Haldol 2 mg/ml

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt
HALDOL 2 mg/ml drank
haloperidol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Haldol en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Haldol en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
De naam van het middel is Haldol.
Haldol bevat de werkzame stof haloperidol. Deze behoort tot een groep geneesmiddelen die
‘antipsychotica’ worden genoemd.
Haldol wordt bij volwassenen, jongeren en kinderen gebruikt voor ziekten die invloed hebben op hoe u
denkt, hoe u zich voelt of hoe u zich gedraagt. Voorbeelden hiervan zijn geestelijke
gezondheidsproblemen (zoals schizofrenie en bipolaire stoornis) en gedragsproblemen.
Door deze aandoeningen kunt u:
Zich verward voelen (delirium)
Dingen zien, horen, voelen of ruiken die er niet zijn (hallucinaties)
Dingen geloven die niet waar zijn (waanideeën)
Ongewoon achterdochtig zijn (paranoia)
Zeer opgewonden, geagiteerd, enthousiast, impulsief of hyperactief zijn
Zich zeer agressief, vijandig of gewelddadig voelen.
Bij jongeren en kinderen wordt Haldol gebruikt bij patiënten van 13 tot 17 jaar voor de behandeling van
schizofrenie en bij patiënten van 6 tot 17 jaar voor de behandeling van gedragsproblemen.
Haldol wordt ook gebruikt:
Bij jongeren en kinderen van 10 tot 17 jaar en bij volwassenen voor bewegingen of geluiden die ze
maken zonder dat ze daar controle over hebben (tics), bijvoorbeeld bij een ernstige vorm van het
syndroom van Gilles de la Tourette.
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
Bij volwassenen als middel om bewegingen onder controle te krijgen bij de ziekte van Huntington.
Haldol wordt soms gebruikt wanneer andere geneesmiddelen of behandelingen niet werken of
onaanvaardbare bijwerkingen hebben veroorzaakt.
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet innemen?
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
U bent zich minder bewust van uw omgeving of uw reacties worden ongewoon traag.
U heeft de ziekte van Parkinson.
U heeft een vorm van dementie die ‘Lewy-bodydementie’ heet.
U heeft progressieve supranucleaire verlamming (PSP)
U heeft een hartaandoening genaamd 'verlengd QT-interval' of een ander probleem met uw
hartritme dat zichtbaar is als een afwijkende registratie op een ECG (elektrocardiogram).
U heeft hartfalen of onlangs een hartaanval gehad.
U heeft een laag kaliumgehalte in uw bloed waarvoor u niet bent behandeld.
U gebruikt een van de geneesmiddelen die genoemd worden onder ‘Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen? - Gebruik Haldol niet als u bepaalde geneesmiddelen inneemt voor’.
Neem dit geneesmiddel niet in als een van bovengenoemde situaties op u van toepassing is. Als u twijfelt,
praat dan met uw arts of apotheker voordat u Haldol inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Ernstige bijwerkingen
Haldol kan hartproblemen veroorzaken, problemen met de controle over bewegingen van het lichaam of
de ledematen en een ernstige bijwerking 'neuroleptisch maligne syndroom' geheten. Het kan ook ernstige
allergische reacties en bloedstolsels veroorzaken. U moet bedacht zijn op ernstige bijwerkingen terwijl u
Haldol inneemt omdat u dan mogelijk dringend medische behandeling nodig heeft. Zie ‘Let op ernstige
bijwerkingen’ in rubriek 4.
Ouderen en mensen met dementie
Een kleine stijging van het aantal gevallen van overlijden en beroerte is gemeld bij ouderen met dementie
die geneesmiddelen tegen psychotische verschijnselen gebruiken. Neem contact op met uw arts of
apotheker voordat u Haldol inneemt als u op leeftijd bent, in het bijzonder als u dementie heeft.
Neem contact op met uw arts of apotheker als bij u sprake is van het volgende:
Een langzame hartslag, hartziekte of als een naast familielid plotseling is overleden als gevolg van
hartproblemen
Lage bloeddruk, duizeligheid bij rechtop gaan zitten of opstaan
Een laag kalium- of magnesiumgehalte (of van een andere 'elektrolyt') in uw bloed. Uw arts beslist
hoe dit wordt behandeld
U heeft ooit een bloeding in uw hersenen gehad of uw arts heeft tegen u gezegd dat u een grotere
kans dan anderen heeft op een beroerte
Epilepsie of u heeft ooit toevallen (convulsies) gehad
Problemen met uw nieren, lever of schildklier
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
Een hoog gehalte aan het hormoon 'prolactine' in uw bloed, of kanker die veroorzaakt kan zijn door
een hoog prolactinegehalte (zoals borstkanker)
Een voorgeschiedenis van bloedstolsels of iemand anders in uw familie heeft een voorgeschiedenis
van bloedstolsels
Depressie, of u heeft een bipolaire stoornis en u begint zich depressief te voelen.
Mogelijk moet u nauwlettender worden gecontroleerd en moet de hoeveelheid Haldol die u inneemt
worden aangepast.
Als u twijfelt of een van bovenstaande punten op u van toepassing is, praat dan met uw arts of apotheker
voordat u Haldol inneemt.
Medische controles
Uw arts wil mogelijk een elektrocardiogram (ECG) voor of tijdens uw behandeling met Haldol maken.
Het ECG meet de elektrische activiteit van uw hart.
Bloedonderzoek
Uw arts wil mogelijk het kalium- of magnesiumgehalte (of van een andere 'elektrolyt') in uw bloed
controleren voor of tijdens uw behandeling met Haldol.
Kinderen jonger dan 6 jaar
Haldol mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar. De reden hiervoor is dat het in deze
leeftijdsgroep nog niet voldoende is onderzocht.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Haldol nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
Gebruik Haldol niet als u bepaalde geneesmiddelen inneemt voor:
Problemen met uw hartslag (zoals amiodaron, dofetilide, disopyramide, dronedaron,
ibutilide, kinidine en sotalol)
Depressie (zoals citalopram en escitalopram)
Psychosen (zoals flufenazine, levomepromazine, perfenazine, pimozide, prochloorperazine,
promazine, sertindol, thioridazine, trifluoperazine, triflupromazine en ziprasidon)
Bacteriële infecties (zoals azitromycine, claritromycine, erytromycine, levofloxacine,
moxifloxacine en telitromycine)
Schimmelinfecties (zoals pentamidine)
Malaria (zoals halofantrine)
Misselijkheid en braken (zoals dolasetron)
Kanker (zoals toremifen en vandetanib).
Zeg het ook tegen uw arts als u bepridil (voor pijn op de borst of verlaging van de bloeddruk) of
methadon (een pijnstiller of voor behandeling van drugsverslaving) inneemt.
Deze middelen kunnen de kans op hartproblemen vergroten. Zeg het dus tegen uw arts als u een
van deze inneemt en gebruik geen Haldol (zie ‘Wanneer mag u dit middel niet innemen?).
Speciale controle kan noodzakelijk zijn als u tegelijk lithium en Haldol inneemt.
Zeg het
meteen tegen uw arts en neem beide geneesmiddelen niet meer in als u last krijgt van:
Koorts die u niet kunt verklaren of bewegingen die u niet onder controle kunt houden
Verwardheid, gedesoriënteerdheid, hoofdpijn, evenwichtsproblemen en slaperigheid.
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
Dit zijn tekenen van een ernstige aandoening.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen de werking van Haldol beïnvloeden of de kans op
hartproblemen vergroten
Zeg het tegen uw arts als u een van de volgende middelen inneemt:
Alprazolam of buspiron (tegen angstgevoelens)
Duloxetine, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodon, paroxetine, sertraline, sint-janskruid
(Hypericum
perforatum)
of venlafaxine (tegen depressie)
Bupropion (tegen depressie of om u te helpen stoppen met roken)
Carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne (tegen epilepsie)
Rifampicine (tegen bacteriële infecties)
Itraconazol, posaconazol of voriconazol (tegen schimmelinfecties)
Ketoconazoltabletten (voor behandeling van het Cushing-syndroom)
Indinavir, ritonavir of saquinavir (tegen humaan immunodeficiëntievirus of hiv)
Chloorpromazine of promethazine (tegen misselijkheid en braken)
Verapamil (tegen bloeddruk- of hartproblemen).
Zeg het ook tegen uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt om de bloeddruk te verlagen, zoals
plastabletten (diuretica).
Uw arts moet mogelijk uw dosis Haldol aanpassen als u een van deze geneesmiddelen inneemt.
Haldol kan de werking van de volgende typen geneesmiddelen beïnvloeden
Zeg het tegen uw arts als u geneesmiddelen inneemt:
Om u te kalmeren of helpen te slapen (kalmerende middelen)
Tegen pijn (sterke pijnstillers)
Tegen depressie (tricyclische antidepressiva)
Voor verlaging van de bloeddruk (zoals guanethidine en methyldopa)
Tegen ernstige allergische reacties (adrenaline)
Tegen aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) of slaapzucht (bekend als
‘stimulantia’)
Tegen de ziekte van Parkinson (zoals levodopa)
Om het bloed te verdunnen (fenindion).
Als u een van deze geneesmiddelen inneemt, praat dan met uw arts voordat u Haldol inneemt.
Waarop moet u letten met alcohol?
Als u alcohol drinkt terwijl u Haldol gebruikt, kunt u zich slaperig voelen en minder alert zijn. Dit
betekent dat u voorzichtig moet zijn met hoeveel alcohol u drinkt. Bespreek het gebruik van alcohol
tijdens het gebruik van Haldol met uw arts en laat uw arts weten hoeveel u drinkt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
– Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact
op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts kan u adviseren Haldol niet te gebruiken als
u zwanger bent.
Bij pasgeboren baby's van moeders die in de laatste 3 maanden van hun zwangerschap (het laatste
trimester) Haldol gebruiken, kunnen zich de volgende problemen voordoen:
Spierbevingen, stijve of zwakke spieren
Slaperig of geagiteerd zijn
Ademhalings- of voedingsproblemen.
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
De precieze frequentie van deze problemen is niet bekend. Als u Haldol tijdens uw zwangerschap heeft
gebruikt en uw baby ontwikkelt een van deze bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts.
Borstvoeding
– Overleg met uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. De
reden hiervoor is dat er kleine hoeveelheden van het geneesmiddel in de moedermelk kunnen komen en
dus in de baby. Uw arts zal de risico's en voordelen van borstvoeding tijdens gebruik van Haldol met u
bespreken.
Vruchtbaarheid
– Haldol kan het gehalte aan het hormoon 'prolactine' verhogen, wat de vruchtbaarheid
van mannen en vrouwen kan beïnvloeden. Praat met uw arts als u hierover vragen heeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Haldol kan uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken beïnvloeden. Door
bijwerkingen, zoals slaperigheid, kunt u minder alert zijn, vooral in het begin van het gebruik of na een
hoge dosis. Bestuur geen voertuig of gebruik geen gereedschap of machines zonder dit eerst met uw arts
te overleggen.
Haldol drank bevat methylparahydroxybenzoaat
Methylparahydroxybenzoaat kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
3.
Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoeveel moet u innemen?
Uw arts zal bepalen hoeveel Haldol u moet nemen en voor hoe lang. Uw arts zal u ook vertellen of u
Haldol eenmaal of vaker per dag moet innemen. Het kan een tijdje duren voordat u de volledige werking
van het geneesmiddel voelt. Meestal geeft de arts een lage dosis om mee te beginnen en past deze
vervolgens aan volgens uw behoefte. Het is heel belangrijk dat u de juiste dosis neemt.
Uw dosis van haloperidol is afhankelijk van:
Uw leeftijd
De aandoening waarvoor u behandeld wordt
Of u problemen met uw nieren of lever heeft
Andere geneesmiddelen die u inneemt.
Volwassenen
Uw dosis ligt normaal gesproken tussen 0,5 mg en 10 mg per dag.
Uw arts kan dit aanpassen om de dosis te vinden die het best bij u past.
De maximale dosis voor volwassenen hangt af van de aandoening waarvoor u behandeld wordt en
varieert van 5 mg tot 20 mg per dag.
Ouderen
Ouderen beginnen normaal gesproken met 0,5 mg per dag of de helft van de laagste dosis voor
volwassenen.
De hoeveelheid Haldol die u inneemt wordt vervolgens aangepast tot de arts de dosis vindt die het
best bij u past.
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
De maximale dosis voor ouderen is 5 mg per dag, tenzij uw arts beslist dat een hogere dosis nodig
is.
Kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar
Je dosis ligt normaal gesproken tussen 0,5 mg en 3 mg per dag.
Adolescenten tot en met 17 jaar die behandeld worden voor schizofrenie of gedragsproblemen,
kunnen een hogere dosis krijgen van maximaal 5 mg per dag.
Hoe neemt u dit middel in?
Haldol is voor oraal gebruik.
U mag Haldol drank mengen met wat water voordat u het inneemt, maar meng het niet met andere
vloeistoffen.
Container met druppelpipet:
Neem de dop van het flesje door de dop naar beneden te
drukken en tegelijkertijd tegen de klok in te draaien.
Houd het flesje ondersteboven boven een lepel.
Knijp voorzichtig de zijkanten van het flesje in en tel het aantal
druppels dat u moet innemen.
Drink het drankje meteen op.
Sluit het flesje.
Flesje met doseerspuit voor orale toediening:
U moet het drankje met behulp van de doseerspuit innemen.
Zet het flesje op een vlakke ondergrond.
Neem de dop van het flesje door de dop naar beneden te
drukken en tegelijkertijd tegen de klok in te draaien (figuur 1).
Aan het ene uiteinde van de doseerspuit zit een zuiger. Plaats
het andere uiteinde in het drankje in het flesje.
Houd de onderste ring op de doseerspuit vast en trek de
bovenste ring van de zuiger omhoog. Doe dit tot de markering
die het juiste aantal millimeter (ml) of milligrammen (mg)
aangeeft, net zichtbaar is (figuur 2).
Houd de onderste ring vast en neem de hele doseerspuit uit het
flesje (figuur 3).
Spuit de inhoud van de doseerspuit op een lepel of in een
kopje. Doe dit door de bovenste ring naar beneden te schuiven
terwijl u de onderste ring vast blijft houden.
Drink het drankje meteen op.
Sluit het flesje en spoel de doseerspuit met wat water.
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van Haldol heeft ingenomen of als iemand anders Haldol heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) of ga onmiddellijk
naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Wanneer u een dosis heeft gemist, neem dan de volgende dosis volgens het normale schema in.
Blijf het geneesmiddel dan weer volgens voorschrift innemen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Tenzij uw arts anders voorschrijft, moet u geleidelijk aan stoppen met Haldol. Plotseling stoppen met de
behandeling kan bijvoorbeeld de volgende bijwerkingen veroorzaken:
Misselijkheid en braken
Slaapproblemen.
Volg de instructies van uw arts altijd precies op.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Let op ernstige bijwerkingen
Zeg het onmiddellijk tegen uw arts als u een van de volgende problemen opmerkt of vermoedt. Mogelijk
heeft u dringend medische behandeling nodig.
Hartproblemen:
Abnormaal hartritme – hierdoor werkt het hart niet langer normaal en kunt u bewusteloos
raken
Abnormaal snelle hartslag
Extra hartslagen.
Hartproblemen komen soms voor bij mensen die Haldol gebruiken (kunnen bij maximaal 1 op de
100 personen optreden). Plotseling overlijden heeft zich voorgedaan bij patiënten die dit
geneesmiddel innemen, maar hoe vaak deze sterfgevallen precies voorkomen is niet bekend.
Hartstilstand (het hart houdt op met kloppen) is ook voorgekomen bij mensen die middelen tegen
psychose innemen.
Een ernstig probleem dat ‘neuroleptisch maligne syndroom' wordt genoemd.
Dit veroorzaakt
hoge koorts, ernstige spierstijfheid, verwardheid en bewustzijnsverlies. Het komt zelden voor bij
mensen die Haldol gebruiken (kan bij 1 op de 1.000 personen optreden).
Problemen bij het onder controle houden van bewegingen van lichaam of ledematen
(extrapiramidale aandoening),
zoals:
Bewegingen van de mond, tong, kaak en soms de ledematen (tardieve dyskinesie)
Rusteloosheid of moeite om stil te blijven zitten, meer lichaamsbewegingen
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
Langzame lichaamsbewegingen of vermindering van lichaamsbewegingen, trekkende of
draaiende bewegingen
Beven (tremoren) of stijfheid van de spieren, schuifelend lopen
Niet kunnen bewegen
Geen normale gezichtsuitdrukking, het gezicht lijkt soms op een masker.
Deze verschijnselen komen zeer vaak voor bij mensen die Haldol gebruiken (kunnen bij meer dan 1
op de 10 mensen voorkomen). Als u last krijgt van een van deze effecten, kunt u een extra
geneesmiddel krijgen.
Ernstige allergische reactie,
met onder meer de volgende verschijnselen:
Opgezwollen gezicht, lippen, mond, tong of keel
Slik- of ademhalingsproblemen
Jeukende huiduitslag (galbulten).
Een allergische reactie komt soms voor bij mensen die Haldol gebruiken (kan bij maximaal 1 op de
100 personen optreden).
Bloedstolsels in de aders, meestal in de benen
(diepveneuze trombose of DVT). Deze zijn
gemeld bij mensen die middelen tegen psychose gebruiken. De tekenen van een DVT in het been
zijn onder meer zwelling, pijn en roodheid van het been, maar het stolsel kan zich ook naar de
longen verplaatsen en dan pijn op de borst en ademhalingsproblemen veroorzaken. Bloedstolsels
kunnen heel ernstig zijn, dus zeg het meteen tegen uw arts als u een van deze problemen opmerkt.
Zeg het meteen tegen uw arts als u een van de hierboven vermelde ernstige bijwerkingen opmerkt.
Andere bijwerkingen
Zeg het tegen uw arts als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt of vermoedt.
Zeer vaak voorkomend
(kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):
Rusteloosheid
Slaapproblemen
Hoofdpijn
Vaak voorkomend
(kan voorkomen bij 1 op de 10 mensen):
Ernstig geestelijk gezondheidsprobleem, zoals dingen geloven die niet waar zijn
(waanideeën) of zien, voelen, horen of ruiken van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
Depressie
Abnormale spierspanning
Duizeligheid, bijvoorbeeld bij rechtop gaan zitten of opstaan
Slaperigheid
Omhooggaande beweging van de ogen of snelle oogbewegingen waar u geen controle over
heeft
Problemen met het gezichtsvermogen, zoals wazig zien
Lage bloeddruk
Misselijkheid, braken
Obstipatie
Droge mond of verhoogde aanmaak van speeksel
Huiduitslag
Niet kunnen plassen of de blaas niet helemaal kunnen legen
Moeite met het krijgen en in stand houden van een erectie (impotentie)
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
Gewichtstoename of gewichtsverlies
Veranderingen die aan het licht komen bij bloedonderzoek voor het bepalen van de
leverfunctie.
Soms voorkomend
(kan voorkomen bij 1 op de 100 mensen):
Effecten op bloedcellen – lage aantallen van alle soorten bloedcellen, waaronder sterke
afnamen van het aantal witte bloedcellen en een laag aantal ‘bloedplaatjes’ (cellen die helpen
bij het doen stollen van het bloed)
Zich verward voelen
Geen of minder zin in seks
Stuipen (epileptische aanvallen)
Stijve spieren en gewrichten
Spierspasmen, spiertrekkingen of -samentrekkingen waar u geen controle over heeft,
waaronder een spierkramp in de nek waardoor het hoofd naar één kant draait.
Problemen met lopen
Kortademigheid
Ontstoken lever of een leverprobleem waardoor de huid of ogen geel worden (geelzucht)
Verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht
Jeuk
Overmatig zweten
Veranderingen in de menstruatiecyclus (maandstonden), zoals geen menstruatie meer krijgen
of langdurige, hevige of pijnlijke menstruatie
Onverwachte productie van moedermelk
Pijnlijke of gevoelige borsten
Hoge lichaamstemperatuur
Zwelling door het vasthouden van vocht in het lichaam.
Zelden voorkomend
(kan voorkomen bij 1 op de 1.000 mensen):
Hoge concentratie van het hormoon ‘prolactine’ in het bloed
Vernauwde luchtwegen in de longen, wat ademhalingsproblemen veroorzaakt
Moeite met of helemaal niet kunnen openen van de mond
Problemen bij het vrijen.
De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld, maar het is niet bekend hoe vaak ze precies
voorkomen:
Hoge concentratie van het ‘antidiuretisch hormoon’ in het bloed (antidiuretisch hormoon-
secretiedeficiëntie syndroom)
Laag suikergehalte in het bloed
Zwelling rond het strottenhoofd of kortdurende spasmen van de stembanden, wat problemen
met praten of ademhalen kan opleveren
Plotseling leverfalen
Verminderde galdoorstroming in de galweg
Schilferen of vervellen van de huid
Ontstoken kleine bloedvaten, waardoor er een huiduitslag met kleine rode of paarse bultjes
ontstaat
Afbraak van spierweefsel (rabdomyolyse)
Aanhoudende en pijnlijke erectie van de penis
Borstgroei bij mannen
Lage lichaamstemperatuur.
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (www.fagg.be). Door bijwerkingen
te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of
de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum. Als het flesje eenmaal is geopend, is de inhoud nog 3 maanden houdbaar.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Container met druppelpipet:
De werkzame stof in dit middel is haloperidol. Elke druppel drank bevat 0,1 mg haloperidol (elke ml
bevat 2 mg haloperidol).
De andere stoffen in dit middel zijn methylparahydroxybenzoaat (E218), melkzuur en gezuiverd water.
Flesje met doseerspuit voor orale toediening:
De werkzame stof in dit middel is haloperidol. Elke ml drank bevat 2 mg haloperidol.
De andere stoffen in dit middel zijn methylparahydroxybenzoaat (E218), melkzuur en gezuiverd water.
Hoe ziet Haldol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Container met druppelpipet:
Haldol is een heldere, kleurloze oplossing. Het wordt geleverd in een flesje met een druppelpipet en een
kindveilige, verzegelde dop. Er zit 15 ml of 30 ml oplossing in het flesje.
Flesje met doseerspuit voor orale toediening:
Haldol is een heldere, kleurloze oplossing. Het wordt geleverd in een amberkleurig flesje met een
kindveilige, verzegelde dop. Er zit 100 ml oplossing in het flesje. In de verpakking zit een doseerspuit
voor orale toediening. Op deze doseerspuit ziet u dosisaanduidingen in milliliters of milligrammen, of
beide.
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Janssen-Cilag NV
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikant
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 000113 (container met druppelpipet)
BE 392043 (glazen flesje met doseerspuit voor orale toediening)
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België, Cyprus, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland,
Oostenrijk, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Zweden:
Denemarken, Finland:
Duitsland:
Griekenland:
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien: 28/11/2018
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd: 10/2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:
Container met druppelpipet:
HALDOL drank in een container met druppelpipet is bedoeld om te worden gebruikt voor eenmalige
doses tot 2 mg haloperidol (gelijk aan 20 druppels).
Het aantal druppels dat bij gebruik van HALDOL drank nodig is voor een bepaalde eenmalige dosis,
wordt hieronder aangegeven.
Conversietabel voor HALDOL drank (2 mg/ml)
mg haloperidol
0,1 mg
0,2 mg
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
1 mg
2 mg
Aantal druppels HALDOL
(container met druppelpipet)
1 druppel
2 druppels
3 druppels
4 druppels
5 druppels
10 druppels
20 druppels
Haldol
Serenase
Haldol-Janssen
Aloperidin
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019
Flesje met doseerspuit voor orale toediening:
HALDOL drank in een flesje met doseerspuit voor orale toediening is bedoeld om te worden gebruikt
voor eenmalige doses van 0,5 mg haloperidol en hoger (gelijk aan 0,25 ml en meer).
De hoeveelheid (ml) die bij gebruik van HALDOL drank nodig is voor een bepaalde eenmalige dosis,
wordt hieronder aangegeven.
Conversietabel voor HALDOL drank (2 mg/ml)
mg haloperidol
0,5 mg
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
15 mg
20 mg
ml HALDOL
(flesje met doseerspuit voor
orale toediening)
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
7,5 ml
10 ml
Haldol tab_drank_II05_23-05-2019

HALDOL 2 mg/ml drank
haloperidol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Haldol en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Haldol en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
De naam van het middel is Haldol.
Haldol bevat de werkzame stof haloperidol. Deze behoort tot een groep geneesmiddelen die
`antipsychotica' worden genoemd.
Haldol wordt bij volwassenen, jongeren en kinderen gebruikt voor ziekten die invloed hebben op hoe u
denkt, hoe u zich voelt of hoe u zich gedraagt. Voorbeelden hiervan zijn geestelijke
gezondheidsproblemen (zoals schizofrenie en bipolaire stoornis) en gedragsproblemen.
Door deze aandoeningen kunt u:
Zich verward voelen (delirium)
Dingen zien, horen, voelen of ruiken die er niet zijn (hallucinaties)
Dingen geloven die niet waar zijn (waanideeën)
Ongewoon achterdochtig zijn (paranoia)
Zeer opgewonden, geagiteerd, enthousiast, impulsief of hyperactief zijn
Zich zeer agressief, vijandig of gewelddadig voelen.
Bij jongeren en kinderen wordt Haldol gebruikt bij patiënten van 13 tot 17 jaar voor de behandeling van
schizofrenie en bij patiënten van 6 tot 17 jaar voor de behandeling van gedragsproblemen.
Haldol wordt ook gebruikt:
Bij jongeren en kinderen van 10 tot 17 jaar en bij volwassenen voor bewegingen of geluiden die ze
maken zonder dat ze daar controle over hebben (tics), bijvoorbeeld bij een ernstige vorm van het
syndroom van Gilles de la Tourette.
Bij volwassenen als middel om bewegingen onder controle te krijgen bij de ziekte van Huntington.
Haldol wordt soms gebruikt wanneer andere geneesmiddelen of behandelingen niet werken of
onaanvaardbare bijwerkingen hebben veroorzaakt.
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet innemen?
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
U bent zich minder bewust van uw omgeving of uw reacties worden ongewoon traag.
U heeft de ziekte van Parkinson.
U heeft een vorm van dementie die `Lewy-bodydementie' heet.
U heeft progressieve supranucleaire verlamming (PSP)
U heeft een hartaandoening genaamd 'verlengd QT-interval' of een ander probleem met uw
hartritme dat zichtbaar is als een afwijkende registratie op een ECG (elektrocardiogram).
U heeft hartfalen of onlangs een hartaanval gehad.
U heeft een laag kaliumgehalte in uw bloed waarvoor u niet bent behandeld.
U gebruikt een van de geneesmiddelen die genoemd worden onder `Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen? - Gebruik Haldol niet als u bepaalde geneesmiddelen inneemt voor'.
Neem dit geneesmiddel niet in als een van bovengenoemde situaties op u van toepassing is. Als u twijfelt,
praat dan met uw arts of apotheker voordat u Haldol inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Ernstige bijwerkingen
Haldol kan hartproblemen veroorzaken, problemen met de controle over bewegingen van het lichaam of
de ledematen en een ernstige bijwerking 'neuroleptisch maligne syndroom' geheten. Het kan ook ernstige
allergische reacties en bloedstolsels veroorzaken. U moet bedacht zijn op ernstige bijwerkingen terwijl u
Haldol inneemt omdat u dan mogelijk dringend medische behandeling nodig heeft. Zie `Let op ernstige
bijwerkingen' in rubriek 4.
Ouderen en mensen met dementie
Een kleine stijging van het aantal gevallen van overlijden en beroerte is gemeld bij ouderen met dementie
die geneesmiddelen tegen psychotische verschijnselen gebruiken. Neem contact op met uw arts of
apotheker voordat u Haldol inneemt als u op leeftijd bent, in het bijzonder als u dementie heeft.
Neem contact op met uw arts of apotheker als bij u sprake is van het volgende:
Een langzame hartslag, hartziekte of als een naast familielid plotseling is overleden als gevolg van
hartproblemen
Lage bloeddruk, duizeligheid bij rechtop gaan zitten of opstaan
Een laag kalium- of magnesiumgehalte (of van een andere 'elektrolyt') in uw bloed. Uw arts beslist
hoe dit wordt behandeld
U heeft ooit een bloeding in uw hersenen gehad of uw arts heeft tegen u gezegd dat u een grotere
kans dan anderen heeft op een beroerte
Epilepsie of u heeft ooit toevallen (convulsies) gehad
Problemen met uw nieren, lever of schildklier
Een hoog gehalte aan het hormoon 'prolactine' in uw bloed, of kanker die veroorzaakt kan zijn door
een hoog prolactinegehalte (zoals borstkanker)
Een voorgeschiedenis van bloedstolsels of iemand anders in uw familie heeft een voorgeschiedenis
van bloedstolsels
Depressie, of u heeft een bipolaire stoornis en u begint zich depressief te voelen.
Mogelijk moet u nauwlettender worden gecontroleerd en moet de hoeveelheid Haldol die u inneemt
worden aangepast.
Als u twijfelt of een van bovenstaande punten op u van toepassing is, praat dan met uw arts of apotheker
voordat u Haldol inneemt.
Medische controles
Uw arts wil mogelijk een elektrocardiogram (ECG) voor of tijdens uw behandeling met Haldol maken.
Het ECG meet de elektrische activiteit van uw hart.
Bloedonderzoek
Uw arts wil mogelijk het kalium- of magnesiumgehalte (of van een andere 'elektrolyt') in uw bloed
controleren voor of tijdens uw behandeling met Haldol.
Kinderen jonger dan 6 jaar
Haldol mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar. De reden hiervoor is dat het in deze
leeftijdsgroep nog niet voldoende is onderzocht.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Haldol nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
Gebruik Haldol niet als u bepaalde geneesmiddelen inneemt voor:
Problemen met uw hartslag (zoals amiodaron, dofetilide, disopyramide, dronedaron,
ibutilide, kinidine en sotalol)
Depressie (zoals citalopram en escitalopram)
Psychosen (zoals flufenazine, levomepromazine, perfenazine, pimozide, prochloorperazine,
promazine, sertindol, thioridazine, trifluoperazine, triflupromazine en ziprasidon)
Bacteriële infecties (zoals azitromycine, claritromycine, erytromycine, levofloxacine,
moxifloxacine en telitromycine)
Schimmelinfecties (zoals pentamidine)
Malaria (zoals halofantrine)
Misselijkheid en braken (zoals dolasetron)
Kanker (zoals toremifen en vandetanib).
Zeg het ook tegen uw arts als u bepridil (voor pijn op de borst of verlaging van de bloeddruk) of
methadon (een pijnstiller of voor behandeling van drugsverslaving) inneemt.
Deze middelen kunnen de kans op hartproblemen vergroten. Zeg het dus tegen uw arts als u een
van deze inneemt en gebruik geen Haldol (zie `Wanneer mag u dit middel niet innemen?).
Speciale controle kan noodzakelijk zijn als u tegelijk lithium en Haldol inneemt. Zeg het
meteen tegen uw arts en neem beide geneesmiddelen niet meer in als u last krijgt van:
Koorts die u niet kunt verklaren of bewegingen die u niet onder controle kunt houden
Verwardheid, gedesoriënteerdheid, hoofdpijn, evenwichtsproblemen en slaperigheid.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen de werking van Haldol beïnvloeden of de kans op
hartproblemen vergroten
Zeg het tegen uw arts als u een van de volgende middelen inneemt:
Alprazolam of buspiron (tegen angstgevoelens)
Duloxetine, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodon, paroxetine, sertraline, sint-janskruid
(Hypericum perforatum) of venlafaxine (tegen depressie)
Bupropion (tegen depressie of om u te helpen stoppen met roken)
Carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne (tegen epilepsie)
Rifampicine (tegen bacteriële infecties)
Itraconazol, posaconazol of voriconazol (tegen schimmelinfecties)
Ketoconazoltabletten (voor behandeling van het Cushing-syndroom)
Indinavir, ritonavir of saquinavir (tegen humaan immunodeficiëntievirus of hiv)
Chloorpromazine of promethazine (tegen misselijkheid en braken)
Verapamil (tegen bloeddruk- of hartproblemen).
Zeg het ook tegen uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt om de bloeddruk te verlagen, zoals
plastabletten (diuretica).
Uw arts moet mogelijk uw dosis Haldol aanpassen als u een van deze geneesmiddelen inneemt.
Haldol kan de werking van de volgende typen geneesmiddelen beïnvloeden
Zeg het tegen uw arts als u geneesmiddelen inneemt:
Om u te kalmeren of helpen te slapen (kalmerende middelen)
Tegen pijn (sterke pijnstillers)
Tegen depressie (tricyclische antidepressiva)
Voor verlaging van de bloeddruk (zoals guanethidine en methyldopa)
Tegen ernstige allergische reacties (adrenaline)
Tegen aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) of slaapzucht (bekend als
`stimulantia')
Tegen de ziekte van Parkinson (zoals levodopa)
Om het bloed te verdunnen (fenindion).
Als u een van deze geneesmiddelen inneemt, praat dan met uw arts voordat u Haldol inneemt.
Waarop moet u letten met alcohol?
Als u alcohol drinkt terwijl u Haldol gebruikt, kunt u zich slaperig voelen en minder alert zijn. Dit
betekent dat u voorzichtig moet zijn met hoeveel alcohol u drinkt. Bespreek het gebruik van alcohol
tijdens het gebruik van Haldol met uw arts en laat uw arts weten hoeveel u drinkt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
­ Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact
op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts kan u adviseren Haldol niet te gebruiken als
u zwanger bent.
Bij pasgeboren baby's van moeders die in de laatste 3 maanden van hun zwangerschap (het laatste
trimester) Haldol gebruiken, kunnen zich de volgende problemen voordoen:
Spierbevingen, stijve of zwakke spieren
Slaperig of geagiteerd zijn
Ademhalings- of voedingsproblemen.
Borstvoeding ­ Overleg met uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. De
reden hiervoor is dat er kleine hoeveelheden van het geneesmiddel in de moedermelk kunnen komen en
dus in de baby. Uw arts zal de risico's en voordelen van borstvoeding tijdens gebruik van Haldol met u
bespreken.
Vruchtbaarheid ­ Haldol kan het gehalte aan het hormoon 'prolactine' verhogen, wat de vruchtbaarheid
van mannen en vrouwen kan beïnvloeden. Praat met uw arts als u hierover vragen heeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Haldol kan uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken beïnvloeden. Door
bijwerkingen, zoals slaperigheid, kunt u minder alert zijn, vooral in het begin van het gebruik of na een
hoge dosis. Bestuur geen voertuig of gebruik geen gereedschap of machines zonder dit eerst met uw arts
te overleggen.
Haldol drank bevat methylparahydroxybenzoaat
Methylparahydroxybenzoaat kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
3.
Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoeveel moet u innemen?
Uw arts zal bepalen hoeveel Haldol u moet nemen en voor hoe lang. Uw arts zal u ook vertellen of u
Haldol eenmaal of vaker per dag moet innemen. Het kan een tijdje duren voordat u de volledige werking
van het geneesmiddel voelt. Meestal geeft de arts een lage dosis om mee te beginnen en past deze
vervolgens aan volgens uw behoefte. Het is heel belangrijk dat u de juiste dosis neemt.
Uw dosis van haloperidol is afhankelijk van:
Uw leeftijd
De aandoening waarvoor u behandeld wordt
Of u problemen met uw nieren of lever heeft
Andere geneesmiddelen die u inneemt.
Volwassenen
Uw dosis ligt normaal gesproken tussen 0,5 mg en 10 mg per dag.
Uw arts kan dit aanpassen om de dosis te vinden die het best bij u past.
De maximale dosis voor volwassenen hangt af van de aandoening waarvoor u behandeld wordt en
varieert van 5 mg tot 20 mg per dag.
Ouderen
Ouderen beginnen normaal gesproken met 0,5 mg per dag of de helft van de laagste dosis voor
volwassenen.
De hoeveelheid Haldol die u inneemt wordt vervolgens aangepast tot de arts de dosis vindt die het
best bij u past.
De maximale dosis voor ouderen is 5 mg per dag, tenzij uw arts beslist dat een hogere dosis nodig
is.
Kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar
Je dosis ligt normaal gesproken tussen 0,5 mg en 3 mg per dag.
Adolescenten tot en met 17 jaar die behandeld worden voor schizofrenie of gedragsproblemen,
kunnen een hogere dosis krijgen van maximaal 5 mg per dag.
Hoe neemt u dit middel in?
Haldol is voor oraal gebruik.
U mag Haldol drank mengen met wat water voordat u het inneemt, maar meng het niet met andere
vloeistoffen.
Container met druppelpipet:
Neem de dop van het flesje door de dop naar beneden te
drukken en tegelijkertijd tegen de klok in te draaien.
Houd het flesje ondersteboven boven een lepel.
Knijp voorzichtig de zijkanten van het flesje in en tel het aantal
druppels dat u moet innemen.
Drink het drankje meteen op.
Sluit het flesje.
Flesje met doseerspuit voor orale toediening:
U moet het drankje met behulp van de doseerspuit innemen.
Zet het flesje op een vlakke ondergrond.
Neem de dop van het flesje door de dop naar beneden te
drukken en tegelijkertijd tegen de klok in te draaien (figuur 1).
Aan het ene uiteinde van de doseerspuit zit een zuiger. Plaats
het andere uiteinde in het drankje in het flesje.
Houd de onderste ring op de doseerspuit vast en trek de
bovenste ring van de zuiger omhoog. Doe dit tot de markering
die het juiste aantal millimeter (ml) of milligrammen (mg)
aangeeft, net zichtbaar is (figuur 2).
Houd de onderste ring vast en neem de hele doseerspuit uit het
flesje (figuur 3).
Spuit de inhoud van de doseerspuit op een lepel of in een
kopje. Doe dit door de bovenste ring naar beneden te schuiven
terwijl u de onderste ring vast blijft houden.
Drink het drankje meteen op.
Sluit het flesje en spoel de doseerspuit met wat water.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Wanneer u een dosis heeft gemist, neem dan de volgende dosis volgens het normale schema in.
Blijf het geneesmiddel dan weer volgens voorschrift innemen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Tenzij uw arts anders voorschrijft, moet u geleidelijk aan stoppen met Haldol. Plotseling stoppen met de
behandeling kan bijvoorbeeld de volgende bijwerkingen veroorzaken:
Misselijkheid en braken
Slaapproblemen.
Volg de instructies van uw arts altijd precies op.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Let op ernstige bijwerkingen
Zeg het onmiddellijk tegen uw arts als u een van de volgende problemen opmerkt of vermoedt. Mogelijk
heeft u dringend medische behandeling nodig.
Hartproblemen:
Abnormaal hartritme ­ hierdoor werkt het hart niet langer normaal en kunt u bewusteloos
raken
Abnormaal snelle hartslag
Extra hartslagen.
Hartproblemen komen soms voor bij mensen die Haldol gebruiken (kunnen bij maximaal 1 op de
100 personen optreden). Plotseling overlijden heeft zich voorgedaan bij patiënten die dit
geneesmiddel innemen, maar hoe vaak deze sterfgevallen precies voorkomen is niet bekend.
Hartstilstand (het hart houdt op met kloppen) is ook voorgekomen bij mensen die middelen tegen
psychose innemen.
Een ernstig probleem dat `neuroleptisch maligne syndroom' wordt genoemd. Dit veroorzaakt
hoge koorts, ernstige spierstijfheid, verwardheid en bewustzijnsverlies. Het komt zelden voor bij
mensen die Haldol gebruiken (kan bij 1 op de 1.000 personen optreden).
Problemen bij het onder controle houden van bewegingen van lichaam of ledematen
(extrapiramidale aandoening)
, zoals:
Bewegingen van de mond, tong, kaak en soms de ledematen (tardieve dyskinesie)
Rusteloosheid of moeite om stil te blijven zitten, meer lichaamsbewegingen
Langzame lichaamsbewegingen of vermindering van lichaamsbewegingen, trekkende of
draaiende bewegingen
Beven (tremoren) of stijfheid van de spieren, schuifelend lopen
Niet kunnen bewegen
Geen normale gezichtsuitdrukking, het gezicht lijkt soms op een masker.
Deze verschijnselen komen zeer vaak voor bij mensen die Haldol gebruiken (kunnen bij meer dan 1
op de 10 mensen voorkomen). Als u last krijgt van een van deze effecten, kunt u een extra
geneesmiddel krijgen.
Ernstige allergische reactie, met onder meer de volgende verschijnselen:
Opgezwollen gezicht, lippen, mond, tong of keel
Slik- of ademhalingsproblemen
Jeukende huiduitslag (galbulten).
Een allergische reactie komt soms voor bij mensen die Haldol gebruiken (kan bij maximaal 1 op de
100 personen optreden).
Bloedstolsels in de aders, meestal in de benen (diepveneuze trombose of DVT). Deze zijn
gemeld bij mensen die middelen tegen psychose gebruiken. De tekenen van een DVT in het been
zijn onder meer zwelling, pijn en roodheid van het been, maar het stolsel kan zich ook naar de
longen verplaatsen en dan pijn op de borst en ademhalingsproblemen veroorzaken. Bloedstolsels
kunnen heel ernstig zijn, dus zeg het meteen tegen uw arts als u een van deze problemen opmerkt.
Zeg het meteen tegen uw arts als u een van de hierboven vermelde ernstige bijwerkingen opmerkt.
Andere bijwerkingen
Zeg het tegen uw arts als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt of vermoedt.
Zeer vaak voorkomend (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):
Rusteloosheid
Slaapproblemen
Hoofdpijn
Vaak voorkomend (kan voorkomen bij 1 op de 10 mensen):
Ernstig geestelijk gezondheidsprobleem, zoals dingen geloven die niet waar zijn
(waanideeën) of zien, voelen, horen of ruiken van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
Depressie
Abnormale spierspanning
Duizeligheid, bijvoorbeeld bij rechtop gaan zitten of opstaan
Slaperigheid
Omhooggaande beweging van de ogen of snelle oogbewegingen waar u geen controle over
heeft
Problemen met het gezichtsvermogen, zoals wazig zien
Lage bloeddruk
Misselijkheid, braken
Obstipatie
Droge mond of verhoogde aanmaak van speeksel
Huiduitslag
Niet kunnen plassen of de blaas niet helemaal kunnen legen
Moeite met het krijgen en in stand houden van een erectie (impotentie)
Gewichtstoename of gewichtsverlies
Veranderingen die aan het licht komen bij bloedonderzoek voor het bepalen van de
leverfunctie.
Soms voorkomend (kan voorkomen bij 1 op de 100 mensen):
Effecten op bloedcellen ­ lage aantallen van alle soorten bloedcellen, waaronder sterke
afnamen van het aantal witte bloedcellen en een laag aantal `bloedplaatjes' (cellen die helpen
bij het doen stollen van het bloed)
Zich verward voelen
Geen of minder zin in seks
Stuipen (epileptische aanvallen)
Stijve spieren en gewrichten
Spierspasmen, spiertrekkingen of -samentrekkingen waar u geen controle over heeft,
waaronder een spierkramp in de nek waardoor het hoofd naar één kant draait.
Problemen met lopen
Kortademigheid
Ontstoken lever of een leverprobleem waardoor de huid of ogen geel worden (geelzucht)
Verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht
Jeuk
Overmatig zweten
Veranderingen in de menstruatiecyclus (maandstonden), zoals geen menstruatie meer krijgen
of langdurige, hevige of pijnlijke menstruatie
Onverwachte productie van moedermelk
Pijnlijke of gevoelige borsten
Hoge lichaamstemperatuur
Zwelling door het vasthouden van vocht in het lichaam.
Zelden voorkomend (kan voorkomen bij 1 op de 1.000 mensen):
Hoge concentratie van het hormoon `prolactine' in het bloed
Vernauwde luchtwegen in de longen, wat ademhalingsproblemen veroorzaakt
Moeite met of helemaal niet kunnen openen van de mond
Problemen bij het vrijen.
De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld, maar het is niet bekend hoe vaak ze precies
voorkomen:

Hoge concentratie van het `antidiuretisch hormoon' in het bloed (antidiuretisch hormoon-
secretiedeficiëntie syndroom)
Laag suikergehalte in het bloed
Zwelling rond het strottenhoofd of kortdurende spasmen van de stembanden, wat problemen
met praten of ademhalen kan opleveren
Plotseling leverfalen
Verminderde galdoorstroming in de galweg
Schilferen of vervellen van de huid
Ontstoken kleine bloedvaten, waardoor er een huiduitslag met kleine rode of paarse bultjes
ontstaat
Afbraak van spierweefsel (rabdomyolyse)
Aanhoudende en pijnlijke erectie van de penis
Borstgroei bij mannen
Lage lichaamstemperatuur.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of
de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum. Als het flesje eenmaal is geopend, is de inhoud nog 3 maanden houdbaar.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Container met druppelpipet:
De werkzame stof in dit middel is haloperidol. Elke druppel drank bevat 0,1 mg haloperidol (elke ml
bevat 2 mg haloperidol).
De andere stoffen in dit middel zijn methylparahydroxybenzoaat (E218), melkzuur en gezuiverd water.
Flesje met doseerspuit voor orale toediening:
De werkzame stof in dit middel is haloperidol. Elke ml drank bevat 2 mg haloperidol.
De andere stoffen in dit middel zijn methylparahydroxybenzoaat (E218), melkzuur en gezuiverd water.
Hoe ziet Haldol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Container met druppelpipet:
Haldol is een heldere, kleurloze oplossing. Het wordt geleverd in een flesje met een druppelpipet en een
kindveilige, verzegelde dop. Er zit 15 ml of 30 ml oplossing in het flesje.
Flesje met doseerspuit voor orale toediening:
Haldol is een heldere, kleurloze oplossing. Het wordt geleverd in een amberkleurig flesje met een
kindveilige, verzegelde dop. Er zit 100 ml oplossing in het flesje. In de verpakking zit een doseerspuit
voor orale toediening. Op deze doseerspuit ziet u dosisaanduidingen in milliliters of milligrammen, of
beide.
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Janssen-Cilag NV
Fabrikant
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 000113 (container met druppelpipet)
BE 392043 (glazen flesje met doseerspuit voor orale toediening)
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België, Cyprus, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland,
Haldol
Oostenrijk, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Zweden:
Denemarken, Finland:
Serenase
Duitsland:
Haldol-Janssen
Griekenland:
Aloperidin
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien: 28/11/2018
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd: 10/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:
Container met druppelpipet:
HALDOL drank in een container met druppelpipet is bedoeld om te worden gebruikt voor eenmalige
doses tot 2 mg haloperidol (gelijk aan 20 druppels).
Het aantal druppels dat bij gebruik van HALDOL drank nodig is voor een bepaalde eenmalige dosis,
wordt hieronder aangegeven.
Conversietabel voor HALDOL drank (2 mg/ml)
mg haloperidol
Aantal druppels HALDOL
(container met druppelpipet)
0,1 mg
1 druppel
0,2 mg
2 druppels
0,3 mg
3 druppels
0,4 mg
4 druppels
0,5 mg
5 druppels
1 mg
10 druppels
2 mg
20 druppels
HALDOL drank in een flesje met doseerspuit voor orale toediening is bedoeld om te worden gebruikt
voor eenmalige doses van 0,5 mg haloperidol en hoger (gelijk aan 0,25 ml en meer).
De hoeveelheid (ml) die bij gebruik van HALDOL drank nodig is voor een bepaalde eenmalige dosis,
wordt hieronder aangegeven.
Conversietabel voor HALDOL drank (2 mg/ml)
mg haloperidol
ml HALDOL
(flesje met doseerspuit voor
orale toediening)
0,5 mg
0,25 ml
1 mg
0,5 ml
2 mg
1 ml
5 mg
2,5 ml
10 mg
5 ml
15 mg
7,5 ml
20 mg
10 ml

Heb je dit medicijn gebruikt? Haldol 2 mg/ml te vormen.

Je ervaring helpt anderen een beeld over het gebruik van Haldol 2 mg/ml te vormen.

Deel als eerste jouw ervaring over Haldol 2 mg/ml

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG