Imap 2 mg/mlVersion 3.0, 04/2013
BIJSLUITER
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IMAP 2 mg/mL suspensie voor injectie
Fluspirileen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Imap en waarvoor dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en
overige
informatie
1.
Wat is Imap en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Vials om in te spuiten in de spieren:
Imap is een lang werkend middel voor de behandeling van stoornissen in het gevoelsleven.
Imap is aangewezen bij de langdurige behandeling van stoornissen in het gevoelsleven die soms
gepaard gaan met een verwarde gedachtengang. Het doel is te voorkomen dat die stoornissen of de
verwarde gedachtengang opnieuw zouden opduiken.
1
Imap hoeft slechts eenmaal per week te worden toegediend. Het heeft vooral een gunstig effect op de
symptomen teruggetrokkenheid, gevoelsvervlakking en gebrek aan energie, en het bevordert op die
manier het contact met andere mensen.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- als u lijdt aan de ziekte van Parkinson;
- als u zich abnormaal suf voelt ten gevolge van een ziekte of het gebruik van geneesmiddelen of
alcohol;
- u bent allergisch voor fluspirileen of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen
kunt u vinden in rubriek 6.
Ook personen die lijden aan ernstige zwaarmoedigheid mogen Imap niet alleen gebruiken.
Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- als u aan vallende ziekte (epilepsie) lijdt of als u weet dat de werking van uw lever verstoord is.
Meld dit aan uw arts.
- als u borstkanker hebt. Raadpleeg dan uw arts alvorens Imap in te nemen.
- als het wordt toegediend aan kinderen jonger dan 12 jaar.
- als hoge koorts, versnelde ademhaling, zweten en verminderd bewustzijn voorkomen. Raadpleeg
in dat geval onmiddellijk uw arts.
- als er onwillekeurig herhaalde bewegingen in uw aangezicht voorkomen. Raadpleeg dan uw arts.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen” te lezen.
- Indien u of een familielid een voorgeschiedenis van bloedklonters heeft aangezien dit type
geneesmiddelen in verband wordt gebracht met de vorming van bloedklonters.
U moet het gebruik van alcohol vermijden tijdens de behandeling met Imap, omdat Imap de werking
van alcohol kan versterken (zie ook rubriek "Waarop moet u letten met alcohol?").
Uw arts zal alle nodige voorzorgen nemen voor en tijdens de behandeling met Imap. Hij zal de
dosering aanpassen indien nodig (b.v. bij oudere personen) en u vertellen wat u moet doen als er zich
ongewenste effecten zouden voordoen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Imap nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Imap kan de werking van andere geneesmiddelen versterken of verminderen. Uw arts of apotheker
weet welke geneesmiddelen samen met Imap mogen worden toegediend en welke niet. Raadpleeg
hem steeds vooraleer u dit geneesmiddel gebruikt samen met andere middelen, zoals slaap- en
kalmeringsmiddelen, sommige sterke pijnstillers, sommige geneesmiddelen tegen de ziekte van
Parkinson, vallende ziekte (epilepsie), hoge bloeddruk of allergie.
Waarop moet u letten met alcohol?
Als u regelmatig rookt of alcoholische dranken gebruikt en u moet worden behandeld met Imap,
verwittig dan uw arts. Hij kan een aanpassing van de dosis noodzakelijk vinden.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
2
Er bestaan nog niet voldoende gegevens over het gebruik van Imap tijdens de zwangerschap bij de
mens. Uw arts zal bepalen of het geneesmiddel bij u aangewezen is als u zwanger bent. De volgende
symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Imap in het laatste trimester
(laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren,
slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt
van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.
Als u Imap krijgt toegediend, is het beter geen borstvoeding te geven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Imap kan de waakzaamheid en rijvaardigheid beïnvloeden. Daarom doet u er goed aan geen machines
of voertuigen te bedienen tot uw persoonlijke gevoeligheid voor Imap gekend is. Bespreek dit met uw
arts.
Imap bevat 12 mg of benzylalcohol per ml inspuitbare oplossing.
Benzylalcohol mag niet worden gegeven aan premature baby's of pasgeborenen.
Benzylalcohol kan toxische reacties en allergische reacties bij zuigelingen en kinderen tot 3 jaar
veroorzaken.
Imap vials moeten goed geschud worden voor gebruik.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Imap wordt wekelijks in de spieren ingespoten.
De toe te dienen dosis wordt door uw arts berekend. Hij zal daarbij rekening houden met uw leeftijd
en het verloop van de ziekte.
De dosis kan steeds worden aangepast naargelang van de omstandigheden en het effect van het
geneesmiddel.
Belangrijk: Het kan enige tijd duren vóór het geneesmiddel ten volle werkzaam is. U mag de
behandeling met Imap pas stopzetten als uw arts daarin toestemt. Als u te vroeg en zonder toelating
van uw arts stopt, kunnen uw klachten terugkomen.
Volg de raadgevingen van uw arts voor het stopzetten van de behandeling nauwkeurig op.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel van Imap heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker
of het Antigifcentrum (070/245.245).
Te hoge dosissen van dit geneesmiddel kunnen de volgende verschijnselen veroorzaken:
onverschilligheid, neiging tot slapen, verlaging van de bloeddruk, wegdraaien van de ogen,
overvloedige speekselafscheiding, ongewone bewegingen van mond en ledematen, spierstijfheid,
onvermogen om stil te blijven zitten, onvermogen om te bewegen.
Informatie voor de arts: De behandeling is vooral ondersteunend. Antiparkinsongeneesmiddelen
kunnen de extrapiramidale reacties helpen tegengaan; er dient rekening te worden gehouden met de
langwerkende eigenschappen van Imap.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing
3
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
- Als hoge koorts, polsversnelling, zweten, bewegingsonmacht, spierstijfheid, versnelde ademhaling
of verminderd bewustzijn optreden, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
- Bij het begin van de behandeling (meestal binnen de 4 tot 7 dagen) kunnen zich
bewegingsstoornissen, zoals spierstijfheid, moeilijkheden bij het gaan, beven, ongecontroleerde
bewegingen en onvermogen om stil te blijven zitten, voordoen. Uw arts zal de dosering verlagen
of een middel toedienen dat die bewegingsstoornissen doet verdwijnen.
- Bij langdurig gebruik kunnen er zenuwtrekkingen voorkomen ter hoogte van de tong, het gezicht,
de mond en de kaken. Indien u daarvan last heeft, dient u uw arts te verwittigen.
- De dag na de inspuiting van Imap treedt soms vermoeidheid op. Na de volgende inspuitingen blijft
die meestal achterwege.
- Op de plaats van de inspuiting kunnen soms prikkelingsverschijnselen optreden. Daarom zal de
arts Imap afwisselend in de linker- en rechterbilspier toedienen.
- Soms kunnen zwelling van de borstklier, afscheiding van melk of menstruatiestoornissen optreden.
- Ook de volgende ongewenste effecten kunnen in zeldzame gevallen optreden: leverstoornissen,
veranderingen in de samenstelling van het bloed, wazig zicht, bloeddrukverlaging (bij het rechtop
staan), versneld hartritme, misselijkheid, braken, gewichtsveranderingen, opgewondenheid,
slaapstoornissen, hoofdpijn en duizeligheid.
- Overgevoeligheid voor Imap is zeldzaam. Het kan worden herkend door b.v. huiduitslag, jeuk,
kortademigheid of een gezwollen gezicht. In dat geval moet u uw arts raadplegen.
- Bloedklonters in de aders, in het bijzonder in de benen (symptomen zijn zwelling, pijn en roodheid
van de benen), die zich via de bloedbaan naar de longen kunnen verplaatsen en pijn op de borst en
ademhalingsmoeilijkheden kunnen veroorzaken. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u
denkt dat u een van deze symptomen heeft.
- Bij ouderen met dementie werd een lichte stijging van het aantal sterfgevallen gerapporteerd bij
patiënten behandeld met antipsychotica in vergelijking met patiënten die geen antipsychotica
nemen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
België : door internet:
www.fagg.be
of door email:
patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg : door internet:
http://www.ms.public.lu/fr/activities/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Bewaren beneden 25°C.
Imap vials moeten rechtopstaand bewaard worden.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
4
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en
overige
informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof is fluspirileen 2 mg per mL inspuitbare oplossing.
- De andere stoffen in dit middel zijn: benzylalcohol (zie sectie 2), polysorbaat 80, anhydrisch
dinatrium-fosfaat, monohydrisch mononatriumfosfaat, polyvidon en water voor injectie.
Hoe ziet Imap eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De vials zijn beschikbaar in een verpakking met 1 of 5 vials van 6 ml.
Niet alle vormen zijn gecommericaliseerd.
Imap is uitsluitend op voorschrift van de arts verkrijgbaar.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
EUMEDICA N.V.
Winston Churchill Avenue, 67
BE-1180 Brussels
Fabrikant
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.
Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc San Polo)
I - 43056 Torrile (PR)
Eumedica S.A.
Chemin de Nauwelette 1
BE-7170 Manage
Belgium
Registratienummer
Imap vials: BE000996
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd :08/2014.
5

BIJSLUITER
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IMAP 2 mg/mL suspensie voor injectie
Fluspirileen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Imap en waarvoor dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Imap en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Vials om in te spuiten in de spieren:
Imap is een lang werkend middel voor de behandeling van stoornissen in het gevoelsleven.
Imap is aangewezen bij de langdurige behandeling van stoornissen in het gevoelsleven die soms
gepaard gaan met een verwarde gedachtengang. Het doel is te voorkomen dat die stoornissen of de
verwarde gedachtengang opnieuw zouden opduiken.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
als u lijdt aan de ziekte van Parkinson;
- als u zich abnormaal suf voelt ten gevolge van een ziekte of het gebruik van geneesmiddelen of
alcohol;
- u bent allergisch voor fluspirileen of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen
kunt u vinden in rubriek 6.
Ook personen die lijden aan ernstige zwaarmoedigheid mogen Imap niet alleen gebruiken.
Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
-
als u aan vallende ziekte (epilepsie) lijdt of als u weet dat de werking van uw lever verstoord is.
Meld dit aan uw arts.
- als u borstkanker hebt. Raadpleeg dan uw arts alvorens Imap in te nemen.
- als het wordt toegediend aan kinderen jonger dan 12 jaar.
- als hoge koorts, versnelde ademhaling, zweten en verminderd bewustzijn voorkomen. Raadpleeg
in dat geval onmiddellijk uw arts.
- als er onwillekeurig herhaalde bewegingen in uw aangezicht voorkomen. Raadpleeg dan uw arts.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen' te lezen.
- Indien u of een familielid een voorgeschiedenis van bloedklonters heeft aangezien dit type
geneesmiddelen in verband wordt gebracht met de vorming van bloedklonters.
U moet het gebruik van alcohol vermijden tijdens de behandeling met Imap, omdat Imap de werking
van alcohol kan versterken (zie ook rubriek "Waarop moet u letten met alcohol?").
Uw arts zal alle nodige voorzorgen nemen voor en tijdens de behandeling met Imap. Hij zal de
dosering aanpassen indien nodig (b.v. bij oudere personen) en u vertellen wat u moet doen als er zich
ongewenste effecten zouden voordoen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Imap nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Imap kan de werking van andere geneesmiddelen versterken of verminderen. Uw arts of apotheker
weet welke geneesmiddelen samen met Imap mogen worden toegediend en welke niet. Raadpleeg
hem steeds vooraleer u dit geneesmiddel gebruikt samen met andere middelen, zoals slaap- en
kalmeringsmiddelen, sommige sterke pijnstillers, sommige geneesmiddelen tegen de ziekte van
Parkinson, vallende ziekte (epilepsie), hoge bloeddruk of allergie.
Waarop moet u letten met alcohol?
Als u regelmatig rookt of alcoholische dranken gebruikt en u moet worden behandeld met Imap,
verwittig dan uw arts. Hij kan een aanpassing van de dosis noodzakelijk vinden.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Als u Imap krijgt toegediend, is het beter geen borstvoeding te geven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Imap kan de waakzaamheid en rijvaardigheid beïnvloeden. Daarom doet u er goed aan geen machines
of voertuigen te bedienen tot uw persoonlijke gevoeligheid voor Imap gekend is. Bespreek dit met uw
arts.
Imap bevat 12 mg of benzylalcohol per ml inspuitbare oplossing.
Benzylalcohol mag niet worden gegeven aan premature baby's of pasgeborenen.
Benzylalcohol kan toxische reacties en allergische reacties bij zuigelingen en kinderen tot 3 jaar
veroorzaken.
Imap vials moeten goed geschud worden voor gebruik.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Imap wordt wekelijks in de spieren ingespoten.
De toe te dienen dosis wordt door uw arts berekend. Hij zal daarbij rekening houden met uw leeftijd
en het verloop van de ziekte.
De dosis kan steeds worden aangepast naargelang van de omstandigheden en het effect van het
geneesmiddel.
Belangrijk: Het kan enige tijd duren vóór het geneesmiddel ten volle werkzaam is. U mag de
behandeling met Imap pas stopzetten als uw arts daarin toestemt. Als u te vroeg en zonder toelating
van uw arts stopt, kunnen uw klachten terugkomen.
Volg de raadgevingen van uw arts voor het stopzetten van de behandeling nauwkeurig op.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel van Imap heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker
of het Antigifcentrum (070/245.245).
Te hoge dosissen van dit geneesmiddel kunnen de volgende verschijnselen veroorzaken:
onverschilligheid, neiging tot slapen, verlaging van de bloeddruk, wegdraaien van de ogen,
overvloedige speekselafscheiding, ongewone bewegingen van mond en ledematen, spierstijfheid,
onvermogen om stil te blijven zitten, onvermogen om te bewegen.
Informatie voor de arts: De behandeling is vooral ondersteunend. Antiparkinsongeneesmiddelen
kunnen de extrapiramidale reacties helpen tegengaan; er dient rekening te worden gehouden met de
langwerkende eigenschappen van Imap.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
-
Als hoge koorts, polsversnelling, zweten, bewegingsonmacht, spierstijfheid, versnelde ademhaling
of verminderd bewustzijn optreden, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
- Bij het begin van de behandeling (meestal binnen de 4 tot 7 dagen) kunnen zich
bewegingsstoornissen, zoals spierstijfheid, moeilijkheden bij het gaan, beven, ongecontroleerde
bewegingen en onvermogen om stil te blijven zitten, voordoen. Uw arts zal de dosering verlagen
of een middel toedienen dat die bewegingsstoornissen doet verdwijnen.
- Bij langdurig gebruik kunnen er zenuwtrekkingen voorkomen ter hoogte van de tong, het gezicht,
de mond en de kaken. Indien u daarvan last heeft, dient u uw arts te verwittigen.
- De dag na de inspuiting van Imap treedt soms vermoeidheid op. Na de volgende inspuitingen blijft
die meestal achterwege.
- Op de plaats van de inspuiting kunnen soms prikkelingsverschijnselen optreden. Daarom zal de
arts Imap afwisselend in de linker- en rechterbilspier toedienen.
- Soms kunnen zwelling van de borstklier, afscheiding van melk of menstruatiestoornissen optreden.
- Ook de volgende ongewenste effecten kunnen in zeldzame gevallen optreden: leverstoornissen,
veranderingen in de samenstelling van het bloed, wazig zicht, bloeddrukverlaging (bij het rechtop
staan), versneld hartritme, misselijkheid, braken, gewichtsveranderingen, opgewondenheid,
slaapstoornissen, hoofdpijn en duizeligheid.
- Overgevoeligheid voor Imap is zeldzaam. Het kan worden herkend door b.v. huiduitslag, jeuk,
kortademigheid of een gezwollen gezicht. In dat geval moet u uw arts raadplegen.
- Bloedklonters in de aders, in het bijzonder in de benen (symptomen zijn zwelling, pijn en roodheid
van de benen), die zich via de bloedbaan naar de longen kunnen verplaatsen en pijn op de borst en
ademhalingsmoeilijkheden kunnen veroorzaken. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u
denkt dat u een van deze symptomen heeft.
- Bij ouderen met dementie werd een lichte stijging van het aantal sterfgevallen gerapporteerd bij
patiënten behandeld met antipsychotica in vergelijking met patiënten die geen antipsychotica
nemen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
België : door internet: www.fagg.be of door email: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg : door internet: http://www.ms.public.lu/fr/activities/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Bewaren beneden 25°C.
Imap vials moeten rechtopstaand bewaard worden.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof is fluspirileen 2 mg per mL inspuitbare oplossing.
- De andere stoffen in dit middel zijn: benzylalcohol (zie sectie 2), polysorbaat 80, anhydrisch
dinatrium-fosfaat, monohydrisch mononatriumfosfaat, polyvidon en water voor injectie.
Hoe ziet Imap eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De vials zijn beschikbaar in een verpakking met 1 of 5 vials van 6 ml.
Niet alle vormen zijn gecommericaliseerd.
Imap is uitsluitend op voorschrift van de arts verkrijgbaar.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
EUMEDICA N.V.
Winston Churchill Avenue, 67
BE-1180 Brussels
Fabrikant
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.
Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc San Polo)
I - 43056 Torrile (PR)
Eumedica S.A.
Chemin de Nauwelette 1
BE-7170 Manage
Belgium
Registratienummer
Imap vials: BE000996
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd :08/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG