Ibuprofen teva 200 mgBijsluiter
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IBUPROFEN TEVA 200 mg OMHULDE TABLETTEN
ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker
u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Ibuprofen wordt toegepast bij de behandeling van de verschijnselen van koorts en pijn.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
Als u astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties heeft gehad na gebruik van ibuprofen of
andere pijnstillers die behoren tot de groep van de prostaglandinesynthetaseremmers zoals
bv. acetylsalicylzuur.
Als u een maagdarmzweer heeft of recentelijk een maagdarmzweer heeft gehad.
Als u een maagdarmbloeding heeft.
Als u ernstige nier-, hart- en/of leveraandoeningen heeft.
In het derde trimester van de zwangerschap.
BSN-02.12-
1/7
Bijsluiter
Bij kinderen jonger dan 12 jaar, aangezien de dosering niet geschikt is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Bijzondere voorzorg is vereist bij:
patiënten die reeds een maagzweer gehad hebben.
patiënten met bronchiaal astma of die in het verleden asthma hebben gehad.
patiënten met ulceratieve colitis (ontsteking van de dikke darm).
personen met stollingsstoornissen.
patiënten met een verstoord bloedbeeld of met verstoorde leverwerking.
bejaarden en patiënten met verstoorde nierwerking (de nierfunctie moet worden
gecontroleerd en mogelijks moet de in te nemen hoeveelheid aangepast worden).
patiënten met een verhoogde bloeddruk of een hartaandoening (wegens vochtophoping als
mogelijks neveneffect).
patiënten met ontstekingen: door de ontstekingsremmende werking van ibuprofen kan een
eventueel optredende ontsteking minder snel opvallen. Hierop moet men bedacht zijn.
patiënten die laaggedoseerd acetylsalicylzuur gebruiken (niet enterisch omhuld). Ibuprofen
dient ten minste 30 minuten na het acetylsalicylzuur ingenomen te worden of ten minste 8 uur
vóór de inname van acetylsalicylzuur.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva kunnen in verband worden gebracht met een klein
verhoogd risico op een hartaanval (″hartinfarct″) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de
ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de
voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot
een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge
cholesterolspiegel heeft, of als u rookt), dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, de arts raadplegen.
Bij het optreden van overgevoeligheidsverschijnselen zoals huiduitslag dient het gebruik van
ibuprofen onmiddellijk te worden gestopt en de arts te worden gewaarschuwd.
Indien er zich maagdarmbloedingen voordoen bij patiënten die ibuprofen gebruiken, dient de
behandeling te worden gestaakt.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek ″Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?″ te lezen.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of
bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten
BSN-02.12-
2/7
Bijsluiter
met:
glucocorticoïden.
methotrexaat.
lithium.
zidovudine.
antistollingsmiddelen (warfarine, heparine).
fenytoïne.
urineafdrijvende middelen (diuretica zoals furosemide).
andere ontstekingsremmende middelen.
hartglycosiden (digoxine).
Ibuprofen zou het effect van bloeddrukverlagende middelen kunnen verminderen.
Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, met inbegrip van salicylaten, mogen slechts
bij uitzondering gelijktijdig gebruikt worden.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-
blokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), … en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Zwangerschap en borstvoeding
Er werden congenitale abnormaliteiten gemeld bij gebruik van NSAIDs bij mensen. Echter, deze
komen niet vaak voor en blijken geen waarneembaar patroon te volgen. Het is bekend dat
NSAIDs het foetale cardiovasculair systeem kunnen aantasten (sluiting van de ductus
arteriosus). De weeën kunnen uitgesteld zijn en de duur ervan kan toenemen samen met een
verhoogde bloedingsneiging bij moeder en baby.
Volgens de gelimiteerde studies die tot nu toe voorhanden zijn, verschijnt ibuprofen in zeer lage
concentraties in de moedermelk.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voorzichtigheid is aanbevolen aangezien slaperigheid of duizeligheid zich kunnen voordoen.
Ibuprofen Teva 200 mg bevat sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Dosering en wijze van gebruik
Dosering
BSN-02.12-
3/7
Bijsluiter
Neem dit middel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien gebruik gemaakt wordt van de laagste effectieve dosering, gedurende een zo kort
mogelijke periode die nodig is om de symptomen te bestrijden, kunnen bijwerkingen tot een
minimum beperkt blijven
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
200 tot 400 mg drie maal per dag (in geen geval de dosis van 1200 mg per dag overschrijden).
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Als u merkt dat Ibuprofen Teva 200 mg omhulde tabletten te sterk of juist te weinig werkt,
raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wijze van gebruik
Oraal gebruik.
Ibuprofen Teva 200 mg omhulde tabletten wordt op de nuchtere maag meestal goed verdragen
en wordt snel geresorbeerd. De omhulde tabletten worden best ingenomen met een hoeveelheid
vloeistof.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Volgende symptomen kunnen waargenomen worden:
gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, maagdarmbloeding.
CZS: initieel agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, nystagmus, myosis, oorsuizen (tinnitus), in
ernstige gevallen convulsies, coma.
renaal: vermindering van de renale perfusie en glomerulaire filtratie wat acute
nierinsufficiëntie als gevolg kan hebben.
stofwisseling: acidose, hypoprothrombinemie, hyperkaliemie.
leveraantasting.
respiratoir: apnoe.
Er is geen specifieke behandeling nodig als de ingenomen dosis bij kinderen lager is dan 100
mg/kg.
Bij doses van meer dan 200 mg/kg is bewaking (in het ziekenhuis) nodig tot de eventuele
symptomen verdwenen zijn. Het gebruik van ipeca en toediening van actieve kool worden
aanbevolen.
Inname van doses, hoger dan 400 mg/kg, kunnen leiden tot een ernstige intoxicatie bij kinderen,
met coma, metabole acidose en convulsies. Hospitalisatie is noodzakelijk.
Bij volwassenen is hospitalisatie aangewezen bij doses, hoger dan 7 tot 10 g, of in geval van
ernstige gastro-intestinale symptomen.
Verder dient een symptomatische behandeling toegepast te worden.
BSN-02.12-
4/7
Bijsluiter
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het
echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw
normale doseringsschema.
Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Gebruik Ibuprofen Teva 200 mg omhulde tabletten steeds volgens de instructies van uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Infecties en parasitaire aandoeningen
Aseptische meningitis (hersenvliesontsteking).
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Thrombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes), neutropenie (tekort aan bepaalde witte
bloedcellen), agranulocytose (tekort aan bepaalde witte bloedcellen), aplastische anemie (vorm
van bloedarmoede), hemolytische anemie (vorm van bloedarmoede).
Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische reactie (ernstige allergische reactie).
Psychische stoornissen
Depressie, hallucinatie (wanen).
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn.
Oogaandoeningen
Gezichtsstoornissen.
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Oorsuizen, duizeligheid.
Hartaandoeningen
Hartfalen.
BSN-02.12-
5/7
Bijsluiter
Bloedvataandoeningen
Hypertensie (verhoogde bloeddruk).
Gegevens suggereren dat het gebruik van ibuprofen, vooral bij hoge doseringen (2400 mg per
dag) en bij langdurig gebruik, geassocieerd kan worden met een klein toegenomen risico op
trombose in de arteriën (bijvoorbeeld hartinfarct of beroerte).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Asthma, verergering van asthma, bronchospasme (verkramping van de spieren rond de
luchtpijp.),
dyspnoe (kortademigheid).
Maagdarmstelselaandoeningen
Maagzweer, maagdarmbloedingen, braakneigingen, braken, diarree, dyspepsie (gestoorde
spijsvertering), buikpijn, ulceratieve stomatitis (ontsteking van het mondslijmvlies gepaard
gaande met zweervorming.
Lever- en galaandoeningen
Abnormale leverfunctie, geelzucht.
Huid- en onderhuidaandoeningen.
Huiduitslag, netelroos, jeuk, purpura (ontsteking van kleine bloedvaatjes), angioneurotisch
oedeem (zwelling van gelaat, hals).
Nier- en urinewegaandoeningen
Nierinsufficiëntie, interstitiële nephritis (nierziekte), nierfalen.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Oedeem (vochtophoping).
Bovengenoemde verschijnselen verdwijnen doorgaans snel na het stoppen van de inname van
ibuprofen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na ″EXP″. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
BSN-02.12-
6/7
Bijsluiter
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Elke omhulde tablet bevat 200 mg ibuprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel - gepregelatineerd zetmeel - anhydrisch
colloïdaal silica - stearinezuur - sucrose - polyethyleenglycol 6000 - povidone - perfectamyl
gel 45 - polysorbate 80 - Talk - calciumcarbonaat - titanium dioxide - erythrosine rood E127 -
carnauba was.
Hoe ziet Ibuprofen Teva en hoeveel zit er in een verpakking?
Omhulde tabletten voor oraal gebruik.
Blisterverpakking bevattende 30 omhulde tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk
Fabrikant
PHARMACHEMIE B.V., Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, NEDERLAND
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE173494
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is herzien in 02/2012.
Deze bijsluiter werd laatst goedgekeurd in 01/2014
BSN-02.12-
7/7

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IBUPROFEN TEVA 200 mg OMHULDE TABLETTEN
ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker
u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Ibuprofen wordt toegepast bij de behandeling van de verschijnselen van koorts en pijn.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
· U bent allergisch voor een van de stof en die in dit geneesmiddel zitten. Deze stof en kunt u
vinden onder punt 6.
· Als u astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties heeft gehad na gebruik van ibuprofen of
andere pijnstillers die behoren tot de groep van de prostaglandinesynthetaseremmers zoals
bv. acetylsalicylzuur.
· Als u een maagdarmzweer heeft of recentelijk een maagdarmzweer heeft gehad.
· Als u een maagdarmbloeding heeft.
· Als u ernstige nier-, hart- en/of leveraandoeningen heeft.
· In het derde trimester van de zwangerschap.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Bijzondere voorzorg is vereist bij:
· patiënten die reeds een maagzweer gehad hebben.
· patiënten met bronchiaal astma of die in het verleden asthma hebben gehad.
· patiënten met ulceratieve colitis (ontsteking van de dikke darm).
· personen met stollingsstoornissen.
· patiënten met een verstoord bloedbeeld of met verstoorde leverwerking.
· bejaarden en patiënten met verstoorde nierwerking (de nierfunctie moet worden
gecontroleerd en mogelijks moet de in te nemen hoeveelheid aangepast worden).
· patiënten met een verhoogde bloeddruk of een hartaandoening (wegens vochtophoping als
mogelijks nevenef ect).
· patiënten met ontstekingen: door de ontstekingsremmende werking van ibuprofen kan een
eventueel optredende ontsteking minder snel opvallen. Hierop moet men bedacht zijn.
· patiënten die laaggedoseerd acetylsalicylzuur gebruiken (niet enterisch omhuld). Ibuprofen
dient ten minste 30 minuten na het acetylsalicylzuur ingenomen te worden of ten minste 8 uur
vóór de inname van acetylsalicylzuur.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva kunnen in verband worden gebracht met een klein
verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de
ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de
voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot
een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge
cholesterolspiegel heeft, of als u rookt), dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, de arts raadplegen.
Bij het optreden van overgevoeligheidsverschijnselen zoals huiduitslag dient het gebruik van
ibuprofen onmiddellijk te worden gestopt en de arts te worden gewaarschuwd.
Indien er zich maagdarmbloedingen voordoen bij patiënten die ibuprofen gebruiken, dient de
behandeling te worden gestaakt.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek Neemt u nog andere
geneesmiddelen in? te lezen.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of
bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tablet en
· methotrexaat.
· lithium.
· zidovudine.
· antistollingsmiddelen (warfarine, heparine).
· fenytoïne.
· urineafdrijvende middelen (diuretica zoals furosemide).
· andere ontstekingsremmende middelen.
· hartglycosiden (digoxine).
Ibuprofen zou het ef ect van bloeddrukverlagende middelen kunnen verminderen.
Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, met inbegrip van salicylaten, mogen slechts
bij uitzondering gelijktijdig gebruikt worden.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-
blokkerende medicijnen, angiotensine I -antagonisten), ... en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Zwangerschap en borstvoeding
Er werden congenitale abnormaliteiten gemeld bij gebruik van NSAIDs bij mensen. Echter, deze
komen niet vaak voor en blijken geen waarneembaar patroon te volgen. Het is bekend dat
NSAIDs het foetale cardiovasculair systeem kunnen aantasten (sluiting van de ductus
arteriosus). De weeën kunnen uitgesteld zijn en de duur ervan kan toenemen samen met een
verhoogde bloedingsneiging bij moeder en baby.
Volgens de gelimiteerde studies die tot nu toe voorhanden zijn, verschijnt ibuprofen in zeer lage
concentraties in de moedermelk.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voorzichtigheid is aanbevolen aangezien slaperigheid of duizeligheid zich kunnen voordoen.
Ibuprofen Teva 200 mg bevat sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Dosering en wijze van gebruik
Dosering

Indien gebruik gemaakt wordt van de laagste ef ectieve dosering, gedurende een zo kort
mogelijke periode die nodig is om de symptomen te bestrijden, kunnen bijwerkingen tot een
minimum beperkt blijven
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
200 tot 400 mg drie maal per dag (in geen geval de dosis van 1200 mg per dag overschrijden).
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Als u merkt dat Ibuprofen Teva 200 mg omhulde tablet en te sterk of juist te weinig werkt,
raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik
Oraal gebruik.
Ibuprofen Teva 200 mg omhulde tabletten wordt op de nuchtere maag meestal goed verdragen
en wordt snel geresorbeerd. De omhulde tabletten worden best ingenomen met een hoeveelheid
vloeistof.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Volgende symptomen kunnen waargenomen worden:
· gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, maagdarmbloeding.
· CZS: initieel agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, nystagmus, myosis, oorsuizen (tinnitus), in
ernstige gevallen convulsies, coma.
· renaal: vermindering van de renale perfusie en glomerulaire filtratie wat acute
nierinsufficiëntie als gevolg kan hebben.
· stofwisseling: acidose, hypoprothrombinemie, hyperkaliemie.
· leveraantasting.
· respiratoir: apnoe.
Er is geen specifieke behandeling nodig als de ingenomen dosis bij kinderen lager is dan 100
mg/kg.
Bij doses van meer dan 200 mg/kg is bewaking (in het ziekenhuis) nodig tot de eventuele
symptomen verdwenen zijn. Het gebruik van ipeca en toediening van actieve kool worden
aanbevolen.
Inname van doses, hoger dan 400 mg/kg, kunnen leiden tot een ernstige intoxicatie bij kinderen,
met coma, metabole acidose en convulsies. Hospitalisatie is noodzakelijk.
Bij volwassenen is hospitalisatie aangewezen bij doses, hoger dan 7 tot 10 g, of in geval van
ernstige gastro-intestinale symptomen.
Verder dient een symptomatische behandeling toegepast te worden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het
echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw
normale doseringsschema.
Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Gebruik Ibuprofen Teva 200 mg omhulde tabletten
steeds volgens de instructies van uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Infecties en parasitaire aandoeningen
Aseptische meningitis (hersenvliesontsteking).
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Thrombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes), neutropenie (tekort aan bepaalde witte
bloedcellen), agranulocytose (tekort aan bepaalde witte bloedcellen), aplastische anemie (vorm
van bloedarmoede), hemolytische anemie (vorm van bloedarmoede).
Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische reactie (ernstige allergische reactie).
Psychische stoornissen
Depressie, hallucinatie (wanen).
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn.
Oogaandoeningen
Gezichtsstoornissen.
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Oorsuizen, duizeligheid.
Hartaandoeningen
Hartfalen.
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Asthma, verergering van asthma, bronchospasme (verkramping van de spieren rond de
luchtpijp.), dyspnoe (kortademigheid).
Maagdarmstelselaandoeningen
Maagzweer, maagdarmbloedingen, braakneigingen, braken, diarree, dyspepsie (gestoorde
spijsvertering), buikpijn, ulceratieve stomatitis (ontsteking van het mondslijmvlies gepaard
gaande met zweervorming.
Lever- en galaandoeningen
Abnormale leverfunctie, geelzucht.
Huid- en onderhuidaandoeningen.
Huiduitslag, netelroos, jeuk, purpura (ontsteking van kleine bloedvaatjes), angioneurotisch
oedeem (zwelling van gelaat, hals).
Nier- en urinewegaandoeningen
Nierinsuf iciëntie, interstitiële nephritis (nierziekte), nierfalen.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Oedeem (vochtophoping).
Bovengenoemde verschijnselen verdwijnen doorgaans snel na het stoppen van de inname van
ibuprofen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?

· De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Elke omhulde tablet bevat 200 mg ibuprofen.
· De andere stof en in dit middel zijn: maïszetmeel - gepregelatineerd zetmeel - anhydrisch
colloïdaal silica - stearinezuur - sucrose - polyethyleenglycol 6000 - povidone - perfectamyl
gel 45 - polysorbate 80 - Talk - calciumcarbonaat - titanium dioxide - erythrosine rood E127 -
carnauba was.
Hoe ziet Ibuprofen Teva en hoeveel zit er in een verpakking?
· Omhulde tablet en voor oraal gebruik.
· Blisterverpakking bevattende 30 omhulde tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk
Fabrikant
PHARMACHEMIE B.V., Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, NEDERLAND
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE173494
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is herzien in 02/2012.
Deze bijsluiter werd laatst goedgekeurd in 01/2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG