Ibuprofen teva 400 mgBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
IBUPROFEN TEVA 400 mg OMHULDE TABLETTEN
ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Ibuprofen Teva 400 mg omhulde tabletten bevat als werkzaam bestanddeel ibuprofen, een middel
tegen pijn, koorts en ontsteking.
Ibuprofen Teva 400 mg omhulde tabletten is aangewezen bij de symptomatische behandeling van:
1.
A. Inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:
reumatoïde arthritis (chronische ontsteking van gewrichten en bindweefselstructuren).
spondylitis ankylopoïetica (ontsteking van de wervelgewrichten).
reumatoïde arthritis bij het kind (ziekte van Still) en verwante ziektetoestanden.
B. Degeneratieve gewrichtsaandoeningen: osteoarthrose (chronische niet ontstekingsachtige
aandoening van gewrichten en het aangrenzende beenstuk).
C. Aandoeningen buiten de gewrichten, zoals ontsteking van de gewrichtsomgeving, ontsteking
van de slijmbeurs, peesontsteking, ontsteking van de peesschede, halswervelsyndroom en acute
lage rugpijn door aandoening van de tussenwervelschijf.
2.
Gynaecologie en verloskunde:
pijnlijke maandstonden.
pijn na de bevalling.
pijn na insnijding van de bilnaad bij bevalling.
BSN-02.12-1/8
3.
4.
5.
6.
Mond- en tandheelkunde: pijn en ontsteking na kaak- en tandheelkundige ingrepen.
Oftalmologie: ontsteking na verwonding of na heelkundige ingreep.
Koorts.
Traumatologie.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6 of voor andere niet steroïdale anti-inflammatoire producten.
Als u in het verleden reacties vertoonde na inname van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere,
niet-steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de luchtwegen, astma-
aanval, zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties.
Als u lijdt aan of in het verleden heeft geleden aan een maag- of darmbloeding of perforatie
na inname van anti-inflammatoire producten.
Als u een actieve of een zich herhalende maagzweer of maagbloedingen heeft of gehad
heeft.
Als u lijdt aan ernstige nier-, hart- en/of leveraandoeningen.
Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en
andere collageenaandoeningen).
Vanaf het begin van de zesde maand van de zwangerschap (zie ook rubriek ″Zwangerschap
en borstvoeding″).
Bij kinderen jonger dan 12 jaar (behalve bij juveniele reumatoïde arthritis).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en
andere collageenaandoeningen).
Als u maag- en darmproblemen of chronische ontstekingen van de darm (colitis ulcerosa,
ziekte van Crohn) heeft.
Als u een hoge bloeddruk heeft of een verzwakte hartfunctie en ook bij een verminderde
functie van de nieren en de lever.
Als u al allergische reacties heeft gehad (vb. huidreacties) op andere geneesmiddelen, indien
u lijdt aan astma, hooikoorts, neuspoliepen en, in geval van langdurige slijmvliesontstekingen
of ziekten die leiden tot vernauwing van de luchtwegen. In al deze gevallen is de kans op een
overgevoeligheidsreactie groter.
Als u uitdrogingsverschijnselen vertoont. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt.
Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer Ibuprofen Teva gebruikt wordt onmiddellijk na
een belangrijke heelkundige ingreep.
De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste doeltreffende dosis
gedurende de kortst mogelijke tijd te gebruiken (zie gastro-intestinale en cardiovasculaire
risico’s hieronder).
Indien u een beroerte of hartproblemen heeft of gehad heeft of wanneer u denkt dat u tot een
risicogroep behoort (hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegels, diabetes, of indien u rookt)
moet u de behandeling vooraf bespreken met een arts of apotheker.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva kunnen in verband worden gebracht met een klein
verhoogd risico op een hartaanval (″hartinfarct″) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate
de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer
dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de
behandeling.
Bij langdurig gebruik van hoge doses voor aandoeningen die niet in deze bijsluiter vermeld
staan, kan hoofdpijn ontstaan. Deze hoofdpijn dient niet behandeld te worden met nog
hogere doses.
Bij langdurig gebruik van Ibuprofen Teva is een opvolging van nieren, lever en bloedbeeld
BSN-02.12-2/8
nodig.
Bij langdurig gebruik is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over het algemeen
kan dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers,
leiden tot blijvende schade met risico op nierfalen (analgetische nefropathie).
Het gebruik van Ibuprofen kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij vrouwen
die trachten zwanger te worden.
Bij oudere mensen kunnen bijwerkingen met ontstekingsremmende geneesmiddelen vaker
optreden, voornamelijk maagdarmbloedingen en perforatie.
Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen, is het
aangewezen bij het optreden van alle ongewone buikpijn (vooral maagdarmbloeding) een arts
te consulteren vooral bij het begin van de behandeling.
Maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie kunnen voorkomen en worden niet noodzakelijk
voorafgegaan van waarschuwingstekenen of beperken zich niet tot patiënten met een
voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen. De behandeling dient onmiddellijk gestopt te
worden.
Bij darmzweer en de ziekte van Crohn aangezien deze ziekten kunnen verergeren.
Bij het ontstaan van huiduitslag, slijmvliesletsels of enig ander teken van overgevoeligheid
moet de behandeling gestopt worden.
Het gebruik van Ibuprofen Teva bij varicella (waterpokken) dient vermeden te worden.
Patiënten met ontstekingen: door de ontstekingsremmende werking van ibuprofen kan een
eventueel optredende ontsteking minder snel opvallen. Hierop moet men bedacht zijn.
Gelieve ook de rubriek ″Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden″ te lezen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek ″Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?″ te lezen.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Gebruik van Ibuprofen Teva in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere
ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige
stoffen bevatten), hartglycosiden (zorgen ervoor dat het hart krachtiger gaat kloppen) en
bloedverdunnende middelen is niet aangewezen.
Als u reeds een behandeling volgt met bloeddrukverlagende (antihypertensiva) middelen,
waterafdrijvende middelen (diuretica), glucocorticoïden, lithium, methotrexaat, tacrolimus,
ciclosporine, corticosteroïden, bloedverdunners (zoals warfarine),
antibloedplaatjesaggregatiemiddelen, serotonine-heropname inhibitoren (SSRIs), zidovudine of
fenytoine, raadpleeg dan uw arts alvorens Ibuprofen Teva te nemen.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-
blokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), … en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Het is van uiterst belang ervoor te zorgen voor een adequate hydratatie wanneer Ibuprofen
toegediend wordt.
BSN-02.12-3/8
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het gebruik van Ibuprofen Teva kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij
vrouwen die trachten zwanger te worden.
Raadpleeg tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap een arts alvorens Ibuprofen Teva
te gebruiken.
Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Ibuprofen Teva niet meer gebruikt worden
wegens een verhoogd risico op verwikkelingen voor moeder en kind tijdens de geboorte.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het werkzaam bestanddeel ibuprofen wordt in zeer geringe concentraties opgenomen in de
moedermelk. Aangezien tot nu toe geen nadelige gevolgen voor de zuigeling bekend zijn, kan
het kortstondig gebruikt worden, in de aanbevolen dosis voor de behandeling van pijn en koorts.
Neem in dit geval Ibuprofen Teva best in juist na de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij de activiteiten die
oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het
werken op hoogte.
Ibuprofen Teva bevat sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Dosering en wijze van gebruik
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg uw arts dan opnieuw.
Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
1. Inflammatoire gewrichtsaandoeningen:
Als startdosis wordt 1800 mg per dag aanbevolen en als onderhoudsdosis 1200 mg verdeeld
over meerdere innames.
Voor reumatoïde arthritis en ontsteking van de wervelgewrichten mag de dosis opgedreven
worden tot 6 x 400 mg per dag.
2. Pijn ten gevolge van chirurgische, obstetrische, stomatologische of tandheelkundige ingrepen:
2 x 400 mg tot 3 x 400 mg per dag.
BSN-02.12-4/8
3. Pijnlijke maandstonden:
3 x 400 mg per dag.
De behandeling aanvangen van zodra het eerste pijnsymptoom optreedt. Het is zelfs aan te
bevelen de therapie één dag voor de te verwachten menstruatie te beginnen. Twee à drie dagen
behandeling zijn over het algemeen voldoende.
4. Koorts:
Maximum 3 x 400 mg per dag.
5. Traumatologie:
Naargelang de ernst, als startdosis 3000 mg per dag (1200 mg ’s morgens, 600 mg ’s middags
en 1200 mg ’s avonds) of 2400 mg per dag ( 600 mg 's morgens en 's middags en 1200 mg 's
avonds) en dit gedurende enkele dagen.
Daarna geleidelijk verminderen tot een dosis van 3 x 400 mg per dag.
Kinderen vanaf een lichaamsgewicht van 30-40 kg (vanaf 12 jaar):
5 tot 10 mg/kg lichaamsgewicht driemaal per dag toedienen (afhankelijk van de koorts).
Kinderen onder de 12 jaar:
Ibuprofen zal niet aan kinderen onder 12 jaar toegediend worden, tenzij bij aandoeningen zoals
juveniele reumatoïde arthritis (ziekte van Still). De dosering bedraagt dan 20 tot 40 mg ibuprofen per kg
lichaamsgewicht, verdeeld over 3 dosissen per dag.
Ouderen:
Een aanpassing van de dosering is niet nodig.
Gebruikswijze
Dit geneesmiddel innemen met een glas water, bij voorkeur tijdens de maaltijd.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen Teva 400 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Volgende symptomen kunnen waargenomen worden:
gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, maagdarmbloeding.
CZS: initieel agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, nystagmus, myosis, oorsuizen (tinnitus), in
ernstige gevallen convulsies, coma.
renaal: vermindering van de renale perfusie en glomerulaire filtratie wat acute
nierinsufficiëntie als gevolg kan hebben.
stofwisseling: acidose, hypoprothrombinemie, hyperkaliëmie.
Leveraantasting.
respiratoir: apnoe.
Er is geen specifieke behandeling nodig als de ingenomen dosis bij kinderen lager is dan 100
mg/kg.
Bij doses van meer dan 200 mg/kg is bewaking (in het ziekenhuis) nodig tot de eventuele
symptomen verdwenen zijn. Het gebruik van ipeca en toediening van actieve kool worden
aanbevolen.
Inname van doses, hoger dan 400 mg/kg, kunnen leiden tot een ernstige intoxicatie bij kinderen,
BSN-02.12-5/8
met coma, metabole acidose en convulsies. Hospitalisatie is noodzakelijk.
Bij volwassenen is hospitalisatie aangewezen bij doses, hoger dan 7 tot 10 g, of in geval van
ernstige gastro-intestinale symptomen.
Verder dient een symptomatische behandeling toegepast te worden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter
bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale
doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Gebruik Ibuprofen Teva steeds volgens de instructies van uw arts.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Thrombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes), neutropenie (tekort aan bepaalde witte
bloedcellen), agranulocytose (tekort aan bepaalde witte bloedcellen), aplastische anemie (vorm
van bloedarmoede), hemolytische anemie (vorm van bloedarmoede).
Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische reactie (ernstige allergische reactie).
Psychische stoornissen
Depressie, hallucinatie (wanen).
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn.
Oogaandoeningen
Gezichtsstoornissen.
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Oorsuizen, duizeligheid.
Hartaandoeningen
Hoge bloeddruk, hartfalen en vochtophoping werden vastgesteld bij een behandeling met anti-
inflammatoire producten.
Bloedvataandoeningen
Gegevens suggereren dat het gebruik van ibuprofen, vooral bij hoge doseringen (2400 mg per
BSN-02.12-6/8
dag) en bij langdurig gebruik, geassocieerd kan worden met een klein toegenomen risico op
trombose in de arteriën (bijvoorbeeld hartinfarct of beroerte).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Asthma, verergering van asthma, bronchospasme (verkramping van de spieren rond de
luchtpijp.),
dyspnoe (kortademigheid).
Maagdarmstelselaandoeningen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten. Maagzweer, perforatie of
maagdarmbloedingen, vooral bij bejaarden. Braakneigingen, braken, diarree, winderigheid,
constipatie, verteringsstoornissen, buikpijn, bloed in de stoelgang, bloedbraken, ulceratieve
stomatitis (ontsteking van het mondslijmvlies gepaard gaande met zweervorming), verergering
van ontsteking van de dikke darm, en van de ziekte van Crohn werden gemeld na inname van
ontstekingsremmers. Minder frequent werd maagontsteking vastgesteld.
Lever- en galaandoeningen
Abnormale leverfunctie, geelzucht.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag, netelroos, jeuk, purpura (ontsteking van kleine bloedvaatjes), angioneurotisch
oedeem (zwelling van gelaat, hals).
Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (b.v. erythema
exsudativum multiforme). Uitzonderlijk ontstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de
zachte weefsels tijdens varicella (waterpokken). Blaasvormige huidreactie. Ook Stevens Johnson
syndroom en toxisch epidermale necrolyse.
Nier- en urinewegaandoeningen
Nierinsufficiëntie, interstitiële nephritis (nierziekte), nierfalen.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
oedeem (vochtophoping).
overgevoeligheidsreactie aan ibuprofen die gepaard gaat met huiduitslag en jeuk.
sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en
strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige
shocktoestand. Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen
voorkomen, is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.
verergering van astma.
Bovengenoemde verschijnselen verdwijnen doorgaans snel na het stoppen van de inname van
ibuprofen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
BSN-02.12-7/8
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na ″EXP″. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Elke omhulde tablet bevat 400 mg ibuprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel , gepregelatineerd zetmeel, anhydrisch
colloïdaal silica, stearinezuur, sucrose, polyethylene glycol 6000, povidone, perfectamyl gel
45, polysorbate 80, talk, calciumcarbonaat, titanium dioxide, erythrosine rood E127, carnauba
was.
Hoe ziet Ibuprofen Teva er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Omhulde tabletten – oraal gebruik.
Blisterverpakking met 30 en 100 omhulde tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16,
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
PHARMACHEMIE B.V., Swensweg 5 / P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem / NEDERLAND
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Ibuprofen Teva 400 mg omhulde tabletten: BE173503
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is herzien in 02/2012.
Deze bijsluiter is laatst goedgekeurd in 01/2014.
BSN-02.12-8/8

IBUPROFEN TEVA 400 mg OMHULDE TABLETTEN
ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Ibuprofen Teva 400 mg omhulde tablet en bevat als werkzaam bestanddeel ibuprofen, een middel
tegen pijn, koorts en ontsteking.
Ibuprofen Teva 400 mg omhulde tablet en is aangewezen bij de symptomatische behandeling van:
1.
A. Inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:
· reumatoïde arthritis (chronische ontsteking van gewrichten en bindweefselstructuren).
· spondylitis ankylopoïetica (ontsteking van de wervelgewrichten).
· reumatoïde arthritis bij het kind (ziekte van Still) en verwante ziektetoestanden.
B. Degeneratieve gewrichtsaandoeningen: osteoarthrose (chronische niet ontstekingsachtige
aandoening van gewrichten en het aangrenzende beenstuk).
C. Aandoeningen buiten de gewrichten, zoals ontsteking van de gewrichtsomgeving, ontsteking
van de slijmbeurs, peesontsteking, ontsteking van de peesschede, halswervelsyndroom en acute
lage rugpijn door aandoening van de tussenwervelschijf.
2. Gynaecologie en verloskunde:
· pijnlijke maandstonden.
· pijn na de bevalling.
· pijn na insnijding van de bilnaad bij bevalling.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stof en die in dit geneesmiddel zitten. Deze stof en kunt u
vinden onder rubriek 6 of voor andere niet steroïdale anti-inflammatoire producten.
· Als u in het verleden reacties vertoonde na inname van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere,
niet-steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de luchtwegen, astma-
aanval, zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties.
· Als u lijdt aan of in het verleden heeft geleden aan een maag- of darmbloeding of perforatie
na inname van anti-inflammatoire producten.
· Als u een actieve of een zich herhalende maagzweer of maagbloedingen heeft of gehad
heeft.
· Als u lijdt aan ernstige nier-, hart- en/of leveraandoeningen.
· Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en
andere collageenaandoeningen).
· Vanaf het begin van de zesde maand van de zwangerschap (zie ook rubriek Zwangerschap
en borstvoeding).
· Bij kinderen jonger dan 12 jaar (behalve bij juveniele reumatoïde arthritis).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en
andere collageenaandoeningen).
· Als u maag- en darmproblemen of chronische ontstekingen van de darm (colitis ulcerosa,
ziekte van Crohn) heeft.
· Als u een hoge bloeddruk heeft of een verzwakte hartfunctie en ook bij een verminderde
functie van de nieren en de lever.
· Als u al allergische reacties heeft gehad (vb. huidreacties) op andere geneesmiddelen, indien
u lijdt aan astma, hooikoorts, neuspoliepen en, in geval van langdurige slijmvliesontstekingen
of ziekten die leiden tot vernauwing van de luchtwegen. In al deze gevallen is de kans op een
overgevoeligheidsreactie groter.
· Als u uitdrogingsverschijnselen vertoont. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt.
· Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer Ibuprofen Teva gebruikt wordt onmiddellijk na
een belangrijke heelkundige ingreep.
· De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste doeltref ende dosis
gedurende de kortst mogelijke tijd te gebruiken (zie gastro-intestinale en cardiovasculaire
risico's hieronder).
· Indien u een beroerte of hartproblemen heeft of gehad heeft of wanneer u denkt dat u tot een
risicogroep behoort (hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegels, diabetes, of indien u rookt)
moet u de behandeling vooraf bespreken met een arts of apotheker.
· Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva kunnen in verband worden gebracht met een klein
verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate
de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer
dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de
behandeling.
· Bij langdurig gebruik van hoge doses voor aandoeningen die niet in deze bijsluiter vermeld
staan, kan hoofdpijn ontstaan. Deze hoofdpijn dient niet behandeld te worden met nog
hogere doses.
· Bij langdurig gebruik van Ibuprofen Teva is een opvolging van nieren, lever en bloedbeeld
· Bij langdurig gebruik is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over het algemeen
kan dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers,
leiden tot blijvende schade met risico op nierfalen (analgetische nefropathie).
· Het gebruik van Ibuprofen kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij vrouwen
die trachten zwanger te worden.
· Bij oudere mensen kunnen bijwerkingen met ontstekingsremmende geneesmiddelen vaker
optreden, voornamelijk maagdarmbloedingen en perforatie.
· Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen, is het
aangewezen bij het optreden van alle ongewone buikpijn (vooral maagdarmbloeding) een arts
te consulteren vooral bij het begin van de behandeling.
· Maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie kunnen voorkomen en worden niet noodzakelijk
voorafgegaan van waarschuwingstekenen of beperken zich niet tot patiënten met een
voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen. De behandeling dient onmiddellijk gestopt te
worden.
· Bij darmzweer en de ziekte van Crohn aangezien deze ziekten kunnen verergeren.
· Bij het ontstaan van huiduitslag, slijmvliesletsels of enig ander teken van overgevoeligheid
moet de behandeling gestopt worden.
· Het gebruik van Ibuprofen Teva bij varicella (waterpokken) dient vermeden te worden.
· Patiënten met ontstekingen: door de ontstekingsremmende werking van ibuprofen kan een
eventueel optredende ontsteking minder snel opvallen. Hierop moet men bedacht zijn.
· Gelieve ook de rubriek Stof en in dit middel waarmee u rekening moet houden
te lezen.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek Neemt u nog andere
geneesmiddelen in? te lezen.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Gebruik van Ibuprofen Teva in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere
ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige
stoffen bevatten), hartglycosiden (zorgen ervoor dat het hart krachtiger gaat kloppen) en
bloedverdunnende middelen is niet aangewezen.
Als u reeds een behandeling volgt met bloeddrukverlagende (antihypertensiva) middelen,
waterafdrijvende middelen (diuretica), glucocorticoïden, lithium, methotrexaat, tacrolimus,
ciclosporine, corticosteroïden, bloedverdunners (zoals warfarine),
antibloedplaatjesaggregatiemiddelen, serotonine-heropname inhibitoren (SSRIs), zidovudine of
fenytoine, raadpleeg dan uw arts alvorens Ibuprofen Teva te nemen.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-
blokkerende medicijnen, angiotensine I -antagonisten), ... en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Het is van uiterst belang ervoor te zorgen voor een adequate hydratatie wanneer Ibuprofen
toegediend wordt.
Het gebruik van Ibuprofen Teva kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij
vrouwen die trachten zwanger te worden.
Raadpleeg tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap een arts alvorens Ibuprofen Teva
te gebruiken.
Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Ibuprofen Teva niet meer gebruikt worden
wegens een verhoogd risico op verwikkelingen voor moeder en kind tijdens de geboorte.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het werkzaam bestanddeel ibuprofen wordt in zeer geringe concentraties opgenomen in de
moedermelk. Aangezien tot nu toe geen nadelige gevolgen voor de zuigeling bekend zijn, kan
het kortstondig gebruikt worden, in de aanbevolen dosis voor de behandeling van pijn en koorts.
Neem in dit geval Ibuprofen Teva best in juist na de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij de activiteiten die
oplet endheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het
werken op hoogte.
Ibuprofen Teva bevat sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Dosering en wijze van gebruik
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg uw arts dan opnieuw.
Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
1. Inflammatoire gewrichtsaandoeningen:
Als startdosis wordt 1800 mg per dag aanbevolen en als onderhoudsdosis 1200 mg verdeeld
over meerdere innames.
Voor reumatoïde arthritis en ontsteking van de wervelgewrichten mag de dosis opgedreven
worden tot 6 x 400 mg per dag.
2. Pijn ten gevolge van chirurgische, obstetrische, stomatologische of tandheelkundige ingrepen:
2 x 400 mg tot 3 x 400 mg per dag.
4. Koorts:
Maximum 3 x 400 mg per dag.
5. Traumatologie:
Naargelang de ernst, als startdosis 3000 mg per dag (1200 mg 's morgens, 600 mg 's middags
en 1200 mg 's avonds) of 2400 mg per dag ( 600 mg 's morgens en 's middags en 1200 mg 's
avonds) en dit gedurende enkele dagen.
Daarna geleidelijk verminderen tot een dosis van 3 x 400 mg per dag.

Kinderen vanaf een lichaamsgewicht van 30-40 kg (vanaf 12 jaar):
5 tot 10 mg/kg lichaamsgewicht driemaal per dag toedienen (afhankelijk van de koorts).

Kinderen onder de 12 jaar:
Ibuprofen zal niet aan kinderen onder 12 jaar toegediend worden, tenzij bij aandoeningen zoals
juveniele reumatoïde arthritis (ziekte van Still). De dosering bedraagt dan 20 tot 40 mg ibuprofen per kg
lichaamsgewicht, verdeeld over 3 dosissen per dag.

Ouderen:
Een aanpassing van de dosering is niet nodig.
Gebruikswijze
Dit geneesmiddel innemen met een glas water, bij voorkeur tijdens de maaltijd.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen Teva 400 heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Volgende symptomen kunnen waargenomen worden:
· gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, maagdarmbloeding.
· CZS: initieel agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, nystagmus, myosis, oorsuizen (tinnitus), in
ernstige gevallen convulsies, coma.
· renaal: vermindering van de renale perfusie en glomerulaire filtratie wat acute
nierinsufficiëntie als gevolg kan hebben.
· stofwisseling: acidose, hypoprothrombinemie, hyperkaliëmie.
· Leveraantasting.
· respiratoir: apnoe.
Er is geen specifieke behandeling nodig als de ingenomen dosis bij kinderen lager is dan 100
mg/kg.
Bij doses van meer dan 200 mg/kg is bewaking (in het ziekenhuis) nodig tot de eventuele
symptomen verdwenen zijn. Het gebruik van ipeca en toediening van actieve kool worden
aanbevolen.
Inname van doses, hoger dan 400 mg/kg, kunnen leiden tot een ernstige intoxicatie bij kinderen,
Bij volwassenen is hospitalisatie aangewezen bij doses, hoger dan 7 tot 10 g, of in geval van
ernstige gastro-intestinale symptomen.
Verder dient een symptomatische behandeling toegepast te worden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter
bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale
doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Gebruik Ibuprofen Teva steeds volgens de instructies van uw arts.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Thrombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes), neutropenie (tekort aan bepaalde witte
bloedcellen), agranulocytose (tekort aan bepaalde witte bloedcellen), aplastische anemie (vorm
van bloedarmoede), hemolytische anemie (vorm van bloedarmoede).
Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische reactie (ernstige allergische reactie).
Psychische stoornissen
Depressie, hallucinatie (wanen).
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn.
Oogaandoeningen
Gezichtsstoornissen.
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Oorsuizen, duizeligheid.
Hartaandoeningen
Hoge bloeddruk, hartfalen en vochtophoping werden vastgesteld bij een behandeling met anti-
inflammatoire producten.
Bloedvataandoeningen
Gegevens suggereren dat het gebruik van ibuprofen, vooral bij hoge doseringen (2400 mg per
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Asthma, verergering van asthma, bronchospasme (verkramping van de spieren rond de
luchtpijp.), dyspnoe (kortademigheid).
Maagdarmstelselaandoeningen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten. Maagzweer, perforatie of
maagdarmbloedingen, vooral bij bejaarden. Braakneigingen, braken, diarree, winderigheid,
constipatie, verteringsstoornissen, buikpijn, bloed in de stoelgang, bloedbraken, ulceratieve
stomatitis (ontsteking van het mondslijmvlies gepaard gaande met zweervorming), verergering
van ontsteking van de dikke darm, en van de ziekte van Crohn werden gemeld na inname van
ontstekingsremmers. Minder frequent werd maagontsteking vastgesteld.
Lever- en galaandoeningen
Abnormale leverfunctie, geelzucht.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag, netelroos, jeuk, purpura (ontsteking van kleine bloedvaatjes), angioneurotisch
oedeem (zwelling van gelaat, hals).
Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (b.v. erythema
exsudativum multiforme). Uitzonderlijk ontstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de
zachte weefsels tijdens varicella (waterpokken). Blaasvormige huidreactie. Ook Stevens Johnson
syndroom en toxisch epidermale necrolyse.
Nier- en urinewegaandoeningen
Nierinsuf iciëntie, interstitiële nephritis (nierziekte), nierfalen.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
· oedeem (vochtophoping).
· overgevoeligheidsreactie aan ibuprofen die gepaard gaat met huiduitslag en jeuk.
· sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en
strot enhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige
shocktoestand. Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen
voorkomen, is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.
· verergering van astma.
Bovengenoemde verschijnselen verdwijnen doorgaans snel na het stoppen van de inname van
ibuprofen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Elke omhulde tablet bevat 400 mg ibuprofen.
· De andere stof en in dit middel zijn: maïszetmeel , gepregelatineerd zetmeel, anhydrisch
colloïdaal silica, stearinezuur, sucrose, polyethylene glycol 6000, povidone, perfectamyl gel
45, polysorbate 80, talk, calciumcarbonaat, titanium dioxide, erythrosine rood E127, carnauba
was.
Hoe ziet Ibuprofen Teva er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
· Omhulde tablet en ­ oraal gebruik.
· Blisterverpakking met 30 en 100 omhulde tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16,
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
PHARMACHEMIE B.V., Swensweg 5 / P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem / NEDERLAND
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Ibuprofen Teva 400 mg omhulde tablet en: BE173503
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is herzien in 02/2012.
Deze bijsluiter is laatst goedgekeurd in 01/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG