Imitrex s.c. 6 mg/0,5 mlVersion 29
PATIËNTENBIJSLUITER
Gelieve deze bijsluiter aandachtig te lezen alvorens uw behandeling aan te vangen.
Deze bijsluiter bevat niet alle beschikbare informatie over uw geneesmiddel. Voor meer
informatie kunt u zich tot uw arts of apotheker wenden.
BENAMING EN GROEP
IMITREX
TM
SC Oplossing voor injectie
Sumatriptan
SAMENSTELLING
Oplossing voor injectie - Imitrex SC
Sumatriptan succinas (= sumatriptan 6 mg), Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia q.s. ad
0,5ml.
VORMEN, TOEDIENINGSWIJZEN EN VERPAKKING
Imitrex SC
: patroon met oplossing voor injectie met 6 mg/0,5 ml sumatriptan base onder
vorm van sumatriptansuccinaat. Doos met 2, 4, 6, 12, 14 patronen.
De patronen zijn verpakt in een verpakking die bescherming biedt tegen onzuiverheden en
die beschadiging voorkomt.
De patronen moeten gebruikt worden met een auto-injector (zie gebruiksaanwijzing).
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP
Dit geneesmiddel bevat sumatriptan, een specifieke en selectieve agonist van de 5-
hydroxytryptamine receptoren.
Migraine wordt veroorzaakt door wijzigingen ter hoogte van de bloedvaten rond de hersenen.
Imitrex blokkeert de stoffen die verantwoordelijk zijn voor deze wijzigingen en verkort aldus de
aanvallen van migraine of de aanvallen van faciale neuralgie (cluster headache).
REGISTRATIEHOUDER
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals s.a./n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal 2-4-6
B- 1300 Wavre
FABRIKANTEN EN VERPAKKING
Patronen met oplossing voor injectie
GlaxoSmithKline S.p.A.
Strada Asolana 68
I-43056 San Polo di Torrile (Parma)
Glaxo Wellcome Operations
Harmire Road
Barnard Castle
Co Durham
DL12 8DT – UK
v29= v28.0 – Suppo + Apollo
p. 1
Version 29
AANGEWEZEN BIJ
Acute behandeling van symptomen van een migraineaanval met of zonder aura, acute
behandeling van faciale neuralgie (cluster headache of Horton-syndroom) en acute
behandeling van symptomen van een migraineaanval, die verband staat met de menstruele
cyclus van de vrouw.
OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET
WORDEN VERMEDEN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
als na het innemen van dit geneesmiddel plotse ademhalingsmoeilijkheden optreden, een
gevoel van beklemming in de borst of hartkloppingen, zwelling van de lippen of van de
oogleden, huiduitslag of zwelling van de huid of netelroos;
als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen;
als u een hartaandoening hebt; als u aan angina pectoris lijdt;
als u een hartinfarct of een cerebrovasculair accident hebt gedaan;
als u aan matige of ernstige hypertensie (hoge bloeddruk) lijdt, of aan lichte hypertensie
die niet onder controle is ;
als u een hersenbloeding of voorbijgaande fenomenen van verlamming hebt gehad;
indien u aan ernstig ontoereikende leverwerking lijdt;
als u preparaten op basis van ergotamine of ergotaminederivaten (met inbegrip van
methysergide) gebruikt ;
als u monoamine oxydase inhibitoren gebruikt of gebruikt hebt in de afgelopen twee
weken.
BIJZONDERE VOORZORGEN
De toediening van Imitrex kan leiden tot symptomen van voorbijgaande aard, soms intens,
o.a. pijn in de borststreek, beklemming mogelijks uitstralend naar de keel.
Verwittig in dit
geval onmiddellijk uw arts.
Imitrex zal niet toegediend worden samen met preparaten op basis van ergotamine of
ergotaminederivaten (met inbegrip van methysergide).
Uw arts moet geïnformeerd worden over de volgende omstandigheden:
-
-
-
als u allergisch bent voor een geneesmiddel dat uw ziekte behandelt;
als u allergisch bent voor sulfamiden;
als u buiten adem bent of als u pijn of een gevoel van beklemming voelt in de borststreek
(pijn die kan uitstralen naar de kaak of de armen). Deze symptomen zouden op een
hartziekte kunnen wijzen. In dit geval, zou uw arts kunnen beslissen de behandeling stop
te zetten en de passende onderzoeken uit te voeren;
als u een hartaandoening hebt of gehad hebt;
als u een ziekte van de lever hebt of hebt gehad;
als u een ziekte van de nieren hebt of hebt gehad;
als u lijdt aan hoge bloeddruk;
als u ouder bent dan 65 jaar;
als u een cerebrovasculair accident of een hemorragie hebt gehad;
als u onderhevig bent aan aanvallen van vallende ziekte.
-
-
-
-
-
-
-
De aanbevolen dosis mag niet overschreden worden.
WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN
Waarschuw uw arts als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Bepaalde geneesmiddelen
hebben effecten die elkaar wederzijds versterken terwijl andere geneesmiddelen
v29= v28.0 – Suppo + Apollo
p. 2
Version 29
tegengestelde effecten hebben. Er kan een wisselwerking optreden tussen Imitrex en de
geneesmiddelen die het serotoninemetabolisme beïnvloeden. De gelijktijdige toediening van
Imitrex met een geneesmiddel dat ergotamine of een ergotaminederivaat (inclusief
methysergide) bevat, vormt een contra-indicatie.
ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Vrouwelijke patiënten dienen hun arts in te lichten over een zwangerschap of borstvoeding.
Uw arts kan beslissen dit middel in deze omstandigheden niet voor te schrijven.
BESTUREN VAN VOERTUIGEN EN GEBRUIK VAN MACHINES
Op grond van de huidige stand van de kennis, wordt de aandacht van bestuurders van
voertuigen en gebruikers van machines gevestigd op het eventuele gevaar voor duizeligheid
en zwakte als gevolg van de migraineaanval zelf of als gevolg van het gebruik van Imitrex.
HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL
Dit geneesmiddel werd door uw arts voorgeschreven.
U dient de voorgeschreven behandeling
nauwgezet
te volgen, met name het aantal dosissen
per dag en de frequentie van het gebruik.
VOLWASSENEN
Imitrex voorkomt de aanvallen niet en het is nutteloos dit geneesmiddel buiten een aanval te
nemen. Imitrex mag alleen gebruikt worden ingeval symptomen van een migraineaanval
optreden.
*
Subcutane injectie
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van de autoinjector en de paragraaf "Wat u moet
doen met de gebruikte patroon". Het is raadzaam de gebruikte patronen en naalden op een
hygiënische en veilige manier weg te werpen.
a)
Migraine
Acute behandeling
De gebruikelijke dosis bedraagt één subcutane injectie van 6 mg
Indien u na de eerste injectie geen verlichting merkt van uw symptomen, dien dan geen
tweede injectie toe in de loop van dezelfde aanval. Uw geneesheer kan u eventueel
een andere behandeling aanraden om de aanval te behandelen. U kan Imitrex blijven
gebruiken voor de volgende aanvallen.
Behandeling van aanvallen die binnen de 24 uur terugkeren (recidieven)
Indien uw eerste injectie verlichting bracht, maar de symptomen van migraine zich
opnieuw voordoen, kan een tweede injectie noodzakelijk zijn maar een minimum
interval van een uur tussen twee injecties moet in acht worden genomen.
Maximumdosis binnen de 24 uur: 2 injecties (2 x 6 mg).
b)
Faciale neuralgie
De aanbevolen dosis bedraagt één subcutane injectie van 6 mg bij elke aanval.
Maximale dosis binnen de 24 uur: 2 injecties (2 x 6 mg).
v29= v28.0 – Suppo + Apollo
p. 3
Version 29
Hoewel het aanbeveling verdient het geneesmiddel zo snel mogelijk van bij de eerste
symptomen van een aanval in te nemen, kan het in gelijk welk stadium van de aanval worden
toegediend.
Men heeft vastgesteld dat toediening van Imitrex tijdens de aura-fase, vóór het optreden van
de andere symptomen van de migraineaanval, niet noodzakelijk het opkomen van de
hoofdpijn verhindert.
U dient de voorgeschreven behandeling zeer nauwgezet op te volgen, zonder de dosis te
verhogen, tenzij uw geneesheer u dit aanraadt.
KINDEREN BENEDEN DE 18 JAAR
De schadeloosheid en de werkzaamheid van Imitrex bij kinderen werden nog niet
vastgesteld.
PERSONEN OUDER DAN 65 JAAR
De tot dusver beschikbare klinische gegevens zijn niet voldoende om Imitrex te kunnen
aanbevelen bij personen ouder dan 65 jaar.
TOEDIENINGSWIJZE EN TOEDIENINGSWEG
De patronen met oplossing voor subcutane injectie dienen met de auto-injector gebruikt te
worden (zie gebruiksaanwijzing hierbij).
MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN
In geval van accidentele inname van een dosis die veel hoger is dan de aanbevolen dosis,
dient u uw geneesheer te verwittigen of contact op te nemen met het Antigifcentrum (tel.:
070/245.245).
ONGEWENSTE EFFECTEN
Volgende symptomen zijn vaak van voorbijgaande aard maar kunnen intens zijn en zich
voordoen in om het even welk lichaamsdeel, ook ter hoogte van de borst en de keel: pijn,
tintelingen, warmtegevoel, een gevoel van zwaarte, druk of beklemming.
Volgende symptomen hebben meestal een zwakke tot matige intensiteit en zijn meestal van
voorbijgaande aard : warmteopwellingen, duizeligheid en gevoel van zwakte.
Ook vermoeidheid en slaperigheid werden gemeld.
Er werden overgevoeligheidsreacties vastgesteld gaande van huiduitslag tot anafylaxie in
enkele uitzonderlijke gevallen.
Pijn in de borststreek kan in verband gebracht worden met spasmen van de kransslagaders.
Een voorbijgaande toename van de bloeddruk na een behandeling met Imitrex werd
vastgesteld, evenals gevallen van lage bloeddruk, vertraagde of versnelde hartslag en
hartkloppingen.
Er werden zeldzame gevallen gemeld van het syndroom van Raynaud (problemen van
bloeddoorstroming in de uiteinden van de ledematen) en ischemische colitis (buikpijn en
bloed in de ontlasting).
Enkele zeldzame patiënten hadden klachten van misselijkheid en braken, maar het causale
verband met Imitrex werd niet vastgesteld.
Ook aanvallen van vallende ziekte werden gemeld, voornamelijk bij personen die neiging
hiertoe vertonen.
v29= v28.0 – Suppo + Apollo
p. 4
Version 29
In zeldzame gevallen werd ook melding gemaakt van gezichtsstoornissen. In zeer zeldzame
gevallen deed zich gezichtsverlies voor, dat meestal van tijdelijke aard was.
De meest frequent gemelde bijwerking na een subcutane injectie is een voorbijgaande pijn ter
hoogte van de injectieplaats. Dit kan samengaan met een brandend gevoel, een zwelling,
roodheid, een kneuzing en een lichte bloeding.
Als u één of meer van deze bijwerkingen of als de beschreven bijwerkingen niet verdwijnen,
dient U onmiddellijk uw arts of uw apotheker te raadplegen. Indien u bijwerkingen ervaart die
niet in deze bijsluiter worden vermeld, gelieve dan eveneens uw arts of apotheker in te
lichten. Neem in afwachting geen andere geneesmiddelen tenzij uw arts u dit zegt. Het is
mogelijk dat hij beslist uw behandeling stop te zetten.
BEWARING
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Bewaren bij een temperatuur beneden de 30°C.
De patronen met oplossing voor injectie dienen tegen licht beschermd te worden.
STABILITEIT
Zie de vervaldatum op de verpakking na de letters EX:
- twee eerste cijfers : maand
- laatste cijfers : jaar.
Het geneesmiddel vervalt op de eerste dag van de aangegeven maand.
WIJZE VAN AFLEVERING
Op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel werd u persoonlijk voorgeschreven voor een welbepaalde omstandigheid.
Niet opnieuw gebruiken zonder medisch advies.
Dit middel mag niet aan andere personen worden aanbevolen. Dit kan ongewenste gevolgen
hebben, zelfs als de symptomen identiek zijn aan uw eigen symptomen.
NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
IMITREX SC
BE157473
LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER
xx/xx/2011
Datum van de laatste goedkeuring van deze bijsluiter is 12/2012.
Opmerking:
Als uw arts beslist de behandeling stop te zetten, verdient het aanbeveling de niet gebruikte
geneesmiddelen aan uw apotheker af te geven.
v29= v28.0 – Suppo + Apollo
p. 5
Version 29
U kunt deze bijsluiter nog nodig hebben. Werp hem niet weg vóór uw behandeling beëindigd
is.
Imitrex
TM
: Merk van GlaxoSmithKline group of companies.
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE PATIËNT
De pen (1) heeft een veermechanisme om de medicatie automatisch
te injecteren.
De huls (3) met 2 patronen met oplossing voor injectie kan in de
houder (2) geplaatst worden.
Hou laadt u een huls ?
a)
open het dekseltje van de
houder ;
b)
breng de huls in de
houder. Duw hierbij de
knopjes in aan beide
zijkanten van de huls en
glijd de huls voorzichtig
naar beneden.
HOE DE GLAXOPEN GEBRUIKEN?
Open de houder. Verwijder de bescherming van één patroon in de
huls en klap het dekseltje open.
Neem de pen uit de houder.
Om de pen met de patroon en de naald te laden brengt u de pen in
de huls en schroeft u hem er kloksgewijs op (ongeveer een halve
draai).
v29= v28.0 – Suppo + Apollo
p. 6
Version 29
Trek de pen recht uit de huls. Het is mogelijk dat u hard zal moeten
trekken om de pen eruit te krijgen. Let erop dat u de blauwe knop niet
induwt.
Plaats de pen loodrecht tegen de voor- of zijkant van de dij of tegen
de zijkant van een arm en duw ze tegen uw huid zodat het grijze
gedeelte tegen het blauwe schuift.
Terwijl u de pen zo tegen de huid houdt, duwt u krachtig op de
blauwe knop. Beweeg de pen niet gedurende 5 seconden (of tel tot
10).
Verwijder de pen voorzichtig.
De naald is nu zichtbaar.
WAT MOET U DOEN MET DE GEBRUIKTE PATROON ?
Breng de gebruikte patroon onmiddellijk terug in de huls door de pen
zo ver mogelijk in de huls te duwen.
Schroef de pen los door hem in tegenwijzerzin te draaien (ongeveer
een halve draai).
Verwijder de lege pen en sluit het dekseltje over het gebruikte
patroon.
Plaats de pen terug in de houder en duw hem krachtig neer tot u
voelt dat hij in de juiste positie klikt.
HOE DE HULS VERVANGEN ?
Om een lege huls te verwijderen, neemt u de houder vast en duwt u
met één hand beide blauwe knoppen in. Met de andere hand
verwijdert u de huls uit de houder.
v29= v28.0 – Suppo + Apollo
p. 7

PATIËNTENBIJSLUITER
Gelieve deze bijsluiter aandachtig te lezen alvorens uw behandeling aan te vangen.
Deze bijsluiter bevat niet al e beschikbare informatie over uw geneesmiddel. Voor meer
informatie kunt u zich tot uw arts of apotheker wenden.
BENAMING EN GROEP
IMITREXTM SC Oplossing voor injectie
Sumatriptan
SAMENSTELLING
Oplossing voor injectie - Imitrex SC
Sumatriptan succinas (= sumatriptan 6 mg), Natri chloridum, Aqua ad iniectabilia q.s. ad
0,5ml.
VORMEN, TOEDIENINGSWIJZEN EN VERPAKKING
Imitrex SC :
patroon met oplossing voor injectie
met 6 mg/0,5 ml sumatriptan base onder
vorm van sumatriptansuccinaat. Doos met 2, 4, 6, 12, 14 patronen.
De patronen zijn verpakt in een verpakking die bescherming biedt tegen onzuiverheden en
die beschadiging voorkomt.
De patronen moeten gebruikt worden met een auto-injector (zie gebruiksaanwijzing).
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP
Dit geneesmiddel bevat sumatriptan, een specifieke en selectieve agonist van de 5-
hydroxytryptamine receptoren.
Migraine wordt veroorzaakt door wijzigingen ter hoogte van de bloedvaten rond de hersenen.
Imitrex blokkeert de stoffen die verantwoordelijk zijn voor deze wijzigingen en verkort aldus de
aanval en van migraine of de aanval en van faciale neuralgie (cluster headache).
REGISTRATIEHOUDER
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals s.a./n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal 2-4-6
B- 1300 Wavre
FABRIKANTEN EN VERPAKKING
Patronen met oplossing voor injectie
GlaxoSmithKline S.p.A.
Strada Asolana 68
I-43056 San Polo di Torrile (Parma)
Glaxo Wellcome Operations
Harmire Road
Barnard Castle
Co Durham
DL12 8DT ­ UK
v29= v28.0 ­ Suppo + Apollo
AANGEWEZEN BIJ
Acute behandeling van symptomen van een migraineaanval met of zonder aura, acute
behandeling van faciale neuralgie (cluster headache of Horton-syndroom) en acute
behandeling van symptomen van een migraineaanval, die verband staat met de menstruele
cyclus van de vrouw.
OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET
WORDEN VERMEDEN

- als na het innemen van dit geneesmiddel plotse ademhalingsmoeilijkheden optreden, een
gevoel van beklemming in de borst of hartkloppingen, zwelling van de lippen of van de
oogleden, huiduitslag of zwel ing van de huid of netelroos;
- als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen;
- als u een hartaandoening hebt; als u aan angina pectoris lijdt;
- als u een hartinfarct of een cerebrovasculair accident hebt gedaan;
- als u aan matige of ernstige hypertensie (hoge bloeddruk) lijdt, of aan lichte hypertensie
die niet onder controle is ;
- als u een hersenbloeding of voorbijgaande fenomenen van verlamming hebt gehad;
- indien u aan ernstig ontoereikende leverwerking lijdt;
- als u preparaten op basis van ergotamine of ergotaminederivaten (met inbegrip van
methysergide) gebruikt ;
- als u monoamine oxydase inhibitoren gebruikt of gebruikt hebt in de afgelopen twee
weken.
BIJZONDERE VOORZORGEN
De toediening van Imitrex kan leiden tot symptomen van voorbijgaande aard, soms intens,
o.a. pijn in de borststreek, beklemming mogelijks uitstralend naar de keel.
Verwittig in dit
geval onmiddellijk uw arts.
Imitrex zal niet toegediend worden samen met preparaten op basis van ergotamine of
ergotaminederivaten (met inbegrip van methysergide).
Uw arts moet geïnformeerd worden over de volgende omstandigheden:
- als u al ergisch bent voor een geneesmiddel dat uw ziekte behandelt;
- als u al ergisch bent voor sulfamiden;
- als u buiten adem bent of als u pijn of een gevoel van beklemming voelt in de borststreek
(pijn die kan uitstralen naar de kaak of de armen). Deze symptomen zouden op een
hartziekte kunnen wijzen. In dit geval, zou uw arts kunnen beslissen de behandeling stop
te zetten en de passende onderzoeken uit te voeren;
- als u een hartaandoening hebt of gehad hebt;
- als u een ziekte van de lever hebt of hebt gehad;
- als u een ziekte van de nieren hebt of hebt gehad;
- als u lijdt aan hoge bloeddruk;
- als u ouder bent dan 65 jaar;
- als u een cerebrovasculair accident of een hemorragie hebt gehad;
- als u onderhevig bent aan aanval en van val ende ziekte.
De aanbevolen dosis mag niet overschreden worden.
WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN
Waarschuw uw arts als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Bepaalde geneesmiddelen
hebben effecten die elkaar wederzijds versterken terwijl andere geneesmiddelen
v29= v28.0 ­ Suppo + Apollo
tegengestelde effecten hebben. Er kan een wisselwerking optreden tussen Imitrex en de
geneesmiddelen die het serotoninemetabolisme beïnvloeden. De gelijktijdige toediening van
Imitrex met een geneesmiddel dat ergotamine of een ergotaminederivaat (inclusief
methysergide) bevat, vormt een contra-indicatie.
ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Vrouwelijke patiënten dienen hun arts in te lichten over een zwangerschap of borstvoeding.
Uw arts kan beslissen dit middel in deze omstandigheden niet voor te schrijven.
BESTUREN VAN VOERTUIGEN EN GEBRUIK VAN MACHINES
Op grond van de huidige stand van de kennis, wordt de aandacht van bestuurders van
voertuigen en gebruikers van machines gevestigd op het eventuele gevaar voor duizeligheid
en zwakte als gevolg van de migraineaanval zelf of als gevolg van het gebruik van Imitrex.
HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL
Dit geneesmiddel werd door uw arts voorgeschreven.
U dient de voorgeschreven behandeling
nauwgezet te volgen, met name het aantal dosissen
per dag en de frequentie van het gebruik.
VOLWASSENEN
Imitrex voorkomt de aanval en niet en het is nutteloos dit geneesmiddel buiten een aanval te
nemen. Imitrex mag al een gebruikt worden ingeval symptomen van een migraineaanval
optreden.
*
Subcutane injectie
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van de autoinjector en de paragraaf "Wat u moet
doen met de gebruikte patroon". Het is raadzaam de gebruikte patronen en naalden op een
hygiënische en veilige manier weg te werpen.
a)
Migraine
· Acute behandeling
De gebruikelijke dosis bedraagt één subcutane injectie van 6 mg
Indien u na de eerste injectie geen verlichting merkt van uw symptomen, dien dan geen
tweede injectie toe in de loop van dezelfde aanval. Uw geneesheer kan u eventueel
een andere behandeling aanraden om de aanval te behandelen. U kan Imitrex blijven
gebruiken voor de volgende aanval en.
· Behandeling van aanval en die binnen de 24 uur terugkeren (recidieven)
Indien uw eerste injectie verlichting bracht, maar de symptomen van migraine zich
opnieuw voordoen, kan een tweede injectie noodzakelijk zijn maar een minimum
interval van een uur tussen twee injecties moet in acht worden genomen.
Maximumdosis binnen de 24 uur: 2 injecties (2 x 6 mg).
b)
Faciale neuralgie
De aanbevolen dosis bedraagt één subcutane injectie van 6 mg bij elke aanval.
Maximale dosis binnen de 24 uur: 2 injecties (2 x 6 mg).
v29= v28.0 ­ Suppo + Apollo
Hoewel het aanbeveling verdient het geneesmiddel zo snel mogelijk van bij de eerste
symptomen van een aanval in te nemen, kan het in gelijk welk stadium van de aanval worden
toegediend.
Men heeft vastgesteld dat toediening van Imitrex tijdens de aura-fase, vóór het optreden van
de andere symptomen van de migraineaanval, niet noodzakelijk het opkomen van de
hoofdpijn verhindert.
U dient de voorgeschreven behandeling zeer nauwgezet op te volgen, zonder de dosis te
verhogen, tenzij uw geneesheer u dit aanraadt.
KINDEREN BENEDEN DE 18 JAAR
De schadeloosheid en de werkzaamheid van Imitrex bij kinderen werden nog niet
vastgesteld.
PERSONEN OUDER DAN 65 JAAR
De tot dusver beschikbare klinische gegevens zijn niet voldoende om Imitrex te kunnen
aanbevelen bij personen ouder dan 65 jaar.
TOEDIENINGSWIJZE EN TOEDIENINGSWEG
De patronen met oplossing voor subcutane injectie dienen met de auto-injector gebruikt te
worden (zie gebruiksaanwijzing hierbij).
MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN
In geval van accidentele inname van een dosis die veel hoger is dan de aanbevolen dosis,
dient u uw geneesheer te verwittigen of contact op te nemen met het Antigifcentrum (tel.:
070/245.245).
ONGEWENSTE EFFECTEN
Volgende symptomen zijn vaak van voorbijgaande aard maar kunnen intens zijn en zich
voordoen in om het even welk lichaamsdeel, ook ter hoogte van de borst en de keel: pijn,
tintelingen, warmtegevoel, een gevoel van zwaarte, druk of beklemming.
Volgende symptomen hebben meestal een zwakke tot matige intensiteit en zijn meestal van
voorbijgaande aard : warmteopwel ingen, duizeligheid en gevoel van zwakte.
Ook vermoeidheid en slaperigheid werden gemeld.
Er werden overgevoeligheidsreacties vastgesteld gaande van huiduitslag tot anafylaxie in
enkele uitzonderlijke geval en.
Pijn in de borststreek kan in verband gebracht worden met spasmen van de kransslagaders.
Een voorbijgaande toename van de bloeddruk na een behandeling met Imitrex werd
vastgesteld, evenals geval en van lage bloeddruk, vertraagde of versnelde hartslag en
hartkloppingen.
Er werden zeldzame geval en gemeld van het syndroom van Raynaud (problemen van
bloeddoorstroming in de uiteinden van de ledematen) en ischemische colitis (buikpijn en
bloed in de ontlasting).
Enkele zeldzame patiënten hadden klachten van misselijkheid en braken, maar het causale
verband met Imitrex werd niet vastgesteld.
Ook aanval en van vallende ziekte werden gemeld, voornamelijk bij personen die neiging
hiertoe vertonen.
v29= v28.0 ­ Suppo + Apollo
In zeldzame geval en werd ook melding gemaakt van gezichtsstoornissen. In zeer zeldzame
gevallen deed zich gezichtsverlies voor, dat meestal van tijdelijke aard was.
De meest frequent gemelde bijwerking na een subcutane injectie is een voorbijgaande pijn ter
hoogte van de injectieplaats. Dit kan samengaan met een brandend gevoel, een zwel ing,
roodheid, een kneuzing en een lichte bloeding.
Als u één of meer van deze bijwerkingen of als de beschreven bijwerkingen niet verdwijnen,
dient U onmiddel ijk uw arts of uw apotheker te raadplegen. Indien u bijwerkingen ervaart die
niet in deze bijsluiter worden vermeld, gelieve dan eveneens uw arts of apotheker in te
lichten. Neem in afwachting geen andere geneesmiddelen tenzij uw arts u dit zegt. Het is
mogelijk dat hij beslist uw behandeling stop te zetten.
BEWARING
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Bewaren bij een temperatuur beneden de 30°C.
De patronen met oplossing voor injectie dienen tegen licht beschermd te worden.
STABILITEIT
Zie de vervaldatum op de verpakking na de letters EX:
- twee eerste cijfers : maand
- laatste cijfers : jaar.
Het geneesmiddel vervalt op de eerste dag van de aangegeven maand.
WIJZE VAN AFLEVERING
Op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel werd u persoonlijk voorgeschreven voor een welbepaalde omstandigheid.
Niet opnieuw gebruiken zonder medisch advies.
Dit middel mag niet aan andere personen worden aanbevolen. Dit kan ongewenste gevolgen
hebben, zelfs als de symptomen identiek zijn aan uw eigen symptomen.
NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
I
MITREX SC B

E157473
LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER
xx/xx/2011
Datum van de laatste goedkeuring van deze bijsluiter is 12/2012.
Opmerking:
Als uw arts beslist de behandeling stop te zetten, verdient het aanbeveling de niet gebruikte
geneesmiddelen aan uw apotheker af te geven.
v29= v28.0 ­ Suppo + ApolloVersion 29
U kunt deze bijsluiter nog nodig hebben. Werp hem niet weg vóór uw behandeling beëindigd
is.
Imitrex TM : Merk van GlaxoSmithKline group of companies.
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE PATIËNT
De pen (1) heeft een veermechanisme om de medicatie automatisch
te injecteren.
De huls (3) met 2 patronen met oplossing voor injectie kan in de
houder (2) geplaatst worden.
Hou laadt u een huls ?
a) open het dekseltje van de
houder ;
b) breng de huls in de
houder. Duw hierbij de
knopjes in aan beide
zijkanten van de huls en
glijd de huls voorzichtig
naar beneden.
HOE DE GLAXOPEN GEBRUIKEN?
Open de houder. Verwijder de bescherming van één patroon in de
huls en klap het dekseltje open.
Neem de pen uit de houder.
Om de pen met de patroon en de naald te laden brengt u de pen in
de huls en schroeft u hem er kloksgewijs op (ongeveer een halve
draai).
v29= v28.0 ­ Suppo + Apollo

Version 29
Trek de pen recht uit de huls. Het is mogelijk dat u hard zal moeten
trekken om de pen eruit te krijgen. Let erop dat u de blauwe knop niet
induwt.
Plaats de pen loodrecht tegen de voor- of zijkant van de dij of tegen
de zijkant van een arm en duw ze tegen uw huid zodat het grijze
gedeelte tegen het blauwe schuift.
Terwijl u de pen zo tegen de huid houdt, duwt u krachtig op de
blauwe knop. Beweeg de pen niet gedurende 5 seconden (of tel tot
10).
Verwijder de pen voorzichtig.
De naald is nu zichtbaar.
WAT MOET U DOEN MET DE GEBRUIKTE PATROON ?
Breng de gebruikte patroon onmiddellijk terug in de huls door de pen
zo ver mogelijk in de huls te duwen.
Schroef de pen los door hem in tegenwijzerzin te draaien (ongeveer
een halve draai).
Verwijder de lege pen en sluit het dekseltje over het gebruikte
patroon.
Plaats de pen terug in de houder en duw hem krachtig neer tot u
voelt dat hij in de juiste positie klikt.
HOE DE HULS VERVANGEN ?
Om een lege huls te verwijderen, neemt u de houder vast en duwt u
met één hand beide blauwe knoppen in. Met de andere hand
verwijdert u de huls uit de houder.
v29= v28.0 ­ Suppo + Apollo

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG