Ibexone 4,5 mgBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
IBEXONE 1,5 mg, tabletten
IBEXONE 4,5 mg, tabletten
Co-dergocrine mesilaat
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt IBEXONE tabletten gebruikt?
2. Wanneer mag u IBEXONE tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u IBEXONE tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u IBEXONE tabletten?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT IBEXONE TABLETTEN GEBRUIKT?
IBEXONE wordt gebruikt voor het verbeteren van geheugen- of intelligentieproblemen bij patiënten
zonder dementie. Het bestrijdt niet de onderliggende oorzaak van deze problemen.
2. WANNEER MAG U IBEXONE TABLETTEN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u IBEXONE niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
-
U bent allergisch aan stoffen die tot dezelfde groep geneesmiddelen als IBEXONE behoren
(“ergotderivaten”).
-
Bij langdurige of plotse geestelijke aandoeningen van om het even welke oorsprong.
-
Bij gelijktijdig gebruik van bepaalde geneesmiddelen die door de lever worden afgebroken (zie
rubriek
“Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met IBEXONE?
-
Het is aan de arts om vast te stellen onder welke voorwaarden de behandeling gestart en voortgezet
dient te worden. Hij stelt tevens de duur van de behandeling vast.
-
Als u ernstig vertraagde hartslag heeft.
-
Als u matig tot ernstige leverproblemen hebt. Het kan zijn dat uw arts beslist om u een lagere
startdosis en onderhoudsdosis te geven.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast IBEXONE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
1
De bloedspiegels van IBEXONE zouden kunnen stijgen door toediening van bepaalde geneesmiddelen
die ook door de lever afgebroken worden. Bijgevolg mag u IBEXONE niet gelijktijdig innemen met:
- bepaalde antibiotica (middelen tegen voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties, bv.
azithromycine, erythromycine, clarithromycine);
- bepaalde middelen tegen schimmels (bv. ketoconazol, itraconazol, voriconazol);
- bepaalde middelen gebruikt ter behandeling van HIV (ritonavir, indinavir)
Vermijd ook het gebruik van pompelmoessap.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
IBEXONE niet samen innemen met pompelmoessap.
Zwangerschap en borstvoeding
IBEXONE niet innemen tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
IBEXONE kan duizeligheid veroorzaken waardoor voorzichtigheid vereist is bij het rijden of bedienen
van machines. Indien u zich duizelig voelt, mag u niet rijden of geen machines bedienen.
Stoffen in IBEXONE waarmee u rekening moet houden
IBEXONE tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE GEBRUIKT U IBEXONE TABLETTEN?
Gebruik IBEXONE altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
IBEXONE 1,5 mg: 1 tablet 3 maal per dag.
IBEXONE 4,5 mg: 1 tablet 1 maal per dag.
IBEXONE het liefst tijdens de maaltijden innemen met een weinig water, om maagdarmklachten
(misselijkheid, maaglast, braken en diarree) te vermijden.
De behandeling moet gewoonlijk voortgezet worden gedurende 3 tot 6 weken. Naarmate er verbetering
optreedt, kan volgens de aanwijzingen van de arts, de dosis teruggebracht worden tot een minimale
onderhoudsdosis.
Heeft u te veel van IBEXONE ingenomen?
Wanneer u te veel van IBEXONE heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Een vertraagde hartslag, een daling van de bloeddruk en problemen met de spijsvertering (braken, diarree)
kunnen optreden. Raadpleeg uw arts in dit geval.
Bent u vergeten IBEXONE in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van IBEXONE
Overleg altijd met uw arts om de dosering langzaam af te bouwen.
2
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan IBEXONE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Zelden (treedt op bij minder dan 1 op 1000 patiënten):
Duizeligheid, hoofdpijn, vertraagde hartslag, neusverstopping en maagdarmklachten zoals
misselijkheid, maaglast, braken en diarree. Deze maagdarmklachten verdwijnen in de meeste gevallen
zonder dat hiervoor bijzondere voorzorgen moeten genomen worden. Inname van het geneesmiddel
tijdens de maaltijd kan deze problemen vermijden.
Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op 10.000 patiënten):
Huiduitslag, retroperitoneale fibrose (een bindweefselziekte)
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U IBEXONE TABLETTEN?
Bewaren beneden 25 °C.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik IBEXONE niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand
is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in IBEXONE tabletten?
- De werkzame stof in IBEXONE tabletten is co-dergocrine mesilaat:
- IBEXONE 1,5 mg: 1,5 mg per tablet
- IBEXONE 4,5 mg: 4,5 mg per tablet
- De andere stoffen in IBEXONE tabletten zijn:
- Butylhydroxyanisol
- Stearinezuur
- Gehydrogeneerde plantaardige olie
- Polyvidon
- Talk
- Maïszetmeel
- Mannitol
- Lactose monohydraat
Hoe ziet IBEXONE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
IBEXONE 1,5 mg: blisterverpakking met 100 breekbare tabletten van 1,5 mg.
IBEXONE 4,5 mg: blisterverpakking met 30 tabletten van 4,5 mg.
Afleveringswijze
3
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder:
Fabrikant:
TAKEDA BELGIUM
TAKEDA CHRISTIAENS
Gentsesteenweg 615
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
1080 Brussel
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
IBEXONE 1,5 mg: BE139291
IBEXONE 4,5 mg: BE139307
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 06/2012.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 02/2013
4

IBEXONE 1,5 mg, tabletten
IBEXONE 4,5 mg, tabletten

Co-dergocrine mesilaat
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt IBEXONE tabletten gebruikt?
2.
Wanneer mag u IBEXONE tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u IBEXONE tabletten?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u IBEXONE tabletten?
6.
Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT IBEXONE TABLETTEN
GEBRUIKT?
IBEXONE wordt gebruikt voor het verbeteren van geheugen- of intelligentieproblemen bij patiënten
zonder dementie. Het bestrijdt niet de onderliggende oorzaak van deze problemen.
2. WANNEER MAG U IBEXONE TABLETTEN
NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u IBEXONE niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- U bent allergisch aan stoffen die tot dezelfde groep geneesmiddelen als IBEXONE behoren
('ergotderivaten').
- Bij langdurige of plotse geestelijke aandoeningen van om het even welke oorsprong.
- Bij gelijktijdig gebruik van bepaalde geneesmiddelen die door de lever worden afgebroken (zie
rubriek 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?').
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met IBEXONE?
-
Het is aan de arts om vast te stellen onder welke voorwaarden de behandeling gestart en voortgezet
dient te worden. Hij stelt tevens de duur van de behandeling vast.
- Als u ernstig vertraagde hartslag heeft.
- Als u matig tot ernstige leverproblemen hebt. Het kan zijn dat uw arts beslist om u een lagere
startdosis en onderhoudsdosis te geven.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast IBEXONE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
- bepaalde antibiotica (middelen tegen voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties, bv.
azithromycine, erythromycine, clarithromycine);
- bepaalde middelen tegen schimmels (bv. ketoconazol, itraconazol, voriconazol);
- bepaalde middelen gebruikt ter behandeling van HIV (ritonavir, indinavir)
Vermijd ook het gebruik van pompelmoessap.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
IBEXONE niet samen innemen met pompelmoessap.
Zwangerschap en borstvoeding
IBEXONE niet innemen tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
IBEXONE kan duizeligheid veroorzaken waardoor voorzichtigheid vereist is bij het rijden of bedienen
van machines. Indien u zich duizelig voelt, mag u niet rijden of geen machines bedienen.
Stoffen in IBEXONE waarmee u rekening moet houden
IBEXONE tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE GEBRUIKT U IBEXONE TABLETTEN?
Gebruik IBEXONE altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
IBEXONE 1,5 mg: 1 tablet 3 maal per dag.
IBEXONE 4,5 mg: 1 tablet 1 maal per dag.
IBEXONE het liefst tijdens de maaltijden innemen met een weinig water, om maagdarmklachten
(misselijkheid, maaglast, braken en diarree) te vermijden.
De behandeling moet gewoonlijk voortgezet worden gedurende 3 tot 6 weken. Naarmate er verbetering
optreedt, kan volgens de aanwijzingen van de arts, de dosis teruggebracht worden tot een minimale
onderhoudsdosis.
Heeft u te veel van IBEXONE ingenomen?
Wanneer u te veel van IBEXONE heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Een vertraagde hartslag, een daling van de bloeddruk en problemen met de spijsvertering (braken, diarree)
kunnen optreden. Raadpleeg uw arts in dit geval.
Bent u vergeten IBEXONE in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van IBEXONE
Overleg altijd met uw arts om de dosering langzaam af te bouwen.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan IBEXONE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Zelden (treedt op bij minder dan 1 op 1000 patiënten):
Duizeligheid, hoofdpijn, vertraagde hartslag, neusverstopping en maagdarmklachten zoals
misselijkheid, maaglast, braken en diarree. Deze maagdarmklachten verdwijnen in de meeste gevallen
zonder dat hiervoor bijzondere voorzorgen moeten genomen worden. Inname van het geneesmiddel
tijdens de maaltijd kan deze problemen vermijden.
Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op 10.000 patiënten):
Huiduitslag, retroperitoneale fibrose (een bindweefselziekte)
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U IBEXONE TABLETTEN?
Bewaren beneden 25 °C.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik IBEXONE niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand
is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in IBEXONE tabletten?
- De werkzame stof in IBEXONE tabletten is co-dergocrine mesilaat:
- IBEXONE 1,5 mg: 1,5 mg per tablet
- IBEXONE 4,5 mg: 4,5 mg per tablet
- De andere stoffen in IBEXONE tabletten zijn:
- Butylhydroxyanisol
- Stearinezuur
- Gehydrogeneerde plantaardige olie
- Polyvidon
- Talk
- Maïszetmeel
- Mannitol
- Lactose monohydraat
Hoe ziet IBEXONE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
IBEXONE 1,5 mg: blisterverpakking met 100 breekbare tabletten van 1,5 mg.
IBEXONE 4,5 mg: blisterverpakking met 30 tabletten van 4,5 mg.
Afleveringswijze
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder:
Fabrikant:
TAKEDA BELGIUM
TAKEDA CHRISTIAENS
Gentsesteenweg 615
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
1080 Brussel
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
IBEXONE 1,5 mg: BE139291
IBEXONE 4,5 mg: BE139307
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 06/2012.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 02/2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG