Ibuprofen eg 600 mgBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten
Ibuprofen EG 600 mg omhulde tabletten
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Ibuprofen EG is een middel tegen pijn, koorts en ontsteking.
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten en Ibuprofen EG 600 mg omhulde tabletten is aangewezen
bij de symptomatische behandeling in:
I.
Reumatologie
A. Inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:
- reumatoïde
arthritis
(chronische
ontsteking
van
gewrichten
en
bindweefselstructuren)
- spondylitis ankylopoïetica (ontsteking van de wervelgewrichten)
- reumatoïde arthritis bij het kind (ziekte van Still) en verwante ziektetoestanden
B. Degeneratieve
gewrichtsaandoeningen:
osteoarthrose
(chronische
niet
ontstekingsachtige aandoening van gewrichten en het aangrenzende beenstuk)
C.
Aandoeningen buiten de gewrichten, zoals ontsteking van de gewrichtsomgeving,
ontsteking van de slijmbeurs, peesontsteking, ontsteking van de peesschede,
halswervelsyndroom en acute lage rugpijn door aandoening van de
tussenwervelschijf
II.
Gynaecologie en verloskunde
- Pijn na de bevalling
- Pijn na insnijding van de bilnaad bij bevalling
- Pijn vlak voor of in het begin van de maandstonden
III.
Mond- en tandheelkunde
Ontsteking na kaak- en tandheelkundige ingrepen
IV.
Oftalmologie
Ontsteking na verwonding of na heelkundige ingreep
V.
Koorts
1/7
Bijsluiter
VI.
Traumatologie
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte kan bij volwassenen voorgeschreven worden
voor alle bovengenoemde indicaties. Deze vorm is echter vooral geschikt voor de behandeling van
chronische ontstekingen van het bewegingsstelsel.
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor ibuprofen of andere ontstekingsremmende of pijnstillende middelen met
inbegrip van acetylsalicylzuur of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
- U heeft bepaalde ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen).
- U heeft een maag-darmzweer.
- U heeft een voorgeschiedenis van gastro-intestinale bloeding of doorboring, geassocieerd met
NSAID-gebruik.
- U heeft ernstig nierlijden.
- U vertoont een ernstige aandoening aan de lever of het hart.
- Gedurende het laatste trimester van de zwangerschap.
- Bij kinderen jonger dan 12 jaar (behalve bij juveniele reumatoïde arthritis).
- U heeft een voorgeschiedenis van astma of ademhalingsmoeilijkheden of van plotse
vochtophoping in huid en slijmvliezen of huiduitslag na gebruik van pijn- en ontstekingswerende
geneesmiddelen met inbegrip van acetylsalicylzuur.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen EG inneemt:
- als u astma heeft
- als u reeds een maagzweer heeft gehad
- als u bloedstollingsproblemen heeft
- als u nierproblemen heeft, vooral bij bejaarden
- als u ernstig hartfalen heeft of een verhoogde bloeddruk
Bij het optreden van overgevoeligheidsverschijnselen zoals huiduitslag dient het gebruik van
ibuprofen onmiddellijk te worden gestopt en de arts te worden gewaarschuwd.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis
hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis
en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel
heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
Het gebruik van Ibuprofen EG dient vermeden te worden bij varicella (waterpokken).
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Lees de instructies in rubriek 2 ‘Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?’.
Bij gedehydrateerde kinderen en jongeren bestaat een risico op nierinsufficiëntie.
2/7
Bijsluiter
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Acetylsalicylzuur
Gebruik van Ibuprofen EG in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere
ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige stoffen
bevatten) en bloedverdunnende middelen is niet aangewezen.
Ibuprofen EG niet gelijktijdig met volgende producten gebruiken, zonder uw dokter te raadplegen :
- ciclosporine
- heparine
- bloeddrukverlagende middelen
- urineafdrijvende middelen
- lithium
- fenytoïne
- quinolones
- anti-diabetica
- methotrexaat
- tacrolimus
- SSRI’s (middelen tegen depressie)
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril,
bètareceptorblokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), ... en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Bloeddrukverlagende middelen
Ibuprofen EG zou het effect van bloeddrukverlagende middelen kunnen verminderen.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Tijdens deze periode Ibuprofen EG niet gebruiken zonder raadpleging van uw dokter.
Borstvoeding
Tijdens deze periode Ibuprofen EG niet gebruiken zonder raadpleging van uw dokter.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sommige bijzonder gevoelige patiënten kunnen lijden aan een lichte duizeligheid en slaperigheid.
3/7
Bijsluiter
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte bevat dextrose monohydraat en sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Ibuprofen EG wordt op de nuchtere maag meestal goed verdragen en wordt snel geresorbeerd. Ter
behandeling van de ochtendstijfheid zal men derhalve, de eerste dagdosis bij het ontwaken nuchter
innemen, samen met wat vloeistof.
Gezien de eerder beperkte werkingsduur van het product zal men de volgende dosissen spreiden over
de dag en bij voorkeur (ongeveer 1 uur) vóór de maaltijden innemen.
De tabletten dienen oraal ingenomen te worden met wat water. Ze mogen niet gekauwd noch
fijngemaakt worden.
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen
Reumatologie
Als startdosis wordt 1800 mg per dag (3 x 600 mg) aanbevolen en als onderhoudsdosis 1200 mg (3 x
400 mg of 2 x 600 mg).
Bij ernstige aandoeningen (reumatoïde arthritis en spondylitis ankylopoïetica) kan deze dosis zelfs tot
2400 mg per dag (4 x 600 mg) worden gebracht.
Chirurgie, mondheelkunde en verloskunde
Bij pijn ten gevolge van heelkundige ingrepen, na bevalling en na mond- of tandheelkundige ingrepen
800 mg (2 x 400 mg) tot 1200 mg per dag (3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
Gynaecologie
Bij de behandeling van pijnlijke maanstonden bedraagt de aanbevolen dosering 1200 mg per dag in
verdeelde dosissen (3 x 400 mg). De behandeling moet gestart worden van zodra het eerste
pijnsymptoom optreedt. Twee tot drie dagen behandeling zijn over het algemeen voldoende.
Koortstoestanden
1 tablet van 400 mg, 2 tot 3 maal per dag, met een maximum van 1200 mg per dag (3 x 400 mg).
Traumatologie
Naargelang de ernst, als startdosis 3000 mg per dag (2 x 600 mg 's morgens, 1 x 600 mg 's middags en
2 x 600 mg 's avonds) of 2400 mg (1 x 600 mg 's morgens en 's middags, 2 x 600 mg 's avonds) en dit
gedurende enkele dagen. Daarna, geleidelijk verminderen naar 1800 mg per dag (3 x 600 mg) tot een
onderhoudsdosis van 1200 mg per dag (3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
Tabletten met verlengde afgifte
Twee tabletten Ibuprofen EG 800 mg, ’s avonds met water in te nemen.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten zal niet aan kinderen onder 12 jaar toegediend worden,
tenzij ingeval van reuma bij het kind (ziekte van Still). De dosering bedraagt dan 20 tot 40 mg
ibuprofen per kg lichaamsgewicht, verdeeld over meerdere dosissen per dag.
4/7
Bijsluiter
Doseringsschema voor kinderen van:
- 2 tot 6 jaar: maximum 600 mg per dag (gelieve voor deze groep gebruik te maken van een
ibuprofen bevattend geneesmiddel met een andere tabletsterkte)
- 7 tot 11 jaar: maximum 1200 mg per dag (3 x 400 mg)
- 12 tot 14 jaar: maximum 1800 mg per dag (3 x 600 mg)
Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden toegediend aan kinderen en jongeren, of
indien de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Heeft u te veel van Ibuprofen EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Volgende symptomen kunnen waargenomen worden:
- gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree
- CZS: initieel agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, nystagmus (siddering van het oog), miosis
(vernauwing van de pupil), oorsuizen (tinnitus), in ernstige gevallen convulsies, coma
- renaal: vermindering van de renale perfusie en glomerulaire filtratie wat nierinsufficiëntie als
gevolg kan hebben.
- stofwisseling: acidose, hypoprothrombinemie, hyperkaliemie.
- leverinsufficiëntie
- respiratoir: apnoe
Er is geen specifieke behandeling nodig als de ingenomen dosis bij kinderen lager is dan 100 mg/kg.
Bij doses van meer dan 200 mg/kg is bewaking (in het ziekenhuis) nodig tot de eventuele symptomen
verdwenen zijn. Het gebruik van ipeca en toediening van actieve kool worden aanbevolen.
Inname van doses, hoger dan 400 mg/kg, kunnen leiden tot een ernstige intoxicatie bij kinderen, met
coma, metabole acidose en convulsies. Hospitalisatie is noodzakelijk.
Bij volwassenen is hospitalisatie aangewezen bij doses, hoger dan 7 tot 10 g, of in geval van ernstige
gastro-intestinale symptomen.
Verder dient een symptomatische behandeling toegepast te worden.
Bent u vergeten Ibuprofen EG in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen, maar neem de volgende dosis op het
voorziene ogenblik.
Als u stopt met het innemen van Ibuprofen EG
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende ongewenste effecten kunnen optreden:
5/7
Bijsluiter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
afwijking van het aantal bloedcellen. Indien na het starten van de behandeling klachten zoals
keelpijn en/of blauwe plekken op de huid en op de slijmvliezen ontstaan, dient de behandeling
met ibuprofen onmiddellijk te worden gestopt en de arts te worden geraadpleegd.
allergische reacties
duizeligheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid, depressie, slaperigheid, verwarring, emotionele
labiliteit
bij personen met bestaande ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematosus en
andere collageenaandoeningen) kunnen in uitzonderlijke gevallen, gedurende de behandeling met
ibuprofen, symptomen optreden van hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) zoals zware
hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve nek, bewustzijnsverlies
troebel en/of verminderd zicht, blinde vlek in het gezichtsveld en/of kleurveranderingen
oorsuizingen, verlies van het gehoor
vochtophoping, hartlijden, verlaagde bloeddruk, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen
kortademigheid en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen
misselijkheid, buikpijn, maagzuur, maagpijn, braken, indigestie, verstopping (constipatie), het
gevoel opgeblazen te zijn, flatulentie, verminderde eetlust, maag- en darmzweren met bloedingen
en/of perforatie, bloedingen van maag en/of darmen met zwarte faeces, ontsteking van de
pancreas, ontsteking van de maag, ontsteking van de dunne darm, slokdarmontsteking,
bloedbraken
lever- en nierlijden, afsterven van levercellen, onvoldoende leverwerking, leverontsteking,
geelzucht, abnormale levertesten
roodheid van de huid, jeuk, netelroos, kaalheid, huidontsteking met afsterving van cellen, reactie
van lichtgevoeligheid
acuut nierlijden bij patiënten met een reeds bestaande verminderde nierfunctie, vermeerderde
urinelozing, blaasontsteking en bloed in de urine
bij chronisch gebruik kunnen Ibuprofen EG 400 mg, omhulde tabletten en Ibuprofen EG 600 mg
omhulde tabletten uitzonderlijk nierlijden uitlokken
droge mond en droge ogen, zweren op het tandvlees en ontsteking van het neusslijmvlies
geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website:
www.fagg.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Ibuprofen EG 400-600 mg omhulde tabletten:
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte:
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en de doos na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6/7
Bijsluiter
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Ibuprofen EG?
- De werkzame stof in Ibuprofen EG is ibuprofen. Elke tablet bevat 400, 600 of 800 mg ibuprofen.
- De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn:
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten:
Maïszetmeel, magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal silicium, talk, polyethyleenglycol
(macrogol 400, macrogol 6000), hypromellose.
Ibuprofen EG 600 mg omhulde tabletten:
Maïszetmeel,
natriumcarboxymethylzetmeel,
polyethyleenglycol 400, polyethyleenglycol 6000.
magnesiumstearaat,
hypromellose,
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte:
Dextrose monohydraat, povidon, sucrose monopalmitaat, stearinezuur, talk, magnesiumstearaat,
crospovidon, gehydrateerd siliciumdioxide.
Hoe ziet Ibuprofen EG er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten:
Doos met 30 en 100 omhulde tabletten in blisterverpakking.
Ibuprofen EG 600 mg omhulde tabletten:
Doos met 30 en 50 omhulde tabletten in blisterverpakking.
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte:
Doos met 30 en 60 tabletten met verlengde afgifte in blisterverpakking.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant
Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten:
BE135581
Ibuprofen EG 600 mg omhulde tabletten:
BE186864
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte:
BE140515
Afleveringswijze:
op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
10/2014.
7/7

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten
Ibuprofen EG 600 mg omhulde tabletten

Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Ibuprofen EG is een middel tegen pijn, koorts en ontsteking.
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten en Ibuprofen EG 600 mg omhulde tabletten is aangewezen
bij de symptomatische behandeling in:
I.
Reumatologie
A. Inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:
- reumatoïde arthritis (chronische ontsteking van gewrichten en
bindweefselstructuren)
- spondylitis ankylopoïetica (ontsteking van de wervelgewrichten)
- reumatoïde arthritis bij het kind (ziekte van Still) en verwante ziektetoestanden
B. Degeneratieve gewrichtsaandoeningen: osteoarthrose (chronische niet
ontstekingsachtige aandoening van gewrichten en het aangrenzende beenstuk)
C.
Aandoeningen buiten de gewrichten, zoals ontsteking van de gewrichtsomgeving,
ontsteking van de slijmbeurs, peesontsteking, ontsteking van de peesschede,
halswervelsyndroom en acute lage rugpijn door aandoening van de
tussenwervelschijf
II.
Gynaecologie en verloskunde
- Pijn na de bevalling
- Pijn na insnijding van de bilnaad bij bevalling
- Pijn vlak voor of in het begin van de maandstonden
III.
Mond- en tandheelkunde
Ontsteking na kaak- en tandheelkundige ingrepen
IV. Oftalmologie
Ontsteking na verwonding of na heelkundige ingreep
V.
Koorts
VI. Traumatologie
I
buprofen EG 800
mg tabletten met verlengde afgifte kan bij volwassenen voorgeschreven worden
voor alle bovengenoemde indicaties. Deze vorm is echter vooral geschikt voor de behandeling van
chronische ontstekingen van het bewegingsstelsel.
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor ibuprofen of andere ontstekingsremmende of pijnstillende middelen met
inbegrip van acetylsalicylzuur of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
- U heeft bepaalde ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen).
- U heeft een maag-darmzweer.
- U heeft een voorgeschiedenis van gastro-intestinale bloeding of doorboring, geassocieerd met
NSAID-gebruik.
- U heeft ernstig nierlijden.
- U vertoont een ernstige aandoening aan de lever of het hart.
- Gedurende het laatste trimester van de zwangerschap.
- Bij kinderen jonger dan 12 jaar (behalve bij juveniele reumatoïde arthritis).
- U heeft een voorgeschiedenis van astma of ademhalingsmoeilijkheden of van plotse
vochtophoping in huid en slijmvliezen of huiduitslag na gebruik van pijn- en ontstekingswerende
geneesmiddelen met inbegrip van acetylsalicylzuur.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen EG inneemt:
-
als u astma heeft
- als u reeds een maagzweer heeft gehad
- als u bloedstollingsproblemen heeft
- als u nierproblemen heeft, vooral bij bejaarden
- als u ernstig hartfalen heeft of een verhoogde bloeddruk
Bij het optreden van overgevoeligheidsverschijnselen zoals huiduitslag dient het gebruik van
ibuprofen onmiddellijk te worden gestopt en de arts te worden gewaarschuwd.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis
hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis
en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel
heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
Het gebruik van Ibuprofen EG dient vermeden te worden bij varicella (waterpokken).
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Lees de instructies in rubriek 2 `Wanneer mag u Ibuprofen EG
niet gebruiken?'.
Bij gedehydrateerde kinderen en jongeren bestaat een risico op nierinsufficiëntie.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Acetylsalicylzuur
Gebruik van Ibuprofen EG in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere
ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige stoffen
bevatten) en bloedverdunnende middelen is niet aangewezen.
Ibuprofen EG niet gelijktijdig met volgende producten gebruiken, zonder uw dokter te raadplegen :
-
ciclosporine
- heparine
- bloeddrukverlagende middelen
- urineafdrijvende middelen
- lithium
- fenytoïne
- quinolones
- anti-diabetica
- methotrexaat
- tacrolimus
- SSRI's (middelen tegen depressie)
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril,
bètareceptorblokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), ... en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Bloeddrukverlagende middelen
Ibuprofen EG zou het effect van bloeddrukverlagende middelen kunnen verminderen.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Tijdens deze periode Ibuprofen EG niet gebruiken zonder raadpleging van uw dokter.
Borstvoeding
Tijdens deze periode Ibuprofen EG niet gebruiken zonder raadpleging van uw dokter.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sommige bijzonder gevoelige patiënten kunnen lijden aan een lichte duizeligheid en slaperigheid.
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte bevat dextrose monohydraat en sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Ibuprofen EG wordt op de nuchtere maag meestal goed verdragen en wordt snel geresorbeerd. Ter
behandeling van de ochtendstijfheid zal men derhalve, de eerste dagdosis bij het ontwaken nuchter
innemen, samen met wat vloeistof.
Gezien de eerder beperkte werkingsduur van het product zal men de volgende dosissen spreiden over
de dag en bij voorkeur (ongeveer 1 uur) vóór de maaltijden innemen.
De tabletten dienen oraal ingenomen te worden met wat water. Ze mogen niet gekauwd noch
fijngemaakt worden.
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen
Reumatologie
Als startdosis wordt 1800 mg per dag (3 x 600 mg) aanbevolen en als onderhoudsdosis 1200 mg (3 x
400 mg of 2 x 600 mg).
Bij ernstige aandoeningen (reumatoïde arthritis en spondylitis ankylopoïetica) kan deze dosis zelfs tot
2400 mg per dag (4 x 600 mg) worden gebracht.
Chirurgie, mondheelkunde en verloskunde
Bij pijn ten gevolge van heelkundige ingrepen, na bevalling en na mond- of tandheelkundige ingrepen
800 mg (2 x 400 mg) tot 1200 mg per dag (3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
Gynaecologie
Bij de behandeling van pijnlijke maanstonden bedraagt de aanbevolen dosering 1200 mg per dag in
verdeelde dosissen (3 x 400 mg). De behandeling moet gestart worden van zodra het eerste
pijnsymptoom optreedt. Twee tot drie dagen behandeling zijn over het algemeen voldoende.
Koortstoestanden
1 tablet van 400 mg, 2 tot 3 maal per dag, met een maximum van 1200 mg per dag (3 x 400 mg).
Traumatologie
Naargelang de ernst, als startdosis 3000 mg per dag (2 x 600 mg 's morgens, 1 x 600 mg 's middags en
2 x 600 mg 's avonds) of 2400 mg (1 x 600 mg 's morgens en 's middags, 2 x 600 mg 's avonds) en dit
gedurende enkele dagen. Daarna, geleidelijk verminderen naar 1800 mg per dag (3 x 600 mg) tot een
onderhoudsdosis van 1200 mg per dag (3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
Tabletten met verlengde afgifte
Twee tabletten Ibuprofen EG 800 mg, 's avonds met water in te nemen.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten zal niet aan kinderen onder 12 jaar toegediend worden,
tenzij ingeval van reuma bij het kind (ziekte van Still). De dosering bedraagt dan 20 tot 40 mg
ibuprofen per kg lichaamsgewicht, verdeeld over meerdere dosissen per dag.
Doseringsschema voor kinderen van:
- 2 tot 6 jaar: maximum 600 mg per dag (gelieve voor deze groep gebruik te maken van een
ibuprofen bevattend geneesmiddel met een andere tabletsterkte)
- 7 tot 11 jaar: maximum 1200 mg per dag (3 x 400 mg)
- 12 tot 14 jaar: maximum 1800 mg per dag (3 x 600 mg)
Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden toegediend aan kinderen en jongeren, of
indien de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Heeft u te veel van Ibuprofen EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Volgende symptomen kunnen waargenomen worden:
-
gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree
- CZS: initieel agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, nystagmus (siddering van het oog), miosis
(vernauwing van de pupil), oorsuizen (tinnitus), in ernstige gevallen convulsies, coma
- renaal: vermindering van de renale perfusie en glomerulaire filtratie wat nierinsufficiëntie als
gevolg kan hebben.
- stofwisseling: acidose, hypoprothrombinemie, hyperkaliemie.
- leverinsufficiëntie
- respiratoir: apnoe
Er is geen specifieke behandeling nodig als de ingenomen dosis bij kinderen lager is dan 100 mg/kg.
Bij doses van meer dan 200 mg/kg is bewaking (in het ziekenhuis) nodig tot de eventuele symptomen
verdwenen zijn. Het gebruik van ipeca en toediening van actieve kool worden aanbevolen.
Inname van doses, hoger dan 400 mg/kg, kunnen leiden tot een ernstige intoxicatie bij kinderen, met
coma, metabole acidose en convulsies. Hospitalisatie is noodzakelijk.
Bij volwassenen is hospitalisatie aangewezen bij doses, hoger dan 7 tot 10 g, of in geval van ernstige
gastro-intestinale symptomen.
Verder dient een symptomatische behandeling toegepast te worden.
Bent u vergeten Ibuprofen EG in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen, maar neem de volgende dosis op het
voorziene ogenblik.
Als u stopt met het innemen van Ibuprofen EG
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende ongewenste effecten kunnen optreden:
- afwijking van het aantal bloedcellen. Indien na het starten van de behandeling klachten zoals
keelpijn en/of blauwe plekken op de huid en op de slijmvliezen ontstaan, dient de behandeling
met ibuprofen onmiddellijk te worden gestopt en de arts te worden geraadpleegd.
- allergische reacties
- duizeligheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid, depressie, slaperigheid, verwarring, emotionele
labiliteit
- bij personen met bestaande ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematosus en
andere collageenaandoeningen) kunnen in uitzonderlijke gevallen, gedurende de behandeling met
ibuprofen, symptomen optreden van hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) zoals zware
hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve nek, bewustzijnsverlies
- troebel en/of verminderd zicht, blinde vlek in het gezichtsveld en/of kleurveranderingen
- oorsuizingen, verlies van het gehoor
- vochtophoping, hartlijden, verlaagde bloeddruk, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen
- kortademigheid en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen
- misselijkheid, buikpijn, maagzuur, maagpijn, braken, indigestie, verstopping (constipatie), het
gevoel opgeblazen te zijn, flatulentie, verminderde eetlust, maag- en darmzweren met bloedingen
en/of perforatie, bloedingen van maag en/of darmen met zwarte faeces, ontsteking van de
pancreas, ontsteking van de maag, ontsteking van de dunne darm, slokdarmontsteking,
bloedbraken
- lever- en nierlijden, afsterven van levercellen, onvoldoende leverwerking, leverontsteking,
geelzucht, abnormale levertesten
- roodheid van de huid, jeuk, netelroos, kaalheid, huidontsteking met afsterving van cellen, reactie
van lichtgevoeligheid
- acuut nierlijden bij patiënten met een reeds bestaande verminderde nierfunctie, vermeerderde
urinelozing, blaasontsteking en bloed in de urine
- bij chronisch gebruik kunnen Ibuprofen EG 400 mg, omhulde tabletten en Ibuprofen EG 600 mg
omhulde tabletten uitzonderlijk nierlijden uitlokken
- droge mond en droge ogen, zweren op het tandvlees en ontsteking van het neusslijmvlies
- geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website: www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Ibuprofen EG 400-600 mg omhulde tabletten:
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte:
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en de doos na 'EXP'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Ibuprofen EG?
- De werkzame stof in Ibuprofen EG is ibuprofen. Elke tablet bevat 400, 600 of 800 mg ibuprofen.
- De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn:
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten:
Maïszetmeel, magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal silicium, talk, polyethyleenglycol
(macrogol 400, macrogol 6000), hypromellose.
Ibuprofen EG 600 mg omhulde tabletten:
Maïszetmeel,
natriumcarboxymethylzetmeel,
magnesiumstearaat,
hypromellose,
polyethyleenglycol 400, polyethyleenglycol 6000.
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte:
Dextrose monohydraat, povidon, sucrose monopalmitaat, stearinezuur, talk, magnesiumstearaat,
crospovidon, gehydrateerd siliciumdioxide.
Hoe ziet Ibuprofen EG er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten:
Doos met 30 en 100 omhulde tabletten in blisterverpakking.
Ibuprofen EG 600 mg omhulde tabletten:
Doos met 30 en 50 omhulde tabletten in blisterverpakking.
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte:
Doos met 30 en 60 tabletten met verlengde afgifte in blisterverpakking.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant
Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Ibuprofen EG 400 mg omhulde tabletten:
BE135581
Ibuprofen EG 600 mg omhulde tabletten:
BE186864
Ibuprofen EG 800 mg tabletten met verlengde afgifte:
BE140515
Afleveringswijze: op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10
/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG