Brufen granules 600 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
BRUFEN FORTE 600 mg, filmomhulde tabletten
BRUFEN GRANULES 600 mg, bruisgranulaat
BRUFEN RETARD 800 mg, tabletten met verlengde afgifte
ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Brufen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Brufen niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Brufen in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Brufen?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS BRUFEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Brufen bevat als werkzame stof ibuprofen, een middel tegen pijn, koorts en ontsteking.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van de symptomen van:
1. Reumatologie:
a) Inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:
reumatoïde artritis (chronische ontsteking van de gewrichten en
bindweefselstructuren)
spondylitis ankylopoetica (ontsteking van de wervelgewrichten)
reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van Still) en verwante aandoeningen
b) degeneratieve gewrichtsaandoeningen: acute inflammatoire opstoten van osteoartrose
(chronische niet-ontstekingsachtige aandoening van de gewrichten en het aangrenzende
beenstuk).
c) aandoeningen buiten de gewrichten zoals: aantasting van de weefsels rond een
gewricht, ontsteking van een slijmbeurs, pees of peesschede, halswervelsyndroom en
acute lage rugpijn als gevolg van een aantasting van de structuur van de
tussenwervelschijf.
2. Gynaecologie en bevallingen:
a) pijnlijke maandstonden
b) pijn na de bevalling
c) pijn na insnijding van de bilnaad om de bevalling te vergemakkelijken
3. Aandoeningen van de mond en de tanden:
ontsteking en pijn na een heelkundige ingreep
in de mond en na een tandheelkundige ingreep.
4. Oogaandoeningen:
ontsteking na een heelkundige ingreep of een verwonding
5. Koorts
6. Traumatologie
Brufen Retard 800 mg mag bij volwassenen worden gebruikt voor alle bovengenoemde
indicaties. Deze vorm is echter vooral geschikt voor de behandeling van chronische
ontstekingen van het voortbewegingsstelsel.
2. WANNEER MAG U BRUFEN NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u Brufen niet gebruiken?
u bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel (deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6) of voor andere ontstekingsremmers, met inbegrip van acetylsalicylzuur
(bijvoorbeeld aspirine).
als u vroeger reeds een overgevoeligheidsreactie heeft gekregen na het gebruik van andere
ontstekingsremmers, met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine). De
symptomen van een dergelijke reactie zijn onder meer: astma, samentrekkingen van de
bronchiën (bronchospasmen), ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis), netelroos,
opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angio-oedeem).
als u bloedingen of een doorboring (perforatie) van de maag of de darmen heeft gehad als
gevolg van een eerdere behandeling met een ontstekingsremmer.
als u een bepaalde aandoening heeft die de neiging tot bloeden verhoogt.
als u een aandoening van de maag of de darmen heeft of heeft gehad, zoals een zweer of
bloeding.
als u ernstig nierfalen heeft.
als u ernstig hartfalen heeft.
als u ernstig leverfalen heeft.
als u in het derde trimester van de zwangerschap bent.
bij kinderen jonger dan 12 jaar, behalve in het geval van reumatoïde artritis bij kinderen
(ziekte van Still).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Brufen?
Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een
klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge dosissen. U mag de
aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.
Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Brufen inneemt:
als u hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina pectoris (pijn op de borst), of als u
een hartaanval, een bypassoperatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of
voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief
'miniberoerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
als u hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met
hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.
als de werking van uw nieren, lever of hart verminderd is, als u geneesmiddelen inneemt die
de hoeveelheid urine vergroten (diuretica) of bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de
behandeling van hoge bloeddruk (angiotensine-converterend-enzymremmers). De werking
van uw nieren moet gecontroleerd worden. Brufen kan acuut nierfalen veroorzaken. Er is
risico op nierfalen bij gebruik bij uitgedroogde kinderen en adolescenten, en bij mensen op
leeftijd.
als u op leeftijd bent. U bent gevoeliger voor bijwerkingen, vooral ter hoogte van de maag of
de darmen. Bovendien moet de werking van uw nieren opgevolgd worden.
als u chronische ontstekingsziekten van de darmen zoals ontsteking van de dikke darm met
zweren (colitis ulcerosa), onsteking van het spijsverteringskanaal (ziekte van Crohn) of
andere problemen aan uw maag of darmen heeft. Meld elk ongewoon symptoom aan uw arts
of apotheker. Uw arts kan u een combinatiebehandeling met een beschermend middel
voorschrijven. als u problemen met de bloedstolling heeft. Brufen kan de bloedingstijd
verlengen.
omdat Brufen de symptomen van een infectie kan maskeren.
als u uitgedroogd bent (dit geldt voor volwassenen en kinderen).
als u astma, chronische ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis) of allergische
aandoeningen heeft of als u samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen) heeft
gehad. Brufen kan samentrekkingen van de bronchiën, netelroos of opzwelling van de huid,
lippen, tong en keel (angio-oedeem) veroorzaken.
als u een bepaalde bindweefselaandoening heeft (bijvoorbeeld lupus). Er bestaat een
verhoogd risico op ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen zonder
infectie (aseptische meningitis).
als u nog andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek "Neemt
u nog andere
geneesmiddelen in?".
als u windpokken heeft. Windpokken kan in uitzonderlijke gevallen ernstige infectieuze
complicaties veroorzaken ter hoogte van de huid en de zachte weefsels. Op dit moment
kan niet worden uitgesloten dat Brufen een rol speelt bij de verergering van die infecties.
als u langdurig pijnstillers gebruikt: er kan hoofdpijn optreden. Die mag niet worden
behandeld met een hogere dosis van het geneesmiddel.
als u een infectie heeft – zie rubriek “Infecties” hieronder.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is of dat in het verleden is geweest.
Huidreacties
Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van Brufen. Stop met het innemen van
Brufen en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen,
blaren of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer
ernstige huidreactie zijn. Zie rubriek 4.
Infecties
Brufen kan symptomen van infecties, zoals koorts en pijn, verbergen. Het is daarom mogelijk
dat Brufen de passende behandeling van een infectie vertraagt, wat kan leiden tot een
verhoogd risico op complicaties. Dit is waargenomen in door bacteriën veroorzaakte
longontsteking en bacteriële huidinfecties die kunnen voorkomen bij waterpokken. Als u dit
geneesmiddel gebruikt terwijl u een infectie heeft, en de symptomen van uw infectie blijven
bestaan of worden erger, dan moet u direct een arts raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u of het te behandelen kind naast Brufen nog andere geneesmiddelen, heeft u/het
dat kort geleden gedaan of gaat u/het dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts
of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Brufen kan invloed hebben op, of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld:
andere ontstekingsremmers met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine).
Zonder medisch advies mag u Brufen niet gebruiken samen met:
bloedverdunners (dat zijn middelen die het bloed verdunnen/de vorming van bloedklonters
voorkomen, bijv. aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine, clopidogrel, ticlopidine)
geneesmiddelen die de hoeveelheid urine vergroten (diuretica)
bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol,
angiotensine-II-receptorantagonisten, zoals losartan)
geneesmiddelen tegen lage bloeddruk
bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor hartfalen (hartglycosiden)
geneesmiddelen tegen ontsteking die op cortisone lijken (corticosteroïden)
bepaalde geneesmiddelen tegen suikerziekte (bloedsuikerverlagende sulfamiden)
bepaalde antibiotica (chinolonen, aminoglycosiden)
bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor depressie of om af te vallen
(selectieve serotonineheropnameremmers, bijvoorbeeld citalopram, escitalopram,
fluoxetine, paroxetine, sertraline)
lithium (tegen depressie)
fenytoïne (tegen epilepsie)
methotrexaat (tegen sommige tumoren)
colestyramine (geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed verlaagt)
ciclosporine en tacrolimus (tegen afweerreacties)
mifepriston (gebruikt voor vrijwillige afbreking van de zwangerschap)
zidovudine (tegen aids)
Ginkgo biloba (plantaardig product)
bepaalde geneesmiddelen die het metaboliserend vermogen van de lever verminderen,
zoals voriconazol of fluconazol (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van
verschillende schimmelinfecties)
alcohol: gelijktijdig gebruik van ibuprofen en alcohol verhoogt het risico op een gastro-
intestinale bloeding
Enkele andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op, of beïnvloed worden door de
behandeling met Brufen. Raadpleeg daarom altijd uw arts of apotheker voordat u Brufen in
combinatie met andere medicijnen gebruikt.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Neem dit geneesmiddel in met een beetje vloeistof ofwel op een lege maag bij het ontwaken,
ofwel 1 uur voor de maaltijd. Het drinken van alcohol terwijl u Brufen gebruikt kan de
bijwerkingen van de werkzame stof versterken, met name de bijwerkingen ter hoogte van het
spijsverteringskanaal.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Neem dit geneesmiddel niet in tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
Probeer het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste zes maanden van de
zwangerschap te vermijden.
Het gebruik van Brufen wordt ook niet aanbevolen tijdens de arbeid en de bevalling.
Ibuprofen gaat over in de moedermelk.
Tot nu toe is geen enkel schadelijk effect bij zuigelingen bekend. Bijgevolg mag ibuprofen
tijdens de borstvoeding worden gebruikt als het gaat om een kortdurende behandeling met
de aanbevolen dosis. De onschadelijkheid na langdurig gebruik is niet vastgesteld.
Raadpleeg een arts als u Brufen tijdens de borstvoeding vaker gebruikt dan af en toe.
Ibuprofen behoort tot een klasse van geneesmiddelen (niet-steroïdale ontstekingsremmers of
NSAID's) die de vruchtbaarheid van de vrouw kunnen verminderen. Dit effect is omkeerbaar
bij stopzetting van de behandeling. Het is weinig waarschijnlijk dat het af en toe gebruiken
van ibuprofen uw kans om zwanger te worden verkleint, maar vraag best advies aan uw arts
of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt als u moeilijk zwanger wordt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen voertuigen en bedien geen machines als u last heeft van duizeligheid,
slaperigheid of gezichtstoornissen.
Brufen kan uw reactietijd beïnvloeden. Wees voorzichtig als u voertuigen bestuurt of
machines bedient.
Brufen Forte 600 mg bevat natrium en lactose
Brufen Forte 600 mg bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat
het in wezen ‘natriumvrij’ is.
Brufen Forte 600 mg bevat lactose (een suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Brufen Forte 600
mg inneemt.
Brufen Granules 600 mg bevat natrium en sacharose
Brufen Granules 600 mg bevat 197 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van
keukenzout/tafelzout) per zakje. Dit komt overeen met 9,9 % van de aanbevolen maximale
dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.
Neem contact op met uw arts of apotheker als u langdurig 2 of meer zakjes per dag nodig
heeft, vooral als u is aangeraden een zoutarm (natriumarm) dieet te volgen.
Brufen Granules 600 mg bevat sacharose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Brufen Granules 600 mg
inneemt.
3. HOE NEEMT U BRUFEN IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De laagste effectieve dosis moet worden gebruikt voor de kortste periode die nodig is om de
symptomen te verlichten. Als u een infectie hebt, raadpleeg dan direct een arts als de
symptomen (zoals koorts en pijn) blijven bestaan of erger worden (zie rubriek 2).
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
Gebruik Brufen niet bij kinderen jonger dan 12 jaar, behalve in het geval van reumatoïde
artritis bij kinderen (ziekte van Still, zie hierboven).
A) Brufen Forte 600 mg – Brufen Granules 600 mg:
Aandoeningen van de gewrichten en aandoeningen buiten de gewrichten
Aanbevolen aanvangsdosis: 1800 mg per dag (= 3 x 600 mg)
Onderhoudsdosis: 1200 mg (=2 x 600 mg).
Bij ernstige aandoeningen (reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica): 2400 mg per
dag (= 4 x 600 mg).
Pijn na een bevalling, na insnijding van de bilnaad, na een heelkundige ingreep in de
mond en na een tandheelkundige ingreep
800 à 1200 mg per dag (=2 x 600 mg).
Pijnlijke maandstonden
1200 mg per dag in verdeelde dosissen.
De behandeling moet starten zodra de eerste pijn optreedt of zelfs de dag voordien. Twee à
drie dagen behandeling met Brufen zijn over het algemeen voldoende.
Koorts
Gebruikelijke dosis: 2 à 3 x 400 mg per dag.
Maximale dosis: 1200 mg per dag (3 x 400 mg).
Traumatologie
Naargelang de ernst bedraagt de aanvangsdosis 2400 mg (1 x 600 mg 's ochtends en 's
middags en 2 x 600 mg 's avonds) of 3000 mg per dag (2 x 600 mg 's ochtends, 600 mg 's
middags en 2 x 600 mg 's avonds), en dit gedurende enkele dagen.
Deze dosis daarna geleidelijk verminderen naar 1800 mg per dag (3 x 600 mg) tot een
onderhoudsdosis van 1200 mg per dag (2 x 600 mg).
B) Brufen Retard 800 mg:
2 tabletten in de vroege avond.
Gebruik bij kinderen
Reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van Still):
Gebruikelijke dosis: 20 à 40 mg per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 innames per dag.
Maximale dosis:
7 tot 11 jaar: maximum 1200 mg per dag (3 x 400 mg)
12 tot 14 jaar: maximum 1800 mg per dag (3 x 600 mg)
Overschrijd de voorgeschreven dosis en behandelingsduur niet.
Het risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte, dat in sommige gevallen in verband
werd gebracht met Brufen, neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het
geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Hoe neemt u Brufen in?
Brufen wordt over het algemeen goed door de maag verdragen. Neem de eerste dosis op
een lege maag bij het ontwaken. Patiënten met een gevoelige maag nemen ibuprofen beter
tijdens een maaltijd in. Neem de volgende dosissen bij voorkeur (ongeveer 1 uur) voor de
maaltijden in.
Slik de Brufen-tabletten in met een grote hoeveelheid water. U moet de Brufen-tabletten in
hun geheel inslikken en u mag er niet op kauwen of zuigen en ze niet doorsnijden of
pletten om ongemak in de mond of irritatie van de keel te voorkomen.
Brufen Granules 600 mg: Los het Brufen-bruisgranulaat op in een grote hoeveelheid water.
Bij gebruik van Brufen-bruisgranulaat kan een voorbijgaand branderig gevoel in de mond of
keel optreden.
Duur van de behandeling
Neem Brufen gedurende een zo kort mogelijke periode in om het optreden van bijwerkingen te
beperken.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u BRUFEN moet gebruiken. Raadpleeg uw arts opnieuw als
er geen verbetering optreedt.
Heeft u te veel van Brufen ingenomen?
Wanneer u te veel van BRUFEN heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wanneer u meer Brufen ingenomen heeft dan toegestaan of als een kind per ongeluk dit
geneesmiddel ingenomen heeft, moet u onmiddellijk naar uw arts of de dichtstbijzijnde
spoedafdeling gaan en de verpakking van uw geneesmiddel en deze bijsluiter meenemen.
De mogelijke verschijnselen zijn misselijkheid, buikpijn, overgeven (kan bloedbraken zijn),
hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid en trillende oogbewegingen. Bij hoge doseringen werden
slaperigheid, pijn op de borst, hartkloppingen, verminderd bewustzijn, aanvallen van
bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies, vooral bij kinderen), zwakte en
duizeligheid, bloed in urine, het koud aanvoelen van het lichaam en ademhalingsproblemen
gemeld.
De andere mogelijke symptomen zijn: toestand van diepe slaap, coördinatiestoornissen,
onderdrukking van het centraal zenuwstelsel, onderdrukking van het ademhalingsstelsel,
coma, hoge zuurtegraad van het bloed, daling van de temperatuur tot onder de normale
waarde, effecten op de nieren, bloeding van de darmen, ademhalingsstilstand.
Er is melding gemaakt van toxiciteit voor het hart die zich vertaalde in lage bloeddruk,
langzame pols en versneld hartritme. Bij ernstige overdosering kunnen nierfalen en
aantasting van de lever optreden.
Bij toediening van dosissen lager dan 100 mg/kg aan kinderen en volwassenen werden over
het algemeen geen tekenen of symptomen van overdosering waargenomen. In sommige
gevallen kan echter ondersteunende behandeling noodzakelijk zijn.
Bent u vergeten Brufen in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Brufen
Er worden geen effecten verwacht.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook BRUFEN bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt
daarmee te maken.
Stop de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts als de volgende
effecten bij u optreden:
zweren of bloedingen van de maag of de darmen
letsels van de huid of de slijmvliezen of elk ander teken van een allergische huidreactie.
Voorbeelden hiervan zijn bulleuze dermatose die lijkt op een brandwonde (Stevens-
Johnson-syndroom en Leyll-syndroom), een huidaandoening met roodheid en vernietiging
van oppervlakkige lagen van de huid (exfoliatieve dermatitis) of opzwelling van de huid,
lippen, tong en keel (angio-oedeem).
Deze reacties zijn zeer zeldzaam, maar ernstig. Het risico om een dergelijke reactie te
krijgen, is het hoogst in het begin van de behandeling.
Een rode uitslag op uw huid met bultjes onder de huid en blaren. In de bultjes zit pus. De
uitslag zit vooral bij uw huidplooien, romp en bovenste ledematen en gaan samen met
koorts aan het begin van de behandeling (acute gegeneraliseerde exanthemateuze
pustulose AGEP). Stop met het innemen van Brufen als u last krijgt van deze klachten en
roep direct medische hulp in. Zie ook rubriek 2.
De bijwerkingen die het vaakst werden waargenomen, zijn
spijsverteringsstoornissen en
diarree.
Andere mogelijke bijwerkingen zijn:
In het algemeen
hoofdpijn
slaperigheid
duizeligheid, draaierigheid
slapeloosheid, angst, depressie, zenuwachtigheid, verwardheid, emotionele labiliteit
vermoeidheid
Allergieën
overgevoeligheid, waaronder anafylaxie (ernstige uiting van directe allergie)
Spijsvertering
(bloed) braken, misselijkheid
verstopping
buikpijn of pijn in de bovenbuik
maagzuur
opgeblazen gevoel, winderigheid
verminderde eetlust
droge mond
zweren in de mond
bloed in de ontlasting
ontsteking van de maag, darmen, slokdarm of, in zeer zeldzame gevallen, van de
alvleesklier
doorboring (perforatie) van de maag of de darmen
verergering van bepaalde ontstekingsziekten van de maag of de darmen (bijvoorbeeld de
ziekte van Crohn of een verergering van een bestaande colitis)
Hart en bloedvaten
te hoge of te lage bloeddruk
hartfalen
abnormale samentrekkingen van het hart
een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte
Bloed
verminderd aantal bloedplaatjes, rode bloedcellen of witte bloedcellen
problemen met de bloedstolling
Ademhaling
astma of verergering van astma
moeite met ademhalen
samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen)
Lever en nieren
geelzucht
abnormale levertesten
aantasting van de lever of de nieren in verschillende vormen (falen, celvernietiging,
ontsteking, hepatorenaal syndroom)
toename van de hoeveelheid urine
aanwezigheid van bloed in de urine
aanwezigheid van uitscheidingsproducten in het bloed
ontsteking van de urineblaas
Huid en haar
jeuk, netelroos
rode vlekken, roodheid van de huid
perceptie van abnormale gewaarwordingen op de huid
haaruitval
gevoeligheid voor daglicht
een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden.
Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en
toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).
Oren en ogen
oorsuizen, gehoorverlies
gezichtsverlies, droge ogen
aantasting van de oogzenuw
Overige effecten
vasthouden van water of oedeem
ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis)
infectie van de oogzenuw
ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen (meningitis) zonder infectie,
met koorts en coma. Dit effect is meer waarschijnlijk bij personen met een
bindweefselaandoening (bijvoorbeeld lupus).
Bij gebruik van Brufen-bruisgranulaat kan een voorbijgaand branderig gevoel in de mond
of keel optreden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:
België
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
B-1000 Brussel
Madou
Website: www.afmps.be
E-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
crpv@chru-nancy.fr
Tel: (+33) 3 83 65 60 85 / 87
Fax: (+33) 3 83 65 61 33
of
Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la santé à Luxembourg
pharmacovigilance@ms.etat.lu
Tel: (+352) 247-85592
Fax: (+352) 247-95615
Link naar het formulier:
http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-
sante/div-pharmacie-medicaments/index.html
Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U BRUFEN?
Brufen Forte 600 mg – Brufen Granules 600 mg – Brufen Retard 800 mg: Bewaren beneden
25°C in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Brufen niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos, de fles
of de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u
geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en
komen ze niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Brufen?
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Brufen Forte 600 mg, filmomhulde tabletten: Microkristallijne cellulose –
Natriumcroscarmellose – Lactosemonohydraat – Colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) –
Natriumlaurylsulfaat – Magnesiumstearaat – Hypromellose 6mPa.s – Hypromellose
5mPa.s – Talk – Titaandioxide (E171). Zie rubriek 2 ‘Brufen Forte 600 mg bevat natrium en
lactose’.
Brufen Granules 600 mg, bruisgranulaat: Natriumcroscarmellose - Maleïnezuur –
Microkristallijne cellulose - Natriumsaccharine – Saccharose – Polyvidon –
Sinaasappelaroma – Natriumlaurylsulfaat – Natriumbicarbonaat – Natriumcarbonaat
(watervrij). Zie rubriek 2 ‘Brufen Granules 600 mg bevat natrium en sacharose’.
Brufen Retard 800 mg, tabletten met verlengde afgifte: Xanthaangom – Polyvidon –
Stearinezuur – Colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) – Hypromellose 6mPa.s –
Hypromellose 5mPa.s – Talk – Titaandioxide (E171)
Hoe ziet Brufen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Brufen Forte 600 mg, filmomhulde tabletten: 30 en 60 filmomhulde tabletten in
blisterverpakkingen van PVC
Brufen Retard 800 mg, tabletten met verlengde afgifte:
10 en 60 tabletten met verlengde afgifte in een fles van HDPE
14, 28, 30, 56 en 60 tabletten met verlengde afgifte in blisterverpakkingen van
PVC/PVDC
Brufen Granules 600 mg, bruisgranulaat: 20 en 40 zakjes
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Mylan EPD bvba/sprl
Terhulpsesteenweg, 6A
B-1560 Hoeilaart
Fabrikant
Brufen Retard 800 mg (BE147436):
Famar A.V.E., 49 km Athene-Lamia, 190 11 Avlona, Griekenland
Of
Famar A.V.E. (productievestiging: Anthoussa), 63 Ag. Dimitriou str, 17456 Alimos,
Griekenland
Brufen Retard 800 mg (BE150376):
Famar A.V.E. (productievestiging: Anthoussa), 63 Ag. Dimitriou str, 17456 Alimos,
Griekenland
Brufen Forte 600 mg:
Famar A.V.E. (productievestiging: Anthoussa), 63 Ag. Dimitriou str, 17456 Alimos,
Griekenland
Of
Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1., Komáron, 2900, Hongarije
Brufen Granules 600 mg:
AbbVie S.r.l.
S.R. 148 Pontina Km 52 snc
Campoverde di Aprilia (LT), 04011
Italië
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BRUFEN FORTE 600 mg, filmomhulde tabletten: BE128064
BRUFEN GRANULES 600 mg, bruisgranulaat: BE158067
BRUFEN RETARD 800 mg, tabletten met verlengde afgifte: BE147436 en BE150376
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 11/2020
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2020

BRUFEN FORTE 600 mg, filmomhulde tabletten
BRUFEN GRANULES 600 mg, bruisgranulaat
BRUFEN RETARD 800 mg, tabletten met verlengde afgifte
ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Brufen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Brufen niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Brufen in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Brufen?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS BRUFEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Brufen bevat als werkzame stof ibuprofen, een middel tegen pijn, koorts en ontsteking.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van de symptomen van:
1. Reumatologie:
a) Inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:
­ reumatoïde artritis (chronische ontsteking van de gewrichten en
bindweefselstructuren)
­ spondylitis ankylopoetica (ontsteking van de wervelgewrichten)
­ reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van Stil ) en verwante aandoeningen
b) degeneratieve gewrichtsaandoeningen: acute inflammatoire opstoten van osteoartrose
(chronische niet-ontstekingsachtige aandoening van de gewrichten en het aangrenzende
beenstuk).
c) aandoeningen buiten de gewrichten zoals: aantasting van de weefsels rond een
gewricht, ontsteking van een slijmbeurs, pees of peesschede, halswervelsyndroom en
acute lage rugpijn als gevolg van een aantasting van de structuur van de
tussenwervelschijf.
2. Gynaecologie en bevallingen:
a) pijnlijke maandstonden
b) pijn na de beval ing
c) pijn na insnijding van de bilnaad om de beval ing te vergemakkelijken
3. Aandoeningen van de mond en de tanden: ontsteking en pijn na een heelkundige ingreep
in de mond en na een tandheelkundige ingreep.
MEE ZIJN?
Wanneer mag u Brufen niet gebruiken?
u bent al ergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel (deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6) of voor andere ontstekingsremmers, met inbegrip van acetylsalicylzuur
(bijvoorbeeld aspirine).
als u vroeger reeds een overgevoeligheidsreactie heeft gekregen na het gebruik van andere
ontstekingsremmers, met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine). De
symptomen van een dergelijke reactie zijn onder meer: astma, samentrekkingen van de
bronchiën (bronchospasmen), ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis), netelroos,
opzwel ing van de huid, lippen, tong en keel (angio-oedeem).
als u bloedingen of een doorboring (perforatie) van de maag of de darmen heeft gehad als
gevolg van een eerdere behandeling met een ontstekingsremmer.
als u een bepaalde aandoening heeft die de neiging tot bloeden verhoogt.
als u een aandoening van de maag of de darmen heeft of heeft gehad, zoals een zweer of
bloeding.
als u ernstig nierfalen heeft.
als u ernstig hartfalen heeft.
als u ernstig leverfalen heeft.
als u in het derde trimester van de zwangerschap bent.
bij kinderen jonger dan 12 jaar, behalve in het geval van reumatoïde artritis bij kinderen
(ziekte van Stil ).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Brufen?
Ontstekingsremmers/pijnstil ers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een
klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge dosissen. U mag de
aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.
Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Brufen inneemt:
als u hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina pectoris (pijn op de borst), of als u
een hartaanval, een bypassoperatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of
voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief
'miniberoerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
als u hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met
hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.
als de werking van uw nieren, lever of hart verminderd is, als u geneesmiddelen inneemt die
de hoeveelheid urine vergroten (diuretica) of bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de
behandeling van hoge bloeddruk (angiotensine-converterend-enzymremmers). De werking
van uw nieren moet gecontroleerd worden. Brufen kan acuut nierfalen veroorzaken. Er is
risico op nierfalen bij gebruik bij uitgedroogde kinderen en adolescenten, en bij mensen op
leeftijd.
als u op leeftijd bent. U bent gevoeliger voor bijwerkingen, vooral ter hoogte van de maag of
de darmen. Bovendien moet de werking van uw nieren opgevolgd worden.
als u chronische ontstekingsziekten van de darmen zoals ontsteking van de dikke darm met
zweren (colitis ulcerosa), onsteking van het spijsverteringskanaal (ziekte van Crohn) of
andere problemen aan uw maag of darmen heeft. Meld elk ongewoon symptoom aan uw arts
of apotheker. Uw arts kan u een combinatiebehandeling met een beschermend middel
voorschrijven. als u problemen met de bloedstolling heeft. Brufen kan de bloedingstijd
verlengen.
aandoeningen heeft of als u samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen) heeft
gehad. Brufen kan samentrekkingen van de bronchiën, netelroos of opzwel ing van de huid,
lippen, tong en keel (angio-oedeem) veroorzaken.
als u een bepaalde bindweefselaandoening heeft (bijvoorbeeld lupus). Er bestaat een
verhoogd risico op ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen zonder
infectie (aseptische meningitis).
als u nog andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek "Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?".
als u windpokken heeft. Windpokken kan in uitzonderlijke geval en ernstige infectieuze
complicaties veroorzaken ter hoogte van de huid en de zachte weefsels. Op dit moment
kan niet worden uitgesloten dat Brufen een rol speelt bij de verergering van die infecties.
als u langdurig pijnstillers gebruikt: er kan hoofdpijn optreden. Die mag niet worden
behandeld met een hogere dosis van het geneesmiddel.
als u een infectie heeft ­ zie rubriek 'Infecties' hieronder.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is of dat in het verleden is geweest.
Huidreacties
Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van Brufen. Stop met het innemen van
Brufen en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen,
blaren of andere reacties van al ergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer
ernstige huidreactie zijn. Zie rubriek 4.
Infecties
Brufen kan symptomen van infecties, zoals koorts en pijn, verbergen. Het is daarom mogelijk
dat Brufen de passende behandeling van een infectie vertraagt, wat kan leiden tot een
verhoogd risico op complicaties. Dit is waargenomen in door bacteriën veroorzaakte
longontsteking en bacteriële huidinfecties die kunnen voorkomen bij waterpokken. Als u dit
geneesmiddel gebruikt terwijl u een infectie heeft, en de symptomen van uw infectie blijven
bestaan of worden erger, dan moet u direct een arts raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u of het te behandelen kind naast Brufen nog andere geneesmiddelen, heeft u/het
dat kort geleden gedaan of gaat u/het dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts
of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Brufen kan invloed hebben op, of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld:
andere ontstekingsremmers met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine).
Zonder medisch advies mag u Brufen niet gebruiken samen met:
bloedverdunners (dat zijn middelen die het bloed verdunnen/de vorming van bloedklonters
voorkomen, bijv. aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine, clopidogrel, ticlopidine)
geneesmiddelen die de hoeveelheid urine vergroten (diuretica)
bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol,
angiotensine-II-receptorantagonisten, zoals losartan)
geneesmiddelen tegen lage bloeddruk
bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor hartfalen (hartglycosiden)
geneesmiddelen tegen ontsteking die op cortisone lijken (corticosteroïden)
bepaalde geneesmiddelen tegen suikerziekte (bloedsuikerverlagende sulfamiden)
bepaalde antibiotica (chinolonen, aminoglycosiden)
bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor depressie of om af te val en
zoals voriconazol of fluconazol (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van
verschil ende schimmelinfecties)
alcohol: gelijktijdig gebruik van ibuprofen en alcohol verhoogt het risico op een gastro-
intestinale bloeding
Enkele andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op, of beïnvloed worden door de
behandeling met Brufen. Raadpleeg daarom altijd uw arts of apotheker voordat u Brufen in
combinatie met andere medicijnen gebruikt.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Neem dit geneesmiddel in met een beetje vloeistof ofwel op een lege maag bij het ontwaken,
ofwel 1 uur voor de maaltijd. Het drinken van alcohol terwijl u Brufen gebruikt kan de
bijwerkingen van de werkzame stof versterken, met name de bijwerkingen ter hoogte van het
spijsverteringskanaal.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Neem dit geneesmiddel niet in tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
Probeer het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste zes maanden van de
zwangerschap te vermijden.
Het gebruik van Brufen wordt ook niet aanbevolen tijdens de arbeid en de beval ing.
Ibuprofen gaat over in de moedermelk.
Tot nu toe is geen enkel schadelijk effect bij zuigelingen bekend. Bijgevolg mag ibuprofen
tijdens de borstvoeding worden gebruikt als het gaat om een kortdurende behandeling met
de aanbevolen dosis. De onschadelijkheid na langdurig gebruik is niet vastgesteld.
Raadpleeg een arts als u Brufen tijdens de borstvoeding vaker gebruikt dan af en toe.
Ibuprofen behoort tot een klasse van geneesmiddelen (niet-steroïdale ontstekingsremmers of
NSAID's) die de vruchtbaarheid van de vrouw kunnen verminderen. Dit effect is omkeerbaar
bij stopzetting van de behandeling. Het is weinig waarschijnlijk dat het af en toe gebruiken
van ibuprofen uw kans om zwanger te worden verkleint, maar vraag best advies aan uw arts
of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt als u moeilijk zwanger wordt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen voertuigen en bedien geen machines als u last heeft van duizeligheid,
slaperigheid of gezichtstoornissen.
Brufen kan uw reactietijd beïnvloeden. Wees voorzichtig als u voertuigen bestuurt of
machines bedient.
Brufen Forte 600 mg bevat lactose (een suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Brufen Forte 600
mg inneemt.
Brufen Granules 600 mg bevat natrium en sacharose
Brufen Granules 600 mg bevat 197 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van
keukenzout/tafelzout) per zakje. Dit komt overeen met 9,9 % van de aanbevolen maximale
dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.
Neem contact op met uw arts of apotheker als u langdurig 2 of meer zakjes per dag nodig
heeft, vooral als u is aangeraden een zoutarm (natriumarm) dieet te volgen.
Brufen Granules 600 mg bevat sacharose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Brufen Granules 600 mg
inneemt.
3. HOE NEEMT U BRUFEN IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De laagste effectieve dosis moet worden gebruikt voor de kortste periode die nodig is om de
symptomen te verlichten. Als u een infectie hebt, raadpleeg dan direct een arts als de
symptomen (zoals koorts en pijn) blijven bestaan of erger worden (zie rubriek 2).
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
Gebruik Brufen niet bij kinderen jonger dan 12 jaar, behalve in het geval van reumatoïde
artritis bij kinderen (ziekte van Stil , zie hierboven).
A)
Brufen Forte 600 mg ­ Brufen Granules 600 mg:
Aandoeningen van de gewrichten en aandoeningen buiten de gewrichten
Aanbevolen aanvangsdosis: 1800 mg per dag (= 3 x 600 mg)
Onderhoudsdosis: 1200 mg (=2 x 600 mg).
Bij ernstige aandoeningen (reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica): 2400 mg per
dag (= 4 x 600 mg).
Pijn na een bevalling, na insnijding van de bilnaad, na een heelkundige ingreep in de
mond en na een tandheelkundige ingreep
800 à 1200 mg per dag (=2 x 600 mg).
Pijnlijke maandstonden
1200 mg per dag in verdeelde dosissen.
De behandeling moet starten zodra de eerste pijn optreedt of zelfs de dag voordien. Twee à
drie dagen behandeling met Brufen zijn over het algemeen voldoende.
Koorts
Gebruikelijke dosis: 2 à 3 x 400 mg per dag.
Maximale dosis: 1200 mg per dag (3 x 400 mg).
Traumatologie
Naargelang de ernst bedraagt de aanvangsdosis 2400 mg (1 x 600 mg 's ochtends en 's
middags en 2 x 600 mg 's avonds) of 3000 mg per dag (2 x 600 mg 's ochtends, 600 mg 's
middags en 2 x 600 mg 's avonds), en dit gedurende enkele dagen.
Deze dosis daarna geleidelijk verminderen naar 1800 mg per dag (3 x 600 mg) tot een
onderhoudsdosis van 1200 mg per dag (2 x 600 mg).
Gebruik bij kinderen
Reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van Stil ):
Gebruikelijke dosis: 20 à 40 mg per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 innames per dag.
Maximale dosis:
­ 7 tot 11 jaar: maximum 1200 mg per dag (3 x 400 mg)
­ 12 tot 14 jaar: maximum 1800 mg per dag (3 x 600 mg)
Overschrijd de voorgeschreven dosis en behandelingsduur niet.
Het risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte, dat in sommige geval en in verband
werd gebracht met Brufen, neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het
geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Hoe neemt u Brufen in?
Brufen wordt over het algemeen goed door de maag verdragen. Neem de eerste dosis op
een lege maag bij het ontwaken. Patiënten met een gevoelige maag nemen ibuprofen beter
tijdens een maaltijd in. Neem de volgende dosissen bij voorkeur (ongeveer 1 uur) voor de
maaltijden in.
Slik de Brufen-tabletten in met een grote hoeveelheid water. U moet de Brufen-tabletten in
hun geheel inslikken en u mag er niet op kauwen of zuigen en ze niet doorsnijden of
pletten om ongemak in de mond of irritatie van de keel te voorkomen.
Brufen Granules 600 mg: Los het Brufen-bruisgranulaat op in een grote hoeveelheid water.
Bij gebruik van Brufen-bruisgranulaat kan een voorbijgaand branderig gevoel in de mond of
keel optreden.
Duur van de behandeling
Neem Brufen gedurende een zo kort mogelijke periode in om het optreden van bijwerkingen te
beperken.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u BRUFEN moet gebruiken. Raadpleeg uw arts opnieuw als
er geen verbetering optreedt.
Heeft u te veel van Brufen ingenomen?
Wanneer u te veel van BRUFEN heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Wanneer u meer Brufen ingenomen heeft dan toegestaan of als een kind per ongeluk dit
geneesmiddel ingenomen heeft, moet u onmiddellijk naar uw arts of de dichtstbijzijnde
spoedafdeling gaan en de verpakking van uw geneesmiddel en deze bijsluiter meenemen.
De mogelijke verschijnselen zijn misselijkheid, buikpijn, overgeven (kan bloedbraken zijn),
hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid en tril ende oogbewegingen. Bij hoge doseringen werden
slaperigheid, pijn op de borst, hartkloppingen, verminderd bewustzijn, aanval en van
bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies, vooral bij kinderen), zwakte en
duizeligheid, bloed in urine, het koud aanvoelen van het lichaam en ademhalingsproblemen
gemeld.
Bent u vergeten Brufen in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Brufen
Er worden geen effecten verwacht.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook BRUFEN bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt
daarmee te maken.
Stop de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts als de volgende
effecten bij u optreden:
zweren of bloedingen van de maag of de darmen
letsels van de huid of de slijmvliezen of elk ander teken van een al ergische huidreactie.
Voorbeelden hiervan zijn bul euze dermatose die lijkt op een brandwonde (Stevens-
Johnson-syndroom en Leyll-syndroom), een huidaandoening met roodheid en vernietiging
van oppervlakkige lagen van de huid (exfoliatieve dermatitis) of opzwelling van de huid,
lippen, tong en keel (angio-oedeem).
Deze reacties zijn zeer zeldzaam, maar ernstig. Het risico om een dergelijke reactie te
krijgen, is het hoogst in het begin van de behandeling.
Een rode uitslag op uw huid met bultjes onder de huid en blaren. In de bultjes zit pus. De
uitslag zit vooral bij uw huidplooien, romp en bovenste ledematen en gaan samen met
koorts aan het begin van de behandeling (acute gegeneraliseerde exanthemateuze
pustulose AGEP). Stop met het innemen van Brufen als u last krijgt van deze klachten en
roep direct medische hulp in. Zie ook rubriek 2.
De bijwerkingen die het vaakst werden waargenomen, zijn spijsverteringsstoornissen en
diarree.
Andere mogelijke bijwerkingen zijn:
In het algemeen
hoofdpijn
slaperigheid
duizeligheid, draaierigheid
slapeloosheid, angst, depressie, zenuwachtigheid, verwardheid, emotionele labiliteit
vermoeidheid
Allergieën
overgevoeligheid, waaronder anafylaxie (ernstige uiting van directe al ergie)
Spijsvertering
alvleesklier
doorboring (perforatie) van de maag of de darmen
verergering van bepaalde ontstekingsziekten van de maag of de darmen (bijvoorbeeld de
ziekte van Crohn of een verergering van een bestaande colitis)
Hart en bloedvaten
te hoge of te lage bloeddruk
hartfalen
abnormale samentrekkingen van het hart
een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte
Bloed
verminderd aantal bloedplaatjes, rode bloedcel en of witte bloedcel en
problemen met de bloedstol ing
Ademhaling
astma of verergering van astma
moeite met ademhalen
samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen)
Lever en nieren
geelzucht
abnormale levertesten
aantasting van de lever of de nieren in verschil ende vormen (falen, celvernietiging,
ontsteking, hepatorenaal syndroom)
toename van de hoeveelheid urine
aanwezigheid van bloed in de urine
aanwezigheid van uitscheidingsproducten in het bloed
ontsteking van de urineblaas
Huid en haar
jeuk, netelroos
rode vlekken, roodheid van de huid
perceptie van abnormale gewaarwordingen op de huid
haaruitval
gevoeligheid voor daglicht
een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden.
Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwel ing van de lymfeknopen en
toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).
Oren en ogen
oorsuizen, gehoorverlies
gezichtsverlies, droge ogen
aantasting van de oogzenuw
Overige effecten
vasthouden van water of oedeem
ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis)
infectie van de oogzenuw
ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen (meningitis) zonder infectie,
of keel optreden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:
België
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
B-1000 Brussel
Madou
Website: www.afmps.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
crpv@chru-nancy.fr
Tel: (+33) 3 83 65 60 85 / 87
Fax: (+33) 3 83 65 61 33
of
Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la santé à Luxembourg
pharmacovigilance@ms.etat.lu
Tel: (+352) 247-85592
Fax: (+352) 247-95615
Link naar het formulier: http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-
sante/div-pharmacie-medicaments/index.html
Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U BRUFEN?
Brufen Forte 600 mg ­ Brufen Granules 600 mg ­ Brufen Retard 800 mg: Bewaren beneden
25°C in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Brufen niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos, de fles
of de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u
geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en
komen ze niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Brufen?
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn:
­ Brufen Forte 600 mg, filmomhulde tabletten: Microkristal ijne cel ulose ­
­ Brufen Granules 600 mg, bruisgranulaat: Natriumcroscarmel ose - Maleïnezuur ­
Microkristal ijne cel ulose - Natriumsaccharine ­ Saccharose ­ Polyvidon ­
Sinaasappelaroma ­ Natriumlaurylsulfaat ­ Natriumbicarbonaat ­ Natriumcarbonaat
(watervrij). Zie rubriek 2 `Brufen Granules 600 mg bevat natrium en sacharose'.
­ Brufen Retard 800 mg, tabletten met verlengde afgifte: Xanthaangom ­ Polyvidon ­
Stearinezuur ­ Col oïdaal siliciumdioxide (watervrij) ­ Hypromel ose 6mPa.s ­
Hypromel ose 5mPa.s ­ Talk ­ Titaandioxide (E171)
Hoe ziet Brufen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Brufen Forte 600 mg, filmomhulde tabletten: 30 en 60 filmomhulde tabletten in
blisterverpakkingen van PVC
Brufen Retard 800 mg, tabletten met verlengde afgifte:
­ 10 en 60 tabletten met verlengde afgifte in een fles van HDPE
­ 14, 28, 30, 56 en 60 tabletten met verlengde afgifte in blisterverpakkingen van
PVC/PVDC
Brufen Granules 600 mg, bruisgranulaat: 20 en 40 zakjes
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Mylan EPD bvba/sprl
Terhulpsesteenweg, 6A
B-1560 Hoeilaart
Fabrikant
Brufen Retard 800 mg (BE147436):
Famar A.V.E., 49 km Athene-Lamia, 190 11 Avlona, Griekenland
Of
Famar A.V.E. (productievestiging: Anthoussa), 63 Ag. Dimitriou str, 17456 Alimos,
Griekenland
Brufen Retard 800 mg (BE150376):
Famar A.V.E. (productievestiging: Anthoussa), 63 Ag. Dimitriou str, 17456 Alimos,
Griekenland
Brufen Forte 600 mg:
Famar A.V.E. (productievestiging: Anthoussa), 63 Ag. Dimitriou str, 17456 Alimos,
Griekenland
Of
Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1., Komáron, 2900, Hongarije

Heb je dit medicijn gebruikt? Brufen Granules 600 mg te vormen.

Je ervaring helpt anderen een beeld over het gebruik van Brufen Granules 600 mg te vormen.

Deel als eerste jouw ervaring over Brufen Granules 600 mg

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG