Ibuprofen eg 200 mgBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Ibuprofen EG bevat als enig werkzaam bestanddeel ibuprofen, een middel tegen pijn en koorts.
2.
Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
U heeft bepaalde ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen).
-
U vertoonde, in het verleden, reacties na inname van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere,
niet-steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de luchtwegen, astma-aanval,
zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties.
-
U heeft een maag- of darmzweer gehad of bij maagdarmbloedingen.
-
U heeft een ernstige aandoening van de lever, de nieren of het hart.
-
Als het kind jonger is dan 12 jaar, aangezien de dosering niet geschikt is. Vraag uw arts of
apotheker naar een geschikt geneesmiddel.
-
Ibuprofen EG is niet aangewezen tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen EG inneemt:
-
als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen)
-
als u maag- en darmproblemen heeft en/of chronische darmontstekingen (colitis ulcerosa, ziekte
van Crohn)
1/5
Bijsluiter
-
als u een verhoogde bloeddruk en/of hartfalen heeft
-
als u nierproblemen heeft
-
als u een verminderde functie van de lever heeft.
Bij het optreden van overgevoeligheidsverschijnselen zoals huiduitslag dient het gebruik van
ibuprofen onmiddellijk gestopt te worden en de arts te worden gewaarschuwd.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis
hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven
aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of een hoge
cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u
dit geneesmiddel inneemt.
Het gebruik van Ibuprofen EG dient vermeden te worden bij varicella (waterpokken).
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Lees de instructies in rubriek 2 ‘Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?’.
Bij gedehydrateerde kinderen en jongeren bestaat een risico op nierinsufficiëntie.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Gebruik van Ibuprofen EG in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere
ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige stoffen
bevatten) en bloedverdunnende middelen is niet aangewezen.
Ibuprofen EG niet gelijktijdig met volgende producten gebruiken, zonder uw dokter te raadplegen:
-
ciclosporine
-
bloeddrukverlagende middelen
-
urine afdrijvende middelen
-
lithium
-
methotrexaat
-
tacrolimus
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril,
bètareceptorblokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), ... en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Voor patiënten met een gevoelige maag wordt aanbevolen om Ibuprofen EG samen met voedsel in te
nemen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
2/5
Bijsluiter
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Tijdens deze periode Ibuprofen EG niet gebruiken zonder raadpleging van uw dokter.
Borstvoeding
Tijdens deze periode Ibuprofen EG niet gebruiken zonder raadpleging van uw dokter.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij kortstondige inname van Ibuprofen EG in de aanbevolen dosis is beïnvloeding van de
rijvaardigheid niet te verwachten.
3.
Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
-
aanvangsdosis: 1 à 2 tabletten
-
indien nodig 1 à 2 tabletten alle 4 à 6 uur met een maximum van 2 per inname en een maximum
van 6 per dag.
Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden toegediend aan kinderen en jongeren, of
indien de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Heeft u te veel van Ibuprofen EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Neem deze bijsluiter mee, hij zal u van nut zijn zodat uw dokter de behandeling zo snel mogelijk kan
toepassen.
Een dosis hoger dan 200 mg/kg houdt een risico in van vergiftiging.
Bij inname van zéér hoge dosissen Ibuprofen EG, kunnen volgende verschijnselen voorkomen:
misselijkheid, braken, maagpijn, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, oogsiddering, wazig zien,
oorsuizen en zelden lage bloeddruk, metabole acidose, nierfalen, stuipen en bewustzijnsverlies.
Voor ibuprofen is geen specifiek tegengif beschikbaar.
De ingenomen dosis correleert niet altijd met de klinische effecten, daarom moeten patiënten
symptomatisch behandeld worden. Pas ondersteunende maatregelen toe waar nodig.
Binnen het uur na inname kan actieve kool toegediend worden, indien hoge dosissen werden
ingenomen en wanneer het voordeel het risico overstijgt, kan maagspoeling, gevolgd door actieve
kool, worden toegepast.
Bent u vergeten Ibuprofen EG in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Indien u een dosis bent vergeten in te nemen, kan u alsnog de vergeten hoeveelheid innemen, indien
dit gebeurt binnen 2 uur na de voorziene inname, anders is het beter de inname uit te stellen tot het
volgende tijdstip.
3/5
Bijsluiter
Als u stopt met het innemen van Ibuprofen EG
Geen opmerkingen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Tijdens een korte behandeling van pijn of koorts kunnen de hieronder vermelde ongewenste effecten
optreden. Bij behandeling van andere indicaties of bij een langere behandeling kunnen nog andere
bijwerkingen optreden.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
Ongewenste effecten die soms voorkomen :
Maag- en darmklachten zoals maagbrand, buikpijn en
overgevoeligheidsreacties die gepaard gaan met huiduitslag en jeuk.
Ongewenste effecten die zelden voorkomen:
Diarree, braken, winderigheid en verstopping.
Ongewenste effecten die zeer zelden voorkomen:
-
Maag- of darmzweer, onder bepaalde omstandigheden met bloeding en perforatie. Bij het
optreden van sterke pijn in de bovenbuik, braken van bloed, bloed in de stoelgang, of zwarte
verkleuring van de stoelgang, neemt u het geneesmiddel niet verder en raadpleegt u onmiddellijk
uw arts.
-
Vermindering van de urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam. Deze symptomen
kunnen wijzen op zowel een nieraandoening, als op het uitvallen van de nierfunctie. Wanneer
deze symptomen optreden, geef dan Ibuprofen EG niet verder en raadpleeg onmiddellijk uw arts.
-
Beschadiging van het nierweefsel (papilnecrose), vooral bij langdurige behandeling.
-
Leverbeschadiging, vooral bij langdurige behandeling.
-
Stoornissen bij de bloedvorming. De eerste tekenen hiervan kunnen zijn: koorts, keelpijn,
oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige klachten, oververmoeidheid, neus- en
huidbloedingen. Bij het optreden van deze verschijnselen, het geneesmiddel niet verder toedienen
en een arts raadplegen.
-
Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (b.v. erythema
exsudativum multiforme). Uitzonderlijk ontstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de
zachte weefsels tijdens varicella (waterpokken).
-
Bij personen met bestaande ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en
andere collageenaandoeningen) kunnen in uitzonderlijke gevallen, gedurende de behandeling met
ibuprofen, symptomen optreden van hersenvliesontsteking (aseptische meningitis t.t.z. niet van
bacteriële of van virale oorsprong) zoals zware hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve
nek, bewustzijnsverlies, ….
GELIEVE ONMIDDELLIJK CONTACT OP TE NEMEN MET UW ARTS INDIEN U SUF OF
SLAPERIG BENT, KLAAGT VAN ERGE HOOFDPIJN, VERMIJDT OM IN HET LICHT TE
KIJKEN, KORTADEMIG BENT, NEKSTIJFHEID VERTOONT, BLIJVEND HOGE KOORTS
HEEFT, BRAAKNEIGINGEN OF HUIDLETSELS VERTOONT.
-
Sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en
strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand.
misselijkheid,
hoofdpijn,
4/5
Bijsluiter
-
Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen voorkomen, is
onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.
Verergering van astma.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website:
www.fagg.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15- 25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Ibuprofen EG?
-
De werkzame stof in Ibuprofen EG is ibuprofen overeenkomend met 200 mg per omhulde tablet.
-
De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn: maïszetmeel, natriumcarboxymethylzetmeel, colloïdaal
siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000.
Hoe ziet Ibuprofen EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Blisterverpakking met 20, 30 of 50 omhulde tabletten.
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant
Sanico NV – Veedijk 59 – 2300 Turnhout - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE191046
Afleveringswijze:
vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2014.
5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Ibuprofen EG bevat als enig werkzaam bestanddeel ibuprofen, een middel tegen pijn en koorts.
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- U heeft bepaalde ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen).
- U vertoonde, in het verleden, reacties na inname van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere,
niet-steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de luchtwegen, astma-aanval,
zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties.
- U heeft een maag- of darmzweer gehad of bij maagdarmbloedingen.
- U heeft een ernstige aandoening van de lever, de nieren of het hart.
- Als het kind jonger is dan 12 jaar, aangezien de dosering niet geschikt is. Vraag uw arts of
apotheker naar een geschikt geneesmiddel.
- Ibuprofen EG is niet aangewezen tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen EG inneemt:
- als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen)
- als u maag- en darmproblemen heeft en/of chronische darmontstekingen (colitis ulcerosa, ziekte
van Crohn)
- als u een verhoogde bloeddruk en/of hartfalen heeft
- als u nierproblemen heeft
- als u een verminderde functie van de lever heeft.
Bij het optreden van overgevoeligheidsverschijnselen zoals huiduitslag dient het gebruik van
ibuprofen onmiddellijk gestopt te worden en de arts te worden gewaarschuwd.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis
hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven
aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of een hoge
cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u
dit geneesmiddel inneemt.
Het gebruik van Ibuprofen EG dient vermeden te worden bij varicella (waterpokken).
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Lees de instructies in rubriek 2 `Wanneer mag u Ibuprofen EG
niet gebruiken?'.
Bij gedehydrateerde kinderen en jongeren bestaat een risico op nierinsufficiëntie.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Gebruik van Ibuprofen EG in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere
ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige stoffen
bevatten) en bloedverdunnende middelen is niet aangewezen.
Ibuprofen EG niet gelijktijdig met volgende producten gebruiken, zonder uw dokter te raadplegen:
-
ciclosporine
-
bloeddrukverlagende middelen
-
urine afdrijvende middelen
-
lithium
-
methotrexaat
-
tacrolimus
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril,
bètareceptorblokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), ... en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Voor patiënten met een gevoelige maag wordt aanbevolen om Ibuprofen EG samen met voedsel in te
nemen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Tijdens deze periode Ibuprofen EG niet gebruiken zonder raadpleging van uw dokter.
Borstvoeding
Tijdens deze periode Ibuprofen EG niet gebruiken zonder raadpleging van uw dokter.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij kortstondige inname van Ibuprofen EG in de aanbevolen dosis is beïnvloeding van de
rijvaardigheid niet te verwachten.
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
-
aanvangsdosis: 1 à 2 tabletten
-
indien nodig 1 à 2 tabletten alle 4 à 6 uur met een maximum van 2 per inname en een maximum
van 6 per dag.
Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden toegediend aan kinderen en jongeren, of
indien de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Heeft u te veel van Ibuprofen EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Neem deze bijsluiter mee, hij zal u van nut zijn zodat uw dokter de behandeling zo snel mogelijk kan
toepassen.
Een dosis hoger dan 200 mg/kg houdt een risico in van vergiftiging.
Bij inname van zéér hoge dosissen Ibuprofen EG, kunnen volgende verschijnselen voorkomen:
misselijkheid, braken, maagpijn, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, oogsiddering, wazig zien,
oorsuizen en zelden lage bloeddruk, metabole acidose, nierfalen, stuipen en bewustzijnsverlies.
Voor ibuprofen is geen specifiek tegengif beschikbaar.
De ingenomen dosis correleert niet altijd met de klinische effecten, daarom moeten patiënten
symptomatisch behandeld worden. Pas ondersteunende maatregelen toe waar nodig.
Binnen het uur na inname kan actieve kool toegediend worden, indien hoge dosissen werden
ingenomen en wanneer het voordeel het risico overstijgt, kan maagspoeling, gevolgd door actieve
kool, worden toegepast.
Bent u vergeten Ibuprofen EG in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Indien u een dosis bent vergeten in te nemen, kan u alsnog de vergeten hoeveelheid innemen, indien
dit gebeurt binnen 2 uur na de voorziene inname, anders is het beter de inname uit te stellen tot het
volgende tijdstip.
Als u stopt met het innemen van Ibuprofen EG
Geen opmerkingen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Tijdens een korte behandeling van pijn of koorts kunnen de hieronder vermelde ongewenste effecten
optreden. Bij behandeling van andere indicaties of bij een langere behandeling kunnen nog andere
bijwerkingen optreden.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen
risico op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte.
O
ngewenste effecten die soms voorkomen :
Maag- en darmklachten zoals maagbrand, buikpijn en misselijkheid, hoofdpijn,
overgevoeligheidsreacties die gepaard gaan met huiduitslag en jeuk.
Ongewenste effecten die zelden voorkomen:
Diarree, braken, winderigheid en verstopping.
Ongewenste effecten die zeer zelden voorkomen:
-
Maag- of darmzweer, onder bepaalde omstandigheden met bloeding en perforatie. Bij het
optreden van sterke pijn in de bovenbuik, braken van bloed, bloed in de stoelgang, of zwarte
verkleuring van de stoelgang, neemt u het geneesmiddel niet verder en raadpleegt u onmiddellijk
uw arts.
-
Vermindering van de urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam. Deze symptomen
kunnen wijzen op zowel een nieraandoening, als op het uitvallen van de nierfunctie. Wanneer
deze symptomen optreden, geef dan Ibuprofen EG niet verder en raadpleeg onmiddellijk uw arts.
-
Beschadiging van het nierweefsel (papilnecrose), vooral bij langdurige behandeling.
-
Leverbeschadiging, vooral bij langdurige behandeling.
-
Stoornissen bij de bloedvorming. De eerste tekenen hiervan kunnen zijn: koorts, keelpijn,
oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige klachten, oververmoeidheid, neus- en
huidbloedingen. Bij het optreden van deze verschijnselen, het geneesmiddel niet verder toedienen
en een arts raadplegen.
-
Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (b.v. erythema
exsudativum multiforme). Uitzonderlijk ontstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de
zachte weefsels tijdens varicella (waterpokken).
-
Bij personen met bestaande ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en
andere collageenaandoeningen) kunnen in uitzonderlijke gevallen, gedurende de behandeling met
ibuprofen, symptomen optreden van hersenvliesontsteking (aseptische meningitis t.t.z. niet van
bacteriële of van virale oorsprong) zoals zware hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve
nek, bewustzijnsverlies, ....
GELIEVE ONMIDDELLIJK CONTACT OP TE NEMEN MET UW ARTS INDIEN U SUF OF
SLAPERIG BENT, KLAAGT VAN ERGE HOOFDPIJN, VERMIJDT OM IN HET LICHT TE
KIJKEN, KORTADEMIG BENT, NEKSTIJFHEID VERTOONT, BLIJVEND HOGE KOORTS
HEEFT, BRAAKNEIGINGEN OF HUIDLETSELS VERTOONT.
-
Sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en
strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand.
Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen voorkomen, is
onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.
-
Verergering van astma.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website: www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15- 25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na 'EXP'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Ibuprofen EG?
-

De werkzame stof in Ibuprofen EG is ibuprofen overeenkomend met 200 mg per omhulde tablet.
-
De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn: maïszetmeel, natriumcarboxymethylzetmeel, colloïdaal
siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000.
Hoe ziet Ibuprofen EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Blisterverpakking met 20, 30 of 50 omhulde tabletten.
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant
Sanico NV ­ Veedijk 59 ­ 2300 Turnhout - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE191046
Afleveringswijze: vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG