Ibandronic acid sandoz 150 mgBijsluiter: informatie voor de gebruiker
Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten
Ibandroninezuur
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er
staat belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u
een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Ibandronic Acid Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen die bisfosfonaten
worden genoemd. Het bevat de werkzame stof ibandroninezuur.
Ibandronic Acid Sandoz kan het botverlies keren door verder botverlies tegen te
houden en door de botmassa te verhogen bij de meeste vrouwen die het innemen, ook
al zien of voelen ze zelf geen verschil. Ibandronic Acid Sandoz kan helpen om het
risico op beenbreuken (fracturen) te verlagen. Het is bewezen dat Ibandronic Acid
Sandoz wervelfracturen vermindert, maar voor heupfracturen is dat niet bewezen.
Ibandronic Acid Sandoz wordt u voorgeschreven om postmenopauzale
osteoporose te behandelen omdat u een verhoogd fractuurrisico loopt.
Osteoporose is een aandoening waarbij de beenderen dun en zwak worden, en komt
vaak voor bij vrouwen na de menopauze. Bij de menopauze stoppen de eierstokken
met de productie van het vrouwelijke hormoon oestrogeen, dat helpt om het skelet
gezond te houden.
Hoe vroeger een vrouw de menopauze bereikt, hoe groter is het risico op fracturen
door osteoporose. Andere dingen die het risico op fracturen kunnen verhogen, zijn:
-
niet genoeg calcium en vitamine D in de voeding
-
roken of te veel alcohol drinken
-
niet genoeg wandelen of andere gewichtdragende oefeningen doen
-
een familiale voorgeschiedenis van osteoporose
Een
gezonde levenswijze
zal ook helpen om het meeste baat te halen uit uw
behandeling. Dat omvat:
-
een gezonde voeding die veel calcium en vitamine D bevat
-
wandelen of andere gewichtdragende bewegingen
-
niet roken en niet te veel alcohol drinken.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
-
Als u bepaalde problemen hebt met uw slokdarm zoals een vernauwing of
slikproblemen.
-
U kunt niet minstens één uur (60 minuten) aan een stuk staan of zitten.
-
U hebt een laag calciumgehalte in uw bloed of hebt dat gehad.
Raadpleeg
uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Sommige mensen moeten bijzonder voorzichtig zijn als ze Ibandronic Acid Sandoz
innemen. Overleg met uw arts:
als u stoornissen van het mineraalmetabolisme vertoont (zoals vitamine D-
tekort)
als uw nieren niet normaal werken
als u slik- of spijsverteringsproblemen hebt
als u tandheelkunde ondergaat of moet ondergaan, moet u de tandarts zeggen
dat u wordt behandeld met Ibandronic Acid Sandoz
Irritatie, ontsteking of verzwering van de slokdarm, vaak met symptomen van hevige pijn in
de borstkas, hevige pijn na het inslikken van voedsel en/of drank, ernstige
misselijkheid of braken kunnen optreden, vooral als u geen vol glas water uitdrinkt
en/of als u minder dan één uur na inname van [nationale merknaam] gaat neerliggen.
Als u die symptomen ontwikkelt, moet u de inname van [nationale merknaam]
stopzetten en meteen uw arts op de hoogte brengen (zie rubriek 3).
Kinderen en adolescenten
Geef Ibandronic Acid Sandoz niet aan kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Ibandronic Acid Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat
kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Vooral:
supplementen die calcium, magnesium, ijzer of aluminium bevatten,
omdat
zij invloed kunnen hebben op de effecten van Ibandronic Acid Sandoz
Acetylsalicylzuur en andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen
(NSAID’s) zoals ibuprofen, natriumdiclofenac en naproxen) kunnen de
slokdarm en de maag irriteren. Bisfosfonaten zoals Ibandronic Acid Sandoz
kunnen dat ook doen. Wees dus bijzonder voorzichtig als u pijnstillers of
ontstekingsremmers inneemt terwijl u Ibandronic Acid Sandoz inneemt.
Na het inslikken van uw maandelijkse Ibandronic Acid Sandoz tablet,
moet u 1 uur
wachten voor u een ander geneesmiddel inneemt,
met inbegrip van tabletten of
geneesmiddelen tegen indigestie, calciumsupplementen of vitamines.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem Ibandronic Acid Sandoz niet in met voedsel. Ibandronic Acid Sandoz is minder
doeltreffend als het met voedsel wordt ingenomen. U mag water drinken, maar geen
andere dranken (zie 3. Hoe neemt u dit middel in?).
Zwangerschap en borstvoeding
Neem Ibandronic Acid Sandoz niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u
borstvoeding geeft, moet u die misschien stopzetten om Ibandronic Acid Sandoz in te
nemen.
Vraag advies aan uw arts of apotheker voor u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U mag een voertuig besturen en machines gebruiken omdat we verwachten dat
Ibandronic Acid Sandoz geen of verwaarloosbare invloed heeft op uw
rijvaardigheid en uw vermogen om machines te gebruiken.
Ibandronic Acid Sandoz bevat lactose.
Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen of verteren
(bijv. als u galactose-intolerantie, Lapplactasedeficiëntie of glucose-
galactosemalabsorptie vertoont), moet u contact opnemen met uw arts voor u dit
geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering van Ibandronic Acid Sandoz is één tablet eenmaal per
maand.
Inname van uw maandelijkse tablet
Het is belangrijk deze instructies zorgvuldig na te leven. Ze dienen om ervoor te
zorgen dat uw Ibandronic Acid Sandoz tablet snel in uw maag komt, zodat er minder
kans is dat ze irritatie zal veroorzaken.
- Neem één Ibandronic Acid Sandoz 150 mg tablet in eenmaal per maand.
- Kies een dag van de maand
die u gemakkelijk kunt onthouden. U kunt ofwel een
bepaalde datum kiezen (zoals de 1e van elke maand) of een bepaalde dag (zoals de
eerste zondag van de maand) om uw Ibandronic Acid Sandoz tablet in te nemen.
Kies de datum die het best aansluit bij uw routine.
- Neem uw Ibandronic Acid Sandoz tablet in
minstens 6 uur nadat u voor het laatst
iets
hebt gegeten of gedronken, behalve water.
- Neem uw Ibandronic Acid Sandoz tablet in
- bij het opstaan ’s morgens
en
- voor u iets anders eet of drinkt
(op een lege maag)
- Slik uw tablet in met een vol glas water
(minstens 180 ml).
Neem uw tablet
niet
in met water met een hoge concentratie calcium, fruitsap of een
andere drank. Als de kans bestaat dat het leidingwater veel calcium bevat (hard
water), is het raadzaam om water in flessenwater met een laag mineraalgehalte te
gebruiken.
- Slik uw tablet in haar geheel in
- de tablet niet kauwen, pletten of in uw mond
laten oplossen.
- Het volgende uur (60 minuten)
na inname van uw tablet
-
mag u niet gaan liggen.
Als u niet blijft staan of zitten, zou een gedeelte van
het geneesmiddel terug naar uw slokdarm kunnen lekken
-
mag u niets eten
-
-
mag u niets drinken
(behalve water als u het nodig hebt)
mag u geen andere geneesmiddelen innemen
- Als u een uur gewacht hebt, mag u voor het eerst die dag eten en drinken. Als u hebt
gegeten, mag u gaan liggen als u dat wenst en mag u eventuele andere
geneesmiddelen innemen die u nodig hebt.
Neem uw tablet niet in
bij het slapengaan of voordat u opstaat.
Verdere inname van Ibandronic Acid Sandoz
Het is belangrijk Ibandronic Acid Sandoz verder elke maand in te nemen zolang uw
arts het u voorschrijft. Ibandronic Acid Sandoz kan osteoporose alleen
behandelen zolang u het blijft innemen.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u per vergissing meer dan één tablet hebt ingenomen,
moet u een vol glas melk
drinken en meteen met uw arts spreken.
Wanneer u te veel van Ibandronic Acid Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Breng uzelf niet aan het braken en ga niet liggen
- Ibandronic Acid Sandoz zou dan
uw slokdarm kunnen irriteren.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u vergeet uw tablet op de ochtend van de gekozen dag in te nemen,
mag u de
tablet niet later die dag innemen.
In plaats daarvan moet u op uw kalender kijken
wanneer u uw volgende dosis zou moeten innemen:
Als u uw volgende dosis al over 1 tot 7 dagen moet innemen
U moet wachten tot u de volgende geplande dosis moet innemen, en u neemt die dan
in zoals gebruikelijk. Neem daarna verder één tablet eenmaal per maand in op de
geplande dagen die u op uw kalender heeft aangeduid.
Als u uw volgende dosis pas na meer dan 7 dagen moet innemen
U moet één tablet innemen de volgende ochtend nadat u het zich herinnert. Daarna
neemt u verder één tablet eenmaal per maand in op de geplande dagen die u op uw
kalender heeft aangeduid.
Neem nooit twee Ibandronic Acid Sandoz tabletten in dezelfde week in.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Ibandronic Acid Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt
niet iedereen daarmee te maken.
Licht meteen een verpleegkundige of een arts in als u een van de volgende
ernstige bijwerkingen opmerkt - u hebt misschien een dringende medische
behandeling nodig:
Vaak
(kan optreden bij tot 1 op de 10 mensen):
griepachtige symptomen zoals koorts, bevingen en rillingen, zich
ongemakkelijk voelen, botpijn en spier- en gewrichtspijn. Spreek met een
verpleegkundige of arts als eventuele effecten hinderlijk worden of langer
aanhouden dan enkele dagen)
huiduitslag. U vertoont misschien een allergische reactie op het geneesmiddel.
Soms
(kan optreden bij tot 1 op de 100 mensen)
hevige pijn in de borstkas, hevige pijn na het inslikken van voedsel of drank, ernstige
misselijkheid of braken, slikproblemen. Het is mogelijk dat u een ernstige ontsteking van
uw slokdarm vertoont, mogelijk met zweertjes of vernauwing van de slokdarm.
Zelden (kan
optreden bij tot 1 op de 1.000 mensen):
jeuk, zwelling van uw gezicht, lippen, tong en keel met ademhalingsproblemen
aanhoudende oogpijn en -ontsteking
nieuwe pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies. U vertoont mogelijk vroege
tekenen van een mogelijk ongewone dijbeenbreuk.
Zeer zelden (kan
voorkomen bij tot 1 op de 10.000 mensen):
pijn in uw mond of kaak. U vertoont mogelijk vroege tekenen van ernstige
kaakproblemen (necrose (dood botweefsel) van het kaakbeen)
ernstige, mogelijk levensbedreigende allergische reactie
Andere mogelijke bijwerkingen
Vaak
(treedt op bij minder dan 1 op de 10 mensen):
hoofdpijn
zuurbranden, ongemak bij het slikken, pijn in de maag of de buik (kan te wijten zijn
aan een ontsteking van de maag), indigestie, misselijkheid, diarree (losse stoelgang)
spierkrampen, stijfheid van de gewrichten en de ledematen
Soms
(treedt op bij minder dan 1 op de 100 mensen):
duizeligheid
winderigheid (winden laten, zich opgeblazen voelen)
rugpijn
zich moe en uitgeput voelen
Zelden
(treedt op bij minder dan 1 op de 1.000 mensen):
ontsteking van de twaalfvingerige darm (eerste stuk van de darm) met daardoor maagpijn
netelroos
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de doos. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer
gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het
milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is ibandroninezuur. Eén tablet bevat 150 mg
ibandroninezuur (als natriumibandronaatmonohydraat).
De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern van de tablet:
povidon, microkristallijne cellulose, gepregelatiniseerd
maiszetmeel, crospovidon, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, glyceroldibehenaat.
Omhulling:
Opadry OY-LS-28908 (wit II) bestaande uit: hypromellose,
lactosemonohydraat, titaandioxide (E171), macrogol 4000.
Hoe ziet Ibandronic Acid Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ronde, dubbelbolle
tabletten.
Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten worden geleverd in een
kartonnen doos met het geschikte aantal (1, 3 of 6 tabletten) PA/aluminium/pvc-
aluminiumfolie blisterverpakkingen (alu-alu-blisterverpakking) met een bijsluiter met
instructies.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Sandoz nv/sa, Telecom Gardens, Medialaan 40, 1800 Vilvoorde
Fabrikant:
Pharmathen S.A, 6 Dervenakion Str., 153 51 Pallini, Attiki, Griekenland
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenië
S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Roemenië
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Duitsland
Lek S.A., ul. Domaniewka 50C, 02-672 Warszawa, Polen
Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenië
Afleveringswijze:
Op medisch voorschrift
Registratienummer:
BE379041
Dit geneesmiddel is goedgekeurd in lidstaten van de EER onder de volgende
namen:
BE
Ibandronate Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten
CZ
Ibandronic Acid Sandoz 150 mg, potahované tablety
DE
Ibandron-Sandoz 150 mg Filmtabletten
ES
Ácido Ibandrónico Sandoz 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG
FR
ACIDE IBANDRONIQUE Sandoz 150 mg, comprimé pelliculé
IT
Ibandronato Sandoz BV 150 mg compresse rivestite con film
NL
Ibandroninezuur Sandoz 150 mg, filmomhulde tabletten
PT
Ácido Ibandrónico Sandoz 150 mg Comprimidos revestidos por película
RO
Ibandronat Sandoz 150 mg comprimate filmate
SK
Ibandronat Sandoz 150 mg
UK
Ibandronic Acid 150 mg Film-coated Tablets
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 06/2014.

Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten
Ibandroninezuur
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er
staat belangrijke informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u
een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Ibandronic Acid Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen die bisfosfonaten
worden genoemd. Het bevat de werkzame stof ibandroninezuur.
Ibandronic Acid Sandoz kan het botverlies keren door verder botverlies tegen te
houden en door de botmassa te verhogen bij de meeste vrouwen die het innemen, ook
al zien of voelen ze zelf geen verschil. Ibandronic Acid Sandoz kan helpen om het
risico op beenbreuken (fracturen) te verlagen. Het is bewezen dat Ibandronic Acid
Sandoz wervelfracturen vermindert, maar voor heupfracturen is dat niet bewezen.
Ibandronic Acid Sandoz
wordt u voorgeschreven om postmenopauzale
osteoporose te behandelen omdat u een verhoogd fractuurrisico loopt
.
Osteoporose is een aandoening waarbij de beenderen dun en zwak worden, en komt
vaak voor bij vrouwen na de menopauze. Bij de menopauze stoppen de eierstokken
met de productie van het vrouwelijke hormoon oestrogeen, dat helpt om het skelet
gezond te houden.
Hoe vroeger een vrouw de menopauze bereikt, hoe groter is het risico op fracturen
door osteoporose. Andere dingen die het risico op fracturen kunnen verhogen, zijn:
- niet genoeg calcium en vitamine D in de voeding
- roken of te veel alcohol drinken
- niet genoeg wandelen of andere gewichtdragende oefeningen doen
- - een gezonde voeding die veel calcium en vitamine D bevat
- wandelen of andere gewichtdragende bewegingen
- niet roken en niet te veel alcohol drinken.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Als u bepaalde problemen hebt met uw slokdarm zoals een vernauwing of
slikproblemen.
- U kunt niet minstens één uur (60 minuten) aan een stuk staan of zitten.
-
U hebt een laag calciumgehalte in uw bloed of hebt dat gehad. Raadpleeg
uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Sommige mensen moeten bijzonder voorzichtig zijn als ze Ibandronic Acid Sandoz
innemen. Overleg met uw arts:
·
als u stoornissen van het mineraalmetabolisme vertoont (zoals vitamine D-
tekort)
- als uw nieren niet normaal werken
- als u slik- of spijsverteringsproblemen hebt
- als u tandheelkunde ondergaat of moet ondergaan, moet u de tandarts zeggen
dat u wordt behandeld met Ibandronic Acid Sandoz
Irritatie, ontsteking of verzwering van de slokdarm, vaak met symptomen van hevige pijn in
de borstkas, hevige pijn na het inslikken van voedsel en/of drank, ernstige
misselijkheid of braken kunnen optreden, vooral als u geen vol glas water uitdrinkt
en/of als u minder dan één uur na inname van [nationale merknaam] gaat neerliggen.
Als u die symptomen ontwikkelt, moet u de inname van [nationale merknaam]
stopzetten en meteen uw arts op de hoogte brengen (zie rubriek 3).
Kinderen en adolescenten
Geef Ibandronic Acid Sandoz niet aan kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Ibandronic Acid Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat
kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Vooral:
- Acetylsalicylzuur en andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen
(NSAID's) zoals ibuprofen, natriumdiclofenac en naproxen) kunnen de
slokdarm en de maag irriteren. Bisfosfonaten zoals Ibandronic Acid Sandoz
kunnen dat ook doen. Wees dus bijzonder voorzichtig als u pijnstillers of
ontstekingsremmers inneemt terwijl u Ibandronic Acid Sandoz inneemt.
Na het inslikken van uw maandelijkse Ibandronic Acid Sandoz tablet,
moet u 1 uur
wachten voor u een ander geneesmiddel inneemt
, met inbegrip van tabletten of
geneesmiddelen tegen indigestie, calciumsupplementen of vitamines.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem Ibandronic Acid Sandoz niet in met voedsel. Ibandronic Acid Sandoz is minder
doeltreffend als het met voedsel wordt ingenomen. U mag water drinken, maar geen
andere dranken (zie 3. Hoe neemt u dit middel in?).
Zwangerschap en borstvoeding
Neem Ibandronic Acid Sandoz niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u
borstvoeding geeft, moet u die misschien stopzetten om Ibandronic Acid Sandoz in te
nemen.
Vraag advies aan uw arts of apotheker voor u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U mag een voertuig besturen en machines gebruiken omdat we verwachten dat
Ibandronic Acid Sandoz geen of verwaarloosbare invloed heeft op uw
rijvaardigheid en uw vermogen om machines te gebruiken.

Ibandronic Acid Sandoz bevat lactose
.
Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen of verteren
(bijv. als u galactose-intolerantie, Lapplactasedeficiëntie of glucose-
galactosemalabsorptie vertoont), moet u contact opnemen met uw arts voor u dit
geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering van Ibandronic Acid Sandoz is één tablet eenmaal per
maand.

Inname van uw maandelijkse tablet
Het is belangrijk deze instructies zorgvuldig na te leven. Ze dienen om ervoor te
zorgen dat uw Ibandronic Acid Sandoz tablet snel in uw maag komt, zodat er minder
kans is dat ze irritatie zal veroorzaken.
- Neem één Ibandronic Acid Sandoz 150 mg tablet in eenmaal per maand.
- Kies een dag van de maand die u gemakkelijk kunt onthouden. U kunt ofwel een
- Neem uw Ibandronic Acid Sandoz tablet
in
minstens 6 uur nadat u voor het laatst
iets hebt gegeten of gedronken, behalve water.
- Neem uw Ibandronic Acid Sandoz tablet in
-
bij het opstaan 's morgens en
-
voor u iets anders eet of drinkt (op een lege maag)
- Slik uw tablet in met een vol glas water (minstens 180 ml).
Neem uw tablet
niet in met water met een hoge concentratie calcium, fruitsap of een
andere drank. Als de kans bestaat dat het leidingwater veel calcium bevat (hard
water), is het raadzaam om water in flessenwater met een laag mineraalgehalte te
gebruiken.
- Slik uw tablet in haar geheel in - de tablet niet kauwen, pletten of in uw mond
laten oplossen.
- Het volgende uur (60 minuten) na inname van uw tablet
-
mag u niet gaan liggen. Als u niet blijft staan of zitten, zou een gedeelte van
het geneesmiddel terug naar uw slokdarm kunnen lekken
-
mag u niets eten
-
mag u niets drinken (behalve water als u het nodig hebt)
-
mag u geen andere geneesmiddelen innemen
- Als u een uur gewacht hebt, mag u voor het eerst die dag eten en drinken. Als u hebt
gegeten, mag u gaan liggen als u dat wenst en mag u eventuele andere
geneesmiddelen innemen die u nodig hebt.
Neem uw tablet niet in bij het slapengaan of voordat u opstaat.
Verdere inname van Ibandronic Acid Sandoz
Het is belangrijk Ibandronic Acid Sandoz verder elke maand in te nemen zolang uw
arts het u voorschrijft. Ibandronic Acid Sandoz kan osteoporose alleen
behandelen zolang u het blijft innemen.
Wanneer u te veel van Ibandronic Acid Sandoz
heeft gebruikt of ingenomen, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Breng uzelf niet aan het braken en ga niet liggen - Ibandronic Acid Sandoz zou dan
uw slokdarm kunnen irriteren.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u vergeet uw tablet op de ochtend van de gekozen dag in te nemen,
mag u de
tablet niet later die dag innemen
. In plaats daarvan moet u op uw kalender kijken
wanneer u uw volgende dosis zou moeten innemen:
Als u uw volgende dosis al over 1 tot 7 dagen moet innemen
U moet wachten tot u de volgende geplande dosis moet innemen, en u neemt die dan
in zoals gebruikelijk. Neem daarna verder één tablet eenmaal per maand in op de
geplande dagen die u op uw kalender heeft aangeduid.
Als u uw volgende dosis pas na meer dan 7 dagen moet innemen
U moet één tablet innemen de volgende ochtend nadat u het zich herinnert. Daarna
neemt u verder één tablet eenmaal per maand in op de geplande dagen die u op uw
kalender heeft aangeduid.
Neem nooit twee Ibandronic Acid Sandoz tabletten in dezelfde week in.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Ibandronic Acid Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt
niet iedereen daarmee te maken.
Licht meteen een verpleegkundige of een arts in als u een van de volgende
ernstige bijwerkingen opmerkt - u hebt misschien een dringende medische
behandeling nodig:
Vaak
(kan optreden bij tot 1 op de 10 mensen):
· griepachtige symptomen zoals koorts, bevingen en rillingen, zich
ongemakkelijk voelen, botpijn en spier- en gewrichtspijn. Spreek met een
verpleegkundige of arts als eventuele effecten hinderlijk worden of langer
aanhouden dan enkele dagen)
· huiduitslag. U vertoont misschien een allergische reactie op het geneesmiddel.
Soms (kan optreden bij tot 1 op de 100 mensen)
· hevige pijn in de borstkas, hevige pijn na het inslikken van voedsel of drank, ernstige
misselijkheid of braken, slikproblemen. Het is mogelijk dat u een ernstige ontsteking van
uw slokdarm vertoont, mogelijk met zweertjes of vernauwing van de slokdarm.
Zelden (kan optreden bij tot 1 op de 1.000 mensen):
· nieuwe pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies. U vertoont mogelijk vroege
tekenen van een mogelijk ongewone dijbeenbreuk.
Zeer zelden (kan voorkomen bij tot 1 op de 10.000 mensen):
· pijn in uw mond of kaak. U vertoont mogelijk vroege tekenen van ernstige
kaakproblemen (necrose (dood botweefsel) van het kaakbeen)
· ernstige, mogelijk levensbedreigende allergische reactie
Andere mogelijke bijwerkingen
Vaak (treedt op bij minder dan 1 op de 10 mensen):
· hoofdpijn
· zuurbranden, ongemak bij het slikken, pijn in de maag of de buik (kan te wijten zijn
aan een ontsteking van de maag), indigestie, misselijkheid, diarree (losse stoelgang)
· spierkrampen, stijfheid van de gewrichten en de ledematen
Soms (treedt op bij minder dan 1 op de 100 mensen):
· duizeligheid
· winderigheid (winden laten, zich opgeblazen voelen)
· rugpijn
· zich moe en uitgeput voelen
Zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 1.000 mensen):
· ontsteking van de twaalfvingerige darm (eerste stuk van de darm) met daardoor maagpijn
· netelroos
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de doos. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer
gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het
milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
De werkzame stof in dit middel is ibandroninezuur. Eén tablet bevat 150 mg
ibandroninezuur (als natriumibandronaatmonohydraat).
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern van de tablet: povidon, microkristallijne cellulose, gepregelatiniseerd
maiszetmeel, crospovidon, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, glyceroldibehenaat.
Omhulling: Opadry OY-LS-28908 (wit II) bestaande uit: hypromellose,
lactosemonohydraat, titaandioxide (E171), macrogol 4000.
Hoe ziet Ibandronic Acid Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ronde, dubbelbolle
tabletten.
Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten worden geleverd in een
kartonnen doos met het geschikte aantal (1, 3 of 6 tabletten) PA/aluminium/pvc-
aluminiumfolie blisterverpakkingen (alu-alu-blisterverpakking) met een bijsluiter met
instructies.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Sandoz nv/sa, Telecom Gardens, Medialaan 40, 1800 Vilvoorde
Fabrikant:
Pharmathen S.A, 6 Dervenakion Str., 153 51 Pallini, Attiki, Griekenland
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenië
S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Roemenië
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Duitsland
Lek S.A., ul. Domaniewka 50C, 02-672 Warszawa, Polen
Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenië
Afleveringswijze:
Op medisch voorschrift
Registratienummer: BE379041
Dit geneesmiddel is goedgekeurd in lidstaten van de EER onder de volgende
namen:
BE
Ibandronate Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten
CZ
Ibandronic Acid Sandoz 150 mg, potahované tablety
DE
Ibandron-Sandoz 150 mg Filmtabletten
ES
Ácido Ibandrónico Sandoz 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG
FR
ACIDE IBANDRONIQUE Sandoz 150 mg, comprimé pelliculé
IT
Ibandronato Sandoz BV 150 mg compresse rivestite con film
NL
Ibandroninezuur Sandoz 150 mg, filmomhulde tabletten
PT
Ácido Ibandrónico Sandoz 150 mg Comprimidos revestidos por película
RO
Ibandronat Sandoz 150 mg comprimate filmate
SK
Ibandronat Sandoz 150 mg

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG