoetstof werd natriumsacharine toegevoegd. De drank bevat
zeer kleine hoeveelheden ethanol (alcohol).
Imodium drank bevat cochenillerood A (E124) als kleurstof en methyl-en
propylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel. Deze bestanddelen kunnen allergische
reacties veroorzaken.
3. Hoe wordt Imodium gebruikt?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel?
Bij ernstige diarree met veel vochtverlies moet u in de eerste plaats veel drinken. Bij
zuigelingen en kinderen wordt het vochtverlies bij voorkeur behandeld door vocht toe te
dienen via de mond of een inspuiting (zie rubriek `Wees extra voorzichtig met Imodium').
Volwassenen en kinderen boven de 6 jaar:
- kortdurende (acute) diarree:

Imodium
v7.1_B7.0
juni 2013
De aanvangsdosis bedraagt 4 doseerdoppen van de drank voor volwassenen en 2
doseerdoppen voor kinderen; vervolgens 2 doseerdoppen innemen na elke daaropvolgende
losse stoelgang.
- langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden:
Men start met 4 doseerdoppen per dag voor volwassenen en 2 doseerdoppen
per dag voor
kinderen. Die dosis wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat
effect bereikt men gewoonlijk met een onderhoudsdosis van 2 tot 12 doseerdoppen per dag.
Volwassenen mogen nooit meer dan 16 doseerdoppen per dag innemen en kinderen nooit
meer dan 6 doseerdoppen per 20 kg lichaamsgewicht. Bij kinderen dient men er tevens op te
letten dat men nooit meer dan 16 doseerdoppen per dag toedient.
Opgelet, voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per
kilogram lichaamsgewicht!
Het aantal doseerdoppen dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het
lichaamsgewicht van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Lichaamsgewicht in kilogram (kg)
maximaal aantal Imodium doseerdoppen per dag
14-20 kg
Niet meer dan 4 doseerdoppen
20-27 kg
Niet meer dan 6 doseerdoppen
27-34 kg
Niet meer dan 8 doseerdoppen
34-40 kg
Niet meer dan 10 doseerdoppen
40-47 kg
Niet meer dan 12 doseerdoppen
47-54 kg
Niet meer dan 14 doseerdoppen
meer dan 54 kg
Niet meer dan 16 doseerdoppen
Kinderen van 2 tot 6 jaar:
1 doseerdop (= 5 ml) per 10 kg lichaamsgewicht na elke losse stoelgang, 2 tot 3 maal per dag.
Kinderen van 2 tot 6 jaar mogen per dag nooit meer dan 3 doseerdoppen per 10 kg
lichaamsgewicht innemen.
De fles met drank dient als volgt te worden geopend: duw de
plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen wijzerzin draait (zie figuur).
Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u
de toediening stopzetten.
U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden
Ouderen
Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.
Verminderde nierfunctie
Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
Verminderde functie van de lever
Imodium moet voorzichtig gebruikt worden bij deze patiënten vanwege het verminderde
`first-pass' metabolisme (Zie rubriek 2. `Wat u moet weten voordat u Imodium gebruikt?').
Imodium
v7.1_B7.0
juni 2013
Wat u moet doen als u meer van Imodium heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Imodium heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). In geval van overdosering
kunnen volgende verschijnselen optreden: verminderd bewustzijn, ongecoördineerde
bewegingen, slaperigheid, pupilvernauwing, verhoogde spierspanning en
ademhalingsstoornissen. Ook kunnen darmverstopping en moeilijk urineren worden
vastgesteld.
Kinderen zijn gevoeliger voor te grote dosissen van dit geneesmiddel dan
volwassenen.
Informatie voor de arts: naloxon kan worden gegeven als antidotum; de patiënt moet minstens
48 uur van nabij worden gevolgd.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Imodium te gebruiken
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Imodium
Niet van toepassing.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Imodium bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
Stop dan de behandeling met Imodium en raadpleeg uw arts indien één of meerdere van deze
verschijnselen zich voordoen.
Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en
anafylactoïde reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam).
Zenuwstelselaandoeningen
Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning,
coördinatieafwijkingen.
Maagdarmstelselaandoeningen
Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid,
vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-
syndroom, Lyell-syndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk.
De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de
typische ziektetekens van diarree:
Imodium
v7.1_B7.0
juni 2013
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid.
Oogaandoeningen
Vernauwing van de pupil.
Maagdarmstelselaandoeningen
Constipatie, misselijkheid, winderigheid, buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in
de bovenbuik, braken, dyspepsie.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag.
Nier- en urinewegaandoeningen
Urineretentie.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vermoeidheid.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Imodium?
Bewaren beneden 25°C.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Imodium niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. Aanvullende informatie
Wat bevat Imodium?

- Het werkzaam bestanddeel is loperamidehydrochloride. Imodium drank bevat 0,2 mg
loperamidehydrochloride per ml oplossing.
- De andere bestanddelen zijn: ethanol 0,073 mg/ml, glycerine, natriumsacharine,
cochenillerood A (E124), methylparahydroxybenzoaat (E218),
propylparahydroxybenzoaat (E216), citroenzuurmonohydraat, frambozenaroma,
aalbessenaroma, water.
Hoe ziet Imodium er uit en wat is de inhoud van de verpakking?
De drank is beschikbaar in een fles van 30 ml of 100 ml (met plastieken doseerdop van 5 ml)
met een heldere rode oplossing.
Afleveringswijze
Imodium drank is enkel op voorschrift van de arts verkrijgbaar.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikant
Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Imodium
v7.1_B7.0
juni 2013
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE099005
Deze bijsluiter is voor de laatste keergoedgekeurd in: 06/2013
Imodium
v7.1_B7.0

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG