Ibumed 200 mgBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
IBUMED 200mg filmomhulde tabletten
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.
-
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is IBUMED en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2.
Wanneer mag u IBUMED niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u IBUMED in ?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u IBUMED ?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS IBUMED EN WAARVOOR WORDT IBUMED GEBRUIKT?
Ibuprofen is een bestanddeel dat deel uitmaakt van de klasse van niet-steroïdale anti-inflammatoire
middelen (NSAID’s) en heeft ontstekingsremmende, analgesische en koortswerende eigenschappen.
IBUMED is gebruikt voor de symptomatische behandeling van pijn en koorts.
2.
WANNEER MAG U IBUMED NIET INNEMEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u IBUMED niet innemen?
- U bent allergisch voor ibuprofen of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel (deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6) of in geval van antecedenten van bronchospasmen of netelroos
als gevolg van de inname van NSAID’s waaronder acetylsalicylzuur.
- Als u leidt van een gastro-intestinale zweer.
- Als u antecedenten van een gastroduodenale zweer heeft.
- Gedurende de derde trimester van de zwangerschap.
- Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
- Als u leidt van ernstige nier- of leveraandoening, hartinsufficiëntie.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met IBUMED?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u IBUMED inneemt.
Page 1 sur 6
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Geneesmiddelen zoals IBUMED kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico
op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger
is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van
behandeling (2 tot 3 dagen).
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel
heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel
inneemt.
-
Ibuprofen moet voorzichtig worden toegediend als u lijdt aan:
o
antecedenten van gastro-intestinale zweren ;
o
bloedstollingproblemen (of een behandeling met anticoagulantia)
o
antecedenten van bloedingen.
De NSAID’s kunnen bepaalde symptomen van infectieziekten verdoezelen en zo de diagnose
vertragen.
Bij bejaarde personen moet de nierfunctie in de gaten worden gehouden, na de inname van grote
hoeveelheden of bij chronisch gebruik.
Voorzichtigheid is geboden bij het toedienen als u antecedenten van gastro-intestinale symptomen
hebt.
Als u aan hypertensie lijdt en u behandeld wordt met bloeddrukverlagende middelen: risico dat de
werking van deze bloeddrukverlagende middelen wordt tegengegaan.
In geval van chronische inname kan analgetische nefropathie optreden.
Als een chronische toediening plotseling wordt stopgezet, kunt u over hoofdpijn klagen.
Een risico van nierinsufficiëntie bestaat bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.
-
-
-
-
-
-
-
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast IBUMED nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
-
-
-
-
-
-
Ibuprofen mag niet samen worden gebruikt met andere NSAID-geneesmiddelen of salicylaten.
De patiënt moet worden behandeld met optimale doses van een enkel bestanddeel.
Combinatie met diuretica: ibuprofen kan de werking van diuretica verminderen. De NSAID’s
interfereren met de natriuretische werking van de diuretica, in het bijzonder met die diuretica die
inwerken op de lis van Henlé.
Combinatie met bloeddrukverlagende middelen: NSAID’s kunnen natriumretentie en oedemen
veroorzaken, waardoor een behandeling met bloeddrukverlagende middelen aan efficiëntie kan
inboeten.
Combinatie met lithium: ibuprofen kan het lithiumgehalte in het bloed beïnvloeden. De
combinatie met lithium is af te raden. Wanneer de geneesmiddelen toch gelijktijdig moeten
worden ingenomen, moet het lithiumgehalte in het bloed in de gaten worden gehouden.
Combinatie met fenytoïne: bij grote hoeveelheden kan ibuprofen de werking van fenytoïne
versterken.
Combinatie met orale anticoagulantie: dagelijkse hoeveelheden tot 2.400 mg veroorzaken geen
enkele interactie met orale anticoagulantia. Toch wordt er aangeraden, doordat NSAID's de
samenklontering tegengaan en door een langere bloedingstijd die te wijten is aan de werking van
Page 2 sur 6
Leaflet (NL)
Bijsluiter
-
-
-
de anticoagulantia, rekening te houden met een groter risico op bloedingen, vooral bij letsels van
het maag-darmslijmvlies.
In combinatie met een glucocorticoïde is er een groter risico op een aandoening van het
spijsverteringsstelsel.
De methotrexaatklaring is tot 50% bij een gelijktijdige toediening met ibuprofen verminderd.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-
blokkerende medicijnen, angiotensine II receptoren-antagonisten), … en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Het gebruik van ibuprofen moet vermeden worden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.
De inname van ibuprofen is gecontra-indiceerd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, door
het risico op:
-
vroegtijdige sluiting van de ductus arteriosus, met als gevolg foetale pulmonaire hypertensie en dood
in utero ;
-
verlengde bloedingen bij de moeder ;
-
neonatale bloeding ;
-
tragere bevalling.
Hoewel studies hebben aangetoond dat het ibuprofengehalte in de moedermelk te laag is om een
invloed te kunnen hebben op de zuigeling, is voorzichtigheid toch geboden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
IBUMED kan duizeligheid en slaperigheid tot gevolg hebben en dit kan gevolgen hebben bij het
besturen van een voertuig of het gebruik van machines.
IBUMED bevat
lactose (een suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE NEEMT U IBUMED IN?
Neem IBUMED altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker of
verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker of verpleegkundige.
Wijze van toediening:
Per oraal gebruik
Posologie:
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
1 tot 2 tabletten wanneer de pijn optreedt.
Indien nodig, maximum 2 tabletten om de 4 tot 6 uur. De maximale dosis van zes tabletten per dag
niet overschrijden.
De behandeling moet van korte duur zijn: 2 tot 3 dagen.
Page 3 sur 6
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Bij kinderen ouder dan 12 jaar is het noodzakelijk een arts te raadplegen als het geneesmiddel nodig is
voor meer dan 3 dagen of als de symptomen verergeren.
Gebruiksaanwijzing:
De tablet(ten) inslikken met voldoende water.
Bij voorkeur nuchter innemen of net voor een maaltijd.
Heeft u te veel van IBUMED ingenomen?
Wanneer u te veel van IBUMED heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Vastgestelde symptomen:
-
Gastro-intestinale: buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, epigastrische pijn.
-
CZS: initiële agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, ataxie, nystagmus, miosis, tinnitus,
stuiptrekkingen in de ergste gevallen, coma.
-
Nieren: vermindering van de nierperfusie en de glomerulaire filtering met als mogelijk gevolg
nierinsufficiëntie.
-
Metabolische: acidose, hypoprotrombinemie, hyperkaliëmie.
-
Leveraandoening
-
Respiratoire: ademstilstand.
Behandeling:
Maagspoeling.
Als een maagspoeling niet voldoende is, moet hospitalisatie worden overwogen.
Er is geen enkel tegengif voor ibuprofen gekend.
Bent u vergeten IBUMED in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van IBUMED
In geval van chronische inname kan analgetische nefropathie optreden. Als een chronische toediening
plotseling wordt stopgezet, kunt u last hebben van hoofdpijn.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Geneesmiddelen zoals IBUMED kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico
op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
Gastro-intestinale effecten:
Epigastrische pijn, misselijkheid, braken, gastroduodenale zweer, bloedverlies, peptische zweer,
perforatie, colitis.
Effecten op de nieren:
Page 4 sur 6
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Vermindering van de nierfunctie door een inhibitie van de synthese van prostaglandines. Dit effect
zal nog sterker tot uiting komen wanneer de bloedsomloop in de nieren wordt gewijzigd:
hartdecompensatie, leverinsufficiëntie, dehydratie, reeds bestaande nierinsufficiëntie.
Deze verminderde nierfunctie kan aanleiding geven tot een hoger creatininegehalte in het bloed, een
acute nierinsufficiëntie, een nefrotisch syndroom. Werden ook vermeld: blaasontsteking, hematurie,
interstitiële nefritis.
Chronisch gebruik van ibuprofen kan leiden tot een belangrijke wijziging van de nierfunctie.
Effecten op het centrale zenuwstelsel:
Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid.
Een aseptische meningitis kan worden waargenomen, vooral bij patiënten die zijn getroffen door lupus
erythematosus.
Hematologische effecten:
Neutropenie, agranulocytose, trombopenie, aplastische anemie werden zelden vermeld.
Inhibitie van de samenklontering van bloedplaatjes, waardoor de bloedingstijd wat langer wordt.
Effecten op de lever:
De concentratie van transaminasen kan verhogen.
Respiratoire effecten:
Allergieën: bronchospasmen werden soms genoteerd.
Effecten op de huid:
Allergieën: Maculopapuleuze huiduitslag, een aantal zeldzame gevallen van overgevoeligheid van de
huid (pruritus, netelroos) werden genoteerd.
Effecten op het gezichtsvermogen:
Een aantal zeldzame visuele stoornissen (vermindering van de scherpte, scotomen en/of een
veranderde waarneming van de kleuren) werden vastgesteld. Bij visuele symptomen wordt de
behandeling onderbroken en de patiënt raadpleegt een oftalmoloog.
Het leeuwendeel van de bijwerkingen die hierboven werden vermeld zijn omkeerbaar.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten -
Afdeling Vigilantie -Eurostation II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel (Website:
www.fagg.be
en e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be)
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U IBUMED?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Page 5 sur 6
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°C) in zijn oorspronkelijke verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in IBUMED ?
- De werkzame stof is ibuprofen (200 mg).
- De andere stoffen (hulpstoffen) zijn “silicified” microkristallijne cellulose – Lactose monohydraat -
Maïszetmeel – Talk - Watervrij colloïdaal silicium – Omhulsel : talk, polyvinylalcohol,
PEG/Macrogol en titaandioxide (E171).
Hoe ziet IBUMED eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Filmomhulde tabletten voor oraal gebruik.
Dozen van 24 filmomhulde tabletten : 2 blisterverpakkingen van 12 tabletten.
Dozen van 48 filmomhulde tabletten : 4 blisterverpakkingen van 12 tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Belgische Laboratoria PHARMACOBEL - Scheutlaan 46-50 - 1070 Brussel - Belgïe
Fabrikant:
Laboratoires STEROP – Scheutlaan 46-50 – 1070 Brussel - Belgïe
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen :
BE192963
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014
Page 6 sur 6
Leaflet (NL)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
IBUMED 200mg filmomhulde tabletten
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.

Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is IBUMED en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2.
Wanneer mag u IBUMED niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u IBUMED in ?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u IBUMED ?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS IBUMED EN WAARVOOR WORDT IBUMED GEBRUIKT?
Ibuprofen is een bestanddeel dat deel uitmaakt van de klasse van niet-steroïdale anti-inflammatoire
middelen (NSAID's) en heeft ontstekingsremmende, analgesische en koortswerende eigenschappen.
IBUMED is gebruikt voor de symptomatische behandeling van pijn en koorts.
2.
WANNEER MAG U IBUMED NIET INNEMEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u IBUMED niet innemen?
-
U bent allergisch voor ibuprofen of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel (deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6) of in geval van antecedenten van bronchospasmen of netelroos
als gevolg van de inname van NSAID's waaronder acetylsalicylzuur.
- Als u leidt van een gastro-intestinale zweer.
- Als u antecedenten van een gastroduodenale zweer heeft.
- Gedurende de derde trimester van de zwangerschap.
- Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
- Als u leidt van ernstige nier- of leveraandoening, hartinsufficiëntie.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met IBUMED?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u IBUMED inneemt.
Page 1 sur 6
Geneesmiddelen zoals IBUMED kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico
op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger
is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van
behandeling (2 tot 3 dagen).
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel
heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel
inneemt.
- Ibuprofen moet voorzichtig worden toegediend als u lijdt aan:
o antecedenten van gastro-intestinale zweren ;
o bloedstollingproblemen (of een behandeling met anticoagulantia)
o antecedenten van bloedingen.
- De NSAID's kunnen bepaalde symptomen van infectieziekten verdoezelen en zo de diagnose
vertragen.
- Bij bejaarde personen moet de nierfunctie in de gaten worden gehouden, na de inname van grote
hoeveelheden of bij chronisch gebruik.
- Voorzichtigheid is geboden bij het toedienen als u antecedenten van gastro-intestinale symptomen
hebt.
- Als u aan hypertensie lijdt en u behandeld wordt met bloeddrukverlagende middelen: risico dat de
werking van deze bloeddrukverlagende middelen wordt tegengegaan.
- In geval van chronische inname kan analgetische nefropathie optreden.
- Als een chronische toediening plotseling wordt stopgezet, kunt u over hoofdpijn klagen.
- Een risico van nierinsufficiëntie bestaat bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast IBUMED nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
- Ibuprofen mag niet samen worden gebruikt met andere NSAID-geneesmiddelen of salicylaten.
De patiënt moet worden behandeld met optimale doses van een enkel bestanddeel.
- Combinatie met diuretica: ibuprofen kan de werking van diuretica verminderen. De NSAID's
interfereren met de natriuretische werking van de diuretica, in het bijzonder met die diuretica die
inwerken op de lis van Henlé.
- Combinatie met bloeddrukverlagende middelen: NSAID's kunnen natriumretentie en oedemen
veroorzaken, waardoor een behandeling met bloeddrukverlagende middelen aan efficiëntie kan
inboeten.
- Combinatie met lithium: ibuprofen kan het lithiumgehalte in het bloed beïnvloeden. De
combinatie met lithium is af te raden. Wanneer de geneesmiddelen toch gelijktijdig moeten
worden ingenomen, moet het lithiumgehalte in het bloed in de gaten worden gehouden.
- Combinatie met fenytoïne: bij grote hoeveelheden kan ibuprofen de werking van fenytoïne
versterken.
- Combinatie met orale anticoagulantie: dagelijkse hoeveelheden tot 2.400 mg veroorzaken geen
enkele interactie met orale anticoagulantia. Toch wordt er aangeraden, doordat NSAID's de
samenklontering tegengaan en door een langere bloedingstijd die te wijten is aan de werking van
Page 2 sur 6
de anticoagulantia, rekening te houden met een groter risico op bloedingen, vooral bij letsels van
het maag-darmslijmvlies.
- In combinatie met een glucocorticoïde is er een groter risico op een aandoening van het
spijsverteringsstelsel.
- De methotrexaatklaring is tot 50% bij een gelijktijdige toediening met ibuprofen verminderd.
- Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-
blokkerende medicijnen, angiotensine II receptoren-antagonisten), ... en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Het gebruik van ibuprofen moet vermeden worden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.
De inname van ibuprofen is gecontra-indiceerd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, door
het risico op:
-
vroegtijdige sluiting van de ductus arteriosus, met als gevolg foetale pulmonaire hypertensie en dood
in utero ;
- verlengde bloedingen bij de moeder ;
- neonatale bloeding ;
- tragere bevalling.
Hoewel studies hebben aangetoond dat het ibuprofengehalte in de moedermelk te laag is om een
invloed te kunnen hebben op de zuigeling, is voorzichtigheid toch geboden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
IBUMED kan duizeligheid en slaperigheid tot gevolg hebben en dit kan gevolgen hebben bij het
besturen van een voertuig of het gebruik van machines.
IBUMED bevat lactose (een suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE NEEMT U IBUMED IN?
Neem IBUMED altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker of
verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker of verpleegkundige.
Wijze van toediening: Per oraal gebruik
Posologie:
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
1 tot 2 tabletten wanneer de pijn optreedt.
Indien nodig, maximum 2 tabletten om de 4 tot 6 uur. De maximale dosis van zes tabletten per dag
niet overschrijden.
De behandeling moet van korte duur zijn: 2 tot 3 dagen.
Page 3 sur 6
Bij ki
nderen ouder dan 12 j aar is het noodzakelijk een arts te raadplegen als het geneesmiddel nodig is
voor meer dan 3 dagen of als de symptomen verergeren.
Gebruiksaanwijzing:
De tablet(ten) inslikken met voldoende water.
Bij voorkeur nuchter innemen of net voor een maaltijd.
Heeft u te veel van IBUMED ingenomen?
Wanneer u te veel van IBUMED heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Vastgestelde symptomen:
-
Gastro-intestinale: buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, epigastrische pijn.
- CZS: initiële agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, ataxie, nystagmus, miosis, tinnitus,
stuiptrekkingen in de ergste gevallen, coma.
- Nieren: vermindering van de nierperfusie en de glomerulaire filtering met als mogelijk gevolg
nierinsufficiëntie.
- Metabolische: acidose, hypoprotrombinemie, hyperkaliëmie.
- Leveraandoening
- Respiratoire: ademstilstand.
Behandeling:
Maagspoeling.
Als een maagspoeling niet voldoende is, moet hospitalisatie worden overwogen.
Er is geen enkel tegengif voor ibuprofen gekend.
Bent u vergeten IBUMED in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van IBUMED
In geval van chronische inname kan analgetische nefropathie optreden. Als een chronische toediening
plotseling wordt stopgezet, kunt u last hebben van hoofdpijn.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Geneesmiddelen zoals IBUMED kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico
op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte.
Gastro-intestinale effecten:
Epigastrische pijn, misselijkheid, braken, gastroduodenale zweer, bloedverlies, peptische zweer,
perforatie, colitis.
Effecten op de nieren:
Page 4 sur 6
Vermindering van de nierfunctie door een inhibitie van de synthese van prostaglandines. Dit effect
zal nog sterker tot uiting komen wanneer de bloedsomloop in de nieren wordt gewijzigd:
hartdecompensatie, leverinsufficiëntie, dehydratie, reeds bestaande nierinsufficiëntie.
Deze verminderde nierfunctie kan aanleiding geven tot een hoger creatininegehalte in het bloed, een
acute nierinsufficiëntie, een nefrotisch syndroom. Werden ook vermeld: blaasontsteking, hematurie,
interstitiële nefritis.
Chronisch gebruik van ibuprofen kan leiden tot een belangrijke wijziging van de nierfunctie.
Effecten op het centrale zenuwstelsel:
Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid.
Een aseptische meningitis kan worden waargenomen, vooral bij patiënten die zijn getroffen door lupus
erythematosus.
Hematologische effecten:
Neutropenie, agranulocytose, trombopenie, aplastische anemie werden zelden vermeld.
Inhibitie van de samenklontering van bloedplaatjes, waardoor de bloedingstijd wat langer wordt.
Effecten op de lever:
De concentratie van transaminasen kan verhogen.
Respiratoire effecten:
Allergieën: bronchospasmen werden soms genoteerd.
Effecten op de huid:
Allergieën: Maculopapuleuze huiduitslag, een aantal zeldzame gevallen van overgevoeligheid van de
huid (pruritus, netelroos) werden genoteerd.
Effecten op het gezichtsvermogen:
Een aantal zeldzame visuele stoornissen (vermindering van de scherpte, scotomen en/of een
veranderde waarneming van de kleuren) werden vastgesteld. Bij visuele symptomen wordt de
behandeling onderbroken en de patiënt raadpleegt een oftalmoloog.
Het leeuwendeel van de bijwerkingen die hierboven werden vermeld zijn omkeerbaar.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten -
Afdeling Vigilantie -Eurostation II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel (Website:
www.fagg.be en e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be)
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U IBUMED?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Page 5 sur 6
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°C) in zijn oorspronkelijke verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in IBUMED
?
- De werkzame stof is ibuprofen (200 mg).
- De andere stoffen (hulpstoffen) zijn 'silicified' microkristallijne cellulose ­ Lactose monohydraat -
Maïszetmeel ­ Talk - Watervrij colloïdaal silicium ­ Omhulsel : talk, polyvinylalcohol,
PEG/Macrogol en titaandioxide (E171).
Hoe ziet IBUMED eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Filmomhulde tabletten voor oraal gebruik.
Dozen van 24 filmomhulde tabletten : 2 blisterverpakkingen van 12 tabletten.
Dozen van 48 filmomhulde tabletten : 4 blisterverpakkingen van 12 tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Belgische Laboratoria PHARMACOBEL - Scheutlaan 46-50 - 1070 Brussel - Belgïe
Fabrikant:
Laboratoires STEROP ­ Scheutlaan 46-50 ­ 1070 Brussel - Belgïe
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen : BE192963
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014
Page 6 sur 6

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG