Ibuprofen-teva 2 %Bijsluiter
Leaflet (NL)
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
IBUPROFEN TEVA 2% SIROOP
20mg/ml siroop
ibuprofen
Voor kinderen van 7 kg (6 maanden) tot 29 kg (9 jaar)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker
u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan
bereikt u het beste resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt de klacht van uw kind na drie dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact
op met uw arts.
Krijgt uw kind veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt het een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
Waarvoor wordt dit middel gebruikt
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u dit middel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Ibuprofen Teva 2% siroop is een geneesmiddel dat pijn en koorts verlicht (niet-steroïdaal anti-
inflammatoir geneesmiddel NSAID/analgeticum).
Ibuprofen Teva 2% siroop wordt gebruikt voor de kortstondige, symptomatische behandeling van:
lichte tot matige pijn.
koorts.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
Als uw kind allergisch (overgevoelig) is voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen
van Ibuprofen Teva 2% siroop. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
Als uw kind eerder heeft gereageerd met bronchospasme, astma-aanvallen, zwelling van het
neusslijmvlies, angio-oedeem of huidreacties na inname van acetylsalicylzuur of andere niet-
steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID).
Bij onverklaarbare bloedvormingsstoornissen.
BSN-11.12-1/11
Bijsluiter
Leaflet (NL)
Actieve of voorgeschiedenis van terugkerende maag- of darmzweren of bloedingen in het
maagdarmkanaal (twee of meer afzonderlijke episodes van bewezen zweren of bloeding).
Als uw kind ooit een maag-darmbloeding of perforatie heeft gehad als gevolg van een eerdere
behandeling met NSAID’s.
Cerebrovasculaire of andere actieve bloeding.
Als uw kind lijdt aan een ernstig verstoorde lever- of nierfunctie of ernstige, ongecontroleerde
hartklachten.
Als uw kind lijdt aan ernstig hartfalen.
Ernstige dehydratie (door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Erfelijke bloedvormingsziekten (acute intermitterende porfyrie).
Sommige immuunsysteemaandoeningen (systemische lupus erythematosus en gemengde
bindweefselaandoening).
Verstoorde nier- of leverfunctie.
Als uw kind lijdt aan dehydratie (bv. bij braken of diarree).
Hoge bloeddruk of hartfalen.
Als uw kind lijdt aan allergieën (bv. huidreacties op andere middelen, astma, hooikoorts),
neuspoliepen, chronische zwelling van de neusslijmvliezen of chronische, obstructieve
luchtwegaandoeningen, omdat uw kind dan een hoger risico loopt op een
overgevoeligheidsreactie.
Onmiddellijk na een grote operatie.
De bijwerkingen kunnen beperkt worden door gebruik van de laagste werkzame dosis voor de kortst
mogelijk duur die nodig is om de symptomen onder controle te krijgen.
Het product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid bij vrouwen kan
verstoren. Dit effect is omkeerbaar als de inname van het geneesmiddel gestopt wordt.
Veiligheid in het maagdarmkanaal
Het gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop met gelijktijdige NSAID’s, waaronder selectieve cyclo-
oxygenase-2-remmers, moet vermeden worden.
Oudere patiënten: bejaarden vertonen een hogere frequentie van bijwerkingen van NSAID’s, vooral
maagdarmbloedingen en perforaties, die dodelijk kunnen zijn.
Maag-darmbloeding, ulceratie en perforatie: maag-darmbloeding, zweren of perforatie, die dodelijk
kunnen zijn, werden gemeld voor alle NSAID’s op elk moment tijdens de behandeling, met of zonder
waarschuwingssymptomen of een voorgeschiedenis van ernstige maag-darmvoorvallen.
Het risico op maag-darmbloeding, zweren of perforatie is hoger met hogere doses van NSAID’s, als u
ooit al een zweer hebt gehad, vooral als deze gecompliceerd was door bloeding of perforatie, en bij
bejaarden. U moet de behandeling beginnen met de laagst beschikbare dosis. Spreek erover met uw
arts omdat combinatietherapie met beschermende stoffen (bv. misoprostol of protonenpompremmers)
overwogen kan worden. Dit geldt ook als u tegelijk een lage dosis acetylsalicylzuur gebruikt of andere
werkzame stoffen die het risico voor maag en darm verhogen.
Als u ooit al toxiciteit in maag en darmen hebt meegemaakt, vooral als u bejaard bent, moet u alle
ongebruikelijke symptomen in de buik aan uw arts melden (vooral maag-darmbloedingen), vooral in het
BSN-11.12-2/11
Bijsluiter
Leaflet (NL)
begin van de behandeling. Voorzichtigheid is ook aan te raden als u gelijktijdige medicatie gebruikt die
het risico op zweren of bloedingen kan verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia zoals
warfarine, selectieve serotonineheropnameremmers of trombolytica zoals acetylsalicylzuur.
De behandeling moet stopgezet worden en een arts geraadpleegd bij maagdarmbloedingen of
zweervorming tijdens de behandeling met Ibuprofen Teva 2% siroop.
NSAID’s moeten voorzichtig worden toegediend aan patiënten met een voorgeschiedenis van
maagdarmbloedingen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn), omdat hun toestand kan verergeren (zie
rubriek 4. ″Mogelijke bijwerkingen″).
Effecten op het cardiovasculaire en cerebrovasculaire stelsel
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva 2% siroop kunnen verband houden met een kleine stijging in het
risico op hartaanvallen (″myocardinfarct″) of beroertes. De risico's kunnen hoger zijn met hogere doses
en langdurige behandeling. Neem niet meer dan de aanbevolen dosis en gebruik het niet langer dan
voor de aanbevolen behandelingsduur (3 dagen). Als u hartproblemen of een beroerte heeft gehad of
denkt dat u risico loopt op deze aandoeningen (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, suikerziekte of
hoge cholesterolspiegel heeft of als u rookt), moet u de behandeling bespreken met uw arts of
apotheker.
Huidreacties
Zeer zelden werden ernstige huidreacties met roodheid en blaarvorming gemeld, waarvan sommige
dodelijk waren, tijdens de behandeling met NSAID (dermatitis exfoliativa, Stevens-Johnsonsyndroom en
syndroom van Lyell, zie rubriek 4). Patiënten lijken vroeg in de loop van de behandeling het hoogste
risico te lopen op deze reacties: het begin van de reactie treedt in de meeste gevallen op in de eerste
behandelingsmaand. Bij de eerste tekenen van huiduitslag, slijmvliesafwijkingen of andere tekenen van
een overgevoeligheidsreactie, moet u stoppen met Ibuprofen Teva 2% siroop en onmiddellijk uw arts
raadplegen.
Bij waterpokken (windpokken) is het raadzaam om het gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop te
vermijden.
Aanvullende informatie
Ernstige acute overgevoeligheidsreacties (bv. anafylactische shock) werden waargenomen in zeer
zeldzame gevallen. De therapie moet stopgezet worden bij de eerste tekenen van een
overgevoeligheidsreactie na inname/toediening van Ibuprofen Teva 2% siroop. Afhankelijk van de
symptomen moeten de vereiste medische procedures worden ingezet door opgeleid personeel.
Uw kind moet genoeg drinken tijdens de behandeling, vooral in het geval van koorts, diarree of braken.
Er is een risico voor nierproblemen bij gedehydrateerde kinderen.
Ibuprofen, het werkzame bestanddeel van Ibuprofen Teva 2% siroop, kan de werking van
bloedplaatjes tijdelijk verstoren (trombocytaggregatie). Patiënten met bloedstollingsstoornissen
moeten daarom onder nauwlettend toezicht gehouden worden.
Tijdens langdurig gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop is opvolging van leverenzymen, nierfunctie en
de telling van bloedcellen vereist.
Bij langdurig gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn optreden die niet te behandelen valt met hogere
doses van het geneesmiddel.
BSN-11.12-3/11
Bijsluiter
Leaflet (NL)
Over het algemeen kan een geregelde inname van pijnstillers, vooral bij combinatie van verschillende
pijnstillers, leiden tot permanente nierschade met kans op nierfalen (analgeticumnefropatie).
NSAID’s zoals ibuprofen kunnen de symptomen van infectie en koorts maskeren.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Breng uw arts of apotheker op de hoogte als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Sommige stollingsremmers (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine), sommige
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers bv. captopril, betareceptorblokkers, angiotensine
II-antagonisten), en zelfs sommige andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen
beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd advies aan een arts voordat u ibuprofen
samen met andere geneesmiddelen gebruikt/toedient.
Het effect van de volgende geneesmiddelen kan beïnvloed worden door simultane behandeling met
Ibuprofen Teva 2% siroop.
Versterkt effect met een mogelijke stijging in het risico op bijwerkingen:
digoxine (geneesmiddel tegen hartzwakte en onregelmatige hartritmes), fenytoïne (geneesmiddel
gebruikt bij epilepsie of tegen neuropathische pijn), lithium (geneesmiddel voor de behandeling van
bepaalde psychische stoornissen): mogelijke stijging in de bloedconcentraties van deze werkzame
bestanddelen. Controle van de bloedconcentraties is over het algemeen niet vereist bij correct
gebruik (maximum 3 dagen).
anticoagulantia (zoals warfarine): uw bloedstolling moet gevolgd worden.
methotrexaat (geneesmiddel tegen kanker en sommige types reumatische aandoeningen): gebruik
Ibuprofen Teva 2% siroop niet binnen 24 uur vóór of na toediening van methotrexaat. Dit kan leiden
tot verhoogde concentraties van methotrexaat en de bijwerkingen ervan versterken.
acetylsalicylzuur en andere ontstekingsremmende pijnstillers (niet-steroïde anti-inflammatoire
geneesmiddelen), alsook glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortison of cortisonachtige stoffen
bevatten): er is een hoger risico op zweren en bloeding in het maagdarmkanaal.
bloedplaatjesremmers en selectieve serotonineheropnameremmers (geneesmiddelen voor de
behandeling van depressieve stemmingen): er is een hoger risico op bloedingen in het
maagdarmkanaal.
Verzwakt effect:
plastabletten (diuretica) en geneesmiddelen die de bloeddruk verminderen (antihypertensiva).
Bovendien kan er een hoger risico zijn voor de nieren.
ACE-remmers (voor de behandeling van hartfalen en hoge bloeddruk). Bovendien is er een hoger
risico op verstoring van de nierwerking.
acetylsalicylzuur: na gelijktijdige toediening van ibuprofen kan het antitrombotische effect van laag
gedoseerd acetylsalicylzuur verstoord worden.
Andere mogelijke interacties:
zidovudine (geneesmiddel voor de behandeling van hiv/aids): toegenomen risico op
vochtuitstortingen in de gewrichten en blauwe plekken bij hiv-positieve patiënten met
bloederziekte.
ciclosporine (antibioticum): er zijn aanwijzingen van nierschade.
tacrolimus: als de twee geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend, kan
niervergiftiging/overdosering optreden.
BSN-11.12-4/11
Bijsluiter
Leaflet (NL)
kaliumsparende waterafdrijvende stoffen (sommige diuretica): als ze tegelijk worden gebruikt, kan
de kaliumconcentratie stijgen.
sulfonylurea (antidiabetica): hoewel interacties tussen ibuprofen en sulfonylurea, zoals voor andere
NSAID, nog niet beschreven werden, is eencontrole van de bloedglucosewaarden bij wijze van
voorzorg is aanbevolen bij gelijktijdige inname.
probenecide en sulfinpyrazon (tegen jicht): deze kunnen de uitscheiding van ibuprofen vertragen.
quinolonantibiotica: er kan een hoger risico zijn op stuipaanvallen.
voriconazol en fluconazol (antimycotica) kunnen de blootstelling aan ibuprofen versterken.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Alcoholinname moet vermeden worden tijdens de behandeling met Ibuprofen Teva 2% siroop.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Als zwangerschap wordt vastgesteld tijdens gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop, moet de arts
gewaarschuwd worden. U mag ibuprofen alleen tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap
gebruiken nadat u uw arts geraadpleegd heeft. Vanwege een hoger risico op complicaties voor moeder
en kind, mag Ibuprofen Teva 2% siroop niet gebruikt worden tijdens de laatste 3 maanden van de
zwangerschap.
Borstvoeding
Het werkzame bestanddeel ibuprofen en de afbraakproducten worden slechts in kleine hoeveelheden
uitgescheiden in de moedermelk. Aangezien er nog geen negatieve gevolgen voor de baby bekend zijn,
is onderbreking van de borstvoeding over het algemeen niet vereist bij kortdurend gebruik van de
aanbevolen dosis om lichte tot matige pijn of koorts te behandelen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Aangezien bijwerkingen, zoals vermoeidheid, duizeligheid en gezichtsstoornissen kunnen optreden bij
gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop, kan het reactievermogen en het vermogen om actief deel te
nemen aan het verkeer en om machines te gebruiken in geïsoleerde gevallen verstoord zijn. Dit is nog
sterker bij combinatie met alcohol.
Ibuprofen Teva 2% siroop bevat glucose en sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
2,5 ml siroop bevat 0,5 g sucrose en 0,23 g glucose, equivalent aan 0,06 broodeenheden.
Hiermee moet rekening gehouden worden bij patiënten met suikerziekte.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dit verteld heeft. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Lichaamsgewicht
Eenmalige dosis
Maximale dagelijkse
BSN-11.12-5/11
Bijsluiter
Leaflet (NL)
(Leeftijd)
7–9 kg
(Zuigelingen: 6–12
maanden)
10–15 kg
(Kinderen: 1–3 jaar)
16–19 kg
(Kinderen: 3–6 jaar)
20–29 kg
(Kinderen: 6–9 jaar)
2,5 ml
(equivalent aan 50 mg ibuprofen)
5 ml
(equivalent aan 100 mg ibuprofen)
7,5 ml
(equivalent aan 150 mg ibuprofen)
10 ml
(equivalent aan 200 mg ibuprofen)
dosis
10 ml
(equivalent aan 200 mg
ibuprofen)
15 ml
(equivalent aan 300 mg
ibuprofen)
22,5 ml
(equivalent aan 450 mg
ibuprofen)
30 ml
(equivalent aan 600 mg
ibuprofen)
Bij kinderen is de dosering van Ibuprofen Teva 2% siroop afhankelijk van het lichaamsgewicht (LG) en
de leeftijd, in de regel met een dosering van 7 tot 10 mg/kg lichaamsgewicht als eenmalige dosis tot
maximaal 30 mg/kg lichaamsgewicht als totale dagelijkse dosis.
Het interval tussen de doses moet ten minste 6 uur bedragen.
Geef niet meer dan de aanbevolen dosis.
Niet aanbevolen bij kinderen onder 7 kg (6 maanden).
Als u de indruk heeft dat de werking van Ibuprofen Teva 2% siroop te sterk of te zwak is, licht dan uw
arts of apotheker in.
Toedieningswijze
Voor oraal gebruik.
Een spuit met een gedrukte meetschaal (orale spuit) wordt meegeleverd om een precieze dosering
mogelijk te maken.
Ga als volgt te werk:
1. Schud het flesje vóór elk gebruik!
2. Open het flesje. Om het flesje te openen, drukt u de dop naar beneden terwijl u deze in de richting
van de pijl draait.
3. Steek de spuit stevig in de nek van het flesje.
BSN-11.12-6/11
Bijsluiter
Leaflet (NL)
4. Om de spuit te vullen, keert u het flesje op zijn kop. Houd de spuit stevig vast, trek de zuiger
voorzichtig omlaag om de siroop op te zuigen tot de gewenste markering.
5. Keer het flesje opnieuw rechtop en trek de spuit voorzichtig met een draaibeweging uit de hals van
de fles.
6. Om de dosis toe te dienen aan uw kind, steekt u het uiteinde van de spuit in zijn/haar mond. Duw de
zuiger traag in zodat de vloeistof uit de spuit vrijkomt. Doe dit traag genoeg om uw kind de tijd te geven
om de vloeistof in te slikken.
Na gebruik schroeft u de kap er weer stevig op, om ervoor te zorgen dat de kindveilige sluiting goed
gesloten is.
Na gebruik trekt u de spuit uiteen (dus haal de zuiger uit de spuithuls). Spoel de spuit zorgvuldig met
warm water en droog deze af, zodat deze klaar is voor toediening van de volgende dosis.
Patiënten met een gevoelige maag wordt aanbevolen Ibuprofen Teva 2% siroop tijdens de maaltijden te
gebruiken.
Behandelingsduur
Alleen voor kortstondig gebruik.
Indien bij kinderen dit geneesmiddel langer dan 3 dagen nodig is of als de symptomen erger worden,
moet een arts geraadpleegd worden.
BSN-11.12-7/11
Bijsluiter
Leaflet (NL)
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u de aanbevolen dosering sterk overschrijdt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
De symptomen na acute overdosis met ibuprofen blijven gewoonlijk beperkt tot buikpijn, misselijkheid
en braken. Ernstige vergiftiging kan leiden tot centrale zenuwstelselaandoeningen zoals hoofdpijn,
duizeligheid, ijlhoofdigheid, nystagmus (snelle oogbewegingen), zichtstoornissen, oorsuizen en in
zeldzame gevallen een daling in bloeddruk, metabole acidose, acuut nierfalen, en bewustzijnsverlies.
Wanneer u te veel van Ibuprofen Teva 2% siroop heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook Ibuprofen Teva 2% siroop bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende lijst van bijwerkingen omvat alle bekende bijwerkingen die in verband gebracht werden
met een behandeling met ibuprofen, inclusief die ondervonden door patiënten met reuma die een
langdurige therapie met hoge doses kregen. De frequentiegegevens zijn, behalve zeer zeldzame
verslagen, gebaseerd op een kortdurende toediening van de maximale dagelijkse dosis van 1200 mg
ibuprofen voor orale doseringsvormen en een maximum van 1800 mg voor zetpillen.
De volgende frequenties worden gebruikt in de evaluatie van bijwerkingen:
Zeer vaak:
bij meer dan 1 van de 10 gebruikers
Vaak:
bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
Soms:
bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers
Zelden:
bij 1 tot 10 van de 10000 gebruikers
Zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10000 gebruikers
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
De mogelijke bijwerkingen zijn:
Als de volgende bijwerkingen optreden, moet er rekening mee gehouden worden dat deze meestal
dosisafhankelijk zijn en variëren naar gelang van de persoon.
De vaakst waargenomen bijwerkingen treffen maag en darmen.
Maag/darmzweren (ulcus pepticum), perforatie of bloeding in maag en darmen, soms fataal, vooral
bij bejaarden, kan optreden (zie rubriek 2 "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel").
Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, constipatie, verteringsklachten, buikpijn, teerachtige
stoelgang, bloedbraken, ulceratieve stomatitis (ontsteking van het slijmvlies van de mond met
zweervorming), verergering van de darmziekten colitis ulcerosa en ziekte van Crohn (zie rubriek 2 "
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?") werden gemeld
na gebruik.
Minder vaak werd ontsteking van het slijmvlies van de maag (gastritis) waargenomen.
BSN-11.12-8/11
Bijsluiter
Leaflet (NL)
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva 2% siroop kunnen verband houden met een lichte stijging in het
risico op hartaanvallen (″myocardinfarct″) of beroertes.
Vaak:
maag-darmklachten, zoals zuurbranden, buikpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, diarree,
constipatie en licht bloedverlies uit maag en darmen dat in uitzonderlijke gevallen anemie kan
veroorzaken.
Soms:
hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, opwinding, irriteerbaarheid of vermoeidheid.
overgevoeligheidsreacties met huiduitslag en jeuk, alsook astma-aanvallen (mogelijk met
bloeddrukdaling).
gezichtsstoornissen.
maagdarmzweren, in sommige gevallen met bloeding en perforatie.
ulceratieve stomatitis, verergering van colitis en ziekte van Crohn, gastritis.
Zelden:
oorsuizingen (tinnitus).
nierweefselletsel (papillaire necrose), vooral bij langdurige therapie.
verhoogde urinezuurconcentratie in het bloed.
Zeer zelden:
verminderde urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam (oedeem), vooral bij patiënten met
hoge bloeddruk of verstoorde nierfunctie. Deze tekenen kunnen wijzen op nieraandoeningen, soms
ook nierfalen.
nefrotisch syndroom (vochtophoping in het lichaam [oedeem] en versterkte eiwituitscheiding in de
urine), inflammatoire nieraandoeningen (interstitiële nefritis) die gepaard kunnen gaan met acuut
nierfalen.
verstoorde leverfunctie, leverschade, vooral bij langdurige therapie, leverfalen, ontsteking van de
lever.
Bloedvormingsstoornissen (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytose).
ernstige huidreacties, zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (tot Stevens-
Johnsonsyndroom en syndroom van Lyell), haaruitval (alopecia).
in uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfecties en complicaties in de zachte weefsels
optreden tijdens waterpokkeninfecties.
tekenen van aseptische meningitis, zoals ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve
nek of bewustzijnsdaling. Patiënten die eerder bepaalde immuunsysteemaandoeningen hebben
ondervonden (systemische lupus erythematosus en gemengde bindweefselaandoeningen) lijken
een hoger risico te lopen.
verergering van ontstekingen die verband houden met infectie (bv. ontwikkeling van fascitis
necroticans) samenvallend met het gebruik van bepaalde anti-inflammatoire geneesmiddelen (niet-
steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, waartoe Ibuprofen Teva 2% siroop ook behoort)
werden beschreven.
ernstige overgevoeligheidsreacties.
psychotische reacties, depressie
voelbare hartslag, hartfalen, hartaanval.
hoge bloeddruk.
ontsteking van de slokdarm (oesofagitis), ontsteking van de pancreas (pancreatitis).
vorming van diafragma-achtige vernauwingen in de darm.
BSN-11.12-9/11
Bijsluiter
Leaflet (NL)
Tegenmaatregelen:
Als één van de voorvallen hieronder optreedt, stopt u met het gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop en
brengt u uw arts
onmiddellijk
op de hoogte:
huiduitslag en jeuk.
astma-aanval.
ernstige overgevoeligheidsreacties. Deze kunnen gekenmerkt worden door zwelling in het gezicht,
tong en larynx met vernauwing van de luchtwegen, kortademigheid, snelle hartslag en een daling
van de bloeddruk, die levensbedreigende shock kan omvatten.
bloedvormingsstoornissen. De eerste tekenen kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige
mondletsels, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en huidbloeding. U moet alle
zelfmedicatie met geneesmiddelen tegen pijn of koorts vermijden.
verergering van ontstekingen als gevolg van infecties: wanneer tekenen van infectie optreden of
verergeren tijdens het gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop.
gezichtsstoornissen.
vrij ernstige pijn in de bovenbuik, bloedbraken, bloed in de stoelgang of zwarte verkleuring van de
stoelgang.
verminderde urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam (oedeem).
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt in België bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten -
Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website:
www.fagg.be
- e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be,
en in Luxemburg via Direction de la Santé –
Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg -
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. Door bijwerkingen
te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Ibuprofen Teva 2% siroop niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
buitenverpakking en de fles. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Na de eerste opening is het
geneesmiddel nog 1 jaar houdbaar.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Het werkzame bestanddeel is ibuprofen.
1 ml siroop bevat 20 mg ibuprofen.
BSN-11.12-10/11
Bijsluiter
Leaflet (NL)
2,5 ml siroop bevat 50mg ibuprofen.
De andere bestanddelen zijn: xanthaangom, polysorbaat 80, kaliumsorbaat (Ph. Eur.), citroenzuur
monohydraat, sacharine natrium, sucrose, glucose, aardbeiensmaak, roomsmaak, gezuiverd
water.
U vindt gedetailleerde informatie over de bestanddelen glucose en sucrose (bepaalde suikers) in de
rubriek ″Ibuprofen Teva 2% siroop bevat glucose en sucrose″.
Hoe ziet Ibuprofen Teva 2% siroop er uit en hoeveel zit er in een verpakking
Ibuprofen Teva 2% siroop is een witte tot lichtgele, troebele siroop en is beschikbaar in
verpakkingen met een inhoud van 100 ml of 200 ml siroop en een meegeleverde doseerspuit van 5
ml voor orale toediening.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het op de markt brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, 2610 Wilrijk, BELGIE
Fabrikant:
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, DUITSLAND
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE292485
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
AT:
Ibuprofen-ratiopharm 2% Sirup für Kinder
BE:
Ibuprofen Teva 2% siroop
DE:
IBU-ratiopharm 2% Fiebersaft für Kinder 2% siroop
LU:
IBU-ratiopharm 2% Fiebersaft für Kinder 2% siroop
PL:
Bufenik
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2014.
BSN-11.12-11/11

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
IBUPROFEN TEVA 2% SIROOP
20mg/ml siroop
ibuprofen
Voor kinderen van 7 kg (6 maanden) tot 29 kg (9 jaar)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker
u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan
bereikt u het beste resultaat.
·
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt de klacht van uw kind na drie dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact
op met uw arts.
- Krijgt uw kind veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt het een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Ibuprofen Teva 2% siroop is een geneesmiddel dat pijn en koorts verlicht (niet-steroïdaal anti-
inflammatoir geneesmiddel NSAID/analgeticum).
Ibuprofen Teva 2% siroop wordt gebruikt voor de kortstondige, symptomatische behandeling van:
·
lichte tot matige pijn.
- koorts.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
·
Als uw kind allergisch (overgevoelig) is voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen
van Ibuprofen Teva 2% siroop. Deze stof en kunt u vinden onder punt 6.
- Als uw kind eerder heeft gereageerd met bronchospasme, astma-aanvallen, zwelling van het
neusslijmvlies, angio-oedeem of huidreacties na inname van acetylsalicylzuur of andere niet-
steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID).
- Bij onverklaarbare bloedvormingsstoornissen.
- Actieve of voorgeschiedenis van terugkerende maag- of darmzweren of bloedingen in het
maagdarmkanaal (twee of meer afzonderlijke episodes van bewezen zweren of bloeding).
- Als uw kind ooit een maag-darmbloeding of perforatie heeft gehad als gevolg van een eerdere
behandeling met NSAID's.
- Cerebrovasculaire of andere actieve bloeding.
- Als uw kind lijdt aan een ernstig verstoorde lever- of nierfunctie of ernstige, ongecontroleerde
hartklachten.
- Als uw kind lijdt aan ernstig hartfalen.
- Ernstige dehydratie (door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
- Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
·
Erfelijke bloedvormingsziekten (acute intermitterende porfyrie).
- Sommige immuunsysteemaandoeningen (systemische lupus erythematosus en gemengde
bindweefselaandoening).
- Verstoorde nier- of leverfunctie.
- Als uw kind lijdt aan dehydratie (bv. bij braken of diarree).
- Hoge bloeddruk of hartfalen.
- Als uw kind lijdt aan allergieën (bv. huidreacties op andere middelen, astma, hooikoorts),
neuspoliepen, chronische zwelling van de neusslijmvliezen of chronische, obstructieve
luchtwegaandoeningen, omdat uw kind dan een hoger risico loopt op een
overgevoeligheidsreactie.
- Onmiddellijk na een grote operatie.
De bijwerkingen kunnen beperkt worden door gebruik van de laagste werkzame dosis voor de kortst
mogelijk duur die nodig is om de symptomen onder controle te krijgen.
Het product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID's) die de vruchtbaarheid bij vrouwen kan
verstoren. Dit ef ect is omkeerbaar als de inname van het geneesmiddel gestopt wordt.
Veiligheid in het maagdarmkanaal
Het gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop met gelijktijdige NSAID's, waaronder selectieve cyclo-
oxygenase-2-remmers, moet vermeden worden.
Oudere patiënten: bejaarden vertonen een hogere frequentie van bijwerkingen van NSAID's, vooral
maagdarmbloedingen en perforaties, die dodelijk kunnen zijn.
Maag-darmbloeding, ulceratie en perforatie: maag-darmbloeding, zweren of perforatie, die dodelijk
kunnen zijn, werden gemeld voor alle NSAID's op elk moment tijdens de behandeling, met of zonder
waarschuwingssymptomen of een voorgeschiedenis van ernstige maag-darmvoorvallen.
Het risico op maag-darmbloeding, zweren of perforatie is hoger met hogere doses van NSAID's, als u
ooit al een zweer hebt gehad, vooral als deze gecompliceerd was door bloeding of perforatie, en bij
bejaarden. U moet de behandeling beginnen met de laagst beschikbare dosis. Spreek erover met uw
arts omdat combinatietherapie met beschermende stof en (bv. misoprostol of protonenpompremmers)
overwogen kan worden. Dit geldt ook als u tegelijk een lage dosis acetylsalicylzuur gebruikt of andere
werkzame stof en die het risico voor maag en darm verhogen.
Als u ooit al toxiciteit in maag en darmen hebt meegemaakt, vooral als u bejaard bent, moet u alle
ongebruikelijke symptomen in de buik aan uw arts melden (vooral maag-darmbloedingen), vooral in het
begin van de behandeling. Voorzichtigheid is ook aan te raden als u gelijktijdige medicatie gebruikt die
het risico op zweren of bloedingen kan verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia zoals
warfarine, selectieve serotonineheropnameremmers of trombolytica zoals acetylsalicylzuur.
De behandeling moet stopgezet worden en een arts geraadpleegd bij maagdarmbloedingen of
zweervorming tijdens de behandeling met Ibuprofen Teva 2% siroop.
NSAID's moeten voorzichtig worden toegediend aan patiënten met een voorgeschiedenis van
maagdarmbloedingen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn), omdat hun toestand kan verergeren (zie
rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen).

Effecten op het cardiovasculaire en cerebrovasculaire stelsel
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva 2% siroop kunnen verband houden met een kleine stijging in het
risico op hartaanvallen (myocardinfarct) of beroertes. De risico's kunnen hoger zijn met hogere doses
en langdurige behandeling. Neem niet meer dan de aanbevolen dosis en gebruik het niet langer dan
voor de aanbevolen behandelingsduur (3 dagen). Als u hartproblemen of een beroerte heeft gehad of
denkt dat u risico loopt op deze aandoeningen (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, suikerziekte of
hoge cholesterolspiegel heeft of als u rookt), moet u de behandeling bespreken met uw arts of
apotheker.

Huidreacties
Zeer zelden werden ernstige huidreacties met roodheid en blaarvorming gemeld, waarvan sommige
dodelijk waren, tijdens de behandeling met NSAID (dermatitis exfoliativa, Stevens-Johnsonsyndroom en
syndroom van Lyell, zie rubriek 4). Patiënten lijken vroeg in de loop van de behandeling het hoogste
risico te lopen op deze reacties: het begin van de reactie treedt in de meeste gevallen op in de eerste
behandelingsmaand. Bij de eerste tekenen van huiduitslag, slijmvliesafwijkingen of andere tekenen van
een overgevoeligheidsreactie, moet u stoppen met Ibuprofen Teva 2% siroop en onmiddellijk uw arts
raadplegen.
Bij waterpokken (windpokken) is het raadzaam om het gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop te
vermijden.

Aanvullende informatie
Ernstige acute overgevoeligheidsreacties (bv. anafylactische shock) werden waargenomen in zeer
zeldzame gevallen. De therapie moet stopgezet worden bij de eerste tekenen van een
overgevoeligheidsreactie na inname/toediening van Ibuprofen Teva 2% siroop. Afhankelijk van de
symptomen moeten de vereiste medische procedures worden ingezet door opgeleid personeel.
Uw kind moet genoeg drinken tijdens de behandeling, vooral in het geval van koorts, diarree of braken.
Er is een risico voor nierproblemen bij gedehydrateerde kinderen.
Ibuprofen, het werkzame bestanddeel van Ibuprofen Teva 2% siroop, kan de werking van
bloedplaatjes tijdelijk verstoren (trombocytaggregatie). Patiënten met bloedstollingsstoornissen
moeten daarom onder nauwlet end toezicht gehouden worden.
Tijdens langdurig gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop is opvolging van leverenzymen, nierfunctie en
de telling van bloedcellen vereist.
Bij langdurig gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn optreden die niet te behandelen valt met hogere
doses van het geneesmiddel.
Over het algemeen kan een geregelde inname van pijnstillers, vooral bij combinatie van verschillende
pijnstillers, leiden tot permanente nierschade met kans op nierfalen (analgeticumnefropatie).
NSAID's zoals ibuprofen kunnen de symptomen van infectie en koorts maskeren.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Breng uw arts of apotheker op de hoogte als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Sommige stollingsremmers (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine), sommige
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers bv. captopril, betareceptorblokkers, angiotensine
I -antagonisten), en zelfs sommige andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen
beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd advies aan een arts voordat u ibuprofen
samen met andere geneesmiddelen gebruikt/toedient.
Het ef ect van de volgende geneesmiddelen kan beïnvloed worden door simultane behandeling met
Ibuprofen Teva 2% siroop.

Versterkt effect met een mogelijke stijging in het risico op bijwerkingen:
·
digoxine (geneesmiddel tegen hartzwakte en onregelmatige hartritmes), fenytoïne (geneesmiddel
gebruikt bij epilepsie of tegen neuropathische pijn), lithium (geneesmiddel voor de behandeling van
bepaalde psychische stoornissen): mogelijke stijging in de bloedconcentraties van deze werkzame
bestanddelen. Controle van de bloedconcentraties is over het algemeen niet vereist bij correct
gebruik (maximum 3 dagen).
- anticoagulantia (zoals warfarine): uw bloedstolling moet gevolgd worden.
- methotrexaat (geneesmiddel tegen kanker en sommige types reumatische aandoeningen): gebruik
Ibuprofen Teva 2% siroop niet binnen 24 uur vóór of na toediening van methotrexaat. Dit kan leiden
tot verhoogde concentraties van methotrexaat en de bijwerkingen ervan versterken.
- acetylsalicylzuur en andere ontstekingsremmende pijnstillers (niet-steroïde anti-inflammatoire
geneesmiddelen), alsook glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortison of cortisonachtige stof en
bevat en): er is een hoger risico op zweren en bloeding in het maagdarmkanaal.
- bloedplaatjesremmers en selectieve serotonineheropnameremmers (geneesmiddelen voor de
behandeling van depressieve stemmingen): er is een hoger risico op bloedingen in het
maagdarmkanaal.

Verzwakt effect:
·
plastablet en (diuretica) en geneesmiddelen die de bloeddruk verminderen (antihypertensiva).
Bovendien kan er een hoger risico zijn voor de nieren.
- ACE-remmers (voor de behandeling van hartfalen en hoge bloeddruk). Bovendien is er een hoger
risico op verstoring van de nierwerking.
- acetylsalicylzuur: na gelijktijdige toediening van ibuprofen kan het antitrombotische ef ect van laag
gedoseerd acetylsalicylzuur verstoord worden.

Andere mogelijke interacties:
·
zidovudine (geneesmiddel voor de behandeling van hiv/aids): toegenomen risico op
vochtuitstortingen in de gewrichten en blauwe plekken bij hiv-positieve patiënten met
bloederziekte.
- ciclosporine (antibioticum): er zijn aanwijzingen van nierschade.
- tacrolimus: als de twee geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend, kan
niervergiftiging/overdosering optreden.
- kaliumsparende waterafdrijvende stof en (sommige diuretica): als ze tegelijk worden gebruikt, kan
de kaliumconcentratie stijgen.
- sulfonylurea (antidiabetica): hoewel interacties tussen ibuprofen en sulfonylurea, zoals voor andere
NSAID, nog niet beschreven werden, is eencontrole van de bloedglucosewaarden bij wijze van
voorzorg is aanbevolen bij gelijktijdige inname.
- probenecide en sulfinpyrazon (tegen jicht): deze kunnen de uitscheiding van ibuprofen vertragen.
- quinolonantibiotica: er kan een hoger risico zijn op stuipaanvallen.
- voriconazol en fluconazol (antimycotica) kunnen de blootstelling aan ibuprofen versterken.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Alcoholinname moet vermeden worden tijdens de behandeling met Ibuprofen Teva 2% siroop.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Als zwangerschap wordt vastgesteld tijdens gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop, moet de arts
gewaarschuwd worden. U mag ibuprofen alleen tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap
gebruiken nadat u uw arts geraadpleegd heeft. Vanwege een hoger risico op complicaties voor moeder
en kind, mag Ibuprofen Teva 2% siroop niet gebruikt worden tijdens de laatste 3 maanden van de
zwangerschap.

Borstvoeding
Het werkzame bestanddeel ibuprofen en de afbraakproducten worden slechts in kleine hoeveelheden
uitgescheiden in de moedermelk. Aangezien er nog geen negatieve gevolgen voor de baby bekend zijn,
is onderbreking van de borstvoeding over het algemeen niet vereist bij kortdurend gebruik van de
aanbevolen dosis om lichte tot matige pijn of koorts te behandelen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Aangezien bijwerkingen, zoals vermoeidheid, duizeligheid en gezichtsstoornissen kunnen optreden bij
gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop, kan het reactievermogen en het vermogen om actief deel te
nemen aan het verkeer en om machines te gebruiken in geïsoleerde gevallen verstoord zijn. Dit is nog
sterker bij combinatie met alcohol.
Ibuprofen Teva 2% siroop bevat glucose en sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
2,5 ml siroop bevat 0,5 g sucrose en 0,23 g glucose, equivalent aan 0,06 broodeenheden.
Hiermee moet rekening gehouden worden bij patiënten met suikerziekte.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dit verteld heeft. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Lichaamsgewicht
Eenmalige dosis
Maximale dagelijkse
Bijsluiter
Leaflet (NL)
(Leeftijd)
dosis
7­9 kg
2,5 ml
10 ml
(Zuigelingen: 6­12
(equivalent aan 50 mg ibuprofen)
(equivalent aan 200 mg
maanden)
ibuprofen)
10­15 kg
5 ml
15 ml
(Kinderen: 1­3 jaar)
(equivalent aan 100 mg ibuprofen)
(equivalent aan 300 mg
ibuprofen)
16­19 kg
7,5 ml
22,5 ml
(Kinderen: 3­6 jaar)
(equivalent aan 150 mg ibuprofen)
(equivalent aan 450 mg
ibuprofen)
20­29 kg
10 ml
30 ml
(Kinderen: 6­9 jaar)
(equivalent aan 200 mg ibuprofen)
(equivalent aan 600 mg
ibuprofen)
Bij kinderen is de dosering van Ibuprofen Teva 2% siroop afhankelijk van het lichaamsgewicht (LG) en
de leeftijd, in de regel met een dosering van 7 tot 10 mg/kg lichaamsgewicht als eenmalige dosis tot
maximaal 30 mg/kg lichaamsgewicht als totale dagelijkse dosis.
Het interval tussen de doses moet ten minste 6 uur bedragen.
Geef niet meer dan de aanbevolen dosis.
Niet aanbevolen bij kinderen onder 7 kg (6 maanden).
Als u de indruk heeft dat de werking van Ibuprofen Teva 2% siroop te sterk of te zwak is, licht dan uw
arts of apotheker in.
Toedieningswijze
Voor oraal gebruik.
Een spuit met een gedrukte meetschaal (orale spuit) wordt meegeleverd om een precieze dosering
mogelijk te maken.
Ga als volgt te werk:
1. Schud het flesje vóór elk gebruik!
2. Open het flesje. Om het flesje te openen, drukt u de dop naar beneden terwijl u deze in de richting
van de pijl draait.
3. Steek de spuit stevig in de nek van het flesje.


Bijsluiter
Leaflet (NL)
4. Om de spuit te vullen, keert u het flesje op zijn kop. Houd de spuit stevig vast, trek de zuiger
voorzichtig omlaag om de siroop op te zuigen tot de gewenste markering.
5. Keer het flesje opnieuw rechtop en trek de spuit voorzichtig met een draaibeweging uit de hals van
de fles.
6. Om de dosis toe te dienen aan uw kind, steekt u het uiteinde van de spuit in zijn/haar mond. Duw de
zuiger traag in zodat de vloeistof uit de spuit vrijkomt. Doe dit traag genoeg om uw kind de tijd te geven
om de vloeistof in te slikken.
Na gebruik schroeft u de kap er weer stevig op, om ervoor te zorgen dat de kindveilige sluiting goed
gesloten is.
Na gebruik trekt u de spuit uiteen (dus haal de zuiger uit de spuithuls). Spoel de spuit zorgvuldig met
warm water en droog deze af, zodat deze klaar is voor toediening van de volgende dosis.
Patiënten met een gevoelige maag wordt aanbevolen Ibuprofen Teva 2% siroop tijdens de maaltijden te
gebruiken.
Behandelingsduur
Alleen voor kortstondig gebruik.
Indien bij kinderen dit geneesmiddel langer dan 3 dagen nodig is of als de symptomen erger worden,
moet een arts geraadpleegd worden.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u de aanbevolen dosering sterk overschrijdt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
De symptomen na acute overdosis met ibuprofen blijven gewoonlijk beperkt tot buikpijn, misselijkheid
en braken. Ernstige vergiftiging kan leiden tot centrale zenuwstelselaandoeningen zoals hoofdpijn,
duizeligheid, ijlhoofdigheid, nystagmus (snelle oogbewegingen), zichtstoornissen, oorsuizen en in
zeldzame gevallen een daling in bloeddruk, metabole acidose, acuut nierfalen, en bewustzijnsverlies.
Wanneer u te veel van Ibuprofen Teva 2% siroop heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook Ibuprofen Teva 2% siroop bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende lijst van bijwerkingen omvat alle bekende bijwerkingen die in verband gebracht werden
met een behandeling met ibuprofen, inclusief die ondervonden door patiënten met reuma die een
langdurige therapie met hoge doses kregen. De frequentiegegevens zijn, behalve zeer zeldzame
verslagen, gebaseerd op een kortdurende toediening van de maximale dagelijkse dosis van 1200 mg
ibuprofen voor orale doseringsvormen en een maximum van 1800 mg voor zetpillen.
De volgende frequenties worden gebruikt in de evaluatie van bijwerkingen:
Zeer vaak:
bij meer dan 1 van de 10 gebruikers
Vaak:
bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
Soms:
bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers
Zelden:
bij 1 tot 10 van de 10000 gebruikers
Zeer zelden:
bij minder dan 1 van de 10000 gebruikers
Niet bekend:
kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
De mogelijke bijwerkingen zijn:
Als de volgende bijwerkingen optreden, moet er rekening mee gehouden worden dat deze meestal
dosisafhankelijk zijn en variëren naar gelang van de persoon.
De vaakst waargenomen bijwerkingen tref en maag en darmen.
Maag/darmzweren (ulcus pepticum), perforatie of bloeding in maag en darmen, soms fataal, vooral
bij bejaarden, kan optreden (zie rubriek 2 "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel").
Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, constipatie, verteringsklachten, buikpijn, teerachtige
stoelgang, bloedbraken, ulceratieve stomatitis (ontsteking van het slijmvlies van de mond met
zweervorming), verergering van de darmziekten colitis ulcerosa en ziekte van Crohn (zie rubriek 2 "
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?") werden gemeld
na gebruik.
Minder vaak werd ontsteking van het slijmvlies van de maag (gastritis) waargenomen.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva 2% siroop kunnen verband houden met een lichte stijging in het
risico op hartaanvallen (myocardinfarct) of beroertes.

Vaak:
·
maag-darmklachten, zoals zuurbranden, buikpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, diarree,
constipatie en licht bloedverlies uit maag en darmen dat in uitzonderlijke gevallen anemie kan
veroorzaken.

Soms:
·
hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, opwinding, irriteerbaarheid of vermoeidheid.
- overgevoeligheidsreacties met huiduitslag en jeuk, alsook astma-aanvallen (mogelijk met
bloeddrukdaling).
- gezichtsstoornissen.
- maagdarmzweren, in sommige gevallen met bloeding en perforatie.
- ulceratieve stomatitis, verergering van colitis en ziekte van Crohn, gastritis.

Zelden:

- oorsuizingen (tinnitus).
- nierweefselletsel (papillaire necrose), vooral bij langdurige therapie.
- verhoogde urinezuurconcentratie in het bloed.

Zeer zelden:
·
verminderde urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam (oedeem), vooral bij patiënten met
hoge bloeddruk of verstoorde nierfunctie. Deze tekenen kunnen wijzen op nieraandoeningen, soms
ook nierfalen.
- nefrotisch syndroom (vochtophoping in het lichaam [oedeem] en versterkte eiwituitscheiding in de
urine), inflammatoire nieraandoeningen (interstitiële nefritis) die gepaard kunnen gaan met acuut
nierfalen.
- verstoorde leverfunctie, leverschade, vooral bij langdurige therapie, leverfalen, ontsteking van de
lever.
- Bloedvormingsstoornissen (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytose).
- ernstige huidreacties, zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (tot Stevens-
Johnsonsyndroom en syndroom van Lyell), haaruitval (alopecia).
- in uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfecties en complicaties in de zachte weefsels
optreden tijdens waterpokkeninfecties.
- tekenen van aseptische meningitis, zoals ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve
nek of bewustzijnsdaling. Patiënten die eerder bepaalde immuunsysteemaandoeningen hebben
ondervonden (systemische lupus erythematosus en gemengde bindweefselaandoeningen) lijken
een hoger risico te lopen.
- verergering van ontstekingen die verband houden met infectie (bv. ontwikkeling van fascitis
necroticans) samenvallend met het gebruik van bepaalde anti-inflammatoire geneesmiddelen (niet-
steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, waartoe Ibuprofen Teva 2% siroop ook behoort)
werden beschreven.
- ernstige overgevoeligheidsreacties.
- psychotische reacties, depressie
- voelbare hartslag, hartfalen, hartaanval.
- hoge bloeddruk.
- ontsteking van de slokdarm (oesofagitis), ontsteking van de pancreas (pancreatitis).
- vorming van diafragma-achtige vernauwingen in de darm.
Tegenmaatregelen:
Als één van de voorvallen hieronder optreedt, stopt u met het gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop en
brengt u uw arts
onmiddel ijk op de hoogte:
·
huiduitslag en jeuk.
- astma-aanval.
- ernstige overgevoeligheidsreacties. Deze kunnen gekenmerkt worden door zwelling in het gezicht,
tong en larynx met vernauwing van de luchtwegen, kortademigheid, snelle hartslag en een daling
van de bloeddruk, die levensbedreigende shock kan omvat en.
- bloedvormingsstoornissen. De eerste tekenen kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige
mondletsels, griepachtige symptomen, ernstige uitput ing, neus- en huidbloeding. U moet alle
zelfmedicatie met geneesmiddelen tegen pijn of koorts vermijden.
- verergering van ontstekingen als gevolg van infecties: wanneer tekenen van infectie optreden of
verergeren tijdens het gebruik van Ibuprofen Teva 2% siroop.
- gezichtsstoornissen.
- vrij ernstige pijn in de bovenbuik, bloedbraken, bloed in de stoelgang of zwarte verkleuring van de
stoelgang.
- verminderde urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam (oedeem).
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt in België bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten -
Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website:
www.fagg.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be, en in Luxemburg via Direction de la Santé ­
Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny ­ Allée Marconi, L-2120 Luxembourg -
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. Door bijwerkingen
te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Ibuprofen Teva 2% siroop niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
buitenverpakking en de fles. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Na de eerste opening is het
geneesmiddel nog 1 jaar houdbaar.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
·
Het werkzame bestanddeel is ibuprofen.
1 ml siroop bevat 20 mg ibuprofen.
2,5 ml siroop bevat 50mg ibuprofen.
- De andere bestanddelen zijn: xanthaangom, polysorbaat 80, kaliumsorbaat (Ph. Eur.), citroenzuur
monohydraat, sacharine natrium, sucrose, glucose, aardbeiensmaak, roomsmaak, gezuiverd
water.
U vindt gedetailleerde informatie over de bestanddelen glucose en sucrose (bepaalde suikers) in de
rubriek Ibuprofen Teva 2% siroop bevat glucose en sucrose.
Hoe ziet Ibuprofen Teva 2% siroop er uit en hoeveel zit er in een verpakking
· Ibuprofen Teva 2% siroop is een witte tot lichtgele, troebele siroop en is beschikbaar in
verpakkingen met een inhoud van 100 ml of 200 ml siroop en een meegeleverde doseerspuit van 5
ml voor orale toediening.
Niet alle genoemde verpakkingsgroot en worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het op de markt brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, 2610 Wilrijk, BELGIE

Fabrikant:
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, DUITSLAND
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE292485
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
AT:
Ibuprofen-ratiopharm 2% Sirup für Kinder
BE:
Ibuprofen Teva 2% siroop
DE:
IBU-ratiopharm 2% Fiebersaft für Kinder 2% siroop
LU:
IBU-ratiopharm 2% Fiebersaft für Kinder 2% siroop
PL:
Bufenik
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG